Sapientiana folyóirat


Ismertető  A lektorálás menete Szerzőink figyelmébe Archívum


IMPRESSZUM

SAPIENTIANA
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola folyóirata

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Főszerkesztő: Tóth Beáta
Felelős kiadó: Fehérváry Jákó OSB
Szerkesztőbizottság: Deák Hedvig OP, Lukács László SchP, Papp Miklós, Szatmári Györgyi, Szeiler Zsolt, Tőzsér Endre SchP, Várnai Jakab OFM

A szerkesztőség és kiadó címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 235. Telefon: 486-44-26
E-mail: editor.sapientiana@sapientia.hu

Olvasószerkesztés és tördelés: Vida Márta

Nyomdai munkák: ofszetnyomda.hu

Nyomtatott kiadás: ISSN 2060-3231
Online kiadás: 2732-0103

Előfizethető a Sapientia Főiskola Könyvtárának címén:
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 235.
Telefon: (+36-1) 486-44-21
E-mail: biblio@sapientia.hu


Sapientiana 2015/2

TANULMÁNYOK
De Rossi Raja SDB: Milyen az Úr, aki Pásztor? – A 23. (22.) zsoltár egzegetikai válasza
Szoliva Gábriel OFM: „…Viennae excudi fecimus” – Oláh Miklós esztergomi érsek könyvkiadói tevékenysége és a katolikus megújulás
Bakos Gergely OSB: How to Think the Otherness of Medieval Thought? – On Decortian Hermeneutics
Pákozdi István: A fiatalok szent pápája idején – a fiatalok bíborosa Eduardo Francesco Pironio kardinális
Hámori Antal: A várandós munkavállalók és az igazmondás erénye, a hazugság tilalma
 
SZERZETESSÉG
Bartók Tibor SJ: Claudio Acquaviva generális hatása a jezsuita rend identitására
 
RECENZIÓK
Fehér M. István: Helmuth Vetter Heidegger-kézikönyve (kitekintéssel a Heidegger-kézikönyv irodalomra)
Tomka Ferenc: Lehet valami újat mondani az Eucharisztiáról? (Chiara Lubich új könyve kapcsán)
Szeiler Zsolt: Ian P. Wei: Intellectual Culture in Medieval Paris, Theologians and the University, c. 1100–1330
Somos Róbert: Orígenes: Sobre los principios. Edición bilingüe preparada por Samuel Fernandez
Bartók Tibor SJ: Paul Oberholzer SJ (szerk.): Diego Laínez (1512–1565) and his Generalate: Jesuit with Jewish Roots, Close Confidant of Ignatius of Loyola, Preeminent Theologian of the Council of Trent
Varga Péter András: Frenyó Zoltán (szerk.): Iskolák és kánonok között: Pauler Ákos filozófiája
Soós Viktor Attila: Somorjai Ádám OSB: Törésvonalak Mindszenty bíboros emlékirataiban – Tartalmi és szövegközlési sajátosságok; Vecsey József, a társszerző
Bakos Gergely OSB: Rowan Williams: A hit szerepe a mai világban
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2015. július – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2015/1

TANULMÁNYOK
Kálmán Peregrin OFM: Intézményes üldözöttmenekítés 1944–1945-ben a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartományban
Lengyel Zsuzsanna Mariann: A „határsértő” mozzanatról (transzgresszió) – Filozófia és teológia Heidegger gondolkodásában
Tóth Beáta: A szeretet helyének problémái
José Jaime Brosel Gavila: Mai folyamatok a zarándoklatok megújulásában
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Egy különös szöveg a nyugati szerzetesség bölcsőjénél: A négy atya regulája (Regula quattuor patrum) 
 
