Bibliai kultúra

BIBLIAI KULTÚRA
pedagógus-továbbképzés
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0190-04
 
Képzés típusa: Akkreditált pedagógus-továbbképzés
Képzési idő: 40 óra
Tanfolyam időpontja:
Önköltség mértéke: 25.000 Ft
A jelentkezés feltétele: 
Pedagógus diploma (óvodapedagógus, tanító, tanár). (Aki a téma iránt érdeklődik, de nem rendelkezik pedagógus diplomával, az a lehetőségek felől érdeklődhet a bibliai.kultura@sapientia.hu e-mail címen.)
 
HelyszínSapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest, V., Piarista köz 1.)

A tanfolyam neve és célja:
Bibliai kultúra - A Biblia története, műfajai és hatástörténete
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok, különösen a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok megismerjék azokat a bibliai alapokat és magyarázati módszereket, amelyek segítik a kerettantervben szereplő bibliai ismeretek és szövegek tanítását:
-        váljanak képessé a bibliai szimbólumok és narratívák értelmezésére,
-        jártasak legyenek a zsidó és keresztény gondolkodást formáló Biblia tartalmi ismeretében és összefüggéseinek feldolgozásában,
-        megismerjék a bibliai könyvek kialakulásának közegét jelentő ókori Izrael és a megszülető kereszténység kulturális miliőjét,
-        alapvető ismereteket szerezzenek a Bibliában megjelenő irodalmi műfajokról, továbbá a bibliai könyvek és az ókori Közel-Kelet valamint a Mediterráneum korabeli, Biblián kívüli irodalmának kapcsolatairól,
-        megismerjék a Biblia hatástörténetét, a Biblia gondolatvilágának, a bibliai szimbólumoknak a továbbélését, a későbbi korok befogadói által megvalósított újra- és átértelmezését a művészet különböző területein.
(Alapítási engedély száma: 23/159/2015., Nyilvántartási száma: D/3018/2015.)
 
Tematika:
40 órás képzésünkön a következő modulok lesznek:
modulok
óraszám
Keletkezéstörténet
20
Szövegértelmezés
9
Hatástörténet
11
 
Jelentkezés:

A jelentkezési lap letölthető innen.

A jelentkezési lapot a diploma-, oklevél-másolatot kérjük eljuttatni a Sapientia Főiskolára a bibliai.kultura@sapientia.hu e-mail címre, vagy postai úton a következő címre: 1364 Budapest, Pf. 235.
 
A képzés díjának befizetése:
A képzés díja 25.000 Ft, amely tartalmazza az értékelés díját is. A jelentkezés a képzés díjának befizetésével válik érvényessé. A képzés díját a Sapientia Főiskola számlájára kell átutalni, a közlemény rovatban kérjük feltünteni:bibliai kultúra továbbképzés. A hallgatók a képzés első napján kézhez kapják a tanfolyam díjáról kiállított számlát. A tanfolyam díja vissza nem követelhető, ha a hallgató a képzést megkezdi, de a képzésen való részvétele nem igazolható.
 
Követelmény:
A záró ellenőrzés két részből tevődik össze:
1)    A képzésben résztvevőknek a továbbképzés során tárgyalt keletkezéstörténeti témákból összeállított egyszerű és összetett feleletválasztós kérdéseket, valamint esszékérdéseket tartalmazó kérdéssort kell megválaszolniuk. A kérdőív kitöltéséhez az ajánlott irodalom és a tanfolyam során készített jegyzetek felhasználhatók.
A kitöltött kérdőívet a képzés befejezése után legkésőbb 1 héttel kötelesek beadni a képzésszervezőnek. A kérdőív akkor értékelhető, ha azt a résztvevő minden kérdésre válaszolva, hiánytalanul nyújtotta be. Az értékelés ennek alapján: megfelelt, nem felelt meg.
2)    Egy bibliai szakasz több szempontú elemző bemutatása egy 5-7 oldalas tanulmányban.  Formai követelmények: 12 pt betűméret, Times New Roman betűtípus, másfeles sortávolság, valamint  három centiméteres  margó mindenütt. A dolgozatnak tartalmaznia kell a szakasz hatástörténetére vonatkozó kitekintést is.
Az elemzést a kitöltött kérdőívvel együtt a képzés befejezése után 1 héttel kötelesek beadni a képzésszervezőnek.
 
A tanulmány értékelésének szempontjai:
-        a választott téma feldolgozásának és a képzés tartalmi követelményeinek koherenciája,
-        a témához választott módszerek, munkaformák megfelelősége,
-        a képzésen elsajátított szaknyelv helyes használata,
-        a választott téma differenciált megközelítése.
Az értékelés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. A záró ellenőrzés 1) és 2) pontjában megfogalmazott követelmény 50–50%-os arányban számítható be az értékeléskor.
 
Záró ellenőrzés leadási határideje:
A képzés elvégzését igazoló tanúsítványt a záró ellenőrzést követő 30 napon belül adjuk át.
 
Az órarend letölthető innen.
 
A tanúsítvány kiállításának feltétele:
A képzés elvégzését igazoló tanúsítványt annak a hallgatónak állítjuk ki, aki a képzés legalább 80%-án részt vett, valamint az ellenőrző feladatokat megfelelően teljesítette. A képzés és a tanúsítvány kiállításának további feltétele a tanfolyam díjának megadott határidőig történő befizetése.
 
