Tanulmányi híreink

VIZSGAIDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ

2019/2020. tanév II. félév

 

Tartalom:

1. Vizsgaidőszak beosztása. 1

2. Teljesítési lap. 1

3. Vizsgajelentkezés. 1

4. Létszámkorlát és minimumlétszám.. 1

5. Vizsgaadatok változása. 2

6. Sikertelen vizsga ismétlése. 2

7. Sikeres vizsga ismétlése. 2

8. Vizsgamulasztás. 3

9. Vizsgák a javítóvizsgahéten. 3

10. Megajánlott jegy. 3

11. Nem teljesített tanegység. 3

12. Szakdolgozati szeminárium.. 3

13. Díjszabás és díjbefizetés. 4

14. Záróvizsga információk. 4

15. Járványhelyzettel kapcsolatos információk. 4

 

1. Vizsgaidőszak beosztása

Vizsgaidőszak: 2020. május 16. – 2020. június 20.

Javítóvizsgahét: 2020. június 22–27.

2. Teljesítési lap

 A távolléti szóbeli vizsgáztatás során a HKR 3.8.10.2. §-ában biztosított teljesítési lap használata nem lehetséges, ezért az oktatónak a vizsga ideje alatt kell rögzítenie szóbeli vizsga eredményét. Ezt megteheti a Neptun Rendszerben, a Microsoft Teams rendszer chatfelületén, vagy e-mail küldésével a hallgató részére. Ezáltal a hallgató azonnal látja a szóban közölt értékeléssel való azonosságot.

3. Vizsgajelentkezés

 A vizsgákra a Neptun rendszerben kell feljelentkezni, ez egyben előfeltétele a vizsgán való részvételnek.

A vizsgákra való jelentkezés lehetősége május 11. (hétfő) 12:00-tól nyílik meg.

A vizsgára történő fel- és lejelentkezéshez segédleírás a Tanrend 34. oldalán, valamint a Neptun belépőfelületén található.

FIGYELEM! Egy vizsgára fel- és lejelentkezni a vizsga előtti nap déli 12 óráig lehet.

 4. Létszámkorlát és minimumlétszám

 Ha egy hallgató olyan vizsgára szeretne jelentkezni, amelynél betelt már a létszámkorlát, minden esetben először a vizsgáztatót kell megkeresnie, aki engedélyt adhat a Tanulmányi Osztálynak a létszámkorlát növelésére. A Tanulmányi Osztály saját hatáskörében nem emelheti meg a létszámot, csakis az oktató engedélye nyomán.

Előfordulhat, hogy egy vizsgához az oktató minimum létszámot ad meg (ezt a Neptun egy piros felkiáltójellel jelöli). Amennyiben egy ilyen vizsgaalkalomra nem jelentkezik fel megfelelő számú hallgató előző nap délig, úgy a vizsgaalkalom – értesítés nélkül – automatikusan elmarad.

5. Vizsgaadatok változása

 A vizsgaidőszak során a vizsga jellemzői – kezdési időpontja – esetlegesen, előre nem látható, de indokolt esetben megváltozhatnak. A Tanulmányi Osztály munkatársai a Neptunban rögzítik a változást, de erről a rendszer nem tud küldeni üzenetet. Ezért vizsga előtt minden esetben érdemes megnézni a végleges információkat, de különösen a 4. pontban említett vizsgáknál.

A mostani helyzetben érdemes figyelni a Teams-üzeneteket.

FIGYELEM! Előre nem látható változás miatt a vizsga előtt mindig érdemes megnézni a vizsga adatait.

6. Sikertelen vizsga ismétlése

 Ha egy hallgató sikertelen vizsgát tesz egy tárgyból, lehetősége van díjmentesen újabb vizsgát tenni bármelyik következő vizsgaalkalmon.

Ha második vizsgája is sikertelen az adott tárgyból, vizsgadíj befizetése ellenében még egy alkalommal vizsgázhat.

Ha a harmadik vizsgája is sikertelen az adott tárgyból, abban a félévben többször már nem engedhető vizsgára, így a következő félévek egyikén ismét fel kell vennie a tanegységet (nem kell újra lehallgatnia, csak vizsgázni a tárgyból).

