Sapientia füzetek

Sapientia Füzetek 5. | Lélektan és spiritualitás

Lélektan és spiritualitás.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2005.
 
Füzetünk a főiskola 2004. március 27-én tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
Az emberi szívbe mélyen belegyökerezett boldogság utáni sóvárgás mindig együtt járt a betegségtől való megszabadulásnak és a betegség céljára irányuló megértésnek a vágyával. Emberi jelenség ez, amellyel ilyen vagy olyan módon mindenki találkozik, és amely az egyházban különleges visszhangra talál. Az egyház értelmezése szerint ugyanis a betegség a Krisztussal való egyesülés és a lelki megtisztulás eszköze, azok számára pedig, akik beteg emberrel találkoznak, lehetőséget nyújt a szeretet gyakorlására. Ezen felül a betegség, mint más emberi szenvedés is, olyan állapot, amely különösképpen imára hív: mind az erőért, hogy a betegséget hívő értelemmel és az isteni akaratot elfogadva tudjuk vállalni, mind pedig azért, hogy meggyógyuljunk belőle.
Hittani Kongregáció: Instrukció a gyógyító imákról
 
Megvásárolható: Vigilia Kiadóhivatal, 1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet. Tel.: 361-486 4443, Mail: vigilia@vigilia.hu
 
Ára: 500 Ft
ELFOGYOTT!

Sapientia Füzetek 4. | Biogenetika és etika

Biogenetika és etika.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2005.
 
Füzetünk a főiskola 2003. november 15-én tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
Az ember nem tehető soha eszközértékűvé. A genetikai, immunológiai és más természettudományos ismeretek gyarapodásával együtt kell járnia az etikai és erkölcsi érzék fejlődésének (orvosi etika, etikai bizottságok, távolabbi társadalmi hatások figyelembevétele, képzés, szemléletformálás). A tudomány nem öncélú, ezért a kutatási irányok kijelölésének és az eredmények felhasználásának ellenőrzött körülmények között kell történnie, ahol a keresztény antropológiai szemlélet meghatározó jelentőségű. Az emberi egészség és a társadalom java előmozdításának számos eleme nem tehető gazdaságilag rövid távon kifizetődővé . Ezért az ezzel kapcsolatos állandó etikai reflexiót és a belőle fakadó társadalmi és jogi kontrollt állandóan támogatni kell a gazdasági lobbyérdekek olykor kíméletlen nyomásával szemben.
Az Élet kultúrája. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele
a bioetika néhány kérdéséről. Budapest, 2003.
 
Megvásárolható: Vigilia Kiadóhivatal, 1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet. Tel.: 361-486 4443, Mail: vigilia@vigilia.hu
 
Ára: 400 Ft
ELFOGYOTT!

Sapientia Füzetek 3. | Elöljárni a szeretetben

Elöljárni a szeretetben. Szerkesztette: Pákozdi István.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2004.
 
Füzetünk a főiskola Gyakorlati Teológiai Tanszékének kiadványa.
 
„Krisztus mindig jelen van egyházában, de kiváltképpen a liturgikus cselekményekben. Ebben a nagy műben, amely Istent tökéletesen megdicsőíti, az embert pedig megszenteli, Krisztus mindenkor maga mellé emeli, társává teszi az egyházat, szeretett jegyesét; az egyház pedig segítségül hívja Urát és általa hódol az örök Atyának. Méltán foghatjuk fel tehát a liturgiát úgy, mint Jézus Krisztus papi szolgálatának gyakorlását. Ebben érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését, és Jézus Krisztus misztikus teste pedig, vagyis a Fő és a tagok együtt, teljes értékű nyilvános istentiszteletet mutatnak be. Így tehát minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény: Krisztus, a pap, és teste, az egyház viszi végbe; hatékonyságát nem is éri el az egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben.”
A II. Vatikáni zsinat 40 évvel ezelőtt megjelent
Sacrosanctum Concilium konstitúciója, 7. pont
 
Megvásárolható: Vigilia Kiadóhivatal, 1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet. Tel.: 361-486 4443, Mail: vigilia@vigilia.hu
 
Ára: 600 Ft
ELFOGYOTT!

Sapientia Füzetek 2. | A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében

A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, 2003.
 
Füzetünk a főiskola 2002. november 16-án tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
„A világi hívek apostolkodása keresztény hivatásuk közvetlen következménye, ezért sohasem hiányozhat az egyház életéből.” A II. Vatikáni zsinat külön határozatot adott ki a világi hívek apostolkodásáról. A keresztség és a bérmálás révén az „Apostolicam Actuositatem” című határozat szerint maga az Úr teszi őket apostolokká: királyi papsággá és szent nemzetté szentelődnek. Amit a zsinat sürgetett, azt mai korunk kényszerítő erővel sürgeti a magyar egyházban is. A papság létszáma megfogyatkozott, a feladatok megsokasodtak: a „szolgáltató egyház" modelljét fel kell váltania a közösségi egyház modelljének. Mi volt a szerepük a világi híveknek az egyház életében a múltban, s mi a feladatuk ma? Ezekre a kérdésekre keressük a választ füzetünkben.
 
Megvásárolható: Vigilia Kiadóhivatal, 1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet. Tel.: 361-486 4443, Mail: vigilia@vigilia.hu 
 
 
Ára: 400 Ft 
ELFOGYOTT!

Sapientia Füzetek 1. | John Henry Newman életművéről

John Henry Newman életművéről. Sajtó alá rendezte és a bibliográfiát összeállította: Tőzsér Endre Sch.P.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2003.
 
Füzetünk a főiskola 2002. február 16-án tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
A 19. század talán leghíresebb konvertitája John Henry Newman (1801–1889). A század közepén egyik vezéregyénisége volt az anglikán egyház megújítását célzó „Oxford-mozgalom”-nak, amelynek több tagja – így ő is – végül belépett a katolikus egyházba. 1847-ben Rómában pappá szentelték. Bár már anglikán lelkészként és az oxfordi egyetem tanáraként is korának egyik leghíresebb szónoka és teológusa volt, tevékenységét folytonos gyanakvás kísérte: az anglikánok árulással vádolták áttéréséért, római katolikus oldalon viszont idegenkedve fogadták. 1879-ben XIII. Leó pápa bíborossá kreálta. Gondolatai mindmáig elevenek, következetes Isten-keresése pedig a ma emberének is bátorító. Sírfelirata találóan fejezi ki életútját: „Ex umbris et imaginibus in veritatem”, „Árnyakból és képekből tartunk az igazság felé”.
 
Megvásárolható: Vigilia Kiadóhivatal, 1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet. Tel.: 361-486 4443, Mail: vigilia@vigilia.hu 
 
Ára: 500 Ft 
ELFOGYOTT!
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.