Könyvismertető

Könyvismertető - Szent Ferenc élete : legenda maior

SZENT BONAVENTURA: Szent Ferenc élete : legenda maior / [ford. és a kísérő tanulmányt írta: Berhidai Piusz]. - Budapest : Szent István Társulat, 2015.

A ferences lelkiség és lelkiségi irodalom iránt érdeklődők legnagyobb örömére a Szent István Társulat a „Középkori keresztény írók” sorozatának 7. kötetében az idén kiadta Szent Bonaventura Legenda maiorját, Szent Ferenc nagyobbik életrajzát Berhidai Piusz OFM fordításában, az ugyancsak általa írott kísérő tanulmánnyal és jegyzetekkel együtt.
 

Könyvismertető - A logoterápia tankönyve 2.

 lisabeth Lukas: A logoterápia tankönyveAgapé, Kiskundorozsma 2011.

Elisabeth Lukas (1942–) a logoterápia, tehát az értelemközpontú pszichoterápia megalapítójának, Viktor E. Franklnak (1905–1997) a tanítványa, mestere tanítását foglalja össze és fejleszti tovább. Lukas 2003-ig a fürstenfeldbrucki Délnémet Logoterápiai Intézet (Süddeutsche Institut für Logotherapie) vezetője volt a bajorországi Fürstenfeldbruckban. Jelenleg a felső-ausztriai Welsben, a Logoterápiai és Egzisztenciálianlitika Képzőintézetben  (Ausbildungsinstitut für Logotherapie und Existenzanalyse) dolgozik. 2001-ben Bécs városa Viktor Frankl díjban részesítette. Több mint 30 könyve olvasható 16 nyelven.

Könyvismertető - Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében 2.

Szabó Ferenc SJ: Krisztus és egyháza Pázmány Péter életművében (Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok 11) / (szerk. Hargittay Emil). - L'Harmattan, Budapest, 2012.

Igen örvendetes, hogy Szabó Ferenc újabb értékes monográfiával gazdagítja a hazai Pázmány-kutatást nemrég megjelent művével, mely Pázmány Péter krisztológiájáról és egyháztanáról nyújt alapos teológiai elemzést és értékelést. Mint ismeretes, a szerző több mint három évtizede foglalkozik Pázmány életművének teológiai feldolgozásával, melynek eredményeit számos kiváló szakcikkében, tanulmányában, illetve monográfiában tette közzé az elmúlt években. Most megjelent kötete szervesen kapcsolódik A teológus Pázmány, A grazi „theologia scholastica” Pázmány művében című monográfiájához (Róma 1990). Míg e korábbi munkájában Szabó Ferenc elsősorban a jezsuita teológus hitelemzésének és kegyelemtani nézeteinek az elemzésére összpontosított, újabb monográfiáját Pázmány krisztológiai és ekkléziológiai nézetei bemutatásának szenteli, immár nemcsak a grazi skolasztikus évek és Szent Tamás Summa theologiae kommentálásának tükrében, hanem az egész irodalmi-teológiai életművet szem előtt tartva. Amint a szerző maga is utal rá, két monográfiája szerves összekapcsolódását irodalmilag az is jelzi, hogy ugyanazt a gyönyörű „Krisztus-himnuszt”, azaz a De Incarnatione Verbitraktátus bevezetésének szánt Pázmány-szöveget helyezte korábbi művének epilógusába és a most megjelent könyve krisztológiai részének az élére.

Könyvismertető - Sárkány Péter, Zsók Ottó: Die Grundlagen der Logotherapie

Sárkány Péter – Zsók Ottó (szerk.): Die Grundlagen der Logotherapie. A logoterápia alapjaiJel, Budapest, 2010.

E kétnyelvű szöveggyűjtemény a nemzetközileg mind német (Ausztria és Bajorország), mind angol nyelvterületen (Texas) elterjedt logoterápia és egzisztenciaanalízis néhány alapvető szövegét teszi hozzáférhetővé a hazai olvasó számára: három írást tartalmaz német és magyar nyelven.

Könyvismertető - Válóczy József: A megosztott Logosz

 Válóczy József: A megosztott Logosz / Posztmodern gondolkodás és a kereszténység újrafogalmazásának kísérletei a teológiában, Szent István Társulat, Budapest, 2013

Közhelynek számít, hogy a teológusnak, ha a kifejezés minden értelmében katolikus akar lenni, nemcsak hitéhez, hanem korához is hűnek kell lennie, vagyis az idők jeleit felismerve kell közvetítenie a kinyilatkoztatás igazságát. Örömteli, hogy egy hazai klerikus teológus, aki több hittudományi felsőoktatási intézményben is oktat, nemcsak figyel a posztmodern kor jeleire, és ezekre érzékenyen munkálkodik, hanem reflektál is minderre. Könyve, amely mögött több mint egy évtized kutatásai, 2003-ban megvédett hasonló című disszertációja és témába vágó egyetemi kurzusai állnak, valóban hiánypótló, és több tekintetben új színfolt a hazai teológiai irodalomban. A szerző maga is abból – a könyv bevezetőjében tetten érhető – helyzetértékelésből indul ki, hogy a keresztények (egyháziak, értelmiségiek, egyszerű hívők) és a posztmodern (filozófusok, művészek, öntudatos, vagy szilárd önmeghatározással nem rendelkező szubkultúrák) képviselői ritkán ülnek le egy asztalhoz (mind szó szerinti, mind átvitt értelemben), inkább a saját nyelvüket beszélik – maguk között. Válóczy arra vállalkozik, hogy mindkét asztaltársaságban helyhez és szóhoz jusson. Előre megállapíthatjuk: ha ide-oda ültében nem esik két szék között a pad alá, s az is ül, amit itt és ott elmond, akkor annak a Mesternek a nyomában jár, aki maga a Pontifex, a Hídverő, az Asztalok Nagy Összetolója, akinek megváltó küldetése azon alapul, hogyszemélyében egyesítette két, egymástól távol került asztaltársaság diskurzusát.

