Fundamentális Teológia Tanszék / Sensus Fidei Fidelium sorozat

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fundmentális Teológia Tanszékének sorozata
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a L'Harmattan Kiadó
Sorozatszerkesztő: Várnai Jakab OFM, Bagyinszki Ágoston OFM
ISSN 2063-0859

Kötetek:

7. kötet | Bagyinszki Ágoston OFM – Mészáros Lukács (szerk.), Apóriák. Természettudomány és teológia párbeszédben

Bagyinszki Ágoston OFM – Mészáros Lukács (szerk.), Apóriák. Természettudomány és teológia párbeszédben. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2018.
 
Sensus Fidei Fidelium, 7.
 
A kötet megjelenését az NKA támogatta.
 
Mit jelent a nyugati civilizáció genezisénél főszerepet játszó keresztény hit számára a modern természettudomány? És viszont: mit jelent a természettudomány számára az a hit, amely Alfred N. Whitehead szerint ott van már a „természettörvények” modern gondolatának a gyökereinél? Zénón apóriáinak módjára megszelídíthetők-e a természettudomány és a teológia kapcsolatrendszerének feszültséggócai? Kerülhetnek-e lényegi ellentétbe a teremtéstant valló teológia tanításaival a természettudomány megállapításai? Szolgálhat-e a természettudomány Isten mélyebb megismerésének bázisául a teológia és a hívő ember számára? A filozófus Charles M. Taylor modernitáselmélete, valamint a teológus Karl Rahner hominizációról szóló teológiai elemzése (korszerű elmefilozófiai szempontokkal kiegészítve) remekül rámutat a kései modernitás drámájának a természettudomány és teológia párbeszédében benne rejlő, a közgondolkodásban máig feltáratlan motívumaira.
Tanulmánykötetünk közérthető módon vezeti el az olvasót e késő modern dráma mélyebb megértéséhez. Megközelítésünk sajátossága, hogy úgy vesszük elemzés alá az „aporetikus kulcspontokat”, hogy közben a kortárs természettudóst és teológust – akiket a kötet szerkesztői reprezentálnak – érdemi párbeszédbe hozzuk egymással.
A kötet célcsoportját azok a „tágabb racionalitásra” is nyitott olvasók, egyetemi hallgatók alkotják, akik a késő modernitás nagyobb ívű eszmei mozgásaira is készek rácsodálkozni.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.500 Ft helyett 1.700 Ft
 
Visszalépés: 

E-könyv | Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.), A hitvallástól a teológiai megalapozásig

Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.), A hitvallástól a teológiai megalapozásig. Szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet tanulmányozásához. (Ford. Bobay Orsolya, Sümeghy Kata) L'Harmattan-Sapientia, 2014.
 
Sensus Fidei Fidelium, 3.
E-könyv
 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fundamentális Teológia Tanszékének Sensus Fidei Fidelium sorozatában, harmadik kötetként jelenik meg ez a szöveggyűjtemény. Mivel magyar nyelven ez a kötet mutatja be a legtágasabb horizonton a teológiai episztemológia témáit, érdemes röviden kitérnünk arra is, hogy a sorozat előzménye hogyan illeszkedik az itt bemutatott diskurzusba. Richard Gaillardetz A katolikus teológia megalapozása című munkája tankönyvi bevezetést nyújt a teológiai ismeretelmélettel először találkozó olvasóknak, ám didaktikus és terjedelmi okokból csak a legfontosabb fogalmakra és összefüggésekre szorítkozik. Ugyanezen körülmények az egyes kérdések alaposabb, történeti kifejtésre sem adtak lehetőséget Gaillardetz-nek. Jelen kötetünk megalapozza és továbbviszi a Gaillardetz-könyv tematikájának kidolgozását, a tárgyalás történeti mélységének és rendszerező szempontjának kiterjesztésével. Bár a teológiai episztemológia manapság szükséges újratárgyalása még kiforratlan területnek számít, mégis figyelemre méltó összhang van az itt szereplő tanulmányok szemléletmódja és Gaillardetz könyvének látásmódja között, amit a bőséges, közös szakirodalmi utalások is alátámasztanak.
(Részlet az előszóból)
 
Kapható:
 

Visszalépés:
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok 

E-könyv | Richard R. Gaillardetz, A katolikus teológia megalapozása

Richard R. Gaillardetz, A katolikus teológia megalapozása. Bevezetés a teológiai ismeretelméletbe. Ford. Budai György. L'Harmattan-Sapientia, 2016.
 
