Sapientiana folyóirat

Sapientiana 2014/1

TANULMÁNYOK
Lukács László SchP: A végső beteljesedés távlatai a mai teológiában Joseph Ratzinger teológiájának tükrében
Görföl Tibor: Posztszekuláris társadalom? A kereszténység nyilvános jelenlétének megítélése Jürgen Habermasnál
Gáspár Csaba László: Étkezés és vallási tapasztalás
Hetesiné Korcsok Edit: A játék pszichológiai szerepe a morális nevelésben
Ujházi Lóránd: Esketési tilalmak a Katolikus Egyház hatályos jogában
 
SZERZETESSÉG
Deák Hedvig OP: Az evangéliumi tanácsok sorrendjének értelme és miértje
 
RECENZIÓK
Petres Lúcia OP: Jean-Luc Marion: Az erotikus fenomén. Hat meditáció
Bakos Gergely OSB: Pierre Hadot: Plótinosz avagy A tekintet egyszerűsége
Várnai Jakab OFM: Miroslav Volf: Képünkre és hasonlatosságunkra. Az Egyház mint a Szentháromság képmása
Baán Izsák OSB: Megszólal a csend. Egy karthauzi szerzetes a hit útjáról
Kokas Gabriella: Norwichi Julianna: Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai
Hoványi Márton: Adamik Tamás: Sanctissima religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok
Somogyiné Petik Krisztina: Ittzés Gábor (szerk.): Cura mentis – Salus populi. Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában. Ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2014. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2013/2

TANULMÁNYOK
Hit és új evangelizáció
Török Csaba: Kultúra és új evangelizáció
Görföl Tibor: Exemplum fidei? A keresztény hit krisztológiai és trinitárius alapja Hans Urs von Balthasarnál
Válóczy József: Az idő kérdésének posztmodern kori kihívása  a kereszténység számára
Hantos-Varga Márta: Interdiszciplináris szempontok a katolikus politikai cselekvés értelmezéséhez
 
SZERZETESSÉG
Gázai Szent Dórotheosz: A lemondásról
 
DOKUMENTUM
Rowan Williams: Beszéd a püspöki szinóduson (2012)
 
RECENZIÓK
Szatmári Györgyi: Szabó Mária: A zsoltárok kincsei
Thorday Attila: Elena Bosetti: Énekek éneke
Tóth Beáta: Puskás Attila: Megismertük és hittük a szeretetet; Karen Kilby: Balthasar. A (very) critical introduction
Hegyi Márton: Válóczy József: A megosztott Logosz
Hernádi Mária: Nemeshegyi Péter: „Megesett rajtuk a szíve”; Számadás a reményről; Istenkereső ember, emberkereső Isten
Bakos Gergely OSB: Sárkány Péter – Zsók Ottó (szerk.): Die Grundlagen der Logotherapie.
A logoterápia alapjai; Elisabeth Lukas: A logoterápia tankönyve
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2013. augusztus – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2013/1

TANULMÁNYOK
Várnai Jakab OFM: A Dei Verbum a Verbum Domini fényében
Lukács László SCHP: Joseph Ratzinger és a II. Vatikáni Zsinat ekkléziológiája
Hankovszky Tamás: A kultúra mint a hit kifejeződése
Bakos Gergely OSB: A metafizika fordulata avagy a fordulat metafizikája? Karl Rahner SJ: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk?
 
SZERZETESSÉG
Joseph William Tobin CSsR: Az élet mint hivatás
 
DOKUMENTUM
XVI. Benedek pápa: Búcsúzás a római klérustól a VI. Pál teremben 2013. február 14-én délelőtt
 
RECENZIÓK
Kautnik András: Viktor E. Frankl: A szenvedő ember. Patodicea-kísérlet
Bakos Gergely OSB: Kurt Flasch: Nicolaus Cusanus és kora
Bakos Gergely OSB: Rowan Williams: The Dwelling of Light: Praying with the Icons of Christ
Bakos Gergely OSB: William Skudlarek OSB (szerk.): God’s Harp String. The Life and Legacy of the Benedictine Monk, Swami Abhishiktananda
Kotschy Beáta: Csíkszentmihályi Mihály – Barbara Schneider: Életre hangolva.A felnőtté válás útvesztői
Tamás Dániel SVD: Őszintén a cigányokról. Szabóné Kármán Judit romológussal beszélget Naszádi Kriszta
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2013. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2012/2

TANULMÁNYOK
Scott W. Hahn: Templom, jel és szentség. János evangéliuma új megvilágításban
Szeiler Zsolt: A gondviselés problémája a Summa contra gentilesben 
Várnai Jakab OFM: Kinyilatkoztatás és kölcsönösség 
Hermann J. Pottmeyer: Bevezetés a hagyomány fundamentális teológiájába 
Ujházi Lóránd: A jegyesség intézményének csökkenő jelentősége a Katolikus Egyház jogában 
Gájer László: A lisztérzékenység problémája a szentségi életben
 
