Krónika

A II. világháború előtt Magyarországon több szerzetesrend maga gondoskodott növendékeinek teológiai képzéséről: saját főiskolát tartott fenn számukra. A tanítórendeket erre szinte rá is kényszerítette a közoktatás fejlődése: a múlt század végétől törvény írta elő, hogy középiskolában csak egyetemi diplomával rendelkező tanárok taníthatnak. A ciszterciek, bencések, piaristák ekkor nyitották meg saját hittudományi főiskolájukat, avval a céllal, hogy növendékeik a teológiai tanulmányokkal párhuzamosan folytathassanak egyetemi tanulmányokat is az általuk választott szakokon.
1950-ben a megmaradt három férfi szerzetesrend tevékenységét az állam a lehető legszűkebbre korlátozta: két-két gimnáziumot tarthattak fenn, összesen nyolc osztállyal, tizenhat tanárral, a rendi növendékek összlétszáma nem haladhatta meg a tizennégyet. Mindhármuknak sikerült azonban hivatalosan is megtartaniuk saját rendi főiskolájukat. Ez lehetővé tette, hogy néhány teológiai tanár rendi keretben maradhatott, a növendékek pedig védettebb környezetben tanulhatták a teológiát. Bár 1948-ban már fölmerült egy közös tanárképző főiskola ötlete, a nem sokkal később kialakult helyzetben előnyösebbnek látszott az engedélyezett intézmények önálló fenntartása.
 
Az 1990-es változások nyomán több szempontból is új helyzet alakult ki.
1. A négy évtizedes kényszerszünet után újrainduló szerzetek nem voltak abban a helyzetben, hogy egykori teológiai képzésüket újraszervezzék. Az egyházmegyei szemináriumok helyett az elöljárók szívesebben küldték szerzetes főiskolára fiataljaikat. Így természetesen adódott, hogy a piaristák főiskoláján 1991-től otthonra találtak 6–8 különböző szerzetesrend növendékei, a csornai premontrei fiatalok pedig Pannonhalmán, a bencéseknél tanultak teológiát.
2. 1994-ben megszületett a Sophia teológiai főiskola, a Szent Gellért Hittudományi Főiskola kihelyezett tagozataként. Célja az volt, hogy – Magyarországon eddig ismeretlen kezdeményezésként – fiatal szerzetesnők részére biztosítson főiskolai szintű teológiai képzést. Mivel pedig a nővérek lekötöttsége igen nagy, képzésüket csak tömbösített formában, téli és nyári bentlakásos intenzív kurzusokkal lehetett megoldani. Az első évfolyam 1998-ban végzett, és kapott hittanári és lelkipásztori munkatársi diplomát, az utolsó kurzus pedig – immár a Sapientia Főiskola növendékeként – 2008-ban fejezte be tanulmányait.
3. Az új felsőoktatási törvény 1993-ban kötelezően előírta minden állami és az állam által elismert egyházi vagy alapítványi egyetem és főiskola akkreditációját, tudományos szempontú minősítését. A törvény szerint csak akkreditált intézmények részesülhetnek állami támogatásban, és adhatnak ki az állam által is elismert egyetemi vagy főiskolai diplomát. A magas színvonalú képzés elsődleges feltétele, hogy legyen elegendő számú és megfelelő minősítésű oktatója az intézménynek.
A bencések, ferencesek és piaristák ekkor jutottak arra az elhatározásra, hogy egyesítik főiskolájukat. Be kellett látniuk: az erők fölösleges pazarlása, hogy tucatnyi hallgató részére önálló tanári kart tartanak fenn. A megnövekedett lehetőségek sokféle munkára szólítják el a rendtagokat. Hatékonyabb, magasabb színvonalú, gazdasági szempontból is előnyösebb képzést lehet folytatni egy közös főiskolán, amelynek tanári karát elsődlegesen a három alapító rend tagjaiból válogatják össze. Megszűnik az a belterjesség, amely minden jószándék ellenére eddig jellemezte e rendek teológiai képzését, s létrejöhet egy olyan, a kor színvonalán álló főiskola, amely nemcsak az akkreditáció kívánságainak képes megfelelni, hanem valóban versenyképes és párbeszédre kész társa lehet az ország egyéb főiskoláinak vagy akár egyetemeinek.
A rendi főiskolák egyesítése összhangban állt a magyar felsőoktatásban megindult reformfolyamattal, amelyben első helyen állt az integráció: a negyvenes évek végén szétdarabolt egyetemek újraegyesítése. (Akkor ugyanis – szovjet mintára – megszüntették a tudományok egyetemét átfogó hagyományos universitas-okat, és helyükbe egy-egy tudományágra specializálódott ún. szakegyetemeket hoztak létre.) Magyarországon így az európai átlagnál jóval nagyobb számú felsőoktatási intézmény működött, kevesebb hallgatóval, mint más, fejlettebb országokban. Az integrációhoz a kormányzat – a Világbanktól fölvett kölcsön felhasználásával – költségvetési támogatást is biztosított.
Az integráció csak az állami intézményekre vonatkozott ugyan, de pályázhattak egyházi intézmények is. Így történt, hogy a Szent Gellért Hittudományi Főiskola (kihelyezett tagozatával, a Sophia Főiskolával együtt), a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola élt ezzel a lehetőséggel, bejelentette egyesülési szándékát, és benyújtotta intézményfejlesztési tervét az integrációs pályázaton. (A kezdeti szakaszban meghívásukra részt vett a zirci Szent Bernát Teológiai Főiskola is, ők azonban végül mégis a különállás fenntartása mellett döntöttek.) Az új integrált főiskola a „Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola” nevet kapta. Létrejöttének hivatalos dátuma a magyar törvények szerint: 2000. január 1.

1996. április 15.
A négy rend elöljárója és a négy főigazgató közös szándéknyilatkozatot ír alá a Sapientia Szövetség létrehozásáról, és kérik Magyar Bálint művelődési és közoktatási minisztertől az Országgyűlés által történő jóváhagyást. A szövetség, illetve az integrált főiskola megalakításának szervezési munkáit a fenntartó rendek vezetőinek megbízásával Lukács László, a Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola főigazgatója vállalja.
 
1996. szeptember 1.
Módosítják a Felsőoktatási Törvényt, elrendelve, hogy a társulni kívánó felsőoktatási intézményeknek először szövetséget kell alkotniuk, amely előkészíti a teljes integrációt. Két éves átmeneti állapot után válik lehetővé a társult intézmények teljes integrációja.
 
1997. április 30.
A fenntartók létrehozzák a „Szerzetesi Hittudományi Főiskolákat Fenntartó Intézmények Konferenciáját”, hogy a készülő szövetség, illetve az ebből kialakuló főiskola fölöttes egyházi hatósága legyen. A Konferencia felhatalmazást ad a főiskoláknak a Sapientia Szerzetesi Főiskolai Szövetség létrehozására az ideiglenes SzMSz alapján. Megalakul a szövetség szenátusa, és elindítja a szövetség jóváhagyatási eljárását.
 
1997. június
Megjelenik a felsőoktatási integrációt szabályozó törvényerejű rendelet. Az integrációkat pályázat útján kell elfogadtatni, amely egyúttal világbanki támogatásra is feljogosítja a nyertes intézményeket. A Sapientia Szövetség beadja integrációs pályázatát.
 
1997. október
Az intézményfejlesztési tervek pályázatán a Sapientia bizonyult a legjobbnak, és így elsőként dolgozhatta ki a pénzügyi támogatás konkrét felhasználására vonatkozó beruházási pályázatát. Ez év elejére alakult ki az integrációban sikeresen pályázó intézmények első csoportja: a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem mellett a Nyíregyházi Főiskola és a Sapientia Főiskola foghat hozzá állami forrásokból azokhoz a beruházásokhoz, amelyek szükségesek képzési reformjaik megvalósításához.
 
1997. november 7.
A négy szerzetesrend és a négy főiskola képviselői levelet intéznek Magyar Bálint miniszterhez, hogy segítse elő a szövetség törvényi elismertetését 1998. január 1-vel.
 
1997. november 19.
Megkezdődik az Intézményfejlesztési Terv (IDP) elkészítése Lukács László és Draskovits Imre irányításával.
 