Sensus Fidei Fidelium, 1.
E-könyv
 
Az e-book megjelenését a NKA támogatta.
 
Richard Gaillardetz könyve a katolikus-keresztény identitás alapvető „logikájával” ismerteti meg az olvasót. A szerző gondolatmenete azt járja körül, ahogy a hívő ember miképpen élhet át bizonyosságot a hitigazságokkal kapcsolatban, a hitletéteményt tanulmányozva, az egyház életébe bekapcsolódva.
E bizonyosságnak a végső forrása maga a Szentlélek Úristen. A bizonyosságnak azonban van két „foghatóbb” vonatkoztatási pontja is, mégpedig a hívő hitérzéke és az egyházi tekintély, amelyek együttesen, egymást erősítve teszik lehetővé, hogy a hívő meggyőződéssel fogadja be Isten kinyilatkoztatását. A hitérzék és a tekintély kettős pólusa feszíti ki azt az ismeretelméleti teret, amelyben az apostoli hitletéteményt szemlélve, az egyházi tanítás formát ölt, valamint a teológiai gondolkodás és diskurzus lejátszódik. Gaillardetz könyve a modern korban Boldog John Henry Newman bíboros által képviselt és a II. Vatikáni Zsinat atyáira is nagy hatást gyakorló ismeretelméleti hagyomány erővonalai mentén bontja ki a Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúció és más kapcsolódó zsinati dokumentumok értelmét. Így ez a szöveg a teológusképzéshez és különböző felnőttképzési programokhoz egyaránt jól használható segédanyagot kínál.
 
Kapható:
 

6. kötet | Yves M.-J. Congar, Az Egyház élő hagyománya. Tanulmányok a hagyomány teológiai fogalmáról

Yves M.-J. Congar,Az Egyház élő hagyománya. Tanulmányok a hagyomány teológiai fogalmáról. Ford. Száraz Katalin. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2015.
 
Sensus Fidei Fidelium, 6.
 
A kötet megjelenését az NKA támogatta.
 
„A huszadik századi katolikus teológusok a sensus fidei fideliumról szóló tanítást a hagyományteológia, a megújult egyháztan és a világi hívek szerepéről szóló teológiai reflexió hármas összefüggésében elevenítették fel. Markáns hangsúlyt kapott, hogy az »egyház« nem azonosítható a papsággal, hogy a Szentlélek vezetése alatt álló teljes egyház képezi a hagyományozás »szervét« és lesz annak »alanyává«, valamint hogy a világi híveknek is aktív szerepe van az apostoli hit továbbadásában. A Tanítóhivatal a dicsőséges Szent Szűz mennybevételének dogmájához vezető konzultáció kapcsán is támogatta ezeket a teológiai tendenciákat, ahogy a II. Vatikáni Zsinat döntéseiben is a sensus fideiről szóló tanítás felelevenítését és megerősítését szorgalmazta.”
(A Nemzetközi Teológiai Bizottság 2014-ben kiadott
Sensus Fidei című dokumentumából)
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.490 Ft helyett 1.600 Ft
 
Visszalépés: 
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok

5. kötet | Paul McPartlan, Az üdvösség szentsége. Bevezetés az eucharisztikus egyháztanba

Paul McPartlan, Az üdvösség szentsége. Bevezetés az eucharisztikus egyháztanba. Ford. Mészáros Viktor. L'Harmattan-Sapientia, 2015.
 
Sensus Fidei Fidelium, 5.
 
