Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

Tagozat:
Esti
Képzés típusa:
szakirányú továbbképzés
Képzési idő:
2
Önköltség mértéke:
120.000 Ft
Bemeneti feltétel:

Pedagógusképzési képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél

Rövid ismertető:

 A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik képesek az oktatási és nevelési intézményekben gyermekvédelmi feladatok ellátására, akik rendszerszemléletükből adódóan a gyermeket a családdal való egységben kezelik. A család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus alkalmas a kompetenciakörébe tartozó intervenciókra és kész a család- és gyermekvédelmi munkát segítő szak- és szakmai szolgáltatást biztosító intézményekkel együttműködni, valamint működési területén a jogi és etikai normákat betartani és betartatni.
A képzés célja, hogy a pedagógusok alkalmassá váljanak az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok szakszerű ellátására.

Szakfelelős: Somogyiné Dr. Petik Krisztina

Leírás:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:
-    a leszakadó és segítésre szoruló emberek és csoportok megsegítését szabályozó jogi kereteket
-    az - életvezetés és fejlődés szempontjából - veszélyeztetett csoportokból, családokból származó gyerekek társadalmi hátterét
-    a védelemre szoruló gyermekek sajátos problémáit, személyiségfejlődésük esetleges elakadásait
-    a család egészséges és kóros működését és az azok hátterében lévő egyedi, kapcsolati és környezeti tényezők természetét
-    a speciális problémákkal és nevelési helyzetekkel élő családok sajátos struktúráit
-    a családi életre nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseit
-    a különböző élethelyzetekben megélt problémák pszichológiai megoldási folyamatát
-    a hivatás gyakorlása közben megélt stressz természetét, formáit és a megelőzés lehetőségeit
-    a segítő kapcsolat és tanácsadás elméletét és gyakorlatát
-    az iskola működését, struktúráját, küldetését, a környezeti tényezők hatásait
-    a drogfüggés kialakulására hajlamosító és ellene védő tényezőket
-    az iskolai gyermekvédelem elméleti és szervezeti hátterét, hatékony módszereit, a megvalósítás lehetőségeit, feladatait és nehézségeit
-    a szociális gondoskodás és ellátás rendszerét
-    a sajátos nevelési szükségleteket és a gyermekvédelmi szakellátás különböző formáit
A szakirányú továbbképzésben végzettek szakmai kompetenciájuk alapján képesek:
-    a krízisbe került, hátrányos helyzetű, védelemre szoruló gyermekek felismerésére, pszichés működésbeli zavaraik azonosítására, az oki tényezők feltárására
-    a veszélyeztetettség vagy fejlődési elakadás észlelését követően a családi háttér sajátos¬ságainak feltárására és családerősítő beavatkozások kezdeményezésére
-    segítséget nyújtani a család gyermeknevelési kompetenciáinak növelésében
-    a tanulók individuális szempontjainak figyelembe vételével elősegíteni részvételüket saját fejlődésük tudatos alakításában
-    a hátrányos helyzetű tanulók segítésére életvezetési tanácsadással, szükség esetén a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételével, esetleg más intézkedések meghozatalával
-    a családi életre nevelés iskolai és speciális foglalkozás keretében való megvalósítására
-    a jogszabályok, jogi dokumentumok megértésére és használatára
-    értelmezni a szakirodalomban megjelenő statisztikai és empirikus kutatási adatokat
-    az adott iskola vagy szervezet működésében lévő erősségek és gyengeségek felismerésére

A szakirányú továbbképzésben végzettek személyes kompetenciájuk alapján képesek:

-    a rábízott gyerekek helyzetét társadalmi összefüggésben szemlélni
-    a család működésének és segítésének holisztikus szemléletére
-    a problémaazonosítási és -megoldási folyamat irányítására
-    szociálpolitikai ismereteik birtokában a védelemre szoruló családok számára megfelelő információt és szociális segítséget nyújtani
-    a sokarcú problémák segítő-teamben történő megoldására
-    a nevelési helyzetek megoldásában segítséget adni a szülőknek és gyerekeknek
-    az iskolai gyermekvédelem (egyéni és csoportos) módszereinek alkalmazására
-    segítséget nyújtani a gyermekek és fiatalok a sikeres családi életre felkészülésében
-    a segítő pedagógiai módszerek megfelelő alkalmazására, a gyermekvédelmi intézményekkel való együttműködésre
-    a segítés szakmai szempontokat figyelembe vevő alkalmazására
-    az elfogadó, empatikus attitüd formálására
-    az autentikus személyiség megőrzésére a segítő attitüd, segítő szerep személyiségbe integrálásával
-    az élethossziglani tanulás és az egészséges életvezetés iránti tevékeny elköteleződés kialakítására
-    a célok, tervek jelentőségének tudatosítására az egészséges életvezetésben
-    a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kommunikáció és kapcsolatrendszer megteremtésére
-    az egészséges életmódra nevelés kivitelezésére
-    a prevenciós és rehabilitációs módszerek adekvát alkalmazására

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Képzettsége alapján a család-, gyermek és ifjúságvédő szakpedagógus az alábbi intézményekben, ill. munkakörökben alkalmas nevelő és gyermekvédelmi feladatok ellátására:
– a közoktatás intézményeiben: általános és középiskolában gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására és a családi életre nevelés órák tartására,
– nevelési tanácsadókban pedagógusi munkakör betöltésére,
– kollégiumokban nevelői, gyermekvédelmi feladatok ellátására
– gyermekotthonokban, lakásotthonokban nevelői munkakör betöltésére.
 


» MINTATANTERVEK

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.