Sapientiana folyóirat


Ismertető  A lektorálás menete Szerzőink figyelmébe Archívum


IMPRESSZUM

SAPIENTIANA
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola folyóirata

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Főszerkesztő: Tóth Beáta
Felelős kiadó: Fehérváry Jákó OSB
Szerkesztőbizottság: Deák Hedvig OP, Lukács László SchP, Papp Miklós, Szatmári Györgyi, Szeiler Zsolt, Tőzsér Endre SchP, Várnai Jakab OFM

A szerkesztőség és kiadó címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 235. Telefon: 486-44-26
E-mail: editor.sapientiana@sapientia.hu

Olvasószerkesztés és tördelés: Vida Márta

Nyomdai munkák: ofszetnyomda.hu

Nyomtatott kiadás: ISSN 2060-3231
Online kiadás: 2732-0103

Előfizethető a Sapientia Főiskola Könyvtárának címén:
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 235.
Telefon: (+36-1) 486-44-21
E-mail: biblio@sapientia.hu


Sapientiana 2010/2

TANULMÁNYOK
Szent Diadokhosznak, az epiroszi Photiké püspökének látomása
Eckhart Mester: 19., 33. és 103. Prédikáció
Pump Edit: Az emberi szenvedés és Isten: a halál mint teofánia Gustave Martelet teológiájában
Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Charles Taylor az észak-atlanti civilizáció elvilágiasodásáról 
Ujházi Lóránd: A szent rend házassági akadálya (1087. kán.) 
Jean-Yves Brachet OP: A proporcionalizmus alapfogalmai 
Patsch Ferenc SJ: A helyzetfüggő segítés etikája: paternalizmus és autonómia összefüggései a segítői helyzetben (II. rész)
 
SZERZETESSÉG
Antonio Gascón SM: Közösségmodellek a Mária Társasága szerzetesközösség történetében
 
RECENZIÓK
Adalbert-G. Hamman: Hogyan olvassuk az egyházatyákat? (Frenyó Zoltán)
Isacco Turina: I nuovi eremiti (Gérecz Imre OSB)
Balás Béla: Kis idő (Pákozdi István)
Stefan Kiechle: A hatalom gyakorlása (Lukács János SJ)
Netanel Miles-Yepez (ed.): The Common Heart. An Experience of Interreligious Dialogue (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2010. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu">biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2010/1

TANULMÁNYOK
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): John Henry Newman – az Egyház egyik nagy tanítója
Elena Bosetti: Márk evangéliuma: út a látás felé. Mk 1,9–10 a teljes evangélium mélységében
Vassányi Miklós: „Isten leereszkedése, az ember felemelkedése.” Hitvalló Maximosz teológiai antropológiája az Ambigua ad Thomam és az Ambigua ad Johannem alapján
Horváth-Szabó Katalin: Van-e köze a lélektannak a lélekhez? Spiritualitás és személyiség
Patsch Ferenc SJ: A helyzetfüggő segítés etikája: paternalizmus és autonómia összefüggései a segítői helyzetben (I. rész)
Baritz Sarolta Laura OP: Az életet szolgáló gazdaság
 
DOKUMENTUM
Katolikus Nevelési Kongregáció: Együtt nevelni a katolikus iskolában. Megszentelt személyek és hívő világiak közös küldetése
 
RECENZIÓK
Ortodox filozófiatörténet? Wolfhart Pannenberg: Teológia és filozófia (Mezei Balázs)
Az ökumenikus és vallási párbeszéd útja. Hivatalos egyházi megnyilatkozások (Nemeshegyi Péter SJ)
Máthé Andrea: Útvesztőben (Bakos Gergely OSB)
Hegedűs Zoltán: A menedzser Bibliája (Pákozdi István)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2010. január – május
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2009/2

TANULMÁNYOK
Joseph Ratzinger: A házasság teológiája
Török Izsák OSBM: Bűnbánat szentsége: a keresztény érettség korszerű eszköze
Papp Miklós: A „theószisz” (átistenülés) jelentősége a teológiai etikában
Hankovszky Tamás: Adalékok a „hit és ész” problematika emberképéhez. A kanti kihívás és a vatikáni zsinatok válasza
Somorjai Ádám OSB: A II. Vatikáni Zsinat meghirdetése és a magyarországi főpásztorok. Mindszenty József és Shvoy Lajos esete
Xeravits Géza: Egy újabb kísérlet Izrael hellenisztikus kori történetének értelmezésére 
Pierre Hadot: Apofatizmus és negatív teológia
 
SZERZETESSÉG
Gérecz Imre OSB: Lelki harc az egységkeresés jegyében. A XVII. bosei nemzetközi ökumenikus találkozóról
Dobszay Benedek OFM: A hivatásgondozás tervezése a ferenceseknél
 
