Sapientiana folyóirat


Ismertető  A lektorálás menete Szerzőink figyelmébe Archívum


IMPRESSZUM

SAPIENTIANA
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola folyóirata

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Főszerkesztő: Tóth Beáta
Felelős kiadó: Fehérváry Jákó OSB
Szerkesztőbizottság: Deák Hedvig OP, Lukács László SchP, Papp Miklós, Szatmári Györgyi, Szeiler Zsolt, Tőzsér Endre SchP, Várnai Jakab OFM

A szerkesztőség és kiadó címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 235. Telefon: 486-44-26
E-mail: editor.sapientiana@sapientia.hu

Olvasószerkesztés és tördelés: Vida Márta

Nyomdai munkák: ofszetnyomda.hu

Nyomtatott kiadás: ISSN 2060-3231
Online kiadás: 2732-0103

Előfizethető a Sapientia Főiskola Könyvtárának címén:
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 235.
Telefon: (+36-1) 486-44-21
E-mail: biblio@sapientia.hu


SAPIENTIANA 2020/2

TANULMÁNYOK
András Szabolcs: A Sophia-elmélet és a teremtés: kitérő az orosz ortodox teológiában
Szatmári Györgyi: Kegyelem a teljességből. Jegyajándék a negyedik evangéliumban
Bakos Gergely OSB: Utánzás, áldozat, hálaadás: Az áldozat antropológiájától az Eucharisztia teológiájáig. René Girard mimetikus elméletéről
Kisnémet Fülöp OSB: Mi ma az ifjúság? A 2018-as püspöki szinódus ifjúságfogalma a társadalomtudományok tükrében
 
SZERZETESSÉG
Várnai Jakab OFM – Vizvárdy Rita SSS: Szerzetesi iskola Cipruson. Kateketikai esettanulmány
 
RECENZIÓK
Tóth Beáta:Miklos Vetö: Court traité sur l’amour.
Mezei Balázs – Schmal Dániel (szerk.): Megújító újdonság.
Tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról
Szeiler Zsolt:Andrew Louth: A keresztény misztikus hagyomány gyökerei Platóntól Dionüsziosz Areopagitészig
Hoványi Márton: Miroslav Volf – Matthew Croasmun: For the Life of the World. Theology That Makes a Difference
Thorday Attila: Gerhard Lohfink: 50 levél a keresztény hitről
Dobszay Márton Benedek OFM: Sipos Imre SJP: Az evolúció misztériuma. Az értelem és a remény felragyogása
Szabó Sándor Bertalan OP: Chiara Lubich: Az egység lelkisége
Bakos Gergely OSB:Andrea Fiamma: Nicola Cusano da Colonia a Roma (1425–1450). Universita, politica e umanesimo nel giovane Cusano
Györök Tibor: Bugár M. István – Gyurkovics Miklós (szerk.): Vallás és hatalom az egyházatyák korában
Somogyiné Petik Krisztina: Balásházy Imre – Major Gyöngyi – Farkas Péter (szerk.): Boldogabb családokért és ifjúságért, 1. kötet
Balásházy Imre – Csabai Tiborné – Farkas Péter (szerk.): Boldogabb családokért és ifjúságért, 2. kötet
Tóth Beáta: Legéndy Kristóf: A természettudományos és a teológiai megismerés modelljei. Világnézetek, modellek, párbeszédek
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2020. július – december
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

SAPIENTIANA 2020/1

TANULMÁNYOK
Dolhai Lajos: A Szent Útravaló 
Szabó Dániel SP: Személy és küldetés összefüggései Hans Urs von Balthasar krisztológiájában
Szedlák Ilona OSB OBL.: Szempontok a jézusi barátsághoz
Vízvárdy Rita SSS: A konstruktivista tanuláselmélet és a katekézis. Avagy hogyan állítsuk a modern pedagógia felismeréseit a hitre nevelés szolgálatába
 