A kötet megjelenését az NKA támogatta.
 
A könyv értéke nem valamely teológiai szakterület ismeretanyagának kimerítő és jól felparcellázott tárgyalásában mutatkozik meg, hanem egy ősi teológiai vízió közvetítésében: a katolikus-keresztény identitás „eucharisztikus hermeneutikájának” felvázolásában.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.000 Ft helyett 1.300 Ft
 

Visszalépés: 
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok 

4. kötet | Miloš Lichner SJ, Vers une ecclésiologie de la « tolerantia »

Miloš Lichner SJ, Vers une ecclésiologie de la « tolerantia ». Recherche sur saint Agustin. « Tolera, ad hoc enim natus es. Tolera, quia forte toleratus es ». L'Harmattan-Sapientia, 2014.
 
Sensus Fidei Fidelium, 4.
 
A könyv Miloš Lichner SJ doktori dolgozata, amelyet a szerző a jezsuiták párizsi teológiai fakultásán, a Centre Sèvres-en írt Isabelle Bochet vezetése alatt és védett meg 2012-ben. Miloš Lichner jelenleg a Nagyszombati Egyetem Pozsonyban működő teológiai karának dékánja, a szisztematikus teológia és a patrisztika tanára.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.600 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok

3. kötet | Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.), A hitvallástól a teológiai megalapozásig

Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.), A hitvallástól a teológiai megalapozásig. Szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet tanulmányozásához. (Ford. Bobay Orsolya, Sümeghy Kata) L'Harmattan-Sapientia, 2014.
 
Sensus Fidei Fidelium, 3.
 
A kötet megjelenését az NKA támogatta.
 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fundamentális Teológia Tanszékének Sensus Fidei Fidelium sorozatában, harmadik kötetként jelenik meg ez a szöveggyűjtemény. Mivel magyar nyelven ez a kötet mutatja be a legtágasabb horizonton a teológiai episztemológia témáit, érdemes röviden kitérnünk arra is, hogy a sorozat előzménye hogyan illeszkedik az itt bemutatott diskurzusba. Richard Gaillardetz A katolikus teológia megalapozása című munkája tankönyvi bevezetést nyújt a teológiai ismeretelmélettel először találkozó olvasóknak, ám didaktikus és terjedelmi okokból csak a legfontosabb fogalmakra és összefüggésekre szorítkozik. Ugyanezen körülmények az egyes kérdések alaposabb, történeti kifejtésre sem adtak lehetőséget Gaillardetz-nek. Jelen kötetünk megalapozza és továbbviszi a Gaillardetz-könyv tematikájának kidolgozását, a tárgyalás történeti mélységének és rendszerező szempontjának kiterjesztésével. Bár a teológiai episztemológia manapság szükséges újratárgyalása még kiforratlan területnek számít, mégis figyelemre méltó összhang van az itt szereplő tanulmányok szemléletmódja és Gaillardetz könyvének látásmódja között, amit a bőséges, közös szakirodalmi utalások is alátámasztanak.
(Részlet az előszóból)
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.600 Ft helyett 1.700 Ft
 
Visszalépés: 
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok

2. kötet | Bernhard Welte, Mit jelent hinni? Vallásfilozófiai megfontolások

Bernhard Welte, Mit jelent hinni? Vallásfilozófiai megfontolások. Ford. Görföl Tibor. L'Harmattan-Sapientia, 2013.
 
Sensus Fidei Fidelium, 2.
 
