Egyházjog Tanszék / Sapientia Iuris sorozat

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a L'Harmattan Kiadó
Sorozatszerkesztő: Orosz András Lóránt OFM
ISSN 2061-7879 

Kötetek:

5. kötet | Orosz András Lóránt - Ujházi Lóránd (szerk.), A Katolikus Egyház biztonsági helyzete a huszonegyedik században

Orosz András Lóránt – Ujházi Lóránd (szerk.), A Katolikus Egyház biztonsági helyzete a huszonegyedik században. Sapientia–L'Harmattan, Budapest, 2013.
 
Sapientia Iuris, 5.
 
A Katolikus Egyház intézményeinek egy meglehetősen gyorsan változó világban kell Jézus Krisztus tanítását átadniuk és az e tanításból fakadó feladataikat ellátniuk. Ez jól megragadható a vallási közösségek biztonsági helyzetét vizsgálva, amely a világ különböző részein nagy eltéréseket mutat. Ezt az új kihívást akarta vizsgálni a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kánonjogi tanszéke, amikor dr. Goják János teológusprofesszornak, az Egyház társadalmi tanítása szakértőjének elgondolásai alapján és a Konrad Adenauer Alapítvány támogatásával 2012. november 29-én, Béke és Biztonság címmel, megszervezte a biztonsági kihívások és a vallási közösségek kapcsolatáról szóló konferenciát.
A kötet a joggal, kánonjoggal, biztonságpolitikával és hadtudományokkal foglalkozó szakemberek munkáinak széles skáláját sorakoztatja fel, így e tudományok művelői a kötetben érdekes és hasznos olvasnivalót találhatnak.
Berta Tibor
ezredes, általános helynök - Magyar Katonai Ordinariátus
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.800 Ft
ELFOGYOTT
 
Visszalépés:
Sapientia Iuris | Tanszéki sorozatok

4. kötet | Orosz András Lóránt OFM - Ujházi Lóránd (szerk.), Egyházi intézmények jogi szabályozása

Orosz András Lóránt OFM – Ujházi Lóránd (szerk.), Egyházi intézmények jogi szabályozása, Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2012.
 
Sapientia Iuris, 4.
 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kánonjogi tanszéke két évvel ezelőtt indította útjára a Sapientia luris sorozatot. A jelen publikáció immár a sorozat negyedik kötete, amely az „egyházi intézmények jogi szabályozása” címet viseli. Ennek megfelelően a Katolikus Egyház egyes, napjainkban különösen aktuális „intézményei” kerülnek bemutatásra. Olvashatunk a megszentelt élet intézményeihez kapcsolódó kérdésekről, a Vatikán migrációs politikájáról és intézményrendszeréről, a püspöki szinódusról, a tábori lelkészségről és az egyházmegyei szinódusról. Emellett a Katolikus Egyház és a huszadik századi társadalom egyes érintkezési területei is megtalálhatóak a kötetben. Így a házasság intézménye, a jog- és igazságszolgáltatás, a magyar katolikusok külkapcsolatai, a keresztények fenyegetettségei és ehhez kapcsolódó biztonságpolitikai kérdések kerülnek bemutatásra.
A Sapientia luris negyedik kötete nemcsak az egyházjogászok, hanem a keresztény kultúra iránt érdeklődők számára is hasznos és érdekes olvasmányul szolgálhat.
Várnai Jakab OFM
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.300 Ft
ELFOGYOTT
 

3. kötet | Csiziné Dr. Schlosser Annamária, Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben

Csiziné Dr. Schlosser Annamária, Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2012. 
 
Sapientia Iuris, 3.
 
Csiziné Dr. Schlosser Annamária doktori értekezése nagyon aktuális kérdéssel, az egyházak jogalanyiságának kérdésével foglalkozik. A kérdés aktualitását nemcsak az adja, hogy a törvényhozás is most foglalkozik az egyházak jogállásának kérdésével, hanem az is, hogy a jogalanyiság kérdése tudományos vonalon ilyen alapos feldolgozást még nem nyert.”
Dr. Boleratzky Lóránt egyetemi magántanár
 
„A vallásszabadság kérdéseivel kapcsolatban sok vélemény és kevés elemzés van forgalomban. Az egyházak jogalanyiságával kapcsolatban Magyarországon eddig nem született olyan átfogó feldolgozás, mint a jelen mű. Cs. Sch. A. doktori értekezése, mely a legújabb jogszabályi változásokat is figyelembe veszi, hasznos forrás a világi és az egyházi jogalkalmazó számára, és hasznos segítséget jelenthet a kérdéskör iránt érdeklődő, tárgyilagos ismeretekre törekvő szélesebb közönség számára is.”
Dr. habit. Schanda Balázs, tanszékvezető egyetemi docens,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és Államtudományi Karának dékánja
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.300 Ft helyett 1.500 Ft
 
Visszalépés:
Sapientia Iuris | Tanszéki sorozatok

2. kötet | András Lóránt Orosz OFM - Lóránd Ujházi, Vita consacrata e diritti umani nella Chiesa Cattolica…

András Lóránt Orosz OFM - Lóránd Ujházi, Vita consacrata e diritti umani nella Chiesa Cattolica dell'Europa centro-orientale ed altri saggi di diritto canonico. Sapientia-L'Harmattan, Budapest-Pannonhalma, 2011. 
 
