Szakdolgozatok és a záródolgozatok követelményrendszere

  Szakdolgozatok és a záródolgozatok követelményrendszere

 
I. Általános követelmények
II. Plágium
III. Rezümé
IV. Elektronikus formátum
V. Szak- illetve záródolgozat az egyes képzéseken
 
I. Általános követelmények
Minden hallgató a szak lezárásaként – képzési és kimeneti követelményekkel, illetve a képesítési követelményekkel összhangban, e követelményrendszer által meghatározott kereten belül választott témából – szakdolgozatot ír. A hallgató minden szakon önálló szakdolgozatot köteles írni.
A főiskolán beadott bármilyen írásbeli munka, így a szakdolgozat formai követelményeit is a főiskola szabályzatának mellékletét képező Dolgozatírási Szabályzat határozza meg.
 
II. Plágium
A dolgozat a hallgató önálló munkája, amelyben be kell tartani a hivatkozások és idézé­sek szabályait. A főiskolán beadott bármilyen írásbeli munkára (szemináriumi dolgozat, szemeszterdolgozat, egyéb beadandók, szakdolgozat, záródolgozat) vonatkozóan plá­gium előfordulása esetén a dolgozat benyújtóját a dolgozat elégtelenre való értékelése mellett súlyos, akár az intézményből való kizárásig is terjedő következmények sújthatják. Annak érdekében, hogy a hallgatók előtt teljesen nyilvánvalóak legyenek a plágium ese­tei és annak következményei, a hallgatóknak a tanulmányok elején, illetve a szakdolgo­zat/záródolgozat beadásakor erre vonatkozó nyilatkozatot kell tenniük. A nyilatkozatot a dolgozat beadásakor kell csatolni a dolgozathoz. A nyilatkozatok megtalálhatók a Formanyomtatványok/Szakdolgozat, szemeszterdolgozat menüpont alatt. A nyilatkozatokat a hallgatók a Tanulmányi Osztályon megkapják, és ott is kell leadni a regisztrációkor.
 
III. Rezümé
A szak-, illetve záródolgozathoz kapcsolódóan a hallgatók egy 10-12 soros, legfeljebb fél oldal terjedelmű rezümét (összefoglalót) kell írjanak. E szövegnek tükröznie kell a dolgozat tényleges tartalmát, fel kell sorolnia a tárgyalt jelentős témákat és fogalmakat.
 
IV. Elektronikus formátum
A szak-, illetve záródolgozatot elektronikus formában is le kell adni. A dolgozatot – valamennyi részével (címoldal, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, függelék stb.) együtt – egyetlen pdf fájlban CD-n kell leadni. A CD-re rá kell írni a készítő teljes nevét és az évszámot.
 
V. Szakdolgozat az egyes képzéseken
Szakdolgozat hagyományos főiskolai képzésen
Terjedelme: címoldal, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék és függelék nélkül 50–70 oldal (benne 20–30 oldal pedagógia).
 
Szakdolgozat osztatlan teológiaképzésen
Terjedelme: címoldal, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék és függelék nélkül 50–80 oldal.
 
Szakdolgozat alapképzésen
Terjedelme: címoldal, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék és függelék nélkül 30–50 oldal.

 

Szakdolgozat osztatlan tanárképzésben
A 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 4.5. pontjának megfelelően főiskolánkon az osztatlan szakpáros tanárképzésben résztvevő hallgatók a tanulmányok lezárásaként egy, a két képzési terület egyikén írt szakdolgozatot, valamint a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó portfóliót készítenek.
Terjedelme: címoldal, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék és függelék nélkül 50–80 oldal.

Szakdolgozat osztott rendszerű tanárképzésben
Azok a – képzésüket 2017. szeptember 1. előtt kezdő – hallgatók, akik intézményünkben szerzik meg a tanári szakképesítést, a képzés lezárásaként portfóliót készítenek és szakdolgozatot írnak, amelynek követelményrendszerét a 15/2006. (IV.3.) az OM rendelet 4. számú mellékletének 8.5. pontja határozza meg. A portfólióra vonatkozó elvárásokat lásd a Meghirdetett tanegységek között a Portfólió leírásában.

Célja és tartalma
A szakdolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos eredményeket, szakirodalomból szerzett ismereteket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási–tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni.
A szakdolgozat a gyakorlat során szerzett tapasztalatoknak vagy a szaktárgy egy részterülete tanításának valamely szakpedagógiai, illetve általános neveléstudományi szempont szerinti, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése vagy a tanításhoz szükséges segédlet készítése.
Terjedelme: címoldal, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék és függelék nélkül 50–80 oldal.

A képzésüket 2017. szeptember 1. után kezdő, tanári mesterképzésben részt vevő hallgatóknak a 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 1. melléklete 4.5. pontjának megfelelően nem kell szak-, vagy záródolgozatot készíteniük. Esetükben a záróvizsga szakdolgozati eleme a portfólió. A portfólióra vonatkozó elvárásokat lásd a Meghirdetett tanegységek között a Portfólió leírásában.
 
Szakdolgozat pasztorális tanácsadás (lelkigondozás) specializáción a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzésen
Célja és tartalma
A szakdolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató rendelkezik megfelelő gyakorlati felkészültséggel, szakismerettel és spirituális önismerettel. Ezt a három tényezőt képes munkája során integrálni és alkalmazni, valamint képes azt saját szakmai identitását, pasztorális tanácsadói „hitvallását” tükröző módon írásba foglalni. A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a téma választásának szakmai indoklását, a téma gyakorlati jelentőségét, elméleti hátterének, kutatástörténetének szakirodalomra támaszkodó, érvekre alapozott bemutatását. A szakdolgozatban szereplő példák a hallgató témához kapcsolódó, konkrét gyakorlati tevékenységére kell, hogy támaszkodjanak. A szakdolgozatban ezért szerepeljenek a hallgató által a beszélgetésekről készített jegyzőkönyvek idézetei is a vonatkozó etikai szabályok (a vizsgált személy(ek) anonimitásának biztosítása; a vizsgált személy(ek) írásbeli nyilatkozattal megerősített beleegyezése) figyelembevételével.
A szakdolgozathoz – külön spirálozva, nem a szakdolgozattal egybekötve – csatolni kell a kliens(ek) beleegyező nyilatkozatát, valamint a jegyzőkönyveket, melyeket a személyiségi jogok védelme érdekében a szakdolgozattól különválasztva, elzártan őrzünk.
Terjedelme: Címoldal, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék és függelék nélkül 50–80 oldal.
 
Szakdolgozat szakirányú továbbképzési szakon
Terjedelme: címoldal, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék és függelék nélkül 30–50 oldal.

 
CsatolmányMéret
Dolgozatírási Szabályzat4.64 MB
Dolgozatminta74 KB
Dolgozatminta444.64 KB
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.