Bibliatudomány Tanszék / A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai szakmai igényességű monográfiákat, fordításokat és szerkesztett köteteket közöl a szentírástudomány és segédtudományai tárgyköréből, valamint – esetenként – rokon tudományágak új kutatásainak eredményeiből.
 
A sorozatot szerkesztik: Szatmári Györgyi és Szabó Miklós Xavér OFM
 
ISSN 2060-8330

Kötetek:

17. kötet | Simon Tamás László: Közelítések az Újszövetséghez. Válogatott tanulmányok

Simon Tamás László: Közelítések az Újszövetséghez. Válogatott tanulmányok. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2018.
 
Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 17.
 
A kötet megjelenését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta.
 
A kötetben olvasható tanulmányok néhány újszövetségi szöveg értelmezéséhez kínálnak útmutatót. A szentírástudomány eredményeiből merítve kalauzolják az olvasót, hogy jobban megismerje a kereszténység e meghatározó dokumentumainak a gazdagságát. A kortárs magyarázatok nemegyszer zavarba ejtő sokszínűsége arról is vall, hogy a Biblia, lévén a világirodalom egyik megkerülhetetlen klasszikusa, szünet nélkül értelmezések sokaságát hívja életre, ugyanakkor állandóan le is rázza magáról ezeket az értelmezéseket. Hiszen a klasszikusok, írja Italo Calvino, „azok a művek, amelyekről minél inkább azt hisszük, hogy ismerjük őket hallomásból, annál inkább újnak, váratlannak és ismeretlennek bizonyulnak, amikor valóban olvassuk őket.”
Simon Tamás László bencés szerzetes. 2000 óta Rómában a Pontificio Ateneo Sant’Anselmo egyetemen tanít.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.990 Ft helyett 2.600 Ft
 
Visszalépés:

16. kötet | Szabó Miklós Xavér OFM – Szatmári Györgyi (szerk.), Sokszor és sokféle módon…

Szabó Miklós Xavér OFM–Szatmári Györgyi (szerk.), Sokszor és sokféle módon… Válogatott tanulmányok a Próféták gyűjteményéhez. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2018.
 
Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 16.
 
A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
 
Kötetünk a héber Biblia prófétai korpuszának összefüggéseit, egy-egy könyvének szerepét, más bibliai könyvekkel való kapcsolatát, illetve történeti hátterének es teológiai tartalmának egymáshoz való viszonyát törekszik bemutatni. A szerzők választása tükrözi a 21. századi vallás- és bibliatudományt meghatározó akadémiai kultúrákat: képviselteti magát az európai, az izraeli es az észak-amerikai kutatói kör. A válogatás közvetlen módon szemlélteti azt a paradigmaváltást is, amely a 21. század első évtizedétől vált uralkodóvá a zsidók es keresztények közös örökségét jelentő Ószövetség könyveinek kutatásában.
Kötetünket ajánljuk mindazoknak, akik a „sokszor és sokfele módon…”, próféták által és prófétai gyűjteményekben is megjelenő Isten szavával szeretnének mélyebben megismerkedni, s ennek a Szónak történelemben, kultúrák találkozása közepette es változó korokban megnyilvánuló hatékonyságát újra es eleven módon felfedezni.
A kötet szerzői: Tova Ganzel, a ramat-gani Bar-Ilan University professzora; Paolo Merlo, a római Pontificia Università Lateranense tanára; Jakob Wöhrle, az oldenburgi egyetem professzora; Thomas Römer, az Université de Lausanne professzora és Hervé Gonzalez, az University of Lausanne kutatója. 
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.900 Ft helyett 2.600 Ft
 
Visszalépés:

15. kötet | Alberto Mello, Hárfa és lant ébredése. Válogatott tanulmányok a Zsoltárok könyvéhez

Alberto Mello, Hárfa és lant ébredése. Válogatott tanulmányok a Zsoltárok könyvéhez. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2017.
 
Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 15.
 
