Roma társadalomismeret

Tagozat:
Esti
Képzés típusa:
szakirányú továbbképzés
Képzési idő:
4 félév
Önköltség mértéke:
120.000 Ft/félév
Bemeneti feltétel:
Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Megszerezhető végzettség: roma társadalomismereti szakember

Szakfelelős: Szabóné Dr. Kármán Judit

Rövid ismertető:
Történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális antropológiai ismeretek szerzése a cigányság múltjáról, jelenéről, kultúrájukról, szokásaikról, hagyományaikról, valamint a romani nyelvről.
A kisebbségi helyzet kialakulásának tárgyalása mellett megismertet a kisebbségi lét jelen kérdéseivel, a kisebbségi cigány népcsoport szociális helyzetével, életkörülményeivel, életmódjával, szervezeteikkel, szervezettségükkel, szerepükkel a helyi társadalomban, a kisebbség és többségi társadalom kommunikációs zavarainak, így a nyelvi nehézségek mellett jelenlévő kulturális eltérésekből, a szocializáció különbözőségeiből adódó meg nem értésnek a lehetséges magyarázataival, a cigányság folklórjával (hagyományaival, hiedelemvilágával), tárgyi néprajzával, művészi tevékenységével, cigány alkotóművészek – képzőművészek, írók, előadóművészek – életművével, továbbá a cigányság kultúrájának megismerését szolgáló nyelvismeretet nyújt.
Leírás:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a cigány/roma közösségeket érintő kérdések hatékony közvetítésére minden olyan társadalmi szervezethez, amely ezen közösségekkel kommunikál, és egyúttal képesek a társadalmi szervezetek által megfogalmazott igényeket közvetíteni a lokális cigány/roma közösségek felé. 
Cél továbbá olyan szakemberek képzése, akik a roma közösségek kultúrájával és problémáival foglalkozó, magasabb szintű végzettséggel rendelkező szakemberek (romológus, szociológus, szociálpolitikus, pedagógus, jogász, orvos) mellett mediátori, közvetítői feladatokat látnak el.
 
A képzés fontosabb ismeretköreit képező szakmai kompetenciák:
 
Tudás:
 • történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális antropológiai ismeretek a cigányság múltjáról, jelenéről, kultúrájukról, szokásaikról, hagyományaikról, valamint a romani nyelvről;
 • a kisebbségi helyzet kialakulásának, valamint a kisebbségi lét jelen kérdéseinek ismerete;
 • a kisebbségi cigány népcsoport szociális helyzetének, életkörülményeinek, életmódjának, szervezeteik, szervezettségük, a helyi társadalomban betöltött szerepük ismerete;
 • a kisebbség és a többségi társadalom kommunikációs zavarainak, így a nyelvi nehézségek mellett jelenlévő kulturális eltérésekből, a szocializáció különbözőségeiből adódó meg nem értés lehetséges magyarázatainak, a cigányság folklórjának (hagyományaival, hiedelemvilágával), tárgyi néprajzának, művészi tevékenységének, cigány alkotóművészek
 • képzőművészek, írók, előadóművészek életművének, továbbá a cigányság kultúrájának ismerete.
 
Képességek:
 
 • a kisebbségi létben élő, más kultúrkörből az oktatási-nevelési intézményekbe érkező gyermekek, tanulók, fiatalok és felnőttek integratív szellemű nevelésének támogatására, közös munkára a kisebbségi identitásuk megőrzésével;
 • a cigányság nyelvének romani nyelnének elsajátítására, megértésére;
 • ennek segítségével a befogadó, együttműködő magatartás felépítésére.
 
Attitűd:
 • tolerancia; 
 • kreativitás, rugalmasság; 
 • inkluzív, befogadó szemlélet; 
 • problémafelismerő és -megoldó készség;  
 • intuíció és módszeresség;  
 • asszertív kommunikációs képesség;
 • tanulási készség;
 • széles műveltség;
 • információfeldolgozási képesség; 
 • társadalmi érzékenység, a közösségi felelősségérzet, feladatvállalás, egészséges életvitel; 
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára; 
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás; 
 • kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal;  
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására; 
 • emberismeret, humánus szemlélet, a permanens művelődés igénye és képessége; 
 • az egyetemes emberi és nemzeti értékek, erkölcsi normák igényelte felelősségérzet.
 
Autonómia és felelősség:
 • ismerik a cigány/roma közösségek társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális viszonyainak és folyamatainak szabályszerűségeit; 
 • ismerik a többség és a kisebbség közötti kapcsolatrendszer szabályszerűségeit és 
 • az ezeket létrehozó okok feltárási módszereit; 
 • ismerik a hatékony konfliktuskezelési módszereket;
 • alkalmasak a közigazgatásban, a kisebbségi igazgatásban, az oktatás területén, 
 • a szociális és egészségügyi szférában, a civil szervezetekben, fegyveres testületekben, egyházakban a roma közösségek helyzetét érintő problémák sikeres kommunikálására; 
 • képesek a hatékony közreműködésre a feltárt problémák sikeres gyakorlati megoldásában; 
 • képesek a hatékony mediátori szerep betöltésére a kisebbség és többség viszonylatában;  
 • rendelkeznek magas szintű problémamegoldó képességgel, a kapcsolatteremtés, 
 • a kooperáció és a konfliktusok hatékony kezelésének képességével és a társadalmi problémák iránti nyitottsággal.
 
Az e szakon végzett szakemberek – megfelelő pedagógiai, pszichológiai, módszertani ismereteik birtokában – képesek továbbá
 • különböző konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazni; 
 • a nevelési programjukban leszabályozott értékek szerint nevelni; 
 • együttműködni a nevelőtestületével; 
 • különböző folyamatszabályozásokba kompetensen beleszólni; 
 • készség szinten tájékozódni az intézményét érintő jogszabályokban; 
 • átlátni a közoktatásban történő folyamatokat; 
 • team munkához szükséges kooperációra; 
 • a csoportban való munkavégzésre, kollegialitásra és hatékonyságra, munkaszervezésre;
 
A képzés során erősödik önismeretük, sikerorientáltságuk és önértékelési képességük, személyes felelősségérzetük, minőségtudatuk, fejlődnek kommunikációs képességeik.
 

 


» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.