2. kötet | Bernhard Welte, Mit jelent hinni? Vallásfilozófiai megfontolások

Bernhard Welte, Mit jelent hinni? Vallásfilozófiai megfontolások. Ford. Görföl Tibor. L'Harmattan-Sapientia, 2013.
 
Sensus Fidei Fidelium, 2.
 
A következők során sajátos módon igyekszünk megvilágítani a keresztény hitet: a filozófiai gondolkodás útján.
Az Istenbe vetett hit filozófiai megvilágítására akkor vállalkozhatunk, ha előbb megvizsgáljuk a hit általános formáit, amelyek még nem sajátosan keresztény természetűek, de, úgy vélem, nélkülük a keresztény hit nem lehetne az, ami.
A hit általánosabb formáiként a következőket jelölhetjük meg: először is azt a hitet, amelyet létmegalapozó hitnek nevezhetünk, mivelhogy ez teszi egyáltalán lehetővé az emberi létezést; mivel tehát az egész létezést lehetővé teszi, akár transzcendentális hitnek is nevezhetjük. Behatóbb vizsgálódásaink során megmutatkozik majd, hogy ez a transzcendentális hit bennfoglaltan már vallásos hit. Ennélfogva azután azt kell majd feltárnunk, hogyan alakulhat át ez a bennfoglalt hit kifejezett istenhitté. Mindezen túl azonban azt is meg kell világítanunk (szintén egészen általános alapon), mit jelent az, hogy számos esetben hittel viszonyulunk embertársainkhoz.
E teljességgel általános megfontolások alapján azután végül arról a kérdéskörről ejtünk majd szót, amelynek megközelítésén kezdettől fogva fáradoztunk: annak az Istenbe vetett hitnek a kérdéséről, amely a hívő ember meggyőződése szerint Istent végérvényesen kinyilatkoztató Jézus által valósul meg.
Ezt a - röviden felvázolt — gondolatmenetet filozófiai úton kell kidolgoznunk. Közelebbről ez azt jelenti, hogy a gondolkodás útján kell feltárnunk létezésünknek azt a megvalósulásmódját, amelyet - különböző értelemben - hitnek nevezünk. Ennek érdekében először is az emberi létezésnek és az emberi létezés lehetséges formáinak a struktúráját kell elemeznünk.
(részlet a könyv célkitűzéséből)
 
Letölthető:
 
Megvásárolható:
Sapientia Főiskola - Könyvtár, 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. +361-486-4421 Mail: biblio@sapientia.hu
 
Ára: 1.600 Ft helyett 1.100 Ft
 
Visszalépés:
Sensus Fidei Fidelium | Tanszéki sorozatok
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.