A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta
 
A Zsoltárok könyve teológiáját sokféleképpen lehet leírni. Az itt bemutatott tanulmányok nem szisztematikusak és nem érvekre alapozott teológiát fejtenek ki. Bízom azonban abban, hogy hozzájárulhatnak egy új, egységesebb, integráltabb teológiai érzékenység kialakításához a Zsoltárok könyve olvasásában. Ez a kötet nem létezik olasz nyelven, kizárólag magyarul jelenik meg. Hogy megszülethetett, az Szabó Miklós Xavér, Szatmári Györgyi és tanítványaik türelmének és szorgalmának köszönhető, akikkel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékén dolgoznak. Nekik és minden jóakaratú magyar nyelvű olvasónak szívbéli köszönetemet fejezem ki.” (Alberto Mello) 
Alberto Mello (1951) monasztikus szerzetes, 1970-től a Communità di Bose tagja. Ókortudományi és hebraisztikai tanulmányait Torinóban és a jeruzsálemi Héber Egyetemen folytatta. Előbb a bosei monostorban, majd a betlehemi szalézi teológiai főiskolán tanított Ószövetséget, 2003 óta pedig a jeruzsálemi Studium Biblicum Franciscanum biblikus intézetben ószövetségi szövegmagyarázatot oktat (Zsoltárok, Próféták). A Szentírás és Izrael tágabb szellemi hagyatékának alapos ismerője és elkötelezett tolmácsolója. Számos rabbinikus szöveget fordított és gondozott. Lelkiségi írásai mellett számos bibliatudományi kötet szerzője. 
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.800 Ft helyett 1.900 Ft
 

14. kötet | Frédéric Manns OFM, A Logosz bűvöletében. Zsidó hagyományok, keresztény értelmezés a jánosi iratokban

Frédéric Manns OFM, A Logosz bűvöletében. Zsidó hagyományok, keresztény értelmezés a jánosi iratokban. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2016.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 14.
 
A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
 
A tanulmányok szerzője szinte minden írásában bámulatos olvasottsággal, széleskörű műveltségről tanúskodva, mennyiségében és tartalmában gazdag szakirodalom bölcs feldolgozásával vall arról, hogy a Szentírás „zsidó olvasata” csak gazdagíthatja a keresztény exegézist, és egy új, szilárd, biblikus fundamentumról indít el egy új vallásközi párbeszédet a biblikus teológia akadémiai világában. A kötetben szereplő tanulmányok finom érzékenységgel vezetnek be a jánosi irodalom eszmevilágába, lehetőséget adva arra, hogy a zsidó hagyományokkal, a keresztény értelmezésekkel megismerkedve valóban a Logosz bűvöletébe kerüljön minden – nem csupán a keresztény hit nézőpontja felől közelítő – érdeklődő olvasó.
Frédéric Manns OFM 1942-ben született, nemzetközi hírű biblikus, egyike azon tekintélyes kutatóknak, akik a legalaposabban ismerik az Újszövetség zsidó hátterét. A jeruzsálemi Studium Biblicum Franciscanum intézetben negyven esztendeje az újszövetségi exegézis, a korai zsidó irodalom és hermeneutika, valamint a zsidó szentírásmagyarázat történetének professzora. Közel negyven biblikus könyv, számos szaktanulmány és népszerűsítő jellegű lelkiségi és biblikus teológiai cikk szerzője. A Három Társ francia-belga ferences rendtartomány tagja.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.900 Ft helyett 2.000 Ft
 
Visszalépés:
A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok

13. kötet | Luca Mazzinghi, A Bölcsesség útja

Luca Mazzinghi, A Bölcsesség útja. Tanulmányok a Bölcsesség könyvéről. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2016.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 13.
 
