Tanszékek

Fundamentális tanszék

Szoba:
V. emelet, 520.
Telefonszám:
(06 1) 486-4426
A tanszék oktatói
Ph.DBagyinszki Ágoston OFMmb. tanszékvezetőadjunktus
Ph.DDobszay Benedek OFMtudományos munkatárs
Ph.DVárnai Sándor Jakab OFMtudományos munkatárs

 Milyen kulturális erőtérben kell megszólaljon, érvényesüljön korunk teológiája? Charles M. Taylor észrevételei:

„Az emberek ma – egy stabilnak megtapasztalt identitás látszólagos biztonsága helyett – különböző szellemi áramlatok kavargó örvényei között, identitások tarka sokféleségének a terében, vonzások és taszítások szövevényében találják magukat. Sokak számára a modern nyugati világ által nyújtott társadalmi közeg a vallási tudatuk fájdalmas, gyökeres változását kényszeríti ki. (…) Míg korábban a vallásos hit jelentette azt a világnézetet, amelybe az emberek általában problémátlanul belenőttek, most éppen ennek ellenkezője, a hagyományos hitek eróziója és a nagyfokú egyháziatlanodás jelenti a fősodrást. A kulturális kontextus alapvetően megváltozott (…). Ezen átalakulás nyomán, a hívők egzisztenciális helyzete és a hit plauzibilitása, valamint megélésének módja radikális változáson ment keresztül. (…)
Szinte közhelyszerűvé vált, hogy a hitet manapság inkább kell döntésnek tekintenünk, mint átöröklött kincsnek. A kínálat sokféleségében elköteleződő döntési mozzanat hangsúlyozása jogos, de nem elegendő. A döntés nem csupán egy vallási igazságra irányul, hanem egy olyan életformára, amely a látásmódunk megtisztítására, átalakítására is képes, és végső soron az isteni szeretet (agapé) tapasztalatához kapcsol bennünket, hogy részesedjünk belőle. (…) A lényeg csak a látásmód átalakulása révén (metanoia), a spirituális megtérés drámáján keresztül, az elkötelezett megismerésben érhető el. Csak az ilyen hit állhatja ki az idő próbáját.”
(A fenti szemelvények forrása a lap alján teljes terjedelmében letölthető.)
 
Mi jellemzi a kortárs teológiát? R. Fisichella és M. Seckler a teológia önazonosságáról:
„Napjainkban (…) a teológiának különböző filozófiai rendszerek pluralitásában kell érvényesülnie; valamint a teológia a bibliai események átfogóbb és mélyebb megismerésének a hermeneutikai módszertanával is gazdagodott; így az önmeghatározása is figyelembe kell vegye ezt az új kontextust és a módszertan kibővülését. (…) Legalább három aktuális kérdéskört kell megemlítenünk: (1) szükséges a teológiai episztemológia újratárgyalása a mai tudományos diskurzus kontextusában, (2) új módon kell reflektálni a teológia egyháziasságára (…), (3) szükséges figyelmet fordítani a Tanítóhivatal és a teológia kapcsolatára (…).
A teológia – a vallástudománytólés a vallásfilozófiától eltérően (amelyek konkrét, vallási hagyományoktól független diszciplínák) – a keresztény hagyomány eleven funkciójaként értelmezi önmagát. (…) A kutató véleménye és az egyházi tekintély állásfoglalása között néha megmutatkozó feszültség a hittudomány sajátos természetének a velejárója, amely ösztönző lehet az igazságismeret elmélyítése és a tanfejlődés szempontjából is. (…)
A teológia tudományokkal való, gyakorlati együttélése szempontjából rendkívüli fontosságú a kapcsolatkeresés, a párbeszéd és az interdiszciplináris nyitás. Az ezzel ellentétes irányvételű, és ebben az értelemben steril teológia valóságidegen, a világtól önmagát elszigetelő, párbeszédképtelen és önmagába zárkózott lenne. (…)
A teológiának az Isten Igéjéből kiinduló, azt legfelsőbb normának tekintő (norma normans et non normata) természete azt a – hívő emberben meglévő – tudatosságot tükrözi vissza, amely az Igében a felé forduló végső és meghatározó értelem jelenlétét fedezi fel, amely mellett szabad döntést is hoz. A teológia tehát a maga ismereteit az Ige befogadásából meríti, amely Ige egyaránt magában foglalja a helyes hermeneutikához szükséges értelem csíráit és az értelmezést irányító alapelveket, amelyek nyomán az autentikus megértés lehetővé válik.”
(A fenti szemelvények forrása a lap alján teljes terjedelmében letölthető.)
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.