RECENZIÓK
Várnai Jakab OFM: Hans Joas: A hit választása. Milyen jövője lehet a kereszténységnek?
Varga-Jani Anna: Balázs M. Mezei: Religion and Revelation after Auschwitz
Petres Lúcia OP: Jean-Luc Marion: A látható kereszteződése
Hoványi Márton: Szabó Ferenc SJ: „Krisztus fénye”. Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe
Várnai Jakab OFM: Peter Neuner – Paul M. Zulehner: Jöjjön el a te országod. Gyakorlati egyháztan
Szabó Xavér OFM: György Benyik (ed.): The Bible and Economics. International Biblical Conference XXV. Szeged, Ferenc Gal Theological College, 22nd – 24th August 2013 
Pákozdi István: Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): Hit, igazság, tolerancia. A kereszténység és a világvallások
Somos Róbert: Bugár M. István: Szabadság, szeretet, személy. Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete
Vivian Boland OP: Viktória Hedvig Deák: Consilia Sapientis Amici. Saint Thomas Aquinas on the Foundation of the Evangelical Counsels in Theological Anthropology
Kály-Kullai Károly: Thomas Keating és Tom S.: Isten terápiája és a szenvedélybetegségek. A középpontba vezető ima és a tizenkét lépés
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2015. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2014/2

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A keresztény szabadság politikai dimenziói a felszabadítási teológia tükrében
Harsányi Pál Ottó OFM: A Szentháromság és a család közötti kapcsolat kihívások és a teljes életre való törekvés között
Papp Miklós: Az ortodox egyházak teológiai és gyakorlati viszonyulása az újraházasodás kérdéséhez 
Mária Šmidová: A korai intervenció mint kihívás az Egyház számára a fogyatékossággal élőgyermekek családjainak támogatásában
Pákozdi István: Nagypéntek „szentje”. Neumann Teréz, a XX. század egyik misztikusa
 
DOKUMENTUM
Somorjai Ádám OSB: Békés Gellért OSB emlékeiből. Száz éve született Békés Gellért bencés atya, a Sapientia Főiskola egyik szellemi atyja 
 
RECENZIÓK
Szabó Sándor Bertalan OP: Odo Casel: Az Egyház misztériuma
Papp Miklós: A Család Pápai Tanácsa: Családlexikon – a családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről 
Bakos Gergely OSB: Rowan Williams: Being Christian. Baptism, Bible, Eucharist, Prayer
Hernádi Mária: Két könyv a szemlélődő imáról. Jálics Ferenc SJ: Szemlélődő lelkigyakorlat. Bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába; Mustó Péter SJ: Csendben születik az élet. A belsőima tapasztalatairól 
Görföl Tibor: René Girard: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. A kereszténység kritikai apológiája 
Bakos Gergely OSB: Olay Csaba – Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században 
Patsch Ferenc SJ: Ellis Potter: 3 elmélet a mindenségről; Richard Leonard SJ: Hol van Isten a bajban? Gondolatok a hitről és a szenvedésről
Tóth Beáta: Johannes B. Brantschen: Miért van szenvedés? A nagy kérdés Istenhez 
Kautnik András: Boglarka Hadinger – Wolfram Kurz – Renate Mrusek: Értelemkeresés és személyiségfejlesztés
Deák Hedvig OP: Arturo Cattaneo (szerk.): Nős papok? Harminc égető kérdés a cölibátusról
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2014/1

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A végső beteljesedés távlatai a mai teológiában Joseph Ratzinger teológiájának tükrében
Görföl Tibor: Posztszekuláris társadalom? A kereszténység nyilvános jelenlétének megítélése Jürgen Habermasnál
Gáspár Csaba László: Étkezés és vallási tapasztalás
Hetesiné Korcsok Edit: A játék pszichológiai szerepe a morális nevelésben
Ujházi Lóránd: Esketési tilalmak a Katolikus Egyház hatályos jogában
 
SZERZETESSÉG
Deák Hedvig OP: Az evangéliumi tanácsok sorrendjének értelme és miértje
 
RECENZIÓK
Petres Lúcia OP: Jean-Luc Marion: Az erotikus fenomén. Hat meditáció
Bakos Gergely OSB: Pierre Hadot: Plótinosz avagy A tekintet egyszerűsége
Várnai Jakab OFM: Miroslav Volf: Képünkre és hasonlatosságunkra. Az Egyház mint a Szentháromság képmása
Baán Izsák OSB: Megszólal a csend. Egy karthauzi szerzetes a hit útjáról
Kokas Gabriella: Norwichi Julianna: Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai
Hoványi Márton: Adamik Tamás: Sanctissima religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok
Somogyiné Petik Krisztina: Ittzés Gábor (szerk.): Cura mentis – Salus populi. Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában. Ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2013/2