SZERZETESSÉG
Bartók Tibor SJ: Monasztikus és koldulórendi elemek a jezsuita „előrehaladás” fogalomban 
 
RECENZIÓK
Bagyinszki Ágoston OFM: Krakomperger Zoltán: Isten igéjének üdvrendi hatékonysága
Török Csaba: Anselm Grün – Tomaš Halik – Winfried Nonhoff: Távol az Isten. Hit és hitetlenség párbeszéde
Várnai Jakab OFM: Gianni Colzani: Teologia della missione
Kék Emerencia: Pápai Biblikus Bizottság: Biblia és erkölcs. A keresztény cselekvés bibliai gyökerei, Római Dokumentumok LII.
Tóth Beáta: Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa: Isten projektje. Gondolatok a teremtésről és az Egyházról
Szabó Sándor Bertalan OP: Fejérdy Judit Mónika O. Cist: Krisztus test szerinti ismeretétől Krisztus lélek szerinti ismeretéig. Clairvaux-i Szent Bernát krisztológiai tanítása beszédei alapján
Tóth Beáta: Versegi Beáta-Mária: ÉLET-Forrás. Az eucharisztikus élet lelkisége és gyakorlata
Hegedűs Anna: Marianne P. Ritsema van Eck: The Holy Land in Observant Franciscan Texts (c.1480-1650)
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2020. január - június
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

SAPIENTIANA 2019/2

TANULMÁNYOK
Várnai Jakab OFM: A kommunió-egyháztan és a szerzetesség
Miloš Lichner SJ: Possible New Understandings of the Theology of Grace by Means of a Theological Analysis of Saint Augustine’s. De correptione et gratia
András Szabolcs: A köztes idő és tisztulás a jelenkori román ortodox eszkatológiában
Somogyiné Petik Krisztina – A. Elekes Szende – Kézdy Anikó: Döntés – elköteleződés – fogadalom
 
SZERZETESSÉG
Maurizio Bevilacqua CMF: A szerzetesi konszekráció. Értelmezési nézőpontok a tanítóhivatali dokumentumokban és a teológiai reflexióban
 
RECENZIÓK
Patsch Ferenc SJ: Klaus von Stosch: Az iszlám mint kihívás. Keresztény megközelítések
Deák Hedvig OP: Puskás Attila – Perendy László (szerk.): Istenképiség, átistenülés, emberi méltóság. Teológiai tanulmányok. In memoriam Vanyó László
Kék Emerencia: Németh Dávid: Vallásdidaktika. A hit- és erkölcstan tanítása az 5–12. osztályban
Szatmári Györgyi: Simon Tamás László OSB: Közelítések az Újszövetséghez. Válogatott tanulmányok 
Szabó Péter OFM: Xavier Thévenot: Van-e értelme a szenvedésnek?
Csingér Judit: Marie de la Trinité: Jézus szól. Egy jeruzsálemi klarissza élete és feljegyzései
Falvay Dávid: Assisi Szent Ferenc írásai
Hegedűs Anna: Edoardo Barbieri (a cura di): „Ad Stellam” Il Libro d’Oltramare di Niccolò da Poggibonsi e altri resoconti di pellegrinaggio in Terra Santa fra Medioevo ed Età moderna
Hernádi Mária: Lackfi János: Van tüzed? Istenes versek. Az Isten-szerelem rétegei
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2019. augusztus - december
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

SAPIENTIANA 2019/1

TANULMÁNYOK
Szatmári Györgyi: Dicsőség mint teremtő kapcsolat János evangéliumában
Lukács László SchP: A földi homályból az igazságban felragyogó szépségig. John Henry Newman hitének útja
Gáspár Csaba László: Az ember a lét vonzásában és Isten hívásában. Költői tapasztalat filozófiai kifejtéssel teológiai horizontban
Hernádi Mária: Arc, test és lélek Nemes Nagy Ágnes költészetében
 
SZERZETESSÉG
Cesare Vaiani OFM: A megszentelt élet és a hit eszkatologikus dimenziója
 