A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
 
A Bölcsesség könyve talán a tetőpontja az Izrael bölcsei által megtett útnak. A bibliai bölcsesség, amely életművészetként, ugyanakkor a valóság kritikai tapasztalataként született meg, első írott kifejezését a Példabeszédek könyvében nyeri: Izrael közössége jövendő felelőseinek nevelése céljából. A fogság után olyan bölcsességgé válik, amely szembetalálkozik a rossz és egy nyilvánvalóan igazságtalan Isten (Jób könyve) problematikájával; még radikálisabban a halál problémájával (Qohelet). A görög világgal való találkozás azután a bölcsesség derűsebb szemléletére vezeti Izrael bölcseit, ami visszanyeri a mózesi Tórával való kapcsolatát (Ben Szíra). Végül a Bölcsesség könyvével Izrael bölcsessége új szakaszba lép. A Bölcsesség könyve a bibliai bölcsességet párbeszédbe vonja a hellenisztikus világgal; megnyitja egy világos eszkatologikus szemlélet felé; majd a megszemélyesített Bölcsesség Példabeszédek könyvétől fogva ismert alakját Isten és az emberek közötti közvetítőnek látja.
Sok cikkben foglalkoztam a Bölcsesség könyvével, legyen akár tudományos, akár népszerűsítő, amelyek közül nyolc már megjelent magyar nyelven Szabó Miklós Xavér és Szatmári Györgyi gondozásában a Studia Biblica Athanasiana folyóirat 15. számában (2014). Az a gyűjtemény a Bölcsesség könyve különböző szempontjait érintette, különösen a könyv eszkatológiáját és kozmológiáját.
Most, köszönet a két fordító nagylelkű és intelligens alkotásának, ugyanazon könyvhöz írt tanulmányaim egy további gyűjteménye juthat el a magyar olvasóközönséghez. Különböző fontos témákkal foglalkoznak, mint kapcsolat a hellenisztikus világgal; kapcsolat a misztériumvallásokkal és különösen Ízisz kultuszával; a mózesi törvény a sztoikus filozófiával való viszonyában szemlélve; a mód, ahogyan a könyv szerzője Izraelnek a szent Iratokban megőrzött történelmét tárgyalja; a könyv történeti háttere, különösen a Kr. u. 1. századi Egyiptom alexandriai polgári jogának kérdésével összefüggésben; ismét néhány szempont a Bölcsesség könyve eszkatológiájából.
Ez a tíz tanulmány – a már lefordított nyolccal együtt – kellőképpen széles alapot biztosít ennek az izgalmas könyvnek a tanulmányozásához, amelyet két világ fog közre: a bibliai-zsidó és a hellenisztikus világ. Szívből köszönöm a fordító-szerkesztők munkáját, és úgy hiszem, a megjelenő könyv a maga nemében valóban első a magyar nyelvű biblikus irodalomban.
Luca Mazzinghi
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.600 Ft helyett 2.400 Ft
 
Visszalépés:
A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok

12. kötet | Kőszeghy Miklós, Föld alatti Izrael

Kőszeghy Miklós, Föld alatti Izrael. Az Ószövetség világának anyagi kultúrája. (Az 5. fejezet Hodossy-Takács Előd munkája.) L'Harmattan-Sapientia, Budapest, 2014.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 12.
 
„Régóta szerettem volna megmutatni, mi mindent mondhat az Ószövetségről és világáról a régészeti topográfia, a történettudomány, a filológia és az építészettörténet. Szerzőtársammal, Hodossy-Takács Előddel szilárd meggyőződésünk volt, hogy e kérdéskörben nagy szükség volna egy magyar nyelvű tankönyvre. A tankönyv pedig elsősorban megértetni akar, ami a mi témánk esetében egyben a láttatás igényét is jelenti. Nem pusztán leírni szeretnénk hát témánkat, hanem a szó szoros értelmében láthatóvá tenni is.”  
Kőszeghy Miklós
 
Kőszeghy Miklós 1964-ben született Budapesten, történész diplomáját az ELTE Bölcsészkarán szerezte 1989-ben. A Baseli Egyetem Bölcsészettudományi Karán doktorált, habilitációja az Evangélikus Hittudományi Egyetemről való. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának docense, vendégtanárként rendszeresen oktat a mainzi Johannes Gutenberg Universität teológiai fakultásán.
 
