dr. Tuba Iván

Az üdvösség története

BEVEZETÉS

1.§ A történelem teológiája
2.§ Az általános üdvösségtörténet
3.§ A különleges üdvösségtörténet


IZRAEL ÚTJA KRISZTUSIG

A/ A héberek történelem előtti kora

4.§ A patriarchák kora
5.§ Az exodosz = kivonulás
6.§ A honfoglalás kora

B/ A héberek történelmi kora

7.§ A törzsszövetség fénykora
8.§ Izrael és Júda királyságainak története
9.§ A babiloni fogság
10.§ A judaizmus kora
11.§ Palesztinai viszonyok Jézus idejében
12.§ A Názáreti Jézus életpályája


KRISZTUS EGYHÁZA A HELLENISTA-RÓMAI KULTÚRKÖRBEN

13.§ Az Új Szövetség
14.§ Az ősegyház élete
15.§ Szent Pál missziója a pogányok között
16.§ A zsidókereszténység válsága
17.§ Az első találkozás Rómával
18.§ A római birodalom keresztényüldözése
19.§ Találkozás a hellén bölcselettel
20.§ A konstantini fordulat
21.§ Harc a keresztény titkok megfogalmazásáért
22.§ A nagy egyházatyák kora
23.§ A szerzetesség kialakulása
24.§ Róma és a keleti patriarkátusok


A KERESZTÉNY-NYUGATI KULTÚRA FÖLÉPÍTÉSE

25.§ A népvándorlás viharában
26.§ A pápaság és a frankok szövetsége
27.§ Mohamed és az iszlám
28.§ A keleti kereszténység elszakadása
29.§ A sötét századok
30.§ Küzdelem az egyház szabadságáért
31.§ Fegyveres zarándoklatok keletre
32.§ A szerzetesség fénykora
33.§ A középkori eretnekmozgalmak alapgondolatai
34.§ Az inkvizíció
35.§ A keresztény műveltség kivirágzása
36.§ A pápaság lehanyatlása


A KERESZTÉNY-NYUGATI VILÁG FÖLBOMLÁSA

37.§ Az Egyház a középkor alkonyán
38.§ A reneszánsz pápák
39.§ A vallási formák kiüresedése
40.§ A reformáció előestéje
41.§ Luther reformációja
42.§ Svájc reformálása
43.§ Az angol reformáció fázisai
44.§ A reformáció sorsa Európában
45.§ A katolikus restauráció
46.§ A trentói zsinat
47.§ A missziók hőskora
48.§ A barokk egyházi élet áttekintése


A VILÁGEGYHÁZ TÖRTÉNETE AZ IPAROSODÁS KORÁBAN

49.§ A fölvilágosodás eszmevilága
50.§ A fölvilágosult abszolutizmus
51.§ A forradalmak kora
52.§ Romantika és katolikus megújulás
53.§ A pápaság új korszaka
54.§ Az Egyház harca a liberális állammal
55.§ A keresztény szocializmus kialakulása
56.§ Az Egyház a totális diktatúrák árnyékában
57.§ Klerikalizmusból az egyházi közösség felé
58.§ A II. vatikáni egyetemes zsinat
59.§ Az ökumenikus mozgalom
60.§ Válság és remény


Függelék: Kalazanci Szent József élete


Időrendi áttekintés