Könyvismertető - Nemeshegyi Péter könyveiről

Nemeshegyi Péter : „Megesett rajtuk a szíve”. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya – L’Harmattan, Budapest 2013.

Nemeshegyi Péter: Számadás a reményről. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya – L’Harmattan, Budapest, 2013.

Nemeshegyi Péter: Istenkereső ember, emberkereső Isten. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L’Harmattan – Budapest, 2013.

Ebben az évben Nemeshegyi Péter atya három új könyve látott napvilágot. Az első könyv a Jézus Szíve tisztelet legfontosabb szentírási alapjául szolgáló „Megesett rajtuk a szíve”címbe is foglalt kifejezésének átfogó elemzésére vállalkozik – biblikus és lelkiségi szempontok alapján. A kifejezés görög eredetije a „szplanchnidzomai” ige, amelyet – ahogy erre a könyv bevezető fejezetei rámutatnak – nem könnyű pontosan lefordítani. Az ige – amely a „zsigereket” jelentő „szplanchna” főnévből származik – szó szerint az emberi test belső szerveinek megmozdulását, átvitt értelemben pedig erős érzelmi felindulást jelent. Ezt a latin fordítások közül legpontosabban a „misericordia” szó adja vissza – amely magába foglalja a szív („cor”) és a mozdul („movere”) szavakat is – a magyar fordítások közül pedig a „zsiger” helyett szintén a szív szót alapul vevő „megesett rajta a szíve” szókapcsolat. A könyv további fejezetei tizenegy evangéliumi részlet tükrében elemzik a kifejezést. Az elemzések legfontosabb következtetése, hogy a szükséget szenvedő emberekért cselekvő Jézus a szívből jövő érzelmek embere, aki a kritikus helyzetekben legbelsőbb indíttatásaira, vagyis a szívére hallgat – akkor is, ha ezzel nem egyszer magára vonja a törvényszegés vádját, vagy szembe kerül más, korabeli társadalmi elvárásokkal. Jézus tetteit „a szív logikája” vezérli. A záró fejezetekben a mai kor egyoldalúan racionálissá vált embere szemében olykor elavultnak ható Jézus Szíve tisztelet mélyebb jelentésére, időszerűségére hívja fel a figyelmet a szerző.

Könyvismertető - Szabó Mária: A zsoltárok kincsei

 Szabó Mária: A zsoltárok kincsei. Zsoltárfordítás nyelvi-filológiai jegyzetekkel. Válogatás a Zsoltárok I. könyvéből (1–41), Szent István Társulat, Budapest, 2013.

A zsoltárokat rendszeresen imádkozó, a zsoltárok nyelvét és nyelvezetét jól ismerő szerzőt a személyes érdeklődés és lelkesedés indította arra, hogy „az eredeti héber szöveg alapján […] egy megbízható, pontos fordítást” készítsen, „amely ugyanakkor tekintetbe veszi a korábbi magyar fordítások hagyományát, és imádságként is használható” (5. oldal).

Könyvismertető - Énekek éneke. „Te, akit szívem szeret” Extázis és keresés

 Elena Bosetti: Énekek éneke. „Te, akit szívem szeret” Extázis és keresés

Sapientia Főiskola – L’Harmattan, Budapest, 2012, ford. Szatmári Györgyi.

„A Biblia közepén áll egy titokzatos könyv, amely mindig meglep, éppúgy, mint a szerelem” – vallja az Énekek énekéről „Te, akit szívem szeret” Extázis és kereséscímű könyvének előszavában a szerző, Elena Bosetti, majd megjegyzi: „Az Énekek énekéhez közeledni olyan, mint közeledni az égő csipkebokorhoz”. A kezünkben tartott mintegy 100 oldalas mű egyik legmegkapóbb jellemzője épp ez az óvatos, témát megillető alázat, amelyről a szerző így vall: „Némi aggodalmat érzek az Énekmagyarázatát illetően, félek, hogy a bűvölet megtörik. Inkább örömet kell benne találni, mintsem magyarázni”.

Könyvismertető - E-könyvészet : a digitális könyvkultúra alapvonásai

 E-könyvészet : a digitális könyvkultúra alapvonásai / Kerekes Pál, Kiszl Péter, Takács Dániel ; [a bevezetést írta Dombi Gábor]. - Budapest : ELTE-BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete, 2013.

 

 A kötet a digitális kultúra markáns szegmensének, az elektronikus könyvnek aktuális jellemzőit, gazdasági és társadalmi hatásait mutatja be interdiszciplináris megközelítésben. A mű felvázolja az elektronikus könyv megjelenési formáinak kategorizálását, elérhetőségének módjait, az e-book jelenséget körülvevő kiadói és terjesztési konstrukciókat, a kibontakozó e-könyvészet szabályszerűségeit. A szerzők abban kívánnak segítséget nyújtani, hogy olvasóik közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor tudományos alapokon ismerkedhessenek meg a digitális platformon létrejött – folyamatosan fejlődő – színes tartalomkínálattal.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.