Hodossy-Takács Előd A Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, református lelkész. 1974-ben született Sárospatakon, Debrecenben és az Amerikai Egyesült Államokban (Austin, Texas) tanult. Teológus diplomáját 1996-ban szerezte a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, ugyanitt doktorált, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen habilitált. Kutatásokat folytatott és vendégelőadásokat tartott az USA-ban, Hollandiában, Németországban, Jordániában, Izraelben.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.400 Ft  helyett 2.200 Ft
 
Visszalépés:

A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok

11. kötet | Frédéric Manns OFM, Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban

Frédéric Manns OFM, Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2013.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 11.
 
A kötet megjelenését az NKA támogatta.
 
„A rabbinikus irodalom máig érvényes információkkal látja el az Újszövetség szövegét kitartóan tanulmányozó kutatót. A múltban sokat tettek azért, hogy feltárják az evangéliummal közös hagyományokat, ezzel segítve elő mindkét szöveg megértését. Keresztények és zsidók többéves kutatása eredményeként ma nagyobb érzékenységgel és több megértéssel vagyunk a keresztény és a rabbinikus írások intertextualitása iránt. Ha a korai zsidó irodalom a rabbinikus irodalommal együtt fontos az Újszövetség nyelvészeti, gazdasági, földrajzi, szociológiai, liturgikus, hermeneutikai és teológiai hátterének tanulmányozásához, valamint történelmi értéke van, akkor nincs okunk kizárni a keresztény teológiai és biblikus fakultások tanrendjéből. Tanulmánykötetünk írásai szemléletmódot és megközelítéseket kínálnak a zsidó és keresztény értelmezési hagyományok útján. A jánosi hagyománnyal kapcsolatos írásokat egy másik kötetben tesszük hamarosan közzé.”
Frédéric Manns OFM
 
Frédéric Manns 1942-ben született, nemzetközi hírű biblikus, egyike azon tekintélyes kutatóknak, akik a legalaposabban ismerik az Újszövetség zsidó hátterét. A jeruzsálemi Studium Biblicum Franciscanum intézetben negyven esztendeje az újszövetségi exegézis, a korai zsidó irodalom és hermeneutika, valamint a zsidó szentírásmagyarázat történetének professzora. Közel negyven biblikus könyv, számos szaktanulmány és népszerűsítő jellegű lelkiségi és biblikus teológiai cikk szerzője. Munkái francia, angol, olasz, portugál, spanyol nyelven is olvashatók. A Három Társ francia-belga ferences rendtartomány tagja.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.600 Ft helyett 2.400 Ft
 
Visszalépés:
A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok  

 

10. kötet | Simon T. László, A kezdetek varázsa és lendülete

Simon T. László, A kezdetek varázsa és lendülete. Közelítések a Lukács-evangéliumhoz és az Apostolok cselekedeteihez. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2012.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 10.
 
A kötet megjelenését az NKA támogatta.
 
A sorozat jelen kötete a Lukács-evangélium és az Apostolok cselekedetei olvasásához jelöl ki néhány tájékozódási pontot, és adja az olvasó kezébe Lukács művének egy új fordítását. Azokban a helyi egyházakban, ahol az evangélista élt és dolgozott, a keresztény mozgalom tagjainak az első Század utolsó évtizedeiben egy mély identitáskrízissel kellett szembenézniük. Lukács kétkötetes munkájával alapvetően két veszélytől akarta megóvni hívő körtársait: a kezdetek bűvöletében élő nosztalgiától és a jövőtől való, ugyancsak bénító, félelemtől. Az elbeszélés, mikéntje Lukács számára része annak az üzenetnek, amit közvetíteni akar. Ahogy Jézus az írásokat bebarangolva lobbantja lángra tanítványai szívét, az evangélista célja sem kevesebb, mint hogy művének - az evangéliumnak és az Apostolok cselekedeteinek - az olvasója is rátaláljon életűnek szilárd alapjára. Ebben szeretne segíteni ez a könyv is.
A kötet szerzője, Simon Tamás László (1963), bencés szerzetes, magyar-angol szakos tanár. Biblikus teológiából Rómában a Gregoriana egyetemen szerezte PhD-jét. 2000 óta Rómában a Pontificio Ateneo Sant'Anselmo egyetem teológiai fakultásán tanít Újszövetséggel kapcsolatos tárgyakat.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4400 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.500 Ft helyett 2.300 Ft
 
Visszalépés:
A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok

9. kötet | Elena Bosetti, Énekek éneke

Elena Bosetti, Énekek éneke. „Te, akit szívem szeret". Eksztázis és keresés (ford. és jegyzetekkel kieg. Szatmári Györgyi). Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2012.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 9.
 