A következők során sajátos módon igyekszünk megvilágítani a keresztény hitet: a filozófiai gondolkodás útján.
Az Istenbe vetett hit filozófiai megvilágítására akkor vállalkozhatunk, ha előbb megvizsgáljuk a hit általános formáit, amelyek még nem sajátosan keresztény természetűek, de, úgy vélem, nélkülük a keresztény hit nem lehetne az, ami.
A hit általánosabb formáiként a következőket jelölhetjük meg: először is azt a hitet, amelyet létmegalapozó hitnek nevezhetünk, mivelhogy ez teszi egyáltalán lehetővé az emberi létezést; mivel tehát az egész létezést lehetővé teszi, akár transzcendentális hitnek is nevezhetjük. Behatóbb vizsgálódásaink során megmutatkozik majd, hogy ez a transzcendentális hit bennfoglaltan már vallásos hit. Ennélfogva azután azt kell majd feltárnunk, hogyan alakulhat át ez a bennfoglalt hit kifejezett istenhitté. Mindezen túl azonban azt is meg kell világítanunk (szintén egészen általános alapon), mit jelent az, hogy számos esetben hittel viszonyulunk embertársainkhoz.
E teljességgel általános megfontolások alapján azután végül arról a kérdéskörről ejtünk majd szót, amelynek megközelítésén kezdettől fogva fáradoztunk: annak az Istenbe vetett hitnek a kérdéséről, amely a hívő ember meggyőződése szerint Istent végérvényesen kinyilatkoztató Jézus által valósul meg.
Ezt a - röviden felvázolt — gondolatmenetet filozófiai úton kell kidolgoznunk. Közelebbről ez azt jelenti, hogy a gondolkodás útján kell feltárnunk létezésünknek azt a megvalósulásmódját, amelyet - különböző értelemben - hitnek nevezünk. Ennek érdekében először is az emberi létezésnek és az emberi létezés lehetséges formáinak a struktúráját kell elemeznünk.
(részlet a könyv célkitűzéséből)
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.600 Ft helyett 1.100 Ft
 

Visszalépés:
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok

1. kötet | Richard R. Gaillardetz, A katolikus teológia megalapozása

Richard R. Gaillardetz, A katolikus teológia megalapozása. Bevezetés a teológiai ismeretelméletbe. Ford. Budai György. L'Harmattan-Sapientia, 2011.
 
Sensus Fidei Fidelium, 1.
 
Richard Gaillardetz magyarul most közreadott, bevezető tankönyve a zsinat ezen állásfoglalásait bontja ki, a viták közepette a témakör legkiemelkedőbb újkori mesterét, Boldog John Henry Newmant választva mentorként a teológiai ismeretelmélet műveléséhez. Gaillardetz rendszerező értelemben törekszik átfogó tárgyalásra, így csak utalásokat kapunk az egyes kérdések teológiatörténeti összefüggéseire vonatkozóan, amelyek a szerző szándéka szerint a mellékelt bibliográfián keresztül amúgy is hozzáférhetőek. Miközben Gaillardetz nagy érdeme, hogy könnyen feldolgozható terjedelemben ad kulcsot a zsinatnak megfelelő, évezredes hagyománnyal egybehangzó, episztemológiai szemlélet kialakításához, a könyvet feldolgozó teológiai kurzusoknak az egyes kérdések történeti összefüggéseit is érdemes alaposabban megvilágítaniuk. Cano-tól a barokk teológián, a Katolikus Tübingeni Iskolán, Franzelin-en, Newman-en, az újskolasztikusokon és a II. Vatikáni Zsinaton keresztül jutunk el a teológiai ismeretelmélet mai problematikájáig, amit hitelesen foglal össze Richard Gaillardetz magyar nyelven most megjelenő, hiánypótló műve.
A magyar olvasók számára a szerzőt magát is röviden be kell mutatnunk. Richard Gaillardetz e könyv magyar kiadásának megjelenésekor az Egyesült Államok legrangosabb jezsuita egyetemei egyikének, a Boston College-nak a szisztematikus teológia professzora. Teológiai profiljára is alapvető hatással van, hogy nem pap teológusként, hanem nős emberként, négygyermekes családapaként műveli a teológiát. Ennek megfelelően, az egyháztant középpontba állító szakmai orientációja komoly figyelmet szentel a házasság teológiája és lelkisége kérdésköreinek is.
(részlet az előszóból)
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.400 Ft helyett 1.600 Ft
 
Visszalépés:
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.