Módszertani-tantárgypedagógiai továbbképzés hitoktatók, hit- és erkölcstan tanárok részére

A továbbképzés célja, hogy

 • a hitoktatók gyakorlatra tegyenek szert élményszerű órák tervezésében és megtartásában,
 • eddig meglévő kateketikai módszertani eszköztáruk bővüljön, új ötletekkel gazdagodva olyan hit- és erkölcstan órákat tervezzenek és tartsanak majd, amelyeken a tanítványaik szívesebben, aktívabban, nagyobb együttműködéssel vesznek részt.
 • A továbbképzésen foglalkozunk majd interaktív, a tanulók együttműködésére épülő módszerek, valamint a tantárgy jellegzetességeit figyelembe vevő tanári módszertani ötletek kidolgozásával is.
 • A továbbképzésen mikrotanításra és reflektív elemzésre is nyílik lehetőség.
 • A továbbképzés célja az is, hogy a pedagógusok önreflektív képessége tovább fejlődjön, elősegítve ezzel is a pedagógus életpályamodell portfólió elkészítését.
 • A továbbképzésen résztvevő kollégáknak lehetősége lesz megismerni az információs-kommunikációs technológiai eszközök sokoldalú használati lehetőségeit a hit- és erkölcstan órákon.

A továbbképzés jellege:

 • Bár az órák egy része előadás jellegű lesz, amelyben az oktató a mindennapi tanítási tapasztalataiból merített tantárgypedagógiai gondolatait kivetített képekkel és szöveggel illusztrálja, saját egyéni fejlesztésű tanulást segítő eszközeit a gyakorlatban bemutatja,
 • a résztvevőknek, a kiscsoportos szemináriumi jelleg miatt, lehetőségük lesz saját élmények szerzésére, a hitoktatás során alkalmazható változatos módszerek, munkaformák kipróbálására,
 • a pedagógiai tervezésben való elmélyülésre, tanórák és pedagógiai szituációk szakértő segítségével való komplex elemzésére.

Jelentkezési határidő: 2020. február 4.

Képzési idő: Három alkalom: február 14., február 21., március 6.

pénteki napokon 11-től 17 óráig

Önköltség: 25.000.- Ft

Befizetési határidő: 2020. február 7.


Befizetést átutalással a főiskola számlájára küldhetik, Módszertani továbbképzés névvel. Számlaszám: 10201006-50062850-00000000

A továbbképzést tartja: Dohány Edit a Főiskola óraadó oktatója, matematika-kémia, hit- és erkölcstan, etika szakos tanár, vezető- és mentortanár, mesterpedagógus. 

A továbbképzés időtartama:

Résztvevők száma korlátozott! Az első 20 jelentkezést tudjuk elfogadni.

A további jelentkezők várólistára kerülnek, és lemondás esetén értesítjük őket.
A jelentkezési lapot a számlaigénylő lappal együtt kérjük eljuttatni a Sapientia Főiskola Pedagógia Tanszékére e-mailben a tanfolyam@sapientia.hu e-mail címre, vagy postai úton (1364 Budapest, Pf. 235.)

Tematika:

 1. I. A tanuló-tanár együttműködés nélkülözhetetlen alapjai
 2. 1. A hit- és erkölcstan óra légkörének megteremtése
 3. 2. Az érdeklődés felkeltésének változatos módszerei és eszközei
 4. 3. Rossz kedv ellen játék a hittan órán
 5. 4. A hit- és erkölcstan óra kommunikációs terei
 6. 5. Értékek megjelenítése, attitűdformálá
 7.  
 8. II. Hogyan válik a tanár által átadott információ a tanulókban tudássá, amely alkalmazható, belsővé vált, és értékeket hordoz?
 9. 6. Az önálló tudáskonstruálás (a tanulási folyamat buktatói, érdektelenség, lemaradások, a gyerekek reakciói, pedagógiai önreflexió). A hittanár kompetenciahatárai
 10. 7. Különböző egyéniségű gyerekek a hittanórán, többszörös intelligencia alapú tanulás
 11. 8.  Objektív értékelés hittanórán, az értékelés tervezése, számon kérhető tudás és lelki igényességre nevelé
 12.  
 13. III. Módszertani eszköztár bővítés
 14. 9. Módszertani ötletek a biblikum tanításához
 15. 10. Módszertani ötletek az egyháztörténelem tanításához
 16. 11. Módszertani ötletek az alapvető hittan tanításához
 17. 12. Módszertani ötletek a dogmatika tanításához
 18. 13. Módszertani ötletek a liturgika tanításához
 19. 14. Módszertani ötletek az erkölcstan tanításához
 20.  
 21. IV. Együttműködés és kapcsolatteremtés a Z generációval
 22. 15. IKT eszközök alkalmazása a hittantanításban
 23. 16. IKT eszközök alkalmazása az értékekre nevelésben
 24.  
 25. V. A hittanári pedagógiai tevékenység tervezése, végrehajtása és reflexiója
 26. 17. Tematikus terv készítése
 27. 18. Óraterv, órarészlet tervezése a továbbképzésen megismert újdonságok alkalmazásával, egyéni ötletek beépítésével, szabadon választott, de akár több korosztályra, és témára
 28. 19. Mikrotanítás és reflektív elemzés
 29. 20. Összegzés, tapasztalatok megosztása

Visszajelzések a lezajlott 3 továbbképzés végén az eddigi 50 résztvevőtől

Kapcsolódó letöltések
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.