Általános iskolai tanárok felkészítése az „Erkölcstan” c. tantárgy 5–8. évfolyamokon történő oktatására – 60 órás tanfolyam

Általános iskolai tanárok felkészítése az „Erkölcstan” c. tantárgy 5–8. évfolyamokon történő oktatására című képzésünkkel a tanároknak kínálunk lehetőséget arra, hogy gyakorlatorientált – a NAT témaköreit lefedő – továbbképzés keretében megszerezzék a tantárgy tanításához szükséges képesítést és módszertani jártasságot.

Alapítási engedély száma: 82/166/2012.; Nyilvántartási száma: D/1412/2012.

Képzési idő: 60 óra

Önköltség mértéke: 60.000.- Ft

Bemeneti feltétel: általános iskolai tanár, hittanár, hitoktató.


A tanfolyamokat a megfelelő számú jelentkezés esetén indítjuk.
 
A képzésre jelentkezéshez letöltendő dokumentumok:
Jelentkezési lap
Ajánlólevél

 

A képzés célja, a tartalmi követelmények:

A képzés célja, hogy az 5–8. évfolyamokon erkölcstant tanító tanárok feleljenek meg a 2011. évi CXC törvény 98. § (6) szakaszában szabályozott előírásnak. A képzés végére a résztvevők
- legyenek képesek az erkölcsi, etikai gondolkodásmód és érvelésmód elsajátítására és átadására,
- ismerjék meg a helyes emberi magatartás és a jó döntés vezérelveit, az erények mibenlétéről folyó – a civilizáció történetével egyidős – diskurzusban kiérlelt főbb álláspontokat, értékelveket és érvelési módokat,
- legyenek jártasak a különböző etikai diszciplínákban,
- képesek legyenek ötvözni a leíró tudományokat a normatív etikával és erkölcstannal, és ebből egy holisztikus rendszert alakítsanak ki úgy, hogy mindezek egyszerre szolgálják:
• a nemzeti alaptantervben megfogalmazott általános és erkölcsi, etikai műveltség gyarapodását,
• az értékrend kialakulását és megszilárdulását,
• az értékek közvetítésének és a képességek fejlesztésének kereteit és lehetőségeit,
• az önismereti és erkölcsi, valamint a kapcsolatkultúrára és a közéleti szerepre való nevelést.

Az értékelés módja:
A záró ellenőrzés három részből tevődik össze:
    1) A képzésben résztvevők kötelesek legalább 2 erkölcstan- vagy a témaköröknek megfelelő osztályfőnöki, etika-, illetve hittanórát látogatni (hospitálni). A hospitálás a továbbképzés időtartama alatt történik, a résztvevő szervezi meg. A hospitálás kiváltható 2 tanítási óra tervezetének elkészítésével, melynek témakörét az előadó határozza meg.
    2) A képzésben résztvevők – az oktatás részét képező vagy azt kiegészítő témákban – rövid (5 oldalas) tanulmányt készítenek, melyben a képzésen elsajátított és a szakirodalom felhasználásával megszerzett ismereteiket mutatják be.
    3) Minden résztvevő mikrotanítást végez, mely során alkalmazza a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint a hospitáláson megfigyelt jó gyakorlatokat.
Az értékelés szempontjai:
    1) óralátogatásnál (hospitálásnál):
        o A látogatott pedagógus/hitoktató által aláírt igazolás.
          Az értékelés: részt vett - nem vett részt.
        óratervezet készítésénél:
        o a tervezet alapján végrehajtható - nem végrehajtható
        o az óratervezet kötelező elemei (óra célja, célcsoport, téma, tanári és
        tanulói tevékenységek, módszerek, eszközök, időterv)
        szerepelnek - nem szerepelnek
    2) a tanulmánynál:
        o A választott téma feldolgozásának és a képzés célrendszerének
        koherenciája
        o A képzésen elsajátított szaknyelv helyes használata
        o A szakirodalomból elsajátított szaknyelv helyes használata
        o Az elméleti vagy módszertani téma személyessége.
        (Erről a témakörhöz igazodó képzést végző rövid megbeszélés során
        győződik meg.)
       Az értékelés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. (Nem felelt meg értékelés esetén a résztvevőnek át kell dolgoznia a tanulmányát, és újra
     be kell nyújtania értékelő megbeszélésre.)
    3) a mikrotanításnál:
        o Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának helyessége,
        o A témához választott módszerek, munkaformák szükségessége.
        o A „tanulók” tevékenykedtetése.
        o A téma korosztálynak megfelelő szintű tálalása.
   Az értékelés:szóbeli, szöveges – a képzést vezető rövid értékelését a képzésben résztvevők kiegészítik. Megfogalmazzák a mikrotanítást végző erősségeit, illetve felhívják a figyelmet a hiányosságokra, útmutatást adva a lehetséges jobb, hatékonyabb feldolgozásra/módszerekre.
A záró ellenőrzés 1), 2) és 3) pontjában megfogalmazott követelmények 40-20-40 %-os arányban számítható be az értékeléskor.

Kapcsolódó letöltések
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.