TANULMÁNYOK
Hit és új evangelizáció
Török Csaba: Kultúra és új evangelizáció
Görföl Tibor: Exemplum fidei? A keresztény hit krisztológiai és trinitárius alapja Hans Urs von Balthasarnál
Válóczy József: Az idő kérdésének posztmodern kori kihívása  a kereszténység számára
Hantos-Varga Márta: Interdiszciplináris szempontok a katolikus politikai cselekvés értelmezéséhez
 
SZERZETESSÉG
Gázai Szent Dórotheosz: A lemondásról
 
DOKUMENTUM
Rowan Williams: Beszéd a püspöki szinóduson (2012)
 
RECENZIÓK
Szatmári Györgyi: Szabó Mária: A zsoltárok kincsei
Thorday Attila: Elena Bosetti: Énekek éneke
Tóth Beáta: Puskás Attila: Megismertük és hittük a szeretetet; Karen Kilby: Balthasar. A (very) critical introduction
Hegyi Márton: Válóczy József: A megosztott Logosz
Hernádi Mária: Nemeshegyi Péter: „Megesett rajtuk a szíve”; Számadás a reményről; Istenkereső ember, emberkereső Isten
Bakos Gergely OSB: Sárkány Péter – Zsók Ottó (szerk.): Die Grundlagen der Logotherapie.
A logoterápia alapjai; Elisabeth Lukas: A logoterápia tankönyve
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2013. augusztus – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2013/1

TANULMÁNYOK
Várnai Jakab OFM: A Dei Verbum a Verbum Domini fényében
Lukács László SCHP: Joseph Ratzinger és a II. Vatikáni Zsinat ekkléziológiája
Hankovszky Tamás: A kultúra mint a hit kifejeződése
Bakos Gergely OSB: A metafizika fordulata avagy a fordulat metafizikája? Karl Rahner SJ: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk?
 
SZERZETESSÉG
Joseph William Tobin CSsR: Az élet mint hivatás
 
DOKUMENTUM
XVI. Benedek pápa: Búcsúzás a római klérustól a VI. Pál teremben 2013. február 14-én délelőtt
 
RECENZIÓK
Kautnik András: Viktor E. Frankl: A szenvedő ember. Patodicea-kísérlet
Bakos Gergely OSB: Kurt Flasch: Nicolaus Cusanus és kora
Bakos Gergely OSB: Rowan Williams: The Dwelling of Light: Praying with the Icons of Christ
Bakos Gergely OSB: William Skudlarek OSB (szerk.): God’s Harp String. The Life and Legacy of the Benedictine Monk, Swami Abhishiktananda
Kotschy Beáta: Csíkszentmihályi Mihály – Barbara Schneider: Életre hangolva.A felnőtté válás útvesztői
Tamás Dániel SVD: Őszintén a cigányokról. Szabóné Kármán Judit romológussal beszélget Naszádi Kriszta
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2013. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2012/2

TANULMÁNYOK
Scott W. Hahn: Templom, jel és szentség. János evangéliuma új megvilágításban
Szeiler Zsolt: A gondviselés problémája a Summa contra gentilesben 
Várnai Jakab OFM: Kinyilatkoztatás és kölcsönösség 
Hermann J. Pottmeyer: Bevezetés a hagyomány fundamentális teológiájába 
Ujházi Lóránd: A jegyesség intézményének csökkenő jelentősége a Katolikus Egyház jogában 
Gájer László: A lisztérzékenység problémája a szentségi életben
 
SZERZETESSÉG
Joseph William Tobin CSsR: Az élet mint hivatás
 
DOKUMENTUM
Francia Püspöki Konferencia – Ökológia és Környezetvédelem Munkacsoport: A jövő ökológiai kihívásai és feladatai
 
RECENZIÓK
Várnai Jakab OFM: Joseph Wresinski: Szegények egyháza. Gilles Anouil beszélget Joseph atyával
Török Csaba: Szabó Ferenc: Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében
Bakos Gergely OSB: Robert Spaemann: Erkölcsi alapfogalmak
Bakos Gergely OSB: Schwendtner Tibor: Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise
Bakos Gergely OSB: Mezei Balázs: Karácsony az Andok felett
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2012. május – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
ELFOGYOTT