DOKUMENTUM
XVI. Benedek Pápa: A II. Vatikáni Zsinat helyes értelmezéséről
 
RECENZIÓK
Simon T. László: Nem írnokok, hanem írástudók. Közelítések a szinoptikus evangéliumokhoz (Borbás Péter SchP)
Gerd Theißen: Az őskeresztyénység élményvilága és magatartásformái. Az őskeresztyénység pszichológiája (Szatmári Györgyi)
Enzo Bianchi: Nem vagyunk különbek. A szerzetesek mint jelentéktelen laikusok (Baán Izsák OSB)
Nagymihályi Géza: Lépj be a szentélybe, lásd a titkokat. A szentély ikonológiája (Pákozdi István)
Emmanuel Levinas: Etika és végtelen (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2009. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2009/1

TANULMÁNYOK
Barsi Balázs OFM: Mit üzen Szent Ferenc a XXI. századi követőinek és az egész kereszténységnek?
Hegyi Márton: Újraolvasott Khalkédón. Piet Schoonenberg krisztológiájának alapvonalai 
Patsch Ferenc SJ: A vallások mint Krisztus kegyelmének struktúrái 
Tornya Erika: Dalit teológia. A kasztonkívüli keresztények Indiában
 
SZERZETESSÉG
Jelenits István SchP: Gyászbeszéd Tuba Iván SchP temetésén
Ulrik M. Monika SSND: Ideje van a hálaadásnak… A jubileumi év visszhangja szívünkben
 
DOKUMENTUM
Katolikus Nevelési Kongregáció: Irányelvek pszichológiai szakemberek igénybevételéhez papjelöltek felvételénél és képzése folyamán
 
RECENZIÓK
Xavier Léon-Dufour: Az Újszövetség értelmező kéziszótára (Szatmári Györgyi)
Órigenész: Kelszosz ellen (Perendy László SchP)
Szent Ágoston: Beszédek Szent János evangéliumáról I. (I–XXX. beszéd) (Perendy László SchP)
Gondolatok vallásról és tudományról John Polkinghorne: Egyetlen világunk. A tudomány és a teológia kölcsönhatásai című könyve kapcsán (Hetesi Zsolt)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2009. január – április
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
ELFOGYOTT

Sapientiana 2008/2

TANULMÁNYOK
Pákozdi István: A „Miserere”-zsoltár aktualitása
Perendy László: Irenaeus, a katolikus
Papp Miklós: Erkölcsteológiai megfontolások a szüzesség szimbólumáról és életstílusáról
Beran Ferenc: A „munka evangéliuma” a mai ember számára
Pálvölgyi Ferenc: Az ember és sajátos értékei a korszerű erkölcsi nevelésben
Sikolya Eszter: A tudományos kutatás metodológiája Lakatos Imre írásaiban
Lukács Krisztina: Gyakorlati tanárképzés: a vezetőtanár szerepe
 
SZERZETESSÉG
Lukács János SJ: Merre tartanak a jezsuiták? Élmények a Jézus Társasága 35. Általános Rendgyűléséről
 
RECENZIÓK
Carlo Maria Martini: Éjszakai beszélgetések Jeruzsálemben. A hit kockázatáról (Pákozdi István)
Galambos Ádám (szerk.): Öt párbeszéd (Borbás Péter SchP) 
Frivaldszky János: Klasszikus természetjog és jogfilozófia (Ujházi Lóránd) 
Bencédy József: Retorika. Gyakorlati útmutató (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2008. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2008/1

Orosz Lóránt OFM: Beköszöntő
 
TANULMÁNYOK
Tóth Beáta: Theologia et Philosophia: Társalgó ikernővérek 
Karaffa János: A bűn és ítélet valósága a prófétai igehirdetésben 
Ujházi Lóránd: Az áldások helye és szerepe az Egyház életében és jogában 
Török Csaba: A tanúságtétel teológiájának aktuális kihívásai 
Örsy László SJ – Patsch Ferenc SJ: A tudományos dolgozatírás művészete. Módszertan az elkészítéshez és a kiértékeléshez
 
SZERZETESSÉG
Anselm Grün OSB: Mindent elhagyni, mert Ő nem hagy el engem [részletek]
Meinrad Dufner OSB: Szerzetesrendek – reálközösségek
 
DOKUMENTUM
Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Ökumenikus megfontolások a párbeszédről és kapcsolatokról más vallású emberekkel. Harminc év párbeszédének áttekintése és az 1979-es irányelvek felülvizsgálata (2004)
 
RECENZIÓK
Almási Miklós: Kis Hegel-könyv (Bakos Gergely OSB)
Arnaldo Pigna: Krisztus követése az evangéliumi tanácsok fényében (Borbás Péter SchP)
Szabadon, örömmel, szeretettel. Nemes Ödönnel beszélget Naszádi Kriszta (Borbás Péter SchP)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2008. január – szeptember
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.