FIGYELEM! Amennyiben elfogyna vagy betelne az összes vizsgaidőpont, mielőtt a hallgató élhetne mindhárom vizsgalehetőségével, az oktatót nem lehet kötelezni újabb vizsgaidőpont megadására.

7. Sikeres vizsga ismétlése

 Ha egy hallgató sikeres vizsgát tesz egy tárgyból, de a szerzett érdemjeggyel nincs megelégedve, az adott félévben javítóvizsga-díj befizetése ellenében megismételheti a vizsgát a következő vizsgaalkalmak egyikén.

Sikeres vizsgát csak egyszer lehet ismételni és csak abban a félévben, amikor a hallgató korábbi vizsgáját letette.

Az első vizsga eredményét felülírja a javítóvizsga eredménye (függetlenül attól, hogy az első vizsgán jobb eredmény született-e).

FIGYELEM! Amennyiben elfogyna vagy betelne az összes vizsgaidőpont, mielőtt a hallgató élhetne a vizsgaismétlés lehetőségével, az oktatót nem lehet kötelezni újabb vizsgaidőpont megadására.

8. Vizsgamulasztás

 Ha egy hallgató feljelentkezik egy vizsgára, de azon – előzetes értesítés nélkül – nem jelenik meg, a félév végén vizsgamulasztási díjbefizetési kötelezettsége keletkezik.

FIGYELEM! A vizsgáról történő távolmaradástól utólag csak orvosi igazolás benyújtásával tudunk eltekinteni.

9. Vizsgák a javítóvizsgahéten

 A Javítóvizsgahétre meghirdetett vizsgaalkalmakra csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek volt már az adott tárgyból sikeres vagy sikertelen vizsgája a vizsgaidőszakban.

10. Megajánlott jegy

 Előfordulhat, hogy egyes oktatók a Neptunban megajánlott jegyet írnak be a hallgatóknak. Minden ilyen esetben a hallgatóknak vagy el kell fogadniuk, vagy el kell utasítaniuk a Neptunban az érdemjegyet. Előbbi esetben más teendő nincs, utóbbi esetben a hallgatónak fel kell jelentkeznie az oktató valamely vizsgaidőpontjára.

Ha a tárgyból nincs meghirdetve vizsgaidőpont, akkor az oktatóval külön fel kell venni a kapcsolatot és vele egyeztetni egyedi vizsgaalkalmat.

11. Nem teljesített tanegység

 Amennyiben egy tanegységből a hallgató nem szerez érdemjegyet/aláírást, vagy a tárgyból elégtelent szerez, az a tanegység „nem teljesítettnek” minősül.

A nem teljesített tanegységeket egy későbbi félév során tanegység újrafelvételi kérvény beküldése, és 3000 Ft/tanegység befizetése után lehet csak teljesíteni.

 A nem teljesített tanegységeket díjkötelezettséget terheli. Minden olyan hallgató, aki nappali tagozaton már legalább 2 féléve, esti tagozaton pedig már legalább 3 féléve jár a képzésére, 3000 Ft-ot lesz köteles fizetni minden, adott féléves, nem teljesített tanegysége után.

12. Szakdolgozati szeminárium

 A szakdolgozati szeminárium akkor tekinthető teljesítettnek, ha az oktató a félév során (legkésőbb a félév szorgalmi időszakának végéig) megadja a tárgyhoz tartozó érdemjegyet. Ez két módon történhet:

·        az oktató a Tanulmányi osztály felé megküldi e-mailben az érdemjegyet, amit aztán a Tanulmányi Osztály munkatársai regisztrálnak a Neptunban.

 Mivel az oktatók nem feltétlenül látják, hogy kik vették fel a félévben a szemináriumot, ezért MINDEN ESETBEN a hallgató kötelessége, hogy jelentkezzen témavezetőjénél a jegy megszerzésére.

FIGYELEM! A szemináriumok esetében mindig érdemjegyet kell kérni az oktatóktól, a félév végi aláírás megszerzése nem elegendő a tárgy teljesítéséhez.

