A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA
1. A Könyvtár használatának rendje
A könyvtári szolgáltatások teljes köre hozzáférhető valamennyi beiratkozott, könyvtári olvasójeggyel rendelkező könyvtári tag számára. (Kivéve jegyzetadatbázis elérése. Ld. 9. pont (3) bekezdés.)
2. Beiratkozás
(1) A Könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki betartja a használatára vonatkozó előírásokat.
(2) A Könyvtár állománya helyben használható, használatára mindenki jogosult, aki oda beiratkozott.
(3) A beiratkozáshoz diákigazolvány és/vagy személyi igazolvány szükséges.
(4) A beiratkozás időtartama egy tanítási félévre szól, a könyvtári tagságot minden félévben meg kell újítani.
(5) A beiratkozó olvasójegyet kap, mely biztosítja a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.
(6) A beiratkozás csak személyesen történhet. Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a könyvtárnak. A Könyvtár az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni azok védelméről.
(7) A beiratkozás alkalmával az olvasó megismerkedik a Könyvtárhasználati Szabályzattal, és aláírásával tanúsítja a szabályzatban foglaltak tudomásulvételét, egyben kötelezettséget vállal az általa igénybe vett könyvtári értékek megóvására, valamennyi szolgáltatás rendeltetésszerű használatára.
3. Könyvtárhasználati díj
A könyvtárhasználat mindenki számára ingyenes.
4. A Könyvtár nyitvatartási rendje
(1) A nyitva tartás általános rendje igazodik a Főiskola működési periódusához.
(2) A Könyvtár hét közben minden nap, de legalább heti 30 órában, szombatonként a félév konzultációs rendjéhez igazodva legalább 4 alkalommal tart nyitva. A Könyvtár a karácsonyi szünetben, valamint a nyári szünetben négy hétig, a rektor által kijelölt időszakban zárva tart.
(3) A Könyvtár nyitvatartási rendjét a félévente kiadott és a rektor által jóváhagyott Könyvtári tájékoztató füzet tartalmazza
(4) A Könyvtár külsős olvasói a könyvtári szolgáltatások igénybevételének céljából a nyitva tartás idejében tartózkodhatnak a Főiskola épületében.
5. Az olvasótermek használata
(1) A Könyvtár teljes állománya csak helyben használható, nem kölcsönözhető.
(2) A Könyvtár állományához tartozó dokumentumokat a Könyvtár területéről kivinni nem szabad. A saját – nem a Sapientia Könyvtárának tulajdonát képező – könyvet bejövetelkor a recepciós pultnál be kell mutatni és egy erre a célra készített nyomtatványra a mű szerzőjét, címét fel kell írni.
(3) A Könyvtár állománya online katalógusból kereshető. A katalógus elérése az olvasóteremben elhelyezett számítógépeken keresztül lehetséges.
(4) A számítógépek elsősorban a könyvtári adatbázisban való keresésre, információszerzésre, a dolgozatok, előadások elkészítésére szolgálnak.
(5) Az olvasóteremben lehetőség van saját laptop és adathordozó használatára.
(6) A Könyvtár szabadpolcos rendszerű. Az olvasók a katalógus használathoz, az olvasóteremben való eligazodáshoz kérjék az olvasótermi könyvtáros segítségét. Az egyes szakterületek elhelyezkedését és azon belül a keresett dokumentum megtalálását könyvtári mutatók, térképek is segítik.
(7) A Könyvtár dokumentumainak használatával, mozgatásával, polcra helyezésével kapcsolatban az olvasóterem felügyelőjének útmutatásait kell betartatni.
(8) Tartós használatra – kérésre – legfeljebb 10 dokumentumot félreteszünk, legfeljebb két hét időtartamra. (Kivéve kézikönyvek és folyóiratok.)
(9) A Könyvtár csendjét és nyugalmát beszélgetéssel és egyéb módon megzavarni nem szabad.
(10) A mobiltelefonok használata az olvasótermekben tilos.
(11) Zenét hallgatni csak fülhallgatóval és csak olyan hangerővel szabad, ami a többi könyvtárhasználó munkáját, nyugalmát, nem zavarja.
6. Vagyonvédelmi előírások
(1) A könyvtárlátogató a felsőkabátját, táskáját a könyvtári csomagmegőrző szekrényekben köteles elhelyezni, azokat az olvasói terekbe bevinni tilos.
(2) A Könyvtár állományát képező dokumentumokban mindennemű fizikai beavatkozás (lapok kitépése, aláhúzás…stb.) tilos.
(3) A Könyvtár állományában, illetve a Könyvtár szolgáltatásait segítő eszközökben okozott kárt a kár okozója köteles pénzben megtéríteni, illetve a könyvtárvezető határozata alapján a kár okozója ki is zárható. (ld. 7. pont)
(4) Digitális fényképezőgép, illetve más hang- és képrögzítő eszköz használata a Könyvtár területén tilos.
(5) A Könyvtárba ételt, italt behozni tilos.
7. Kizárás
(1) Azt az olvasót, aki a Könyvtár dokumentum-állományát vagy bútorzatát, felszerelési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, azt gondatlanságból vagy szándékosan csonkítja, rongálja vagy eltulajdonítja, a könyvtárvezetőnek jogában áll a Könyvtár használatától eltiltani.
(2) Aki az olvasóterem használatának szabályait sérti, így különösen a csendjét, rendjét zavarja, az ott folyó munkát szándékosan akadályozza, a Könyvtár munkatársaival nem megfelelően viselkedik, azt a könyvtárvezető kizárhatja a könyvtári szolgáltatások használatából.
8. Könyvtárközi kölcsönzés
(1) A könyvtárközi kölcsönzést igénybe veheti minden olyan személy, aki a Könyvtár beiratkozott olvasója, vállalja és betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait, valamint annak esetleges anyagi vonzatait.
(2) A Könyvtár kérhet és küldhet a könyvtárközi kölcsönzés keretében dokumentumokat.
(3) A könyvtárközi kölcsönzés keretében kikölcsönzött dokumentumok csak helyben használhatók a tulajdonos intézmény szabályai szerint, korlátozott ideig. A helyben használat idejét a dokumentum visszaküldési határideje határozza meg.
9. Egyéb szolgáltatások
(1) A Könyvtár állományában lévő, illetve az olvasótermi számítógépekről elérhető dokumentumokról – a szerzői jogok figyelembevételével – a könyvtári nyomtató-másológépekkel a könyvtári recepciós térítés ellenében másolatot készíthet.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a Könyvtár régi könyves állománya, a megrongálódott dokumentumok és a szakdolgozatok.
(3) A Könyvtár a főiskola oktatói által közreadott oktatási segédanyagokat (Ld. jegyzet) kizárólag hallgatói jogviszonnyal, valamint oktatói jogviszonnyal rendelkező látogatók számára a jegyzetadatbázis által teszi elérhetővé.
10. Záró rendelkezés
A jelen szabályzatot a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatában adott felhatalmazás alapján a rektor a 3/2011 (I. 27.) számú utasításban hagyta jóvá. A módosításokat az 1/2013 (II. 12.) számú, illetve a 10/2016. (IV. 28.) rektori utasítás hagyta jóvá.

 

 

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.