1998. április 30.
Elkészül és határidőre beadásra kerül az IDP, amely 600 millió Ft támogatást céloz meg az új intézmény számára.
 
1998. május
A választások nyomán új kormány alakul. Az új oktatási kormányzat az integrációt kötelezővé teszi, és minden állami felsőoktatási intézményre kiterjeszti. 1999 elejére elkészítik az ország felsőoktatási intézményeinek új, integrált hálózatát. A parlament által júniusban elfogadott törvény szerint 2000. január 1-jétől az állam 17 egyetemet és 13 főiskolát működtet.
 
1998. július 2.
Mivel az IDP-pályázat sikeres volt, a Sapientia lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen a pályázat következő fordulóján, és elkészítse az Intézményi Beruházási Tervet (CIP) október 31-ig. Az előkészítés alatt álló integrált főiskola közös tevékenységeket kezd: továbbképzések szervezése, egységes könyvtárrendszer előkészítése, tantervek összehangolása, adminisztráció és gazdálkodási rendszer egységesítése.
 
1998. augusztus 31.
A négy szerzetesfőiskola és az azokat fenntartó szerzetesrendek szándéknyilatkozatban kötelezik el magukat a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Szövetség, majd két év elteltével az azt felváltó Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola létrehozására. Kötelezettséget vállalnak az IDP-ben foglaltak végrehajtására. Az integrációval létrejött új főiskola székhelye a három fenntartó szerzetesrend közti megállapodás értelmében a piaristák budapesti, Duna-parti épülete, amely ekkor még az ELTE BTK használatában van: Budapest, V., Pesti Barnabás utca 1. Az épületrészt a Piarista Rend a létrejövő Sapientia Főiskola rendelkezésére bocsátja. A fenntartók és a rend közti megállapodás értelmében a bérlet 30 évre ingyenes használatot biztosít a főiskolának, ennek fejében viszont a Sapientia a világbanki támogatásból rekonstruálja a főiskolát (könyvtárral, kollégiummal). A megállapodás értelmében a főiskolai kollégiumot a bencések és a ferencesek átengedik a piarista növendékház kizárólagos használatára.
 
1998 végéig
A Szövetségben részt vevő mindegyik főiskolán lezajlik a MAB intézményi akkreditációja. A főiskolákat a készülő egyesülésre való tekintettel akkreditálják.
 
1999. január 7.
A fenntartó szerzetesrendek vezetői és a főigazgatók levelet intéznek Pokorni Zoltán miniszterhez, kérve, hogy a Ftv. módosított mellékletében már az integrálódott főiskolát tüntesse fel, a Sapientia Szövetséget pedig ismerje el jogi személynek.
 
1999. március
A ciszterci rend kiválik a szövetségből.
 
1999. február–május. Létrejön a Tanulmányi és Oktatási Bizottság, amely kidolgozza a vatikáni jóváhagyáshoz szükséges dokumentumokat, továbbá az integrált főiskola SZMSZ-ét. Fokozatosan kiépül a szükséges adminisztrációs apparátus is.
 
1999. május 15.
A Fenntartói Konferencia elfogadja az új főiskola SzMSz-ét, és a Katolikus Nevelés és a Szerzetes (CIVS-CSVA) Kongregációba beadja a szükséges dokumentumokat a vatikáni jóváhagyás elnyerése érdekében.
 
1999. július 4.
A Sapientia Főiskola állami elismerést nyer: kihirdetik az 1999. évi LII. törvényt „a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról”. Ennek 2.§. (2) pontjában a törvény „elismeri és hozzájárul” a Sapientia Főiskola létrejöttéhez.
 
1999. október 27.
A Sapientia tanulmányi rendjét a Katolikus Nevelés Kongregációja 1999. július 22-i, 1038/99/2 sz. levelével jóváhagyja. A CIVCSVA 1999. október 27-én kelt, AG 47-1/99 sz. levelével létrehozza a Sapientia Főiskolát, és hat évre ad experimentum jóváhagyja szabályzatát.
 
1999. november 29.
A Fenntartói Konferencia elnöke levélben tájékoztatja a székhely megyéspüspökét, Paskai László bíborost a Sapientia létrejöttéről, jóváhagyásáról.
 
1999. november 30.
Megállapodás jön létre arról, hogy a 2000/2001. tanévtől kezdve a Ward Mária Hitoktatóképző Tanfolyam négy éves képzéssé alakul, mint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hittanári szakának Ward Mária esti tagozata.
 
2000. január 1.
Az 1999/LII. törvény értelmében jogilag is létrejön a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A főiskola fenntartói konferenciája Lukács László piarista atyát nevezi ki főigazgatónak, amelyet állami részről megerősít Orbán Viktor miniszterelnök.
 
2000. január 8.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hivatalos alakuló ünnepségén a három fenntartó szerzetesrend vezetője szentmise keretében aláírja az alapító okiratot az Angolkisasszonyok templomában. Ezt követően rendezik meg a Sapientia első tanulmányi napját Nemeshegyi Péter SJ előadásával a teológia alapkérdéseiről.
 
2000. január–május
A Piarista Tartományfőnökség megbízásából László Tamás építészmérnök és irodája elkészíti a Duna-parti piarista épületkomplexum felújításának tervét az elvi építési engedély megszerzéséhez.
 
2000. február 18.
A Sapientia beruházási terve (CIP) hivatalos elfogadást nyer.
 
2000. március 3.
Az Oktatási Minisztérium és a Sapientia képviselői aláírják a keretszerződést a beruházásra, amelyben az OM 5 millió USD erejéig támogatja a Sapientia beruházását. A program három projektet tartalmaz: az új főiskolán „az oktatás anyagi és adminisztratív feltételeinek megteremtése; intézményi könyvtár kialakítása; kollégium kialakítása”. A Sapientia vállalja az intézményi reformok végrehajtására kidolgozandó cselekvési terv elkészítését és annak időarányos végrehajtását. A beruházás koordinálását öt tagú Intézményi Beruházási Bizottság végzi (a Sapientiát a főigazgató és a főtitkár, az OM-et három tag képviseli).
Az elvi építési engedély elnyerése és az OM-mel kötött szerződés alapján már a világbanki előírások szerint történik a tervező, a bonyolító és a kivitelező kiválasztása az integrált Sapientia Főiskola, továbbá a könyvtár és a kollégium részére szükséges helyiségek rekonstrukciójához. A tervezői megbízást László Tamás építészmérnök és irodája nyeri el, a bonyolító az Óbuda-Újlak Kft, a kivitelező pedig a Kivitelezők a Magyar Felsőoktatásért konzorcium. A pályáztatások, a tervezés, a szükséges engedélyek beszerzése egész éven át folyik.
 
2000 szeptemberében
Elkezdődik az integrált főiskola első (2000-2001.) tanéve. A tanítás a piaristák Duna-parti épületének néhány tantermében folyik, az adminisztráció a Ferenciek terén, a Vigilia Kiadó helyiségeiben végzi munkáját.

2001. január 13.
Az Angolkisasszonyok Váci utcai épületében második alkalommal rendezik meg a Sapientia napot. Célja elsősorban az, hogy az integrálódó főiskolák tanárai és növendékei megismerkedjenek egymással. A szentmisét követően Várnai Jakab OFM tart előadást a „sapientia” fogalmáról Szent Bonaventura teológiájában, majd kötetlen beszélgetést, agapét tartanak.
 
2001. június 5. Az ELTE BTK a B épületet kiüríti, és Pálinkás József államtitkár az épületet a Magyar Állam nevében ünnepélyesen visszaadja eredeti tulajdonosának, a Piarista Rendtartománynak.
 
2001. június 12.
A római Szent Anzelm egyetem a Katolikus Nevelés Kongregációjának jóváhagyásával affiliálja a főiskola teológiai képzését. Az arra érdemes hallgatók a Szent Anzelm egyetem baccalaureátusi fokozatát kaphatják meg.
 
2001 augusztusában
megkezdődnek a tényleges kivitelezési munkálatok. Az építkezés 2002 decemberére fejeződik be.
 
2001. szeptember 10.
Tanévnyitó Veni Sancte. Az integrált főiskolára először nyernek felvételt világi hallgatók is, hittanár-nevelő-lelkipásztori munkatárs szakon.
 