13. Díjszabás és díjbefizetés

 Javítóvizsga díja: 3000 Ft/vizsgaalkalom

Vizsgaismétlés díja: 3000 Ft/vizsgaalkalom

Vizsgamulasztás díja: 3000 Ft/vizsgaalkalom

Késedelmi díj: 3000 Ft

Nem teljesített tanegység díja: 3000 Ft/tanegység

FIGYELEM! A keletkezett/kiírt díjtételeket minden esetben a Neptunon keresztül kell befizetni.

14. Záróvizsga információk

 A záróvizsgával kapcsolatban minden érintett hallgatót e-mailben fogunk értesíteni és tájékoztatni. Hasonlóképp elektronikusan fogjuk elküldeni az oktatóktól beérkező bírálatokat is. Addig is szíves türelmüket kérjük!

 15. Járványhelyzettel kapcsolatos információk

 A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) számú kormányrendelet e tanév végén felfüggeszti a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolási kötelezettséget, azaz ha a hallgató két utolsó aktív féléve átlagában nem szerzett 18 kreditet, akkor állami ösztöndíjas finanszírozási státuszból önköltséges státuszra kell átsorolni. Most a 18 kredit/félév teljesítését nem fogjuk vizsgálni, és nem jár következményekkel. Ezzel egyidejűleg erre a félévre felfüggesztjük a Főiskola Hallgatói Követelményrendszerének alábbi pontjait is:
3.7.16.1. § (1) Az Nftv. 59. § (1) és (3)–(4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésén túl a Főiskola megszünteti a hallgatói jogviszonyt, ha a hallgató
b) az első két félévben nem teljesített harminc kreditet;
d) egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet háromszori felvétel után sem teljesített.

A járványhelyzet miatti egyéb vizsgákkal és félévzárással kapcsolatos változásokat az Átmeneti tanulmányi rendelkezések tartalmazzák. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozzák azt is!

 

Mindenkinek sikerekben gazdag vizsgaidőszakot és sok kitartást kívánunk!

 

A Tanulmányi Osztály munkatársai

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorának átmeneti rendelkezései
a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távoktatással kapcsolatban 

 A Magyarország Kormánya által meghirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt 2020. március 23-tól főiskolánkon is megvalósuló távoktatás szükségessé teszi a Hallgatói Követelményrendszer egyes rendelkezéseinek a sajátos helyzethez történő igazítását.

 Az alábbi rendelkezések célja, hogy a hallgatók érdekeit szem előtt tartva egyértelmű és betartható keretek meghatározásával biztosítsuk a 2019/2020. tavaszi félév zökkenőmentes teljesítésének lehetőségét.

1.      A hivatalos kommunikáció alapelvei

1.1.   A tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítéséhez mindenekelőtt kérjük a hallgató és az oktató kölcsönös együttműködését a sajátos helyzetből adódó, eddig nem szabályozott, váratlan helyzetek megnyugtató megoldásának érdekében.

1.2.   A hallgatók értesítése csak elektronikus írásbeli úton történhet.

2.       A tanegységek általános teljesítése

2.1.    A félév elején meghatározott követelmények az új helyzetre tekintettel módosíthatóak, az eddigiektől eltérő megoldásokkal is bővülhetnek, de mértékük nem növelhető.

2.2.    A távoktatás miatt nem teljesíthető kurzusokat a jelen félévben törölni kell, és a 2020/2021. tanév őszi félévére kell átütemezni. Ezek újrafelvétele a hallgatók számára díjmentes.

2.3.    A kurzusokon való, a Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) 3.8.11.1. §-ban előírt személyes részvételi kötelezettségétől el lehet térni.

2.4.    Amennyiben a hallgató technikai okokból nem tud részt venni a kurzuson, más módon kell biztosítani számára a teljesítés lehetőségét.

2.5.   A tanegység veszélyhelyzeten kívüli okból történő nem teljesítése jelen helyzetben is a HKR-ben meghatározott következményeket vonja maga után a hallgató tanulmányi előmenetelében.

2.6.   Az oktatónak a kurzus vagy a vizsgakurzus értékelését – a kurzus formájától függően – a gyakorlati jegy megszületését, illetve az írásbeli vizsgát követő második munkanapon – a Neptun Rendszerben rögzítenie kell.