Sapientiana 2012/1

TANULMÁNYOK
Karl Rahner SJ: Istentapasztalat ma
Bakos Gergely OSB: Hit és ész Canterburyi Szent Anzelm gondolkodásában
Berhidai Piusz OFM: Laskai Osvát prédikációja a kontemplációról
Patsch Ferenc SJ: Globalizáció és spiritualitás. Észrevételek a jelenkori vallásosság változó formáiról (II. rész)
Ujházi Lóránd:
A házassági beleegyezéshez szükséges értelmi képesség a Katolikus Egyház hatályos jogi szabályozása szerint
 
SZERZETESSÉG
Marko Rupnik SJ: A lélek szerinti élet és a folyamatos továbbképzés – a képzés teológiai és spirituális látásmódja
 
DOKUMENTUM
Hittani Kongregáció: Tanbeli megjegyzés az evangelizáció néhány szempontjáról
 
RECENZIÓK
J.N.D. Kelly: Aranyszájú Szent János. Szerzetes, prédikátor, püspök (Perendy László SchP)
Kiss Barnabás OSB: A Breviarium Maurinum története és jellemzése (Pákozdi István)
Roger Scruton: Spinoza. A Very Short Introduction (Bakos Gergely OSB) 
Amaury Begasse de Dhaem: Théologie de filiation et universalité du salut. L’anthropologie théologique de Joseph Wresinski (Bartók Tibor SJ) 
Puskás Attila (szerk.): Élő kövekből épülő Egyház. Az Egyház természete és küldetése – ekkléziológiai reflexiók (Várnai Jakab OFM)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2012. január – május
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2011/2

TANULMÁNYOK
Timothy Radcliffe OP: Affektivitás és Eucharisztia. Testünket adni
Xeravits Géza: „Ne félj, én megsegítelek”. Deutero-Izajás két üdv-orákuluma (Iz 41,8–16)
Szabó Xavér OFM: Volt fülük a hallásra, avagy hogyan ért(h)ette meg a korabeli vallási vezetőség jézus példázatait?
Vassányi Miklós: A Szentlélek Hitvalló Maximosz teológiájában
Patsch Ferenc SJ: Globalizáció és spiritualitás. Észrevételek a jelenkori vallásosság változó formáiról (I. rész)
Farkas István SchP: A szocializáció életet meghatározó jellege
 
SZERZETESSÉG
Varga Kapisztrán OFM: A szerzetesi nevelés mint a hagyományba helyezés
 
DOKUMENTUM
A KCG németországi vezetősége: Keresztény Kisközösségek – Egyházként új módon az emberek között. Célok – fejlődési stádium – alapelvek
 
RECENZIÓK
Benoît Standaert: Jézus terében. A húsvéti hit és a vallások párbeszéde (Bakos Gergely OSB)
Pierre Hadot: A lélek iskolája. Lelkigyakorlatok és ókori filozófia (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2011. június – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2011/1

TANULMÁNYOK
Szabó Miklós Xavér OFM: A messiás alakja és feladatai Salamon zsoltáraiban
Bakos Gergely OSB: A gondolkodás mint tapasztalás. Canterburyi Szent Anzelm es Martin Heidegger alapján
Bagyinszki Péter Agoston OFM: A teológiai ismeretelmélet mai útjai
D. Andrew Kille: Bibliaolvasás három dimenzióban. A pszichológiai bibliaértelmezés
Ujházi Lóránd: Szent helyek istentiszteleti tevékenységen kívüli felhasználásának hatályos jogi szabályozása
Voldemārs Lauciņš: Evangélikus ekkléziológia – konfesszionális perspektívából
 
SZERZETESSÉG
Guba András SchP – Tornay Krisztina M. Petra SSND: A szerzetesi férfi-beavatás – a jászói premontrei templom ikonográfiája
 
RECENZIÓK
Balla Péter: Gyermekek es szülők kapcsolata. Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban (Pálvölgyi Ferenc)
Norman Kretzmann: The Metaphysics of Theism. Aquinas’s Natural Theology in Summa Contra Gentiles (Szeiler Zsolt)
Veronika E. Schmitt OCD: A Kármel elfelejtett gyökerei (Baán Izsák OSB)
Paul Ricœur: Egészen a halálig (Borbás Péter SchP)
Paul Donders – Peter Essler: Berufung als Lebensstil. Aufbrechen in ein wertvolles Leben (Tornya Erika)
Mezei Balázs: Ezredvégi számvetés (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2011. február – május
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
ELFOGYOTT
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.