Tanítók elméleti és módszertani felkészítése az erkölcstan oktatására

A Tanítók elméleti és módszertani felkészítése az erkölcstan oktatására című képzésünkkel – amit a köznevelési törvény nem tesz kötelezővé – a tanítóknak szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy a NAT témaköreit hogyan, milyen gyakorlati elemekkel, párbeszédekkel, esetbemutatásokkal tervezzék meg az erkölcstan foglalkozásaikon.
(Alapítási engedélyi száma: 82/167/2012.; Nyilvántartási száma: D/1413/2012. )

A tanfolyamokat a megfelelő számú jelentkezés esetén indítjuk.
 
Bemeneti feltétel: általános iskolai tanító végzettség
Képzési idő: 30 óra
Önkölktség: 30.000.- Ft
 

A képzésre jelentkezéshez letöltendő dokumentum: Jelentkezési lap

A képzés célja, a tartalmi követelmények:

A résztvevők szerezzenek elemi szintű jártasságot az etikai gondolkodás alapkérdéseiben, érvelési módjaiban, s ezáltal fejlődjön bennük a képesség az etikai álláspontok megvitatására, valamint a saját meggyőződés kommunikálására és a mások meggyőződésének megértésére, tiszteletére. A résztvevők szerezzenek jártasságot az erkölcsi szituációk többoldalú megközelítésében, az erkölcsi viták levezetésében, az érvelésmód elsajátításában és e gondolkodásmód és technikák átadásában a tanított korosztály számára. Ismerjék fel a társas kapcsolatok (kiemelten a család és a baráti kapcsolatok) erkölcsi vonatkozásának jelentőségét, képesek legyenek érzékeltetni a 6-10 éves korosztály számára a családban, barátok között előforduló emberi-erkölcsi alaphelyzeteket. Legyenek képesek felismertetni tanítványaikkal az erkölcs szerepét az emberi életben. Ismerjék meg a konfliktusmegoldás különféle stratégiáit, s ezáltal képesek legyenek a konfliktusok megközelítésére és elemzésére a 6-10 éves korosztályi sajátosságokat figyelembe véve. Ismerjék a világon jelenleg létező világvallások értékrendjének főbb vonásait, és képesek legyenek a Biblia erkölcsi értékeinek a megnevezésére, elemzésére. Képesek legyenek az élő és élettelen természet harmóniájának, elválaszthatatlanságának felismerésére, a téma korosztálynak megfelelő megközelítésére, erkölcsi érvek megfogalmazására. Ismerjék meg a nemzeti és interkulturális értékek lényegiségét annak érdekében, hogy a leendő tanulóikban kialakítsák az igényt a folyamatos önművelésre. Legyenek képesek az erkölcstan tanításának rövid és hosszú távú tervezésére, ismerjék meg a szakmódszertani megoldásokat, értékelési eljárásokat.

Az értékelés módja:
A záró ellenőrzés két részből tevődik össze.
1) A képzésben résztvevők – az oktatás részét képező vagy azt kiegészítő témákban – rövid (5 oldalas) tanulmányt készítenek, amelyet a képzés lezajlása után 1 héttel kötelesek beadni a képzésszervezőnek. A tanulmányban a képzésen elsajátított és a szakirodalom felhasználásával megszerzett ismereteiket mutatják be.
2) Egy erkölcstan óra tervezetének elkészítése a 6-10 éves korosztály számára
Az értékelés szempontjai:
1) a tanulmánynál:
o A választott téma feldolgozásának és a képzés tartalmi követelményeinek koherenciája
o A képzésen elsajátított szaknyelv helyes használata
o A választott téma differenciált megközelítése.
Az értékelés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.
Nem felelt meg értékelés esetén a tanulságok szóbeli megbeszélése a tanfolyami követelmények értékelésének idején (ld. tematika 5.4.pont).
2) óratervezetnél:
o Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának helyessége.
o A témához választott módszerek, munkaformák szükségessége.
o A „tanulók” tevékenykedtetése.
o A téma korosztálynak megfelelő szintű bemutatása.
Az értékelés: szóbeli, szöveges – a képzést vezető rövid értékelését a képzésben résztvevők kiegészítik. Megfogalmazzák a tervezet erősségeit, illetve felhívják a figyelmet a hiányosságokra, útmutatást adva a lehetséges jobb, hatékonyabb feldolgozásra/módszerekre.
A záró ellenőrzés 1) és 2) pontjában megfogalmazott követelmény 40-60 %-os arányban számítható be az értékeléskor.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.