Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

 TÁJÉKOZTATÓ
a 2018/2019. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról
 
Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz – tanévenként – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.
 
A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki. A 24. § (4) bekezdése alapján az intézménynek a pályázásra kellő időt biztosítva, a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően, az intézményben szokásos módon közzé kell tennie a pályázati felhívást.
 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2017. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább 1 fő.
 
A pályázat kiírásakor – tekintettel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre valamint ezen ösztöndíj hagyományaira – javasoljuk, a felsőoktatási intézmények fordítsanak kiemelt figyelmet az alábbiakra:
 
a) az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 2018-ban 40 000 Ft havonta;
 
b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;
 
c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2018. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, az alapképzésben és a mesterképzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten;
 
d) a 2018/2019. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató részére;
 
e) amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2018/2019. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is ezen ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2018/2019. tanév második, tavaszi félévében) folytatja;
 
f) amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve a tájékoztató előző, e) pontjában meghatározott esetben –, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a továbbiakban nem folyósítható; az Nftv. 59. § (2) bekezdése alapján azonban nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként);
 
g) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján;
 
h) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
 
Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani és rögzíteni, figyelembe véve az egyenlő bánásmód követelményét. Ennek keretében az intézmény jogosult azt is megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása, illetve az intézményi rangsor felállítása során.
 
A szenátus javaslatát az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról intézményi rangsorolt listán küldik el a felsőoktatási intézmények 2018. augusztus 1-jéig az oktatásért felelős miniszter részére.
 
A pályázat elbírálásának menete:
1. A pályázatot 2018. június 25-ig részletes szakmai önéletrajzzal, a pályázati lappal és mellékleteivel együtt a Tanulmányi Osztályon kell leadni.
2. A pályázatokat 2018. június 27-ig az intézmény Hallgatói Önkormányzata véleményezi.
3. A szenátus javaslatával az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról készített intézményi rangsor 2018. augusztus 1-jéig kerül felterjesztésre az oktatásért felelős miniszter részére.
  Az intézmény rektora a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató nevét a 2018/19-es tanévnyitó ünnepségen hirdeti ki.
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Tanulmányi Osztályon lehet.
 
 
CsatolmányMéret
NFÖ adatlap 201842 KB
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.