SZERZETESSÉG
Joseph William Tobin CSsR: Az élet mint hivatás
 
DOKUMENTUM
Francia Püspöki Konferencia – Ökológia és Környezetvédelem Munkacsoport: A jövő ökológiai kihívásai és feladatai
 
RECENZIÓK
Várnai Jakab OFM: Joseph Wresinski: Szegények egyháza. Gilles Anouil beszélget Joseph atyával
Török Csaba: Szabó Ferenc: Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében
Bakos Gergely OSB: Robert Spaemann: Erkölcsi alapfogalmak
Bakos Gergely OSB: Schwendtner Tibor: Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise
Bakos Gergely OSB: Mezei Balázs: Karácsony az Andok felett
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2012. május – december
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
ELFOGYOTT

Sapientiana 2012/1

TANULMÁNYOK
Karl Rahner SJ: Istentapasztalat ma
Bakos Gergely OSB: Hit és ész Canterburyi Szent Anzelm gondolkodásában
Berhidai Piusz OFM: Laskai Osvát prédikációja a kontemplációról
Patsch Ferenc SJ: Globalizáció és spiritualitás. Észrevételek a jelenkori vallásosság változó formáiról (II. rész)
Ujházi Lóránd:
A házassági beleegyezéshez szükséges értelmi képesség a Katolikus Egyház hatályos jogi szabályozása szerint
 
SZERZETESSÉG
Marko Rupnik SJ: A lélek szerinti élet és a folyamatos továbbképzés – a képzés teológiai és spirituális látásmódja
 
DOKUMENTUM
Hittani Kongregáció: Tanbeli megjegyzés az evangelizáció néhány szempontjáról
 
RECENZIÓK
J.N.D. Kelly: Aranyszájú Szent János. Szerzetes, prédikátor, püspök (Perendy László SchP)
Kiss Barnabás OSB: A Breviarium Maurinum története és jellemzése (Pákozdi István)
Roger Scruton: Spinoza. A Very Short Introduction (Bakos Gergely OSB) 
Amaury Begasse de Dhaem: Théologie de filiation et universalité du salut. L’anthropologie théologique de Joseph Wresinski (Bartók Tibor SJ) 
Puskás Attila (szerk.): Élő kövekből épülő Egyház. Az Egyház természete és küldetése – ekkléziológiai reflexiók (Várnai Jakab OFM)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2012. január – május
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2011/2

TANULMÁNYOK
Timothy Radcliffe OP: Affektivitás és Eucharisztia. Testünket adni
Xeravits Géza: „Ne félj, én megsegítelek”. Deutero-Izajás két üdv-orákuluma (Iz 41,8–16)
Szabó Xavér OFM: Volt fülük a hallásra, avagy hogyan ért(h)ette meg a korabeli vallási vezetőség jézus példázatait?
Vassányi Miklós: A Szentlélek Hitvalló Maximosz teológiájában
Patsch Ferenc SJ: Globalizáció és spiritualitás. Észrevételek a jelenkori vallásosság változó formáiról (I. rész)
Farkas István SchP: A szocializáció életet meghatározó jellege
 
SZERZETESSÉG
Varga Kapisztrán OFM: A szerzetesi nevelés mint a hagyományba helyezés
 
DOKUMENTUM
A KCG németországi vezetősége: Keresztény Kisközösségek – Egyházként új módon az emberek között. Célok – fejlődési stádium – alapelvek
 
RECENZIÓK
Benoît Standaert: Jézus terében. A húsvéti hit és a vallások párbeszéde (Bakos Gergely OSB)
Pierre Hadot: A lélek iskolája. Lelkigyakorlatok és ókori filozófia (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2011. június – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2011/1

TANULMÁNYOK
Szabó Miklós Xavér OFM: A messiás alakja és feladatai Salamon zsoltáraiban
Bakos Gergely OSB: A gondolkodás mint tapasztalás. Canterburyi Szent Anzelm es Martin Heidegger alapján
Bagyinszki Péter Agoston OFM: A teológiai ismeretelmélet mai útjai
D. Andrew Kille: Bibliaolvasás három dimenzióban. A pszichológiai bibliaértelmezés
Ujházi Lóránd: Szent helyek istentiszteleti tevékenységen kívüli felhasználásának hatályos jogi szabályozása
Voldemārs Lauciņš: Evangélikus ekkléziológia – konfesszionális perspektívából
 
SZERZETESSÉG
Guba András SchP – Tornay Krisztina M. Petra SSND: A szerzetesi férfi-beavatás – a jászói premontrei templom ikonográfiája
 
RECENZIÓK
Balla Péter: Gyermekek es szülők kapcsolata. Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban (Pálvölgyi Ferenc)
Norman Kretzmann: The Metaphysics of Theism. Aquinas’s Natural Theology in Summa Contra Gentiles (Szeiler Zsolt)
Veronika E. Schmitt OCD: A Kármel elfelejtett gyökerei (Baán Izsák OSB)
Paul Ricœur: Egészen a halálig (Borbás Péter SchP)
Paul Donders – Peter Essler: Berufung als Lebensstil. Aufbrechen in ein wertvolles Leben (Tornya Erika)
Mezei Balázs: Ezredvégi számvetés (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2011. február – május
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
ELFOGYOTT