Sapientia Iuris, 2.
 
Nella società contemporanea ungherese, dopo i decenni del comunismo sono ormai passati vent'anni del liberalismo consumistico, causando una delusione notevole tra la gente. Secondo le statistiche, i cattolici in Ungheria formano il gruppo più significante della società (ca 55%); mentre ca 15% sono quelli che non appartengono a nessuna confessione o non vogliono collocarsi. In questo ambiente di oggi si vede un vero risveglio spirituale, o almeno un'apertura verso i valori spirituali in genere, ma anche verso quelli cristiani, ma nello stesso tempo un'ignoranza vastissima nelle cose di Dio. La tradizione teologico-spirituale degli ordini religiosi presenti e ben inseriti nella società ungherese da secoli, può trovare un campo fertile al livello accademico, nell'ambito della Sapientia. Si sta formando una collaborazione con le università statali a livello istituzionale, da un lato per promuovere il dialogo con i non cattolici o non credenti, dall'altro per offrire corsi di filosofia e teologia agli studenti di centri accademici statali. Questa collaborazione si svolge anche sul campo di diritto civile e di diritto canonico. Il volume presente è frutto della giornata di studio della Sapientia del 25 aprile 2009 col titolo "Consacrazione negli movimenti ecclesiali e nelle nuove forme di vita consacrata" e di altre conferenze organizzate dal Dipartimento di Diritto Canonico. Speriamo di poter contribuire con il presente volume tra gli interessati ad una migliore conoscenza della vita consacrata e della vita della Chiesa in Ungheria.
András Lóránt Orosz OFM
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.300 Ft
ELFOGYOTT!
 
Visszalépés:
Sapientia Iuris | Tanszéki sorozatok

1. kötet | Orosz András Lóránt OFM (szerk.), Emberi jogok a Katolikus Egyház életében és jogában

Orosz András Lóránt OFM (szerk.), Emberi jogok a Katolikus Egyház életében és jogában. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2010.
 
Sapientia Iuris, 1.
 
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója alkalmából számos, a Nyilatkozat természetével, eredményeivel és kihívásaival foglalkozó munka született. Jelen kötet az emberi jogok kérdését egy sajátos nézőpontból mutatja be. Ez a sajátos nézőpont a Katolikus Egyház filozófiai, teológiai, illetve kánonjogi felfogása és hagyománya. A világi jogi hagyományhoz kapcsolódó írások is igyekeznek az Egyház megközelítését felvillantani.
Az emberi jogok ókori megjelenésének bemutatásával az emberi élet védelmének olyan irányát láthatjuk, amely az Egyház későbbi tanításában is megtalálható. De a keresztény tanítás körvonalazódik a természetjogi megközelítésnek, a magyar jogalkotás emberi jogokhoz kapcsolódó törvényeinek és törvényjavaslatainak, valamint a 20. századi filozófia egyes nagy irányzatainak bemutatásán keresztül is.
A kötetben mégis többnyire olyan tanulmányok találhatók, amelyek a Katolikus Egyház jogalkotásához és belső rendjéhez kapcsolódnak, Így az emberi jogok és az egyházjog általános kapcsolatának bemutatásán túl az Egyház belső életének jelentős kérdéseit, jogintézményeit és kánonjogi témáit tárgyalja, azt szemléltetve, hogy ezeken a területeken hogyan érvényesülhetnek az emberi jogok. Ennek megfelelően azokra a kérdésekre is választ keres, hogy mit jelentenek az általános emberi jogok a papnevelésben, miként érhetők tetten a megszentelt élet intézményeiben, mit ért az Egyház vallásszabadság alatt, milyen lehetőségeket biztosít az egyházi közigazgatási eljárás az emberi jogok védelmére, illetve mi az Egyház társadalmi tanításának és az emberi jogoknak a kapcsolata.
A tanulmányokból nyilvánvalóvá válik, hogy a Katolikus Egyház nagyra értékeli az egyes emberi jogokat, ennek következtében azok valódi összekötő kapoccsá válhatnak a két jogrend, a világi és a kánoni között. Ugyanakkor számos területen - az emberi élet védelmének határa, a vallásszabadság, a jó hírnév védelme, az életállapot szabad megválasztása - az Egyház tanítása eltér a világi jogrend általános állásfoglalásától.
A kötet hasznos és érdekes munkákat tartalmaz nemcsak kánonjogászok és világi jogászok, hanem teológusok, filozófusok, valamint mindazok számára, akiket az Egyház emberi jogok területén kialakított felfogása érdekel.
Örsy László SJ
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.300 Ft helyett 1.500 Ft
 
Visszalépés:
Sapientia Iuris | Tanszéki sorozatok
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.