2001. november
Megalakul a Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézete a Szociális és Családügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium támogatásával.
 
2001. november 23.
Az első Családi Életre Nevelés tanfolyam kezdete 32 résztvevővel.
 
2001. december
Az országgyűlés egyéni képviselői indítványra módosítja a közoktatási törvényt. Ennek értelmében „általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás megtartására, illetve kollégiumi nevelőtanárként alkalmazható, aki Hittanár-nevelő szakos pedagógus végzettséggel rendelkezik”.
 
2002. február 16.
Az első „igazi”, valójában harmadik Sapientia nap, félévenként rendezett tudományos konferencia témája: Newman bíboros életműve. A konferencia színhelye a Tamás Alajos Közösségi Ház.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 1. köteteként John Henry Newman életművéről címmel. Ettől kezdve a félévenként rendezett Sapientia napok előadásai a Sapientia Füzetek sorozatban nyomtatásban is kiadásra kerülnek.
 
2002. április
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 1. kötete John Henry Newman életművéről címmel, amely a 2002. február 16-án tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2002. június 23.
A piarista kápolnában a Te Deum után tartják meg az első diplomaosztó ünnepséget, amelyen főleg a volt Ward Hitoktatóképző növendékei kapnak diplomát.
 
2002. szeptember 9.
Tanévnyitó Veni Sancte.
Az új tanév a következő hallgatói létszámokkal indul: nappali tagozaton 119 hallgató, esti tagozaton 142 hallgató. Emellett Ember-, erkölcs- és társadalomismeret címmel két éves posztgraduális képzés indul diplomás pedagógusok, teológusok, hittanárok részére 50 hallgatóval.
 
2002. november 16.
A rekonstruált épületet ünnepélyesen felavatják a főiskola az új aulájában, Paskai László bíboros, Seregély István érsek, Erdő Péter és Bosák Nándor püspök, Karl-Josef Rauber apostoli nuncius, Magyar Bálint oktatási miniszter és Pálinkás József volt oktatási miniszter jelenlétében.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola felújított épületének ünnepségével kapcsolatban II. János Pál pápa Angelo Sodano bíboros, államtitkár aláírásával a következő levelet küldte az intézményt fenntartó rendek vezetőihez: Excellenciás és Főtisztelendő Főapát Úr! Főtisztelendő Tartományfőnök Urak! Őszentsége II. János Pál pápa örömmel értesült arról az ünnepi eseményről, hogy a bencés, a ferences és a piarista atyák teológiai főiskolájának integrációjából két esztendeje megszületett Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola birtokba veheti új épületét. Ez ünnepélyes alkalom kapcsán szívesen emlékezik vissza két magyarországi apostoli útjára. 1991-ben alkalma volt találkozni a négy évtizedes bénultság után éledező szerzetesrendek tagjaival, 1996-ban pedig Pannonhalmán részt vehetett a magyar bencés élet ezredévének megünneplésén. Ez a jeles dátum hazátokban a keresztény oktatás millenniumát is jelentette. Az evangéliumi tanácsok szerinti életforma ajándéka az egyház életének szerves része. „Az Istennek szentelt élet az Isten és a felebarát iránti szeretet kettős parancsának szoros egységét mutatja meg.” (Vita consecrata apostoli buzdítás, 5.) „A Krisztus misztériumához való hasonulással az Istennek szentelt élet különleges módon valósítja meg a Szentháromságnak azt a megvallását, amely az egész keresztény életet meghatározza” (uo. 16.).
Az ünnepséghez kapcsolódik a második Sapientia nap, amelynek témája: A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 2. köteteként.
 
2002. december
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 2. kötete A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében címmel, amely a 2002. november 16-án tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2003. január
Megkezdődik a tanítás a rekonstruált épületben. Erre az időre már új, végleges helyére költözik a főiskola adminisztrációja is.
 
2003. március 6.
Farsangi bál.
 
2003. május 29.
A hittanárképzés mai helyzetéről és feladatairól című konferencia, amelyet a főiskola közösen szervez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Lelkipásztorkodástan Tanszékével, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottságával.
 
2003. június 21.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség.
 
2003. szeptember 3.
Tanévkezdő lelkigyakorlat.
 
2003. szeptember 8.
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2003. szeptember 15.
Megnyílik a főiskola új könyvtára. A könyvállomány folyamatosan bővül: tucatnyi külföldi szerzetesközösség, egyházi személy, főiskola ajánlott fel könyveket. Az így ingyenesen kapott könyvek száma meghaladja a 30.000 kötetet. A könyvállomány elektronikus feldolgozása 2008-ban fejeződik be. A főiskola ezen felül minden évben több millió forintot fordít új könyvek beszerzésére.
 
2003. október 1.
A könyvtár szentelése.
 
2003. november 15.
harmadik Sapientia napot már az épület új auditoriumában rendezik meg neves előadók részvételével. Témája: Biogenetika és etika.
A konferencia előadásainak anyaga megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 4. köteteként ugyanezzel a címmel.
 
2004. február 20.
Farsangi bál.
 
2004. március 27.
negyedik Sapientia nap szintén a teológia és más tudományok határterületeit öleli fel. Témája: Lélektan és spiritualitás.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 5. köteteként ugyanezzel a címmel.
 
2004. május
A Sapientia Főiskola kidolgozza a Bologna-rendszerű kétciklusú képzés rendje szerint összeállított Katekéta – lelkipásztori munkatárs alapszak létesítéséhez szükséges dokumentációt, amelynek alapján a MAB megadja az új alapszak létesítési engedélyét.
 
2004. június 19.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség, amelyen 69 hallgató kap oklevelet (az Ember-, erkölcs és vallásismeret szakos hallgatók első alkalommal kapnak diplomát).
 
2004. augusztus
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 3. kötete Elöljárni a szeretetben címmel, amely egyben a főiskola Gyakorlati Teológia Tanszékének első kiadványa.
 
2004. szeptember 6.
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2004. szeptember
Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó címmel két éves posztgraduális képzés indul.
 
2004. október 18.
Könyvtári Esték. Debora pálmája: egy fejezet Kordovéro Mózel misztikus traktátusából. Jos Decorte emlékest. Előadó Schmelowszky Ágoston.
 
2004. október 21-22.
A főiskola Dogmatika Tanszéke nemzetközi konferenciát tart Karl Rahner tiszteletére, születésének 100. és halálának 20. évfordulója alkalmából a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Dogmatika Tanszékével közös szervezésben.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 6. köteteként, In Memoriam Karl Rahner címmel.
 
2004. november 4.
A Sapientia megkapja a Katekéta - lelkipásztori munkatárs alapszak szakindítási engedélyét a MAB-tól.
 
2004. november 18.
Várszegi Asztrik OSB püspök fölszenteli a főiskola új kápolnáját.
 
2004. december 6.
Mikulásünnepség.
 
2005. január
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 4. kötete Biogenetika és etika címmel, amely a 2003. november 15-én tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2005. február
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 5. kötete Lélektan és spiritualitás címmel, amely a 2004. március 27-én tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2005. február 6.
Vendégelődás. Kereszty Rókus OCist., Dallas.
 
2005. február 12.
Farsangi bál.
 
2005. február 21.
Könyvtári Esték. Isten gyermekei. India vallásairól vetítettképes előadás. Előadó Nagy Elek.
 
2005. március 31.
Az Oktatási Minisztérium a négy történelmi egyház kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a teológia képzés továbbra is osztatlan képzésben történjen, és mester fokozatú oklevéllel záruljon.
 
2005. április 7.
Gánóczy Sándor vendégelőadása.
 
2005. április 8.
Az e félévi Sapientia nap témája: A Szeplőtelen Fogantatás tana, a dogma kihirdetésének 150. évfordulója alkalmából.
Előadók Török József, Franz Lackner OFM, Deák Hedvig OP, Gánóczy Sándor, Richter Pál, Varga Kapisztrán OFM, Bolyki János, Puskás Attila, Reuss András. Közreműködik Kővári Eszter Sára (énekes).
A konferencia anyaga megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 7. köteteként A Szeplőtelen Fogantatás dogmája címmel.
 
2005. május 5.
Könyvtári Esték. A kráter peremén. Pilinszky János költészetéről. Előadó Kuklay Antal.
 