RECENZIÓK
Patsch Ferenc SJ: Görföl Tibor: A kritika hangja és a valóság szeretete. A kereszténység korunk európai kultúrájában
Bakos Gergely OSB: Szombath Attila: „Ki ítél most?” A filozófia méltóságvesztése és a civilizáció hanyatlása
Tóth Beáta: Joseph Ratzinger - XVI. Benedek pápa: Végidő. A halál és örök élet kérdései
Thomas P Rausch SJ: Faith, Hope, and Charity. Benedict XVI on the Theological Virtues
Kék Emerencia: Németh Gábor: Bioetikai vázlatok. Bioetika és más életerkölcsi kérdések
Bakos Gergely OSB: Rowan Williams: Meeting God on Paul
Bakos Gergely OSB: Johannes Scotus Eriugena: A szellem sasmadarának hangja. Homília Szent János evangéliumának prológusához
Szabó Sándor Bertalan OP: Paul Murray OP: Bizalommal imádkozni. Aquinói Szent Tamás az Úr imájáról
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2019. február – július
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

SAPIENTIANA 2018/2

TANULMÁNYOK
Török Csaba: A Szentírás sugalmazottsága a 2Tim 3,16-ban
Ambrus Gábor: Vallási tapasztalat és technológiai világkép
Kézdy Anikó – Somogyiné Petik Krisztina – Urbán Szabolcs: A spiritualitás fejlődését meghatározó pszichológiai tényezők. Gondolatok Fowler szakaszelmélete kapcsán
Vassányi Miklós: Ál-Areopagita Szent Dénes: Isten nevei című művének III. része. Fordítás bevezetéssel
 
SZERZETESSÉG
Varga Kapisztrán OFM: Assisi Szent Ferenc és a monasztikus rendek
 
RECENZIÓK
Szilvay Gergely: Balázs M. Mezei, Radical Revelation
Szatmári Györgyi: Martin Meiser, Septuaginta, inkulturáció és az identitás őrzése. Bevezetés a görög Ószövetségbe
Thorday Attila: Gerhard Lohfink, A Miatyánk új értelmezésbe
Szeiler Zsolt: Frenyó Zoltán, Szent Ágoston és az augusztinizmus
Pákozdi István: Nóda Mózes, Kegyelembe mártott idő
Bácsatyai Dániel: Tóth Endre – Vida Tivadar – Takács Imre (szerk.), Szent Márton és Pannónia. Kereszténység a római világ határán
Versegi Beáta Mária CB: Peter Abel, Burnout és továbblépés. Spirituális utak
Tóth Beáta: John Sullivan, The Christian Academic in Higher Education. The Consecration of Learning
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2018. augusztus – december
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
www.sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

SAPIENTIANA 2018/1

TANULMÁNYOK
Vető Miklós: A testvéri szeretet
Tamás Roland: Tremendum vagy fascinosum? A vallás mint a kultúra alapja René Girard mimetikus elméletében
Martos Levente Balázs: Az ökoteológia alapjai a Róm 8-ban? A kommunikáció új útjai a teremtésben
Harsányi Pál Ottó OFM: A teremtésvédelem és a családetika közös gyökerei (Második rész)
Bakos Gergely OSB: Nicolaus Cusanus és a fenomenológia
 