Sapientiana 2010/2

TANULMÁNYOK
Szent Diadokhosznak, az epiroszi Photiké püspökének látomása
Eckhart Mester: 19., 33. és 103. Prédikáció
Pump Edit: Az emberi szenvedés és Isten: a halál mint teofánia Gustave Martelet teológiájában
Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Charles Taylor az észak-atlanti civilizáció elvilágiasodásáról 
Ujházi Lóránd: A szent rend házassági akadálya (1087. kán.) 
Jean-Yves Brachet OP: A proporcionalizmus alapfogalmai 
Patsch Ferenc SJ: A helyzetfüggő segítés etikája: paternalizmus és autonómia összefüggései a segítői helyzetben (II. rész)
 
SZERZETESSÉG
Antonio Gascón SM: Közösségmodellek a Mária Társasága szerzetesközösség történetében
 
RECENZIÓK
Adalbert-G. Hamman: Hogyan olvassuk az egyházatyákat? (Frenyó Zoltán)
Isacco Turina: I nuovi eremiti (Gérecz Imre OSB)
Balás Béla: Kis idő (Pákozdi István)
Stefan Kiechle: A hatalom gyakorlása (Lukács János SJ)
Netanel Miles-Yepez (ed.): The Common Heart. An Experience of Interreligious Dialogue (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2010. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu">biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2010/1

TANULMÁNYOK
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): John Henry Newman – az Egyház egyik nagy tanítója
Elena Bosetti: Márk evangéliuma: út a látás felé. Mk 1,9–10 a teljes evangélium mélységében
Vassányi Miklós: „Isten leereszkedése, az ember felemelkedése.” Hitvalló Maximosz teológiai antropológiája az Ambigua ad Thomam és az Ambigua ad Johannem alapján
Horváth-Szabó Katalin: Van-e köze a lélektannak a lélekhez? Spiritualitás és személyiség
Patsch Ferenc SJ: A helyzetfüggő segítés etikája: paternalizmus és autonómia összefüggései a segítői helyzetben (I. rész)
Baritz Sarolta Laura OP: Az életet szolgáló gazdaság
 
DOKUMENTUM
Katolikus Nevelési Kongregáció: Együtt nevelni a katolikus iskolában. Megszentelt személyek és hívő világiak közös küldetése
 
RECENZIÓK
Ortodox filozófiatörténet? Wolfhart Pannenberg: Teológia és filozófia (Mezei Balázs)
Az ökumenikus és vallási párbeszéd útja. Hivatalos egyházi megnyilatkozások (Nemeshegyi Péter SJ)
Máthé Andrea: Útvesztőben (Bakos Gergely OSB)
Hegedűs Zoltán: A menedzser Bibliája (Pákozdi István)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2010. január – május
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2009/2

TANULMÁNYOK
Joseph Ratzinger: A házasság teológiája
Török Izsák OSBM: Bűnbánat szentsége: a keresztény érettség korszerű eszköze
Papp Miklós: A „theószisz” (átistenülés) jelentősége a teológiai etikában
Hankovszky Tamás: Adalékok a „hit és ész” problematika emberképéhez. A kanti kihívás és a vatikáni zsinatok válasza
Somorjai Ádám OSB: A II. Vatikáni Zsinat meghirdetése és a magyarországi főpásztorok. Mindszenty József és Shvoy Lajos esete
Xeravits Géza: Egy újabb kísérlet Izrael hellenisztikus kori történetének értelmezésére 
Pierre Hadot: Apofatizmus és negatív teológia
 
SZERZETESSÉG
Gérecz Imre OSB: Lelki harc az egységkeresés jegyében. A XVII. bosei nemzetközi ökumenikus találkozóról
Dobszay Benedek OFM: A hivatásgondozás tervezése a ferenceseknél
 
DOKUMENTUM
XVI. Benedek Pápa: A II. Vatikáni Zsinat helyes értelmezéséről
 
RECENZIÓK
Simon T. László: Nem írnokok, hanem írástudók. Közelítések a szinoptikus evangéliumokhoz (Borbás Péter SchP)
Gerd Theißen: Az őskeresztyénység élményvilága és magatartásformái. Az őskeresztyénység pszichológiája (Szatmári Györgyi)
Enzo Bianchi: Nem vagyunk különbek. A szerzetesek mint jelentéktelen laikusok (Baán Izsák OSB)
Nagymihályi Géza: Lépj be a szentélybe, lásd a titkokat. A szentély ikonológiája (Pákozdi István)
Emmanuel Levinas: Etika és végtelen (Bakos Gergely OSB)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2009. szeptember – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 600 Ft helyett 300 Ft
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.