2005. május 24.
Tanulmányi nap a Hittudományi Főiskolák és Egyetemek pasztorális tanárai számára. Célja, hogy az e területen dolgozó tanárok megismerjék egymást, és közösen elemezzék a theologia Pastoralis jelen helyzetét.
 
2005. június 18.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség, amelyen 38 hallgató kap oklevelet. Ez alkalommal adják át – először! – a Szent Anzelm Egyetem baccalaureatusi fokozatát 7 hallgatónak. Hárman a 2003. évben, négyen a 2004. évben fejezték be tanulmányaikat.
Ugyancsak ekkor kapnak először diplomát azok a világi hallgatók, akik a 2001-2002. tanévben elsőként kezdték meg tanulmányaikat nappali tagozaton Hittanár-nevelő - lelkipásztori munkatárs szakon.
 
2005. szeptember 4.
Tanévkezdő lelkigyakorlat Pálkövén.
 
2005. szeptember 12.
Tanévkezdő Veni Sancte.
 
2005. szeptember
A 2005-2006. tanévtől elkezdődik az új típusú BA képzés a Katekéta - lelkipásztori munkatárs szakon.
Új színfolt a főiskola életében, hogy két-két mentortanár vállalkozik arra, hogy egy-egy évfolyam hallgatóinak segítségére legyen tanulmányainak végzésében, szükség esetén személyes problémáik rendezésében. A tanárok mellett a magasabb évfolyamok néhány hallgatója is vállalkozik az első éves hallgatók mentori kísérésére.
E tanévtől a hallgatók rendelkezésére áll az életvezetési tanácsadó szolgálat, eleinte két, majd három szakember bevonásával.
 
2005. október 6.
Könyvtári Esték. Érdekességek a keresztény missziókból. Kaland és tanúságtétel az aztékok földjén. Előadó Zabos Róbert SVD.
 
2005. november 12.
Sapientia nap Magyarország – missziós terület? címmel. (A konferencia a II. Vatikáni zsinaton 40 éve jóváhagyott Ad gentes határozatára emlékezve a missziókkal foglalkozik a verbita rend szervezésében.)
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 8. köteteként.
 
2005. november 25.
A MAB a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a többi egyházi fenntartók kérésére 2005/9/VI. határozatával jóváhagyja a 10/12 féléves osztatlan teológia képzést, a 6 féléves katekéta - lelkipásztori munkatárs képzés mellett.
2005-től a főiskola tantárgyai közé is bekerült az egészséges életmódra és családi életre nevelés.
 
2005-ben
megkezdi munkáját a Szerzetesteológiai Intézet. Kiemelt feladata a magyar szerzetesség újjáéledésének támogatása, az intézet ezt hivatott elősegíteni, elsősorban kiadványokkal, konferenciákkal.
 
2005. december 8.
A főiskola Gyakorlati Teológia Tanszéke értekezlettel emlékezik meg a II. Vatikáni zsinat bezárásának 40. évfordulójáról.
 
2005. december 15.
Könyvtári Esték. Sághy Marianne, Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban és Deák Viktória Hedvig OP, Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia. Garinus legendája nyomában című köteteket bemutatja Baán István, Madas Edit és Klaniczay Gábor.

2006. január
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 6. kötete In Memoriam Karl Rahner címmel, amely a PPKE Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2004. október 21-22-én tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2006. február 23-24.
A PPKE Hittudományi Kara és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dogmatika Tanszéke tudományos ülést rendez Hans Urs von Balthasar tiszteletére, születésének 100. évfordulója alkalmából.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 10. köteteként, In Memoriam Hans Urs von Balthasar címmel.
 
2006. március 1.
Hatályba lép a magyarországi felsőoktatást sok szempontból megváltoztató „új felsőoktatási törvény" (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény), amely bevezeti a Bologna-rendszerű kétciklusú képzést. A törvény értelmében a főiskolák főigazgatói rektori kinevezést kapnak.
Lukács László SchP. főigazgató átveszi rektori kinevezését.
 
2006. május 8.
Könyvtári Esték. A hit és az ész viszonya Rudolf Bultmann teológiájában. Előadó Ignácz Lilla.
 
2006. május 18-19.
Ünnepi megemlékezés és tudományos ülésszak az „Igazságosabb és testvériesebb világot!" című Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tíz éve kiadott pásztorlevele alkalmából.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 11. köteteként, Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából címmel.
 
2006. június 14.
Lukács László SchP rektor 70. születésnapi köszöntése szentmisével.
 
2006. június 24.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség.
 
2006. augusztus 24.
A főiskola Fenntartói Konferenciája megújítja az intézmény 2000. január 1-jén kelt Alapító Okiratát. A megújított alapító okirat szellemében bővült az intézmény tevékenységi köre, változott képzési szerkezete, átalakult szervezeti struktúrája és gazdálkodása.
Az intézményt a fenntartó által javasolt és a miniszterelnök által kinevezett rektor (2006. március 1. előtt: főigazgató) vezeti. A rektor munkáját a hatályos felsőoktatási törvénynek megfelelően felállított Szenátus (korábban: Intézményi Tanács) segíti.
 
2006. szeptember
A hittanár-nevelő tanári mesterképzési szak indítását a MAB jóváhagyja.
 
2006. szeptember
Megalakul a Neveléstudományi Intézet, avval a céllal, hogy országos szinten emelje a hitoktatás - jelenleg bizony gyakran ingadozó - színvonalát, ennek érdekében pedig a leendő hitoktatók képzésének minőségét.
 
2006. szeptember 11.
Tanévkezdő Veni Sancte.
 
2006. október 9.
A könyvtárak összefogása a társadalomért című országos rendezvénysorozat programjaihoz csatlakozik a főiskola.
Az „Egészségért" meghirdetett központi témához kapcsolódva a Családpedagógiai Intézettel közösen egész napos rendezvény könyvtárban: Jövőnk a család - A család az ifjúság testi-lelki egészségéért címmel.
 
2006. október 17.
Könyvtári Esték. Látás és homály: a mai teológia stíluskeresése. Canterbury Szent Anzelm filozófiája a XX. század – többek között Hans Urs von Balthasar – teológiájának tükrében. Előadó Tóth Beáta.
 
2006. október 28.
Sapientia nap: A szerzetesség jelene és jövője a II. Vatikáni zsinat fényében, nemzetközi tudományos ülés.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 13. köteteként, A szerzetesség jelene és jövője címmel.
 
2006. november 9.
A Sapientia Főiskola vendége André Louf, francia trappista szerzetes, napjaink nyugati monasztikus lelkiségének egyik leghitelesebb képviselője.
 
2006. december 6.
A Szenátus megalapítja a főiskola Tudományos Diákkörét.
 
2007. január
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 7. kötete A Szeplőtelen Fogantatás dogmája címmel, amely a 2005. április 8-án tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2007. január
Lezajlik a főiskola intézményi akkreditációja. Az eljárás folyamán elismerést nyer, hogy a főiskola kiemelkedően magas színvonalon folytatja képzéseit, a személyi és tárgyi feltételei igen jók. Evvel nyolc évre megkapja működési engedélyét.
 
2007. február
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 8. kötete Magyarország – missziós terület? címmel, amely az Isteni Ige Társasága Magyar Rendtartománya és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2005. november 12-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2007. február 26.
Könyvtári Esték. Peter Classen–Cremonai Liudprand, A Nyugat és Bizánc a 8–10. században, Jonathan Shepard–Franklin Simon, A bizánci diplomácia, John Meyendorff, A bizánci teológia; Történeti irányzatok és tantételek és Alexander Schmemann, A nagyböjt köteteket bemutatja Baán István, Bugár M. István és Nacsinák Gergely András.
 
2007. március
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 9. kötete A teológia műhelyében címmel, amely válogatás főiskolánk hallgatóinak a 2004-2005. és a 2005-2006. tanévben írt legjobb dolgozataiból.
 
2007. március 9.
Sapientia nap a hitoktatásról: A hit átadásának lehetőségeiről és nehézségeiről címmel. Előadók Udvardy György, Krakomperger Zoltán, Velkey Balázs, Nemes Ödön, Kató Ágota, Quirinné Mándy Ágnes, Janka Ferenc, Kozma Imre, Egri László, Csoma Gyula, Fogassy Judit, Blanckenstein Miklós.
 
