Sapientia füzetek

Sapientia Füzetek 15. | Felkészítés a házasságra és a családi életre

Felkészítés a házasságra és a családi életre.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2009.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és az Ökumenikus Életvédő Alapítvány által 2008. november 22-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
Ahogy a II. Vatikáni Zsinat meghirdette a szegények melletti kiállást, úgy szólítunk fel mindenkit a házasságok és a családok védelmezésére és erősítésére. Azért is, mert napjainkban ők sodródtak a leginkább válságos helyzetbe, ők tehát a mi korunk ’szegényei’, de azért is, mert ők a legnagyobb kincsei a társadalomnak és az egyháznak: a család megújításával remélhetjük a megújulást korunk emberétől és társadalmától. II. János Pál szavai szerint »a család az egyház első és legfontosabb útja«, a társadalom emberiességének az alapja. Amikor a házasság és a család védelmében szeretnénk mozgósítani minden jóakaratú embert, elsősorban híveinket, akkor ezzel társadalmunk legigazibb javát kívánjuk szolgálni.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
A boldogabb családokért című körleveléből
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.300 Ft helyett 900 Ft

Sapientia Füzetek 14. | A Bibliáról a Biblia évében

A Bibliáról a Biblia Évében.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2009.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2008. március 1-jén tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza, új külsővel.
 
Sokszor és sokféleképpen szólt Isten az ősatyákhoz a próféták által, most a végső időkben pedig Fia által szólt hozzánk (Zsid 1,1). Amint a Betlehemben született gyermekben Isten megtestesült Fiát imádjuk, úgy a Szentírásban mi, keresztények Isten szavát, Isten Igéjét tiszteljük. Hisszük és valljuk, hogy az ószövetségi jövendölések Isten ígéretei voltak, amelyek Jézus Krisztusban teljesedtek be: Ő a Szentírás megértésének kulcsa. Az ember sok mindent megtudhat a világról, fölismerheti még Isten létét is, azonban Isten üdvözítő tervét csak az Ő kinyilatkoztató szavából ismerhetjük meg.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Biblia Évének kezdetére kiadott körleveléből
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.200 Ft helyett 800 Ft

Sapientia Füzetek 13. | A szerzetesség jelene és jövője

A szerzetesség jelene és jövője.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2008.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a Főiskola Szerzetesteológiai Intézete, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája által 2006. október 28-án és 2007. október 13-án tartott tudományos konferenciákon elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
Az Úrhoz tartozni azt jelenti: lángra gyúlni az ő izzó szeretetétől, átalakulni szépségének ragyogásává. Az Úrhoz tartozni férfiak és nők misszióját jelenti, akik a tiszta, szegény és engedelmes Krisztus követését választották, hogy így állandó hitvallássá váljanak, annak az igazságnak összetéveszthetetlen hirdetésévé, amely szabaddá tesz minket a világot megtévesztő hamis bálványoktól. Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy a szeretet tüzét égve tartjuk a szívünkben, folyamatosan tápláljuk a hit gazdagságából, nem csupán akkor, amikor ez benső örömmel jár, hanem akkor is, amikor nehézségekkel, lelki szárazsággal és szenvedéssel társul.
XVI. Benedek a szerzetesekhez
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.600 Ft helyett 1.100 Ft

Sapientia Füzetek 12. | A Péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén

A Péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2008.
 
Füzetünk a PPKE Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dogmatika Tanszékei által 2007. november 15-16-án tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
Az összes egyházak és egyházi közösségek között a katolikus egyház van annak tudatában, hogy megőrizte Péter apostol utódának szolgálatát, Róma püspökét, akit a Szentlélek támogat, hogy ebben az alapvető értékben mindenki mást részesítsen. (…) Mindazonáltal jelentős és bátorító az a tény, hogy Róma püspöke primátusának kérdése közvetlenül vagy közvetve tanulmányozás tárgya lett. Az is jelentős és bátorító, hogy ez a téma lényeges kérdésként van jelen nem csupán azokban a teológiai dialógusokban, amelyeket a katolikus egyház a többi egyházakkal és egyházi közösségekkel folytat, hanem általánosabban, az egész ökumenikus mozgalomban is.
II. János Pál pápa: Ut unum sint enciklikájából
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.400 Ft helyett 900 Ft

Sapientia Füzetek 11. | Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából

Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2008.
 