2.7.   Az eredménylapok és vizsgalapok papír alapon történő leadása a veszélyhelyzet idején nem valósítható meg. Ezt a veszélyhelyzet elmúltával meghatározott határidőre kell majd teljesíteni.

2.8.   A távoktatás során kiemelten hangsúlyossá válik, hogy az oktatók a Neptun Rendszerben időben és pontosan vezessék a kurzusokkal és a tanulmányi előmenetellel kapcsolatos adminisztrációt.

3.      A gyakorlati kurzusok teljesítése

3.1.   A gyakorlati tárgyakat jelen helyzetben is – a HKR 3.8.12.1. §-a szerinti módon –, azaz a szorgalmi időszak végéig értékelni kell.

3.2.   A gyakorlati jegy követelményeit, a számonkérések idejét, a dolgozatok beadásának és értékelésének idejét úgy kell meghatározni, hogy a szeminárium/gyakorlat követelményeit a hallgató – a terepgyakorlat, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételével – a szorgalmi időszakban teljesíteni tudja.

3.3.   Az oktató a hallgató kérésére engedélyezheti, hogy a követelmény teljesítésére a szorgalmi időszak befejeződése után – a HKR 3.8.12.1. § (1) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban is lehetősége legyen.

3.4.   Elégtelen gyakorlati jegy kijavítására – a HKR 3.8.12.1. § (2) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban egy alkalommal lehetőséget kell biztosítani.

4.      Az elméleti kurzusok teljesítése

4.1.   Az elméleti kurzusok Tanrendben meghatározott vizsgateljesítési módját a távoktatásra való tekintettel meg lehet változtatni.

4.2.   Az elméleti kurzusokat eddig nem alkalmazott módon is teljesíteni lehet.

4.3.   A változtatásról a hallgatókat legkésőbb 2020. április 30-ig értesíteni kell.

5.      A vizsgáztatás rendje és módja

5.1.     A vizsgák szervezésére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.1. §-a vonatkozik.

5.2.     A vizsgák tervezett időpontjait – a HKR 3.8.14.1. §-ában meghatározottak szerint – a Tanulmányi Osztálynak kell megküldeni. A Tanulmányi Osztály munkatársai a Neptun Rendszerben létrehozzák a vizsgaidőpontokat.

5.3.     A hallgatók vizsgajelentkezésére és vizsgán való részvételére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.2. §-a vonatkozik.

5.4.     Vizsga sem a Főiskola területén, sem más magán- vagy nyilvános helyen nem szervezhető.

5.5.     A vizsgán – HKR 3.8.14.3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – az oktató köteles ellenőrizni a résztvevők személyazonosságát.

5.5.1.      Szóbeli vizsgán a személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával ellenőrizhető a személyazonosság.

5.5.2.      Írásbeli vizsgán az elektronikus rendszerbe való bejelentkezést kell a személyazonosság igazolásának tekinteni.

5.6.     Amennyiben a vizsga teljesítése technikai okok (pl. internetkapcsolat megszakadása) miatt meghiúsul, a vizsga nem minősül eredménytelen vizsgának, és teljesítését közösen egyeztetett, lehető legkorábbi, új időpontban lehetővé kell tenni.

5.7.     A vizsga – a HKR 3.8.14.3. § (2) szerint – jelen helyzetben is a vizsgakérdés feltételével (a tétel átadásával) kezdődik. A már megkezdett vizsgán a hallgató teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell.

5.8.     A szóbeli vizsga alapkövetelménye a hallgató és a vizsgáztató közötti egyidejű hang- és képi kapcsolat.

5.9.     Szóbeli vizsga ideje alatt a hallgató mellett a helyiségben nem lehet más jelen. Az oktató a szóbeli vizsga során bármikor kötelezheti a hallgatót környezete bemutatására. Amennyiben kiderül, hogy a vizsgán a hallgatón kívül más is jelen van, az oktató megszakíthatja és elégtelenre értékelheti a feleletet.