2007. március 20.
Kateketikai ötletbörze, mentortanári találkozó.
 
2007. április
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 10. kötete In Memoriam Hans Urs von Balthasar címmel, amely a PPKE Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dogmatika Tanszékei által 2006. február 23-24-én tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2007. április 26.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata Kateketikai Ötletbörzét rendez. A rendezvény célja, hogy a katekéták, hitoktatók módszereit gazdagítsa, teret adjon az egymás közötti párbeszédnek, a hitoktatás során felmerülő örömök és problémák megbeszélésének.
 
2007. június 30.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség. Első alkalommal kerül átadásra a főiskola egy végzős hallgatójának (Czinege Juliannának) a Pro Sapientia díj kimagasló szorgalmáért, közösséget építő és szolgáló magatartásáért. Az oklevélből és emlékplakettből álló díjat a főiskola Fenntartói Konferenciája alapította. A Hallgatói Önkormányzat és a Szenátus terjeszti fel a jelöltet a Fenntartói Konferenciának.
 
2007. július
A főiskola sikeres pályázatával bekapcsolódik a nemzetközi mobilitást lehetővé tevő Erasmus-programba. A 2007-2008. tanévben 9 külföldi egyetemmel köt együttműködési megállapodást. A tanév során Erasmus ösztöndíjjal 7 hallgató tanulhat külföldön 4-5 hónapig. Emellett az oxfordi Blackfriars Hall domonkos intézetben is két hallgató folytathatott tíz héten át tanulmányokat, és egy tanár részesült kutatói ösztöndíjban.
 
2007. szeptember 10.
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2007. szeptember 13.
Az Erasmus keretszerződés aláírása a Katholieke Universiteit Leuven egyetemmel.
 
2007. szeptember 19-20.
Városmisszió 2007. Budapest. A Városmisszió „Öröm napja".
Ave Maria koncert: Kortárs zeneszerzők hitvallása a Városmisszión. A zeneszerzőket bemutatja Csengery Adrienne. Előadók Matuz Gergely fuvola, Kerék István hegedű, Ponó Lili zongora. Szólista: Kővári Eszter Sára szoprán.
A főiskola ad otthon a városmissziós folyamatban résztvevő nagyvárosok főpásztorainak (José da Cruz Policarpo lisszaboni bíboros, Godfried Danneels brüsszeli bíboros, Christoph Schönborn bécsi érsek, André Vingt-Trois párizsi érsek, valamint Erdő Péter érsek) találkozójára papokkal, kispapokkal, szerzetesekkel. Jelen van még a pápa különleges küldötteként Camillo Ruini bíboros és Juliusz Janusz apostoli nuncius.
 
2007. október 13.
A Magyar Rendfőnöknők Konferenciája, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája és a Sapientia Főiskola továbbképzési napot rendez külföldi és hazai előadókkal: Szerzetesi hivatás és emberkép címmel.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 13. köteteként, A szerzetesség jelene és jövője címmel.
 
2007. október 31.
Könyvtári Esték. Racionalizmus vagy miszticizmus? Aquinói Szent Tamás a tudásvágyról. Jos Decorte emlékest. Előadó Szeiler Zsolt.
 
2007. november
Az Erasmus keretszerződés aláírása a Université Catholique de Louvain egyetemmel, a Milltown Institute, Dublin egyetemmel és a Katholisch-Theologische Privatuniversität, Linz egyetemmel.
 
2007. november 15-16.
Sapientia nap: Nemzetközi ökumenikus teológiai konferencia A Péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén címmel. A konferenciát a főiskola Dogmatika Tanszéke közösen rendezi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Dogmatika Tanszékével.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 12. köteteként.
 
2007. november 27.
Könyvtári Esték. Nacsinák Gergely András, Adj áldást atya!” Találkozás a huszadik századi görög ortodox atyákkal könyvbemutatója.
 
2007. december 3.
Az Erasmus keretszerződés aláírása az Université Catholique De Lyon egyetemmel.
 
2007. december 13.
A 75 éves Jelenits István SchP tanár köszöntése.
 
2007. december 18.
A MAB támogatja a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel közösen kezdeményezett Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak létesítését.
 
2008. január
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 11. kötete, amely a Magyar Katolikus Püspöki Kar Igazságosabb és testvériesebb világot! című körlevele megjelenésének 10. évfordulója alkalmából 2006. május 18-19-én a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartott ünnepi megemlékezésen és tudományos ülésszakon elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2008. január 26.
A hittanár-képzésben résztvevő vezetőtanárok, lelkipásztorok és oktatók szakmai konferenciája a gyakorló tanításról.
 
2008. január 31.
A MAB támogatja a Család- és gyermekvédő tanár második tanári szakképzettséget adó szak indítását.
 
2008. február
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 12. kötete A Péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén címmel, amely a PPKE Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dogmatika Tanszékei által 2007. november 15-16-án tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2008. március
Megjelenik a Sapientia Füzetek 13. kötete A szerzetesség jelene és jövője címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a Főiskola Szerzetesteológiai Intézete, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája által 2006. október 28-án és 2007. október 13-án tartott tudományos konferenciákon elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2008. március 1.
Sapientia nap: A Bibliáról a Biblia évében címmel.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 14. köteteként.
 
2008. március 26.
Az Erasmus keretszerződés aláírása a Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt-tal.
 
2008. március 10.
Nagyböjti rekollekció Böjte Csaba ferences vezetésével.
 
2008. április 3.
Az Erasmus keretszerződés aláírása a Nagyszombati Egyetemmel (Trnavská Univerzita).
 
2008. április 14.
Az Erasmus keretszerződés aláírása a St. Mary University College, London egyetemmel.
 
2008. április 22.
Föld Napját a főiskola is megünnepli. Tanárok és hallgatók közösen megtisztítják a főiskola környékét.
 
2008. április 30.
Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia pályázatának 2. fordulója. A pályázat nyertese Becskereki Ida Hit és autenticitás című dolgozatával és előadásával.
 
2008. május 8.
II. Kateketikai Ötletbörze. Ezúttal is olyan gyakorló hitoktatók mutatkoznak be, akik valamilyen sajátos ötlettel, módszerrel végzik a katekézist, vagy pedig sajátos összetételű csoporttal foglalkoznak. A bemutatókat beszélgetés követ hitoktatók és hallgatók között.
 
2008. június 4.
Hunyady György professzor, a MAB képviseletében átadta a 2007. június 29-én kiállított tanúsítványt. Ennek alapján a főiskola 2015-ig a MAB által akkreditált felsőoktatási intézmény.
 
2008. június 17.
Az Oktatási Hivatal helyszíni szemlével fejezi be a főiskola intézményi kapacitás akkreditációját. Az itt folyó munkát, a pontos adminisztrációt, az intézményi és tárgyi feltételeket messzemenően jónak találják.
 
2008. június 27.
A főiskola Te Deummal és diplomaosztó ünnepséggel fejezi be a tanévet.
Ebben az évben 59 fő veheti át a diplomáját. (A római Szent Anzelm Egyetem által kiállított oklevelet 7 fő veheti át. Teológus szakon végzett 5 fő, hittanár-nevelő - lelkipásztori munkatárs szakon: 14 fő, ebből 6 fő esti tagozaton, 8 fő nappali tagozaton. Az új, többciklusút képzésben először kapnak BA diplomát a katekéta - lelkipásztori munkatárs alapképzésen végzett hallgatók. BA képzés keretében katekéta - lelkipásztori munkatárs szakon: 16 fő, ebből 5 nappali, 11 fő esti tagozaton. Etika szakon: 1 fő, Gyermek- és ifjúságvédelmi szakon: 16 fő. A Pro Sapientia díjat ebben az évben Ambrus Gyöngyi végzős hallgató kapja.
A diplomaosztó ünnepségen Várszegi Asztrik OSB, a Fenntartói Konferencia elnöke megköszöni Lukács László piarista tanárnak másfél évtizedes fáradozását, amellyel a főiskola létrejöttén és kibontakoztatásán munkálkodott. Az ő vezetésével dolgozták ki az új főiskola működéséhez szükséges szabályzatokat, szerezték meg az állami és egyházi jóváhagyásokat, hozták létre az új tanári kart, indították el a főiskola szakjait, s alakították ki jelenlegi épületét, amelyet egy sikeres világbanki pályázat segítségével állami támogatásból építettek újjá. A főiskola így alig egy évtizede az ország egyik legrangosabb, sok tekintetben élenjáró teológiai felsőoktatási intézményévé vált, mind a teológusok, mind a leendő katekéták és lelkipásztori munkatársak képzésében.
 