Füzetünk a Magyar Katolikus Püspöki Kar „Igazságosabb és testvériesebb világot!" című körlevele megjelenésének 10. évfordulója alkalmából 2006. május 18-19-én a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartott ünnepi megemlékezésen és tudományos ülésszakon elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
Számos problémát soroltunk fel, számos feladatra világítottunk rá. Mindezt azonban nem kívülálló kritikusként, hanem annak tudatában tettük, hogy az egyház ma is része a társadalom életének, ahogyan szerves része volt egy évezreden át. Hogyan lehet mindezt s a többi még ránk váró feladatot teljesíteni? Jelenünk fájdalmas problémái és a mélyreható változások cselekvésre s országos összefogásra szólítanak mindnyájunkat. Nemcsak jogrendünk, politikai rendszerünk, gazdasági életünk helyes működése forog kockán, hanem erkölcsi-kulturális-emberi életünk is.
A katolikus egyház – sem vezetőiben, sem híveiben – nem vonhatja és nem s vonja ki magát e terhek alól, s a társadalom tagjaival és szervezeteivel kapcsolatot keresve vállalja a reá eső feladatokat is. Jelen körlevelünkkel is ennek kívánunk hangot adni.
 
Megvásárolható: Sapientia Főiskola – Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1. Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 

Ára: 1.200 Ft helyett 800 Ft

Sapientia Füzetek 10. | In Memoriam Hans Urs von Balthasar

In Memoriam Hans Urs von Balthasar.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2007.
 
Füzetünk a PPKE Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dogmatika Tanszékei által 2006. február 23-24-én tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
Hans Urs von Balthasar (1905-1988) a 20. század egyik legjelentősebb katolikus teológusa volt. Életműve csaknem száz önálló könyvet, sok száz tanulmányt és fordítást foglal magában. Teológiája egyedülálló szemléletben mutatja be az üdvösség történetét mint az embert megteremtő és vele szeretetkapcsolatra lépő Isten hatalmas „drámáját”. Születésének 100. évfordulóján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Fakultása és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola ünnepi konferenciát rendezett emlékére, amelyen csaknem félszáz előadás hangzott el életművének jeles ismerőitől. Kötetünk e konferencia anyagát tartalmazza.
 
Megvásárolható: Vigilia Kiadóhivatal, 1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet. Tel.: 361-486 4443, Mail: vigilia@vigilia.hu
 

Ára: 1.400 Ft helyett 500 Ft

Sapientia Füzetek 9. | A teológia műhelyében

A teológia műhelyében. Sajtó alá rendezte: Tőzsér Endre Sch.P.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2007.
 
Füzetünk válogatás a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola hallgatóinak a 2004-2005. és 2005-2006. tanévben írt legjobb dolgozataiból.
 
Ez a könyv nem tudós professzorok, neves hazai vagy éppen külföldi teológusok írásait tartalmazza, hanem főiskolánk néhány hallgatójának alkotását. Évek óta kötelező feladata hallgatóinknak, hogy valamely teológiai tárgyból írjanak rövidebb tanulmányokat, „szemeszterdolgozatokat”, témavezető tanáruk irányításával, értékelésével. Ilyen módon (is) próbáljuk őket bevezetni a teológia tudományába: gyakoroltatni velük a szakirodalom önálló tanulmányozását, a források feldolgozását, értelmezését, gondolataik rendszerezését és kifejtését. E dolgozatok minősége természetesen igen különböző: széles a skála a kezdetleges szárnypróbálgatásoktól az igényesebb, önállóbb írásokig.
Az írók kivétel nélkül „első publikációs szerzők”: írásuk közzététele a Sapientia Füzetek sorozatában biztatás számukra és a többi hallgatónak, hogy törekedjenek minél igényesebb dolgozatok írására.
 