5.10.  A távolléti szóbeli vizsgáztatás során a HKR 3.8.10.2. §-ában biztosított teljesítési lap használata nem lehetséges, ezért az oktatónak a vizsga ideje alatt kell rögzítenie szóbeli vizsga eredményét. Ezt megteheti a Neptun Rendszerben, a Microsoft Teams rendszer chatfelületén, vagy e-mail küldésével a hallgató részére. Ezáltal a hallgató azonnal látja a szóban közölt értékeléssel való azonosságot.

6.      Szigorlat, részmodulzáró és modulzáró vizsga

6.1.     A szigorlatokat, részmodulzáró és modulzáró vizsgákat (a továbbiakban: szigorlat) a veszélyhelyzet idején is – a HKR 3.8.13.3. §-ban meghatározottak szerint – meg kell szervezni.

6.2.     A szigorlati jegyzőkönyvet a Tanulmányi Osztály által a bizottság elnökének elektronikus úton megküldött űrlapon kell vezetni.

7.      A szakdolgozat leadása és értékelése

7.1.     A szakdolgozat leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2020. április 22., szerda éjfél.

7.2.     A Határidőn túli szakdolgozat leadási kérelem díját eltöröljük. A 10 nap halasztás díjmentesen kérhető. Határidő: 2020. május 3., vasárnap éjfél.

7.3.     A szakdolgozatot most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu">tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat a járvány után kérjük be, később meghatározott időpontban.

7.4.     A szakdolgozat beadásához hozzájáruló témavezetői nyilatkozatot a témavezetőknek kell megküldeniük a szakdolgozat leadási határidejéig, azaz 2020. április 22., szerda éjfélig – de legkésőbb 2020. május 3., vasárnap éjfélig – a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu">tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címre.

7.5.     A szakdolgozatot a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a témavezetőknek és az opponenseknek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni.

8.      A portfólió leadása és értékelése

8.1.     A portfólió leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2020. június 6., szombat éjfél.

8.2.     A portfóliót most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu">tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat a járvány után kérjük be, később meghatározott időpontban.

8.3.     A portfóliót a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a Pedagógia Tanszéknek, illetve a referátum témavezetőinek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni 2020. június 15-ig.

9.      Záróvizsga

9.1.     A záróvizsga – a szakdolgozat védés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák – szervezése az előzetesen meghirdetett időpontban, a HKR 3.9.9. fejezetében meghatározottak szerint, de online módon a Microsoft Teams rendszerben történik.

9.2.     A záróvizsga szervezése a Tanulmányi Osztály közreműködésével az eddig megszokott módon valósul meg.

 A fenti rendelkezés 2020. április 9-én lép hatályba.

 Budapest, 2020. április 8

Dr. Várnai Jakab rektor

Tanulmányi Osztály telefonszáma:
Endrődi Erik: +36 30 1718447

Tájékoztatás a szakdolgozattal kapcsolatban
 

Az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a szakdolgozat elkészítésének és leadásának menete is változik:

  • A hiányzó szakirodalom elérésében a Könyvtár munkatársai felajánlották segítségüket. A tájékoztató második felében olvashatnak a lehetőségekről.
  • A kialakult helyzetre tekintettel a felhasznált szakirodalom mennyisége csökkenthető a témavezető iránymutatása szerint.
  • A témavezetőkkel e-mailben tudnak kapcsolatot tartani.
  • A szakdolgozat leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2020. április 22., szerda éjfél.
  • A Határidőn túli szakdolgozat leadási kérelem díját eltöröljük. A 10 nap halasztás díjmentesen kérhető. Határidő: 2020. május 3., vasárnap éjfél.
  • A szakdolgozatot most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat a járvány után kérjük be, később meghatározott időpontban.
  • A záróvizsga időpontjáról és módjáról később rendelkezünk.

Budapest, 2020. március 23.