Kötelező és ajánlott irodalom:
Az órai előadások mellett a felkészülést a mellékelt listán feltüntetett kötelező és ajánlott irodalom segíti. Valamennyi könyv a Sapientia Főiskola Könyvtárában megtalálható.
A könyvtár nyilvános, nem kölcsönző könyvtár. A könyvtár nyitvatartási idejéről a honlapon tájékozódhatnak.
 
 
Kötelező irodalom:
Collins, John J.: Ószövetségi apokaliptika és eszkatológia, in Thorday Attila (szerk.): Jeromos Bibliakommentár,1. kötet, Az Ószövetség könyveinek magyarázata, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 2002, 463–471.
Dei Verbum. Dogmatikus konstitúció a kinyilatkoztatásról, in Diós István (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, Szent István Kézikönyvek 2., Szent István Társulat, Budapest, 2000, 427–441.
Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába, 1. kötet, Szent István Társulat, Budapest, 2010, 23–123.
Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába, 2. kötet, Szent István Társulat, Budapest, 2011, 41–56
Tarjányi Béla: Evangéliummagyarázatok, 2. rész, Példabeszédek, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 2000, 5–38.
Tarjányi Béla: Evangéliummagyarázatok, 3. rész, Csodák, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1998, 5–33.
Sattler, Dorothea – Schneider, Theodor: Teremtéstan, in Theodor Schneider (szerk.): A dogmatika kézikönyve, 1. kötet, Vigilia, Budapest, 2002, 142–145.
Struppe, Ursula: A Biblia világa, Jel, Budapest, 2003, 49–185.
Szentírásmagyarázat az Egyházban, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1998.
További kötelező irodalom tanfolyamonként egy, a tanfolyamszervező által kijelölt szépirodalmi alkotás.
 
További ajánlott irodalom:
(Az ajánlott irodalom ismerete nem a tanfolyam teljesítésének feltétele, hanem hasznos segédletet szeretne nyújtani a Bibliai kultúra iránt érdeklődőknek.)
Aharoni, Yohanan – Avi-Yonah, Michael: Bibliai atlasz, Carta – Szent Pál Akadémia, Jerusalem – Budapest, 2004.
Bibliai atlasz. A Biblia világának történeti térképei, Kálvin, Budapest, 2009.
Bibliai atlasz kortörténeti bevezetéssel, Kálvin, Budapest, 1994.
Balázs Károly: Az első teljes magyar Újszövetségi Szómutató Szótár. Károli Gáspár 1908-ban revideált fordításához. A Nestle-Aland Novum Testamentum Graecae (a görög nyelvű Újszövetség 26. kiadása) alapján készült Konkordanciával összevetve, Logos, Budapest, 1998.
Balázs Károly – Opálény Mihály: Újszövetségi szövegmutató szótár. Konkordancia, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1999.
Benyik György (szerk.): Csoda-elbeszélések, Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged1988. augusztus 31–szeptember 3., JATEPress, Szeged, 2000.
Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, Kálvin, Budapest, 1998.
Emberek, akik Istent keresik. Magyar írók bibliai történetei, Új Palatinus Könyvesház Kft., Budapest, 2005.
Jelenits István: Betű és lélek, Szent István Társulat, Budapest, 1994.
Jelenits István: Élet és evangélium, Vigilia, Budapest, 1994.
Jelenits István: Kinyilatkoztatás és emberi szó, Új Ember, Budapest, 1999.
Léon-Dufour, Xavier (szerk.): Biblikus teológiai szótár, Szent István Társulat, Budapest, 1992.
Léon-Dufour, Xavier: Az Újszövetség értelmező kéziszótára, Új Ember, Budapest, 2008.
Gelencsér Gábor: Láss csodát! Film és transzcendencia, in uő: Más világok, Palatinus, Budapest, 2005, 9–14. [http://www.filmtett.ro/cikk/1540/film-es-transzcendencia]
Gelencsér Gábor: Tamás evangéliuma. Gibson Passiója, in uő: Más világok, Palatinus, Budapest, 2005, 45–48. [http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=1900]
Kardos Csongor OFM: Film és szerzetesség, in Stúdium és szerzetesség, Sapientia füzetek 18. Vigilia, 2010, 59–72.
Ninkovic, Aleksandar: Evangéliumok szinopszisa, Agapé, Szeged, 2004.
Rapcsányi László: A Biblia világa, Minerva, Budapest, 1972.
REBIC, ADALBERT: Bibliai régiségek, Agapé, Szeged, 2000.
Sík Sándor: A katolikus irodalom problémájához, in uő: Kereszténység és irodalom, Vigilia, Budapest, 1989.
Sík Sándor: Szent Jeromos barlangja, in uő: Kereszténység és irodalom, Vigilia, Budapest, 1989.
Sík Sándor: A katolikus irodalom problémájához. Egyetemesség és forma, Vigilia 1 (1935/2) 9–30.
Sík Sándor: Szent Jeromos barlangja, in Rónay György: A kettős végtelen. Sík Sándor válogatott munkái,Ecclesia, Budapest, 1969, 349–362.
A Szentírás magyarázata. Jubileumi kommentár, 1–3. kötet, Kálvin, Budapest, 1995.
Szinopszis. Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának párhuzamos szövege, Kálvin, Budapest, 2007.
Takács Ilona (szerk.): Jézus. 2000 éves hit- és kultúrtörténet, Agapé, Szeged, 2000.
Thorday Attila (szerk.): Jeromos Bibliakommentár, 1–3. kötet, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 2002–2003.
 

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.