Megvásárolható: Vigilia Kiadóhivatal, 1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet. Tel.: 361-486 4443, Mail: vigilia@vigilia.hu
 

Ára: 900 Ft helyett 100 Ft

Sapientia Füzetek 8. | Magyarország – missziós terület?

Magyarország – missziós terület?
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2007.
 
Füzetünk az Isteni Ige Társasága Magyar Rendtartománya és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2005. november 12-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
A magyar helyi egyház is missziós egyházzá vált, és ezt nem kell szégyellnünk. Hogy milyen értelemben missziós terület Magyarország? Biztosan nem földrajzi értelemben. De az egyházi élet különböző szektoraiban nagyon is sokszor találkozunk olyan emberekkel, akik számára a kereszténység már nem jelent élő vallást, hanem a legjobb esetben is csak egy letűnt civilizáció maradványait, vagy szép szokások összességét. Ha Magyarország antropológiai, kulturális, szociológiai helyzetét vesszük alapul, akkor sok olyan emberrel találkozunk, akiknek hirdetni kell az Evangéliumot, Jézus Krisztust és Isten országát.
P. Németh László SVD,
az Isteni Ige Társasága Magyar Rendtartományának
tartományfőnöke
 
Megvásárolható: Vigilia Kiadóhivatal, 1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet. Tel.: 361-486 4443, Mail: vigilia@vigilia.hu
 
Ára: 600 Ft
ELFOGYOTT!

Sapientia Füzetek 7. | A Szeplőtelen Fogantatás dogmája

A Szeplőtelen Fogantatás dogmája.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2007.
 
Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2005. április 8-án tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza. 
 
A századok folyamán az Egyház tudatosította: mit jelent az, hogy Mária Isten által „kegyelemmel teljes” (Lk 1,28); vagyis: a megváltásban részesült fogantatásáról kezdve. Ezt vallja meg a IX. Piusz által 1854-ben kihirdetett Szeplőtelen Fogantatás dogmája: „A Boldogságos Szűz Máriát első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől.”
Ez a „teljességgel egyedülálló szentség”, amelyet „fogantatásának első pillanatától kezdve birtokolt”, teljességgel Krisztustól származik. „Ő a megváltásban fenségesebb módon részesedett Fiának érdemeiért.” Minden teremtett személynél jobban „megáldotta őt az Atya Krisztusban minden lelki áldással a mennyben” (Ef 1,3). Őt az Isten „szeretetében Krisztusban választotta ki a világ teremtése előtt, hogy szent és feddhetetlen legyen előtte a szeretetben”.
 
Megvásárolható: Vigilia Kiadóhivatal, 1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet. Tel.: 361-486 4443, Mail: vigilia@vigilia.hu
 
Ára: 500 Ft
ELFOGYOTT!

Sapientia Füzetek 6. | In Memoriam Karl Rahner

In Memoriam Karl Rahner.
Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia Kiadó, Budapest, 2006.
 
Füzetünk a PPKE Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2004. október 21-22-én tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
Karl Rahner (1904-1984) jezsuita, a 20. század egyik legjelentősebb teológusa volt. 1936-tól csaknem haláláig megszakítás nélkül tanított különböző osztrák és német egyetemeken. A II. Vatikáni zsinaton König bíboros tanácsadójaként és teológus szakértőként vett részt, s munkásságával jelentősen hatott a zsinat szellemiségére. A teológiának szinte minden területét új és eredeti meglátásokkal gazdagította. A kötet írásai a modern kori teológia egyik legnagyobb hatású egyéniségét hozzák életközelbe.
 
Megvásárolható: Vigilia Kiadóhivatal, 1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet. Tel.: 361-486 4443, Mail: vigilia@vigilia.hu
 
Ára: 700 Ft
ELFOGYOTT!
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.