Módszertani-tantárgypedagógiai továbbképzés hitoktatók, hit- és erkölcstan tanárok részére

A továbbképzés célja, hogy

 • a hitoktatók gyakorlatra tegyenek szert élményszerű órák tervezésében és megtartásában,
 • eddig meglévő kateketikai módszertani eszköztáruk bővüljön, új ötletekkel gazdagodva olyan hit- és erkölcstan órákat tervezzenek és tartsanak majd, amelyeken a tanítványaik szívesebben, aktívabban, nagyobb együttműködéssel vesznek részt.
 • A továbbképzésen foglalkozunk majd interaktív, a tanulók együttműködésére épülő módszerek, valamint a tantárgy jellegzetességeit figyelembe vevő tanári módszertani ötletek kidolgozásával is.
 • A továbbképzésen mikrotanításra és reflektív elemzésre is nyílik lehetőség.
 • A továbbképzés célja az is, hogy a pedagógusok önreflektív képessége tovább fejlődjön, elősegítve ezzel is a pedagógus életpályamodell portfólió elkészítését.
 • A továbbképzésen résztvevő kollégáknak lehetősége lesz megismerni az információs-kommunikációs technológiai eszközök sokoldalú használati lehetőségeit a hit- és erkölcstan órákon.

A továbbképzés jellege:

 • Bár az órák egy része előadás jellegű lesz, amelyben az oktató a mindennapi tanítási tapasztalataiból merített tantárgypedagógiai gondolatait kivetített képekkel és szöveggel illusztrálja, saját egyéni fejlesztésű tanulást segítő eszközeit a gyakorlatban bemutatja,
 • a résztvevőknek, a kiscsoportos szemináriumi jelleg miatt, lehetőségük lesz saját élmények szerzésére, a hitoktatás során alkalmazható változatos módszerek, munkaformák kipróbálására,
 • a pedagógiai tervezésben való elmélyülésre, tanórák és pedagógiai szituációk szakértő segítségével való komplex elemzésére.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 14.

Képzési idő: Három alkalom: szeptember 28., október 5., október 12.

pénteki napokon 11-től 17 óráig

Önköltség: 25.000.- Ft

Befizetési határidő: 2018. szeptember 21.


Befizetést átutalással a főiskola számlájára küldhetik, Módszertani továbbképzés névvel. Számlaszám: 10201006-50062850-00000000

A továbbképzést tartja: Dohány Edit a Főiskola óraadó oktatója, matematika-kémia, hit- és erkölcstan, etika szakos tanár, vezető- és mentortanár, mesterpedagógus. 

A továbbképzés időtartama:

Résztvevők száma korlátozott! Az első 20 jelentkezést tudjuk elfogadni.

A további jelentkezők várólistára kerülnek, és lemondás esetén értesítjük őket.
A jelentkezési lapot a számlaigénylő lappal együtt kérjük eljuttatni a Sapientia Főiskola Pedagógia Tanszékére e-mailben a tanfolyam@sapientia.hu e-mail címre, vagy postai úton (1364 Budapest, Pf. 235.)

Tematika:

 1. I. A tanuló-tanár együttműködés nélkülözhetetlen alapjai
 2. 1. A hit- és erkölcstan óra légkörének megteremtése
 3. 2. Az érdeklődés felkeltésének változatos módszerei és eszközei
 4. 3. Rossz kedv ellen játék a hittan órán
 5. 4. A hit- és erkölcstan óra kommunikációs terei
 6. 5. Értékek megjelenítése, attitűdformálá
 7.  
 8. II. Hogyan válik a tanár által átadott információ a tanulókban tudássá, amely alkalmazható, belsővé vált, és értékeket hordoz?
 9. 6. Az önálló tudáskonstruálás (a tanulási folyamat buktatói, érdektelenség, lemaradások, a gyerekek reakciói, pedagógiai önreflexió). A hittanár kompetenciahatárai
 10. 7. Különböző egyéniségű gyerekek a hittanórán, többszörös intelligencia alapú tanulás
 11. 8.  Objektív értékelés hittanórán, az értékelés tervezése, számon kérhető tudás és lelki igényességre nevelé
 12.  
 13. III. Módszertani eszköztár bővítés
 14. 9. Módszertani ötletek a biblikum tanításához
 15. 10. Módszertani ötletek az egyháztörténelem tanításához
 16. 11. Módszertani ötletek az alapvető hittan tanításához
 17. 12. Módszertani ötletek a dogmatika tanításához
 18. 13. Módszertani ötletek a liturgika tanításához
 19. 14. Módszertani ötletek az erkölcstan tanításához
 20.  
 21. IV. Együttműködés és kapcsolatteremtés a Z generációval
 22. 15. IKT eszközök alkalmazása a hittantanításban
 23. 16. IKT eszközök alkalmazása az értékekre nevelésben
 24.  
 25. V. A hittanári pedagógiai tevékenység tervezése, végrehajtása és reflexiója
 26. 17. Tematikus terv készítése
 27. 18. Óraterv, órarészlet tervezése a továbbképzésen megismert újdonságok alkalmazásával, egyéni ötletek beépítésével, szabadon választott, de akár több korosztályra, és témára
 28. 19. Mikrotanítás és reflektív elemzés
 29. 20. Összegzés, tapasztalatok megosztása

 

Kapcsolódó letöltések
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.