A szerelem meglep, amikor megjelenik két fiatal félénk tekintetében. Nem kevésbé akkor, amikor a szerelmesek közti krízisből emelkedik ki, és ők újra egymásra találnak. Mint a nap sugarai a harmatos réteken. Az Énekek éneke két szerelmesének drámája, az általuk megélt eksztázis és keresés a világban jelenlevő isteni erőnek, a Szeretetnek a megnyilatkozása.
Elena Bosetti Trentóban született, a Suore di Gesù buon Pastore szerzetesközösség tagja. Újszövetségi exegézist tanít a Pontificia Università Gregorianán, valamint több teológiai egyetemen és intézetben Olaszország-szerte. Tagja az olasz Bibliatársulatnak és a bibliaapostolkodásért felelős koordinátorcsoportnak. Biblikus témában több szaktudományos és lelkiségi írása jelent meg.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.900 Ft helyett 1.300 Ft
 
Visszalépés:

A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok

8. kötet | Martos Levente Balázs, Misztikus malom. Zsoltáridézetek a páli levelekben

Martos Levente Balázs, Misztikus malom. Zsoltáridézetek a páli levelekben. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2012.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 8.
 
A jelenkori biblikus kutatás egyik legjelentősebb témája az „íráshasználat” kérdése. A bibliai szövegek jelentős része nemcsak külső forrásokra, hanem már meglévő szent iratokra is támaszkodik. Az érvényes tekintélybe kapaszkodó bibliai szerzők egymásra mutató szövegeiből olykor finom, alig hallható párbeszéd bontakozik ki, másutt az eredetit átformáló szabadságukkal kápráztatnak el. A Zsoltárok könyve az Ószövetség, Pál leveleinek korpusza viszont az Újszövetség kivételes jelentőségű gyűjteménye. Pál levelei nemcsak különleges teológiai teljesítményt jelentenek, hanem emellett első dokumentumai annak, ahogy a születő kereszténység Izrael szent iratait olvasta. Könyvünk a páli íráshasználat kérdéseibe kíván bevezetni, illetve nyomon követi azt, ahogy a zsoltárok fohászai és himnuszai Pál hitét építették.
Martos Levente Balázs
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.900 Ft
ELFOGYOTT!
 
Visszalépés:
A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok

7. kötet | Xeravits Géza - Tamási Balázs - Szabó Xavér OFM (szerk.), Angyalok az ókortól Szent Tamásig

Xeravits Géza -Tamási Balázs - Szabó Xavér OFM (szerk.), Angyalok az ókortól Szent Tamásig. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2011.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 7.
 
A hazai tudományos irodalom mindmáig adós azzal, hogy érthető, s többé-kevésbé átfogó bevezetést nyújtson a zsidó-keresztény kultúrkör angyalokra vonatkozó elképzeléseinek alapjaiba. E hiányt pótlandó, kötetünk egy a Sapientia Főiskolán, 2010-ben tartott szimpózium anyagából kiindulva kutatja az ókori és középkori angyaltan(ok) jellegzetességeit.
Xeravits Géza - Tamási Balázs - Szabó Xavér OFM
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 3.500 Ft helyett 2.800 Ft
 
Visszalépés:
A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok

6. kötet | Adorjáni Zoltán, Jób testamentuma

Adorjáni Zoltán, Jób testamentuma. Bevezetés – fordítás – jegyzetek. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2011.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 6.
 
