Filozófia Tanszék / Scintillae Sapientiae sorozat

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének kiadványai
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a L'Harmattan Kiadó
Sorozatszerkesztő: Bakos Gergely OSB
ISSN 2063-2053

Kötetek:

4. kötet | Szeiler Zsolt – Harai Levente SJ (szerk.), A Bölcsesség műhelyéből. Konferenciakötet

Szeiler Zsolt – Harai Levente SJ (szerk.), A Bölcsesség műhelyéből. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének konferenciakötete. L'Harmattan-Sapientia, 2017.
 
Scintillae Sapientiae, 4.
 
A jelen kötet több okból is felkeltheti és lekötheti az olvasó figyelmét. Először is a Sapientia Főiskola Filozófia Tanszéke műhelyének újabb eseményébe enged bepillantást, másfelől a kortárs magyar filozófiai gondolkodás metszetét is nyújtja azáltal, hogy vitára hívja a velünk élő nemzedék néhány kiválóságát. A vita egyik fontos tárgya a középkori filozófia, annak „mássága”, ahogyan azt a nyitó előadás megnevezi, vagyis az a fajta gondolkodás, amely a technikailag globalizált jelenkor számára már-már a mitikus múlt homályába süllyed. A konferencia egyik fontos tézise szerint ezt a gondolkodást a maga különbségében és rokonságában szükséges ismernünk és elismernünk, hiszen a középkor a modern korszak szülője, és az abban érvényes törekvések egészen a máig húzódnak. Az előadók – Bakos Gergely OSB, Mezei Balázs, Petres E. Lúcia OP, Fehér M. István, Harai Levente SJ, Szombath Attila, Szeiler Zsolt és Puskás Attila – a maguk jellegzetes szempontjából értékelik ezt a kapcsolatot. Arról tanúskodnak, hogy a középkori filozófia világa egyszerre közeli és távoli, olyan világ, amellyel szemben ma okkal fogalmazhatunk meg fenntartásokat, de amely a maga részéről ugyancsak okkal élhet fenntartásokkal a mi korunkkal szemben. E kapcsolat vázlata és értelmezése segítheti az olvasót abban, hogy a filozófia összefüggő hagyományát jobban megértse, és egyben felfogja, milyen gazdag az a kortárs, magyar nyelvű művelődés, amely ezt a meghatározóan fontos hagyományt ismeri és a jövő számára is továbbgondolja.
(Mezei Balázs)
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.000 Ft helyett 1.300 Ft
 
Visszalépés:

3. kötet | Szombath Attila – Petres Lúcia (szerk.), Metafizika Magyarországon? Konferenciaelőadások

Szombath Attila – Petres Lúcia (szerk.), Metafizika Magyarországon? Konferenciaelőadások Weissmahr Béla filozófiai örökségéről. L'Harmattan-Sapientia, Budapest, 2015.
 
Scintillae Sapientiae, 3.
 
A kötet megjelenését az NKA támogatta.
 
Weissmahr Béla SJ (1929–2007) hazai származású, de nagyrészt Német-országban működő filozófusunk tömören és világosan megírt művekben körvonalazta gondosan fölépített metafizikáját. Az híres osztrák újtomista filozófus, az innsbrucki egyetem egykori rektora, Emerich Coreth (1919–2006) őt a „szisztematikus és spekulatív filozófia” megalapozó érvelésének mestereként jelölte meg. Vajon remélhetjük-e azt, hogy életművére immár saját hazájában is fölfigyelnek majd? Ennek nyilvánvaló föltétele, hogy a „tudományok királynőjét”, a klasszikus értelemben vett metafizikát az őt megillető figyelemmel, a „lehetetlenségéről” szóló átgondolatlan közhelyek ismételgetése helyett elmélyült, a párbeszédre és bírálatra egyaránt kész beállítódással fogadjuk. Kötetünk első kísérlet Weissmahr Béla metafizikájának hazai befogadására. A szövegekből kirajzolódó különféle álláspontok az életműre adott első válaszokat kínálják föl az olvasónak, előkészítve kérdésünk megválaszolását: Vajon lehetséges-e ma metafizika Magyarországon?
 
Letölthető
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.500 Ft helyett 1.700 Ft
 
Visszalépés:
Scintillae Sapientiae | Tanszéki sorozatok

2. kötet | Bakos Gergely (szerk.), Korunk iránytűje: a Caritas in Veritate kezdetű enciklika jelentőségéről

Bakos Gergely (szerk.), Korunk iránytűje: a Caritas in Veritate kezdetű enciklika jelentőségéről. L’Harmattan-Sapientia, Budapest, 2012.
 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszéke 2010. november 19-i konferenciáján előadásokból.
 
Scintillae Sapientiae, 2.
 
Karl Jaspers szerint: „A legfontosabb a világon a szeretet, a transzcendencia rejtjeleinek kibetűzése, és minden, amit az értelem meg tud világítani." A keresztény tanítás szerint pedig a transzcendencia rejtjeleit leginkább a szeretet és az igazságosság mindennapi ügyes-bajos dolgaiban, embertársaink között lelhetjük föl. Jelen kötet arra tesz kísérletet, hogy emberi értelmünkkel világítsuk be némiképp e létterületeket, amikor a Caritas in Veritate szövegéről együtt gondolkodunk, faggatjuk, esetleg kérdőre vonjuk, azzal az őszinte gondolkodói elkötelezettséggel, hogy a „dolgot" magát - a szeretetet és az igazságot - juttassuk szóhoz.
Szókratész, Platón és Arisztotelész óta a közös szellemi munka, a filozófia együttes művelése, az igazra, szépre és jóra irányuló közös törekvés a barátság lényegi része. Sorozatunk második kötetével görög eredetű filozófiai hagyományunk e lényegi és alapvető mozzanata, a filozófiai barátság, a baráti filozófiai beszélgetés fölélesztésére teszünk közös kísérletet. Meggyőződésünk, hogy a keresztény gondolkodás aligha képzelhető el másként, mint közösségek és barátságok párbeszéde, az igazságra irányuló szellem szabadságának közös gyakorlása, azaz mint közös gondolkodás.
 
Letölthető
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
1.200 Ft helyett 800 Ft
 

1. kötet | Bakos Gergely OSB (szerk.), Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról

Bakos Gergely OSB (szerk.), Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan–Sapientia, Budapest, 2011.
 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszéke 2010. március 26-i konferenciájának anyaga.
 
Scintillae Sapientiae, 1.
 
Vajon mit jelent a sapientia? Hogyan segíthet a filozófia, a bölcsesség szeretete jobbá, igazabbá, boldogabbá, bölcsebbé válni? Miként változott teória és praxis, filozófiai elmélet és gyakorlat viszonya évszázadokon át kultúránkban? Mi időszerűt, milyen ma is használható bölcsességet tanulhatunk e hagyományból? - Az itt összegyűjtött írások kitekintenek a kultúrafilozófia, a kortárs filozófia és a lélektan területeire, sőt a hermeneutika és a lelkivezetés lehetséges szintézisére is. E kötet egyként kívánja figyelembe venni a hazai hermeneutika filozófia elmélyültségét és alaposságát, valamint a fenomenológiai ihletésű, egyúttal a filozófiai hagyomány egészét figyelembe vevő új magyar vallásbölcseleti kezdeményezést, végül pedig a filozófiai praxis hazai filozófiai irodalmunkban való megjelenésére is föl szeretné hívni a figyelmet.
 
Letölthető
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.400 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Scintillae Sapientiae | Tanszéki sorozatok
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.