2008. július 1.
A főiskola új rektora: Orosz András Lóránt ferences.
 
2008. július 10.
A MAB támogatja az Etikatanár második tanári szakképzettséget adó szak indítását.
 
2008. július 14.
Bakonyi László, az Oktatási Hivatal elnöke ünnepélyes keretek között átadja a főiskolának a három évre szóló új működési engedélyt.
 
2008. augusztus 22-24.
A főiskola tanárai és munkatársai közös lelkigyakorlaton vesznek részt Leányfalun.
 
2008. augusztus 28-31.
Tanévkezdő lelkigyakorlat Leányfalun a hallgatók számára a Hallgatói Önkormányzat szervezésében. Tartja Roska Péter, az esztergomi szeminárium prefektusa.
 
2008. szeptember 3.
A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány konferenciája a főiskolán Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948 címmel. A konferenciát Erdő Péter esztergom-budapesti érsek nyitja meg.
 
2008. szeptember 8.
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2008. szeptember 9.
Az Erasmus keretszerződés aláírása a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel.
 
2008. szeptember 11.
A Fény. Szakrális építészeti és belsőépítészeti konferencia. Köszöntő Orosz Lóránt OFM. Előadók Eltér István, Kránitz Mihály, Csanády István, Pap Gábor, Lányi Béla SVD, Varga Lajos püspök, Meggyesi Tamás, Sarbak Gábor, Németh Gábor Árpád, Tatai Mária, Jelenits István SchP.
 
2008 szeptemberétől
Elkezdődnek a hétköznapi déli szentmisék a főiskola kápolnájában, melyek a nap lelki középpontját alkotják.
 
2008. szeptember 19-21.
A Sapientia Főiskola szakmai konferenciája Dobogókőn a tanárjelölteket kísérő mentortanároknak.
 
2008. szeptember 22.
Iránytű címmel hivatáskeresők kurzusa kezdődik a főiskola szervezésében.
 
2008. szeptember 29.
Henri Boulad SJ előadása: Az igazság-fogalom a vallásközi kontextusbanA spiritualitás teremt kapcsolatot a vallások között?
 
2008. szeptember 30.
Könyvbemutató. Simon T. László két biblikus témájú könyvét bemutatja Martos Levente Balázs.
 
2008. október 1.
Könyvtári Esték. Zenei gyűjtések az ókeleti keresztények körében. Előadó Déri Balázs.
 
2008. október 7.
A Hallgatói Önkormányzat szervezésében a SaxOrgan duó – Nagy László Adrián orgonaművész és Zsemlye Sándor szaxofonművész – ad hangversenyt a Piarista Kápolnában.
A hangverseny után a főiskola aulájában találkozik a hallgatóság a művészekkel, akik dedikálják megjelent CD-jüket.
 
2008. október 10.
Johann Baptist Metz professzor előadása Teológiai biográfiám címmel. Korreferátumot tart Johann Reikerstorfer bécsi teológus, Mezei Balázs, a PPKE BTK professzora pedig bemutatja J. B. Metz Memoria passionis című könyvének magyar kiadását.
 
2008. október 12.
Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra a főiskola tanárai, hallgatói és családtagjai részére.
 
2008. október 29.
Könyvtári Esték. Eckhart Mester és a misztikaJos Decortes emlékest. Előadó Bányai Ferenc.
 
2008. október 31-november 2.
Sapientia-kirándulás Asztriában. Egy hétvége a Schneebergen és a Steinwand szurdokban.
 
2008. november
A főiskola Sapientiana néven folyóiratot indít. A 120 oldalas folyóirat nemcsak teológiai tanulmányokat közöl, hanem teológusok, papok, szerzetesek, hitoktatók, lelkipásztori munkatársak képzéséhez és továbbképzéséhez kapcsolódó írásokat is. A periodika főszerkesztője Patsch Ferenc SJ. Megjelenik a 2008/1. szám.
 
2008. november 11-13.
Richard Finn OP az oxfordi Blackfriars Hall rektora előadássorozatot tart Szent Ágoston teológiájáról.
 
2008. november 20-22.
Roger Burggraeve vendégelőadó, a leuveni katolikus egyetem tanárának előadásai.
1. Created in God's Image as Man and Woman. First Creation Narrative Gives to Thought on Difference, Humanity, and Responsibility.
2. The Other and Me. Emmanuel Levinas on interpersonal and social Responsibility.
 
2008. november 22.
Sapientia nap: Felkészítés a házasságra és a családi életre címmel, közös szervezés az Ökumenikus Életvédő Alapítvánnyal. A konferencia a Tudomány Ünnepe 2008 programsorozathoz is kapcsolódik.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 15. köteteként.
 
2008. november 26.
Könyvtári Esték. Wass Albert munkássága. Előadó Turcsány Péter.
 
2008. november 27.
A CIVCSVA (A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja) a főiskola alapítását véglegesen jóváhagyja.
 
2008. december 2.
Adventi szalagozás.
 
2008. december 22.
Paskai László bíboros látogatása a főiskolán.
 
2009. január
Megjelenik a főiskola Neveléstudományi Intézetének belső kiadványa Kotschy Andrásné, A hittanárrá válás segítése. Javaslatok a mentori feladatok ellátásához című füzet.
 
2009. január 6.
Házszentelő.
 
2009. január 30.
A főiskola vendége Ghislain Lafont bencés teológus, napjaink egyik legeredetibb teológusa.
 
2009. január 31.
A főiskola diplomaosztó ünnepsége.
Első alkalommal kapnak Magyarországon MA, egyetemi szintű diplomát a hallgatók (14 fő) hittanár-nevelő-tanár szakon (14 hallgató). Teológus képzésen 1 hallgató, főiskolai hittanár-nevelő és főiskolai lelkipásztori munkatárs képzésén 1-1 hallgató, katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzésén 2 hallgató, ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzésén 2 hallgató.
 
2009. február 2.
A Megszentelt Élet Napját a főiskola tanárai és hallgatói együtt ünneplik közös szentmisével, amely főcelebránsa Várszegi Asztrik OSB püspök, főapát, majd ezt követően Székely János püspök előadást tart Szent Pál apostol tanítása a Szentlélek ajándékairól. Az előadás után közösen elmondják a Déli imát.
 
2009. február 2.
Elhunyt Tuba Iván piarista, főiskolánk tanszékvezető tanára, egyetemi tanár, erkölcsteológus. Főiskolánkon a Morálteológia és Szociológia Tanszéknek, az Etika Posztgraduális Szaknak, a Veszprémi Hittudományi Főiskolán pedig az Erkölcsteológia Tanszéknek volt a vezetője.
 
2009. február 5.
Két könyvbemutató a főiskolán. Rupert Berger, Pastoralliturgisches Handlexikon magyar nyelvű kiadását, A Lelkipásztori liturgikus lexikont bemutatja Pákozdi István, Andreas Poschmann (Deutsches Liturgisches Institut, Trier) és Füzes Ádám (MALEZI). (Vigilia Kiadó). Ioanichie Bălan,Három beszélgetés moldvai sztarecekkel és Havasi Ágnes: Dosztojevszkij szentjei című könyveket Imrényi Tibor és Nacsinák Gergely András ortodox lelkész bemutatja be. (L'Harmattan és az Odigitria Kiadó)
 
2009. február 9.
A főiskola házszentelője, hagyományt teremtő eseményként.
 
2009. február 14.
A főiskola vezetése a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája meghívására Érden beszámol a főiskola működéséről és ismertették a jövőre vonatkozó terveiket.
 
2009. február 14.
A főiskola ferences tanárának, Fr. Whitehouse Domonkosnak pappá szentelése.
 
2009. február 16 és február 23:
Vendégelőadó a főiskolán. Gloria Braunsteiner (Pozsony) előadásai J. Ratzinger ekkléziológiája címmel.
 
2009. február 17.
P. Eduardo García López-Tello OSB, a római Szent Anzelm Egyetem tanára hivatalos látogatást tesz a főiskolán (A Sapientia 2001 óta a Szent Anzelm Egyetem affiliált intézménye.) és előadást tart Művészet a bencés monostorokban: A hagyomány oszlopai címmel.
 
2009. február 18.
Könyvtári Esték – Zöld teaház: Éghajlatváltozás és felelősségünk a teremtett világért. Mit tehet az egyház és a hívei az élet és a természet védelmében? címmel Antal Z. László az MTA Szociológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa tart előadást a könyvtárban.
 
2009. február 19.
Az Iránytű – Hivatástisztázó kurzus folytatódik a 2. félévben is a főiskola szervezésében 18-35 év közötti fiatalok részére. A kurzus témái: Istenkapcsolat; önismeret; család; szerzetesség; közösség; imádság.
 
2009. február 23.
Farsangi bál a főiskolán a hallgatók és az oktatók részvételével. Vidám színdarabok, vetélkedők, jelmezmustra, tombola, az est végén néptánctanítás.
 
2009. február 23.
A főiskola fotópályázatot hirdet az alábbi témákban: az épületről, eseményekről, konferenciákról, az órákról, az évfolyamokról, a főiskola életéről. A legjobb képek készítői között értékes jutalmakat osztanak ki.
A képek az aulában megtekinthetőek április 20-tól. I. helyezett: Borbás Péter SchP, II. helyezett: Szilvási Zalán, III. helyezett: Hugyi Zoltán.
 
2009. február 23.
A főiskola könyvtára a sikeres farsangi könyvbörze folytatásaként meghirdeti a nagyböjti könyvbörzét.
 
2009. február 24.
A főiskola hallgatói Rómában kirándulnak.
 
2009. március
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2008/2. száma.
 
2009. március 3-5.
Vendégelőadó a főiskolán. Marianne Schlosser (Bécs) Szent Bonaventura teológiája és lelkisége címmel előadást tart.
 
2009. március 5.
A Sapientia Főiskola és az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Együttműködési Megállapodást ír alá. A megállapodás célja az egyházi felsőoktatási intézmények közötti, a Bolognai folyamatban meghatározott elvek szerinti kapcsolatok kiépítése, fejlesztése és mindkét intézmény részére való hasznosítása a kölcsönös előnyök alapján a tudományos kutatás, a publikáció és az oktatás területén.
 
2009. március 6.
A ferences rend alapításának 800. évfordulója alkalmából, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, a PPKE BTK Művészettörténeti Tanszéke és a Sapientia Főiskola konferenciát rendez Szűz Mária tisztelete a ferences művészetben címmel. A konferencia előadói: Marianne Schlosser (Bécs), Marosi Ernő, Varga Kapisztrán OFM, Szakács Béla Zsolt, Fáy András, Kálmán Peregrin OFM, Opra Zsuzsa, Kovács Imre, Soós Sándor, Soós Sándorné, Varga Zsuzsa, Beke László.
A konferenciát könyvbemutató követi: Stanko Andrić, Kapisztrán Szent János csodái című könyvét bemutatja Sághy Marianne történész. A horvát-magyar irodalmi kapcsolatokról megemlékezik Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész.
 
2009. március 6.
Vendégelőadó Gloria Braunsteiner. J. Ratzinger ekkléziológiája címmel tart előadássorozatot.
 
2009. március 9.
Richard Finn OP az oxfordi Blackfriars Hall rektora vendégelőadást tart.
 
2009. március 10.
A Magyar Rendfőnöknők Konferenciájának plenáris ülésére meghívott főiskolai vezetés beszámol a Sapientia Főiskola működéséről és ismertetik a jövőre vonatkozó terveket.
 
2009. március 10.
Első közös tanári teadélután Bakos Gergely OSB kezdeményezésére, amely alkalmat teremt a tanárok rendszeres találkozására és szellemi kincseikben való osztozásra is.
 
2009. március 11.
Könytári Esték – Könyvbemutató a főiskola könyvtárában. Thomas Keating trappista szerzetes Nyitott tudat, nyitott szív – az Evangélium kontemplatív dimenziója című könyvét Bakos Gergely OSB, a főiskola filozófia tanára mutatja be. Meghívott vendégek: Malik Tóth István, a könyv fordítója és Sitkéry Zoltán, a könyv kiadója.
 
2009. március 14.
Megtartotta alakuló ülését a Sapientia Öregdiák Szövetség. Az első találkozón mintegy 30 egykori sapientiás hallgató vesz részt. A megalakult Öregdiák Szövetség szándéka többek között az igények szerinti képzések indítása, rendszeres lelki napok szervezése, és egy olyan információs rendszer létrehozása, mely lehetővé teszi, hogy az állást keresők megtalálják a nekik alkalmas munkalehetőséget.
Az Öregdiák Szövetség elnököt választott Miklós Zsuzsa személyében. Az összejövetel szentmisével zárul.
 
2009. március 18.
A február 14-én pappá szentelt P. Whitehouse Domonkos OFM primíciás szentmisét mutat be a főiskola Dísztermében. A szentmise után újmisés áldásban részesülnek a főiskola tanárai, munkatársai, hallgatói.
 
2009. március 18.
Vendégelőadás. Magyarok szenvedő Krisztusa. Esterházy János életpéldája címmel Karaffa János (Pozsony) tart előadást.
 
2009. március 20.
Könyvbemutató. Somorjai Ádám, OSB, Visitatio Apostolica Institutorum Vitae Consacratae In Hungaria 1927-1935 (A magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációja 1927-1935) című könyvének bemutatója. Juliusz Janusz apostoli nuncius és Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát köszöntője után a könyvet Csíky Balázs mutatja be, a Rendtörténeti Füzetek sorozat első tizenkét számát pedig Somorjai Ádám OSB.
 
2009. március 20.
A főiskola aulájában nagyhétig Dr. Kiss Attila András festőművész Keresztút című kiállítása. A kiállítást megnyitja: Gergely-Kosza Attila festőművész. A megnyitó után a megnyitó vendégei, a főiskola tanárai, munkatársai és hallgatói a stációknál keresztutat járnak.
 
2009. március 27.
Elhunyt Schulek-Tóth Ferencné Nagy Katalin, aki 2002. január 1-jétől 2004. augusztus végéig volt a szerveződő Családpedagógiai Intézet irodavezetője.
 
2009. március 27-29.
Sapientia-kirándulás Erdélyben a főiskola tanárainak, munkatársainak és hallgatóinak. Közös túra a Vigyázó csúcsra, majd Kalotaszeg megismerése.
 
2009. március 30.
A HÖK a nagyhétre füzetet állít össze Nagyhét 2009. Elmélkedések címmel, a főiskola hallgatóinak elmélkedéseivel.
 
2009. március 31.
Tanulmányi nap az Egyházjog Tanszék rendezésében: Emberi jogok az egyház életében és jogában. Előadók Frivaldszky János, El Beheiri Nadja, Ujházi Lóránd, Goják János, Orosz Lóránt, Estanislao Mazzuchelli, Alessandro Caprioli.
 
2009. április
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 14. kötete A Bibliáról a Biblia évében címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2008. március 1-jén tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza, új külsővel.
 
2009. április 1.
Nagyböjti rekollekció a főiskola kápolnájában Orosz Lóránt OFM rektor vezetésével. Mottó: A megtérés. Az előadást imaóra követi.
 
2009. április 9-12.
Varga Kapisztrán OFM, a főiskola tanára a szentháromnapban lelkigyakorlatot szervez Szécsényben a ferenceseknél a főiskola tanárai, munkatársai és hallgatói számára.
 
2009. április 15.
Könyvtári Esték keretében Tálosi András vetítése a NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) kínálta lehetőségekből.
 
2009. április 17.
III. Kateketikai Ötletbörze a főiskola Neveléstudományi Intézetének rendezésében a „Kövess engem!" (Jn 21,19) tanítvánnyá válni – tanítványokat adni címmel. Az ötletbörze előadói Somfai Béla SJ: Keresztény identitás; Michels Antal: Erkölcsi nevelés; Bartók Tibor SJ: Imádság; Szlanka Erzsébet, Szakácsné Ujházi Mária: Hittankönyveksegédanyagok használata.
 
2009. április 22.
Föld Napja alkalmából Bakos Gergely OSB szabadtéri szentmisét celebrál a Gellért-hegyen. A hallgatók a szentmisére közösen mennek a főiskoláról.
 
2009. április 24.
Szimpózium a Bibliatudomány Tanszékének rendezésében, Biblia és (mai) kultúra címmel. Előadók Balogh Katalin, Karaffa János, Csernai Balázs, Kókay Nagy Viktor, Jelenits István SchP, Szatmári Györgyi, Nacsinák Gergely András, Xeravits Géza.
 
2009. április 25.
Sapientia nap külföldi előadók részvételével: Megszenteltség az egyházi mozgalmakban és a megszentelt élet új formáiban. A konferenciát Juliusz Janusz apostoli nuncius nyitja meg. Előadók Kocsis Fülöp görög katolikus megyéspüspök, Luís Navarro professzor, a Pontificia Università Santa Croce Kánonjogi Karának dékánja, Miguel Galindo Delgado, a Laikusok Pápai Tanácsának hivatalvezetője, Deák Hedvig OP, P. Amedeo Ferrari OFMConv, a ‘Claritas' Lelkiségi Központ a Szerzeteseknek vezetője (Mária Műve / Fokolár – Loppiano) és Versegi Beáta-Mária (Nyolc Boldogság Katolikus Közösség).
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 16. köteteként.
 
2009. április 30.
Könyvbemutató a főiskolán. Nacsinák András Gergely Fragmenta Christiana című új könyvét (L'Harmattan Kiadó) Xeravits Géza mutatja be.
 
2009. május
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 15. kötete Felkészítés a házasságra és a családi életre címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és az Ökumenikus Életvédő Alapítvány által 2008. november 22-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2009. május 4-6.
Vivian Boland OP oxfordi vendégelőadó angol nyelvű kurzusai: Pastoral counselling and psychological counselling (Pasztorális tanácsadás és pszichológiai tanácsadás).
 
2009. május 7.
Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia pályázatának 2. fordulója. (Becskereki Ida: William Ockham ismeretelméletének morálteológiai következményei, Kárpáti Zoltán Endre: A Pálos rend felszámolása a II. világháborút követően.)
 
2009. május 12.
Könyvtári Esték – Zöld teaház: Budapest és az egyes kerületek természeti értékei címmel Schmidt Emese, az MME környezeti nevelés felelőse tart előadást.
 
2009. május 14-16.
A főiskola Bibliatudomány Tanszékének nemzetközi konferenciája Judit Könyvéről külföldi előadókkal. Gabriele Boccaccini (USA) Michael Wojciechowski (Lengyelország), Karin Schöpflin (Németország), Thomas Hieke (Németország), Angelo Passaro (Olaszország), Jeremy Corley (Anglia), Friedrich V. Reiterer (Ausztria), Stefan Schorch (Németország), Monika Müller (Németország), Ellen Juhl Christiansen (Dánia), Judith Lang (Németország). Hazai Előadók Gátas József, Balassa Eszter, Zsengellér József, Xeravits Géza.
 
2009. június
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2009/1. száma.
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 1. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Xeravits Géza, Morzsák Dánieltől Bárukig. Újabb tanulmányok a korai zsidóság irodalmáról címmel.
 
2009. június 12.
Beszélgetés a posztmodern világ, korunk egyháza és a szerzetesség viszonyáról Enzo Bianchival, a bosei ökumenikus szerzetesközösség alapító perjelével.
 
2009. június 20.
A főiskola jezsuita hallgatója, Nagy Bálint pappá szentelése.
 
2009. július 3.
Tanévzáró tanári konferencia és közös vacsora az óbudai Rozmaring vendéglőben.
 
2009. július 4.
A tanév befejezése Te Deummal és diplomaosztó ünnepséggel.
Ebben az évben 96 hallgató végzett a főiskolán. A római Szent Anzelm Egyetem baccalaureátus oklevelét öten vehették át. Teológus szakon végzett 5, teológus – hittanár-nevelő szakon 2 fő. Hittanár-nevelő – lelkipásztori munkatárs szakon: 16 fő, ebből 9 esti tagozaton és 7 nappali tagozaton. Az új, többciklusú képzésben, MA diplomát szerzett Hittanár – nevelő tanár szakon 11 fő esti tagozaton. Hittanár – nevelő tanár és Család- és Gyermekvédő tanár szakon 19 fő kapott diplomát, 7 nappali tagozaton és 12 esti tagozaton, valamint Család- és gyermekvédő tanár szakon 1 fő esti tagozaton. BA diplomát katekéta – lelkipásztori munkatárs szakon 23 fő kapott, ebből 6 nappali és 17 esti tagozaton. Gyermek- és ifjúságvédelmi szakon: 14 fő.
A Te Deum alkalmával a főiskola szenátusa döntése nyomán a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 92. §-ának (1) bekezdésében foglaltak és a főiskola Szervezeti Működési Szabályzatának 135. §-a alapján a főiskola három oktatónak professor emeritus címet adományoz: Dr. dr. dr. h. c. Lukács László SchP egyetemi tanárnak a Főiskola létrehozása során szerzett elévülhetetlen érdemei, kimagasló szakmai teljesítménye és példaértékű életpályája elismeréseként, Dr. Somfai Béla SJ egyetemi tanárnak és Dr. Jelenits István SchP főiskolai tanárnak kimagasló szakmai teljesítményük és példaértékű életpályájuk elismeréseként. Az okleveleket Várszegi Asztrik OSB püspök-főapát, a Fenntartói Konferencia elnöke adja át.
 
2009. július 10-20.
Taizéi zarándoklat.
 
2009. augusztus 6.
Fehérváry Jákó OSB, a főiskola oktatójának pappá szentelése Pannonhalmán.
 
2009. augusztus 9-15.
Főiskolánk diákjai részt vesznek a compostelai zarándoklaton, a II. Európai Ferences Találkozón.
 
2009. augusztus 16.
Elhunyt Dános Ottó, aki az épület felújításában tevékenyen részt vett szakmai tanácsaival és műszaki ellenőri munkájával.
 
2009. augusztus 21-23.
A főiskola tanárainak és munkatársainak lelkigyakorlata Leányfalun.
 
2009. augusztus 30.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium OKM-4/165/2009. számon kiadta a Főiskola Családpedagógiai Intézete által szervezett Egészséges életmódra és családi életre neveléstovábbképzési program alapítási és indítási engedélyét 5 évre szólóan. Ennek alapján az Oktatási Hivatal a képzést az alapítási engedély dátumáig, 2014. augusztus 26-ig felvette a pedagógus-továbbképzési jegyzékre.
 
2009. szeptember 1.
A köztársasági elnök 110/2009. (VIII. 26.) KE határozata szerint Deák Viktória Hedvig OP rektorhelyettest és Horváth-Szabó Katalint, a Pszichológia Tanszék vezetőjét egyetemi tanárnak nevezi ki.
 
2009. szeptember 1.
Az Oktatási Hivatal OH-FHF/1931-4/2009. számon 2009. szeptember 1-jével nyilvántartásba veszi a Főiskola tanári mesterképzés etikatanár szakképzettséget nyújtó képzését.
 
2009. szeptember 3-6.
A hallgatók tanévkezdő lelkigyakorlata Sümegen a Hallgatói Önkormányzat szervezésében. Tartja Barsi Balázs OFM.
 
2009. szeptember 7.
Tanévkezdő Veni Sancte.
 
2009. szeptember 7.
Megnyílik a könyvtár második szintje. Az itt lévő galériával együtt immár 4 szinten kutathatnak olvasóink.
 
2009. szeptember 19–30.
A művészeti egyetemek hallgatóinak kiállítása az ARS SACRA Alapítvány rendezésében A Szentlélek ezer arca címmel, a főiskola aulájában.
 
2009. szeptember 23.
Fr. Thadée Matura OFM angol nyelvű előadása: Szent Ferenc nevezhető-e teológusnak?
 
2009. szeptember 28.
Baán István püspöki helynök, a főiskola oktatója előadássorozatot indít A bizánci liturgia címmel. Első előadásának címe: Mi is a bizánci liturgia?
 
2009. szeptember 29.
Az Iránytű – Hivatástisztázó kurzus folytatódik