Jób testamentuma az ún. ószövetségi apokrif, másként pszeudoepigráf iratok hosszú sorának egyik darabja. Olyan írás tehát, amely az ószövetségi Jób könyvével áll szoros kapcsolatban, de amely mégsem tartozik a kanonizált ószövetségi, sem pedig az úgynevezett deuterokanonikus könyvek sorába.
E mű sajátos darab a szép számmal fennmaradt s az úgynevezett testamentum-műfajt képviselő iratok sorában. Görög kézirataiban teljes és viszonylag jó szövege maradt fenn. Ezekből készült most első magyar fordítása, elsősorban a szélesebb körű olvasóközönségre való tekintettel.
Adorjáni Zoltán
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.600 Ft
ELFOGYOTT!
 
Visszalépés:
A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok

5. kötet | Karasszon István, Az Ószövetség regénye

Karasszon István, Az Ószövetség regénye. Sugárutak és zsákutcák a kutatástörténetben. Sapientia-L'Harmattan, Budapest, 2011.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 5.
 
A kötet megjelenését a Református Közéleti és Kulturális Központ támogatta.
 
Régebbi kutatástörténeti munkákkal összevetve föltűnhet a figyelmes Olvasónak, hogy mindenki lényegesen nagyobb figyelmet szentelt a közelmúlt kutatásának, mint jelen kis kötetünk. Ha ebben más kutatástörténetet nem követtünk, annak egyszerű oka van: talán soha nem volt ennyire bizonytalan a jövő kutatásának alakulása, talán soha nem voltak ennyire megkérdőjelezve a kutatás alapvető modelljei, talán soha nem tűnt távolabbinak egy lehetséges konszenzus, mint éppen ma.
Könyvünkkel határozottan az új ismeretek kiértékeléséhez kívántunk segítséget nyújtani, s nem adatbázist állítottunk össze.
Karasszon István, Károli Gáspár Református Egyetem
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.800 Ft
ELFOGYOTT!
 
Visszalépés:
A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok

4. kötet | Karasszon István, Az Ószövetség másik fele

Karasszon István, Az Ószövetség másik fele. Sapientia-L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2010.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 4.
 
Az alábbi kötet olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek a fogság utáni Izrael irodalmát, történelmét és teológiáját tárgyalják. Egyfajta bizarr kettősség jellemzi az Ószövetségi kutatóit napjainkban (legalábbis Magyarországon). Némelyek a fogság előtti irodalmat méltatják, ám eközben elhanyagolják a fogság utáni vallásos irodalmi élet értékelését. Mások talán inkább az Ószövetség másik felét, a babiloni fogság utáni gyűjtő és szerkesztő munkát, de a meglévő tradíciók kreatív fölhasználását és tovább folytatását értékelik. Valljuk meg: az elmúlt években mind Nyugat-Európában, mind Észak-Amerikában az izraeli vallásos irodalom eme aspektusa nyert egyre nagyobb jelentőséget, de ez a változás kevéssé jellemző a magyar- országi teológiai irodalomra. A hangsúly eltolódását mindazáltal mind a Tóra, mind a próféták, mind pedig a szent iratok kutatásában láthatjuk - és remélem, a tanulmányok elolvasása után, legalábbis részlegesen, látni fogja az Olvasó is!
Karasszon István, Károli Gáspár Református Egyetem
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.500 Ft
ELFOGYOTT!
 

3. kötet | Xeravits Géza (szerk.), Izsák megkötözése

Xeravits Géza (szerk.), Izsák megkötözése. Történet és hatástörténet. Sapientia-L’Harmattan, Budapest, 2010.
 
A Bibliatudomány Tanszék Kiadványai, 3.
 
Kötetünk témája az Ószövetség egyik legérdekesebb perikópája, Izsák megkötözésének (a rabbinikus terminológia szerint az „Aqédának”) a Genesis 22. fejezetében elbeszélt története. A kötet összeállításánál nem csupán biblikus kutatók működtek közre, hanem ennek az olyannyira fontos elbeszélésnek a hatástörténete egyfajta tágabb perspektívába kerül. A kötet anyagának alapjául a Sapientia Főiskola Bibliatudomány Tanszékének 2009. őszi szimpóziumán elhangzott előadások szolgálnak.
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 2.200 Ft
ELFOGYOTT!
 
Visszalépés:
A Bibliatudomány Tanszék kiadványai | Tanszéki sorozatok
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.