Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

Tagozat:
Esti
Képzés típusa:
mesterképzés
Képzési idő:
4 félév
Önköltség mértéke:
160.000 Ft/félév
Bemeneti feltétel:

Feltétel nélkül elfogadott végzettségek: katekéta-lelkipásztori munkatárs BA diploma, teológus MA diploma, diakónia BA diploma.
Feltétellel elfogadott végzettségek: más felsőfokú hitéleti képzésben szerzett diploma egyéni elbírálás szerint.
Hitéleti végzettség hiányában, de BA diploma vagy hagyományos főiskolai vagy egyetemi diploma birtokában is lehet jelentkezni. Ez esetben további feltétel az 50 kredit értékű (2 féléves) teológiai felkészítő modul teljesítése.

A felvételkor előnyt élveznek a 25 év felettiek.

A képzés pasztorális tanácsadás (lelkigondozás) és pasztorális szervezetfejlesztés specializációkon indul.

Rövid ismertető:

A képzés felkészít a főként kórházakban, idősotthonokban, szociális intézményekben történő pasztorális tanácsadói (lelkigondozói) szolgálatra.

Szakfelelős: Dr. Varga Imre Kapisztrán OFM

Leírás:

A pasztorális tanácsadó képzés célja olyan lelkigondozók képzése, akik pasztorálpszichológiai szemlélettel rendelkeznek, és akik gazdag módszertani és teológiai kulturáltságot integrálva, szakszerű lelkigondozói tevékenységgel tudják segíteni az arra rászorulókat (pl. egyházközségekben, egyházi intézményekben, szociális intézményekben, családsegítő központokban, humán szervezetekben, iskolákban, kórházakban), egyéni vagy csoportos formában. A képzés feltételezi a személyi érettséget, a felsőfokú teológiai ismeretek meglétét, az ezekre való hitbeli reflexió készséget és az elkötelezett keresztény életet.

A pasztorális szervezetfejlesztő képzés célja, hogy a végzettek képesek legyenek intézmények működésének szakszerű elemzésére, szupervíziós támogatására, irányítására és gondozására. A képzés elsősorban az egyházi intézmények, humán szolgáltatások működését elemzi, de képessé teszi a végzetteket arra, hogy bármilyen szervezeti működés fejlesztését támogassák.

A képzés alapvetően gyakorlatorientált, de emellett célja olyan interdiszciplináris tudományos igényesség megvalósítása, amely lehetővé teszi a szakterületek magas szintű tudományos kutatását és továbbfejlesztését.

A képzés teológiai, pszichológiai és differenciált szakmai ismeretek modulból áll. Minden kurzushoz kapcsolódnak gyakorlatok, ezen felül pedig terepgyakorlatok segítik a gyakorlati jártasság megszerzését. A szak hallgatói számára kötelező a személyiségfejlesztő és önismereti csoportban való aktív részvétel, az egyéni szupervízió.

Szakmai kompetenciák
A képzés célja, hogy olyan pasztorális tanácsadókat képezzen, akik
- rendelkeznek az egyéni lelkigondozói beszélgetéseknek, pasztorális tanácsadásoknak a segítő személyére vonatkozó szakmai feltételeivel: ismerik és birtokolják a beszélgetésvezetés módszertanát, képesek az empátiára, a pozitív elfogadásra, verbális és nem-verbális szinten is az árnyalt önkifejezésre.
- képesek integráltan értelmezni és alkalmazni a hivatásukhoz szükséges teológiai és pszichológiai ismereteket.
- a prímér prevenció területén hatékony segítséget tudnak nyújtani olyan személyeknek, akik életvezetési válságba kerültek, önértékelési zavarokkal küzdenek, eseti krízisekkel szembesülnek.
- rendelkeznek olyan szintű csoportvezetési felkészültséggel, amely alkalmassá teszi a preventív jellegű csoportos lelkigondozásra, pasztorális tanácsadásra.
- érett, önálló szakmai identitással rendelkező személyiségek, és akik a legteljesebb szakmai és keresztény etikai felelősséggel művelik hivatásukat.


» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.