SZERZETESSÉG
Bartók Tibor: Louis Lallemant és misztikája
 
RECENZIÓK
Hoványi Márton: Török Csaba: Írás és Hagyomány. Kísérlet egy megújult katolikus értelmezésre
András Szabolcs: Ulrich Wilckens – Walter Kasper: Felhívás az ökumenére. Úton a keresztények egysége felé
Füzes Ádám: Klemens Armbruster – Matthias Mühl (szerk.): A diakonátus teológiája
Tóth Beáta: Christina M. Gschwandtner: Marion and Theology
Somos Róbert: Vassányi Miklós: Hitvalló Szent Maximos teológiája. Értelmezési kísérlet történeti összefüggésben
Lévai Ádám: Nicolaus Cusanus: A hit békéje
Bakos Gergely OSB: Michael Edward Moore: Nicholas of Cusa and the Kairos of Modernity. Cassirer, Gadamer, Blumenberg
Kék Emerencia: Janet E. Smith – Christopher Kaczor: Életbe vágó kérdések. Bioetika katolikus szemmel
Baán Izsák: Marco La Loggia – Émile Pécheul: Ezek ám a terapeuták! A sivatagi atyák lelkivezetése
Szabó Sándor Bertalan OP: Basil Cole OP – Paul Conner OP: Teljes kereszténység. A megszentelt élet teológiája
Nobilis Márió: Bernhard Meuser – Nils Baer: YOUCAT bérmakönyv
Bakos Gergely OSB – Petres Lúcia: Reginaldus Thomas Foster – Daniel Patricius McCarthy: Ossa latinitatis sola ad mentem Reginaldi rationumque. The Mere Bones of Latin according to the thought and system of Reginald
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2018. január – július
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

Sapientiana 2017/2

TANULMÁNYOK
Gérecz Imre OSB: A harmadik szentség? A kézrátétel értékelése Kálvin teológiájában 
Szalay Mátyás: A tanúságtétel lehetséges fenomenológiai/filozófiai elemzése
Harsányi Pál Ottó OFM: A teremtésvédelem és a családetika közös gyökerei (Első rész)
Judit Szabóné Kármán: The Catholic Church and the Gypsies. Some details concerning their common history in Hungary from the 15th century up to the present
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Egy sivatagi atya Galliában? Makáriosz Regulája
 
RECENZIÓK
Lukács László SchP: Peter Neuner: Luther Márton reformációja
Varga Gyöngyi: Martin Luther: A 147. zsoltár magyarázata. Lauda Jerusalem
Németh Gábor: Harsányi Pál Ottó: Cserépedényben őrzött kincs. A családi élet kereszttűzben
Laurinyecz Mihály: Papp Miklós: A jó és a rossz között – az életvezetés etikája
Harsányi Pál Ottó OFM: Marc Ouellet: Isteni hasonlóság. A család szentháromságos antropológiája felé
Várnai Jakab OFM: Kovács Zoltán: „Íme, az Úr szolgálóleánya”. Teológiatörténeti, szisztematikus és gyakorlati áttekintés a mariológia tanulmányozásához
Pákozdi István: Gerhard Ludwig Müller: Der Papst. Sendung und Auftrag
Hegedűs Anna: Giovanna Franco Repellini: Antonio Barluzzi, Architetto in Terra Santa
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2017. szeptember – december
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

Sapientiana 2017/1

TANULMÁNYOK
Simon T. László OSB: Hogy rá ne szedjen minket a Sátán. Adalékok két bibliai enigma értelmezéséhez
Pietro Kaswalder OFM: Szentély a város szélén
Schnider A. Angelika OP: A kultúrák közt hidat építő Bölcsesség
Várnai Jakab OFM: „Mind Jeruzsálemben születtünk.” Pierbattista Pizzaballa rövid teológiai méltatása
Tihanyi Miklós: Az egyházak büntetés-végrehajtásban betöltött szerepének alapvonalai
 
SZERZETESSÉG
Luigi Gioia OSB: Bencés szerzetesség: egy egyházias spiritualitás
 
RECENZIÓK
Bakos Gergely OSB: John Marenbon: Pagans and Philosophers. The Problem of Paganism from Augustine to Leibniz
Jani Anna: Patsch Ferenc: Hermeneutika. A filozófia jövője és a jövő teológiája I.
Szeiler Zsolt: Bernhard Blankenhorn OP: The Mystery of Union with God. Dionysian Mysticism in Albert the Great and Thomas Aquinas
Pákozdi István: Gregory Collins OSB: Krisztus kinyilvánult misztériuma I. Bencés szemmel a liturgiáról és a lelki életről
Tóth Beáta: Stephen Yates: Between Death and Resurrection. A Critical Response to Recent Catholic Debate Concerning the Intermediate State
Baán Izsák OSB: Lucien Regnault OSB: Mondások Egyiptom pusztaságából
Raciborski Eszter: Baritz Sarolta Laura OP: Háromdimenziós gazdaság – Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában
Pákozdi István: Gerdenio Sonny Manuel SJ: Élő cölibátus. A papság egészséges útjai
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2017. január – július
 
Megvásárolható/előfizethető: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 500 Ft

Sapientiana 2016/2

TANULMÁNYOK
Kustár György: Marcel Jousse és Jézus – A mimézis metafizikájának kidolgozására tett kísérlet 
Várnai Jakab OFM: A teológia a társadalomban
Bara Zoltán-József: Az egyház egysége – katolikus és ökumenikus megfontolások
Bakos Gergely OSB: Infinity and New Phenomenology: In Dialogue with László Tengelyi and Nicholas of Cusa
Tóth Gergely: Humánökonómia vagy keresztény közgazdaságtan?
 
SZERZETESSÉG
Somorjai Ádám OSB: Magyar szerzetes egyház- és rendtörténészek 1939 utá
 
RECENZIÓK
Várnai Jakab OFM: Lukács László: Az igazság munkatársa. Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa élete és műve
Tamás Rolandí: René Girard: Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva
Perendy László SchP: Sulpicius Severus: Szent Márton Élete – Levelek – Dialógusok
Baán Izsák OSB: Palladiosz: A sivatagi atyák történetei Lauszoszhoz (Historia Lausiaca)
Szabó Xavér OFM: Franco Piotti: Qohelet. La ricerca del senso della vita
Tóth Beáta: Jérôme Lagouanère: Intériorité et réflexivité dans la pensée de Saint Augustin. Formes et genèse d’une conceptualisation. Jean-Luc Marion: In the Self’s Place. The Approach of Saint Augustine
Steinmacher Kornélia: Hoványi Márton: Prophetic Counterparts in The Brothers Karamazov
Pákozdi István: Roger testvér: Isten csak szeretni tud
Hernádi Mária: Mustó Péter SJ: Remény és kétség között Bogotá utcáin
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2016. augusztus – december
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 300 Ft

Sapientiana 2016/1

TANULMÁNYOK
Bagyinszki P. Ágoston OFM - Mészáros Lukács: Az evolúciós elv és a létezők hierarchiája - Illeszkedik-e egymáshoz a természettudományok evolúciós elve és a létezők hierarchiájának eszméje?
Paul Richard Blum: Válaszok és kérdések - A filozófiai gondolkodás történetiségéről
Hegedűs Anna: Gondolatok Agostino Gemelli akciófogalmáról Franciskanizmus című műve alapján
Carlos María Galli: Az „Isten népe" fogalom visszatérése - Argentin egyháztan és az egyház megújítása
Ifj. Veszprémy László Bernát: „Ne hagyjátok őket elcipelni!” - Zadravecz István és a holokauszt
 
SZERZETESSÉG
Baán Izsák OSB: Korai monasztikus aggiornamento: Az atyák második regulája
 
RECENZIÓK
Petres Lúcia OP: Maurice Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája
Deák Hedvig OP: Kereszty Rókus - Puskás Attila: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés
Puskás Attila: Gilles Emery OP: A Szentháromság. Teológiai bevezetés a katolikus szentháromságtanba
Tóth Beáta: Patrick J. Fletcher: Resurrection Realism. Ratzinger the Augustinian
Somos Róbert: Heidl György: Lelki alakformálás. Szent Ágoston beavató beszédei
Kék Emerencia: Scott B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába
Török Csaba: Szabó Ferenc: Házasság és család Krisztus fényében
 
FŐISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
2016. január – július
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 800 Ft helyett 300 Ft
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.