Dr. Várnai Jakab sk.
  rektor

Szakirodalom elérésének lehetőségei


1. A főiskola számítógépes tartományáról – könyvtárból elérhető adatbázisok VPN kapcsolaton keresztül elérhetővé válnak, keressék az alábbi linket:
https://www.sapientia.hu/hu/konyvtar/internetesadatbazisok


A következő kiadók, szolgáltatók teljes szövegű dokumentumaihoz férnek hozzá (6-8 ezer könyv + több 10 ezer cikk, tanulmány)
L'Harmattan – Osiris – Gondolat – Attraktor Kiadó (Szaktárs portál)
Kossuth Kiadó
Typotex Kiadó (belépés után egyéni regisztráció szükséges)
Tinta Kiadó
Akadémiai Folyóiratok
Szótár Net

Idegen nyelvű tartalmak: JSTOR és ATLA adatbázis
Próbahozzáférés: De Gruyter HSS folyóiratok.

2. Szakdolgozatukat író hallgatóknak:
Lehetőségeinket figyelembe véve támogatást nyújtunk hiteles elektronikus források felkutatásában a dolgozat témájának ismeretében. Kapcsolatfelvétel a biblio@sapientia.hu címen. Minden megkeresésre válaszolunk.

3. Valamennyi hallgató, olvasó figyelmébe ajánljuk a nyilvánosan elérhető adatbázis-gyűjteményünket, amely szintén a már ajánlott linken böngészhető:
https://www.sapientia.hu/hu/konyvtar/internetesadatbazisok

Kérdéseiket a biblio@sapientia.hu címre küldjék.
 

Tájékoztató a tanítási gyakorlatokról

 Kedves Hallgatók!

A 1102/2020. (III. 14.) Kormányhatározat 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendet vezeti be, ezért azok a hallgatók, akiknek a 2019/2020/2. félévben – szaktárgyi vagy összefüggő egyéni – tanítási gyakorlatot kell végezniük, a gyakorlóhelyen nem jelenhetnek meg. Ezeket a tanegységeket úgy teljesíthetik, hogy bekapcsolódnak a gyakorlóhelyet biztosító iskola távoktatásába.

Ennek érdekében, kérjük, hogy március 20-ig vegyék fel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon mentortanárukkal, és beszéljék meg vele a további teendőket és lehetőségeket.

Kérjük, hogy a távoktatás módjáról, módszereiről mielőbb tájékoztassák főiskolánk Pedagógia Tanszékét (szabone.judit@sapientia.hu; kodmon.agota@sapientia.hu), s Reflektív pedagógiai szemináriumukat vezető oktatóikat!

A további, gyakorlattal kapcsolatos híreket honlapunkon a TO hirdetések (https://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/tohirdetesei ) alatt olvashatják.

Segítségképpen figyelmükbe ajánljuk az alábbi internetes oldalakat:

-          Oktatási Hivatal

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/

-          ELTE Tanárképző Központ

Digitális iskola https://tkk.elte.hu/category/digitalis-oktatas/

Örömmel vesszük, ha Önök is küldenek hasznos oldalakat vagy digitális anyagokat. Ezeket szintén a Tanulmányi hírek alá tesszük ki. Ötleteiket a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu címre várjuk.

Köszönjük szépen együttműködésüket. Vigyázzanak egymásra és bízzanak az Úrban!

Budapest, 2020. március 16.

Üdvözlettel: Dr. Várnai Jakab rektor

 

Az alábbi táblázat a 2020/2021. tanév őszi félévének tervezett időbeosztását tartalmazza. Az egyes szakok órarendjei azonban nem foglalják majd le az itt megadott összes hétvégét.

péntek

szombat

megjegyzés

 

szeptember 5.

pénteken nincs tanítás

szeptember 11.

szeptember 12.

 

szeptember 18.

szeptember 19.

nincs tanítás

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

szeptember 25.

szeptember 26.

 

október 2.

október 3.

 

október 9.

október 10.

 

október 16.

október 17.

 

október 23.

október 24.

nincs tanítás

nemzeti ünnep

október 30.

október 31.

nincs tanítás

őszi szünet

november 6.

november 7.

 

november 13.

november 14.

 

november 20.

november 21.

szombaton nincs tanítás

Sapientia Nap

november 27.

november 28.

 

december 4.

december 5.

 

december 11.

december 12.

szombaton nincs tanítás

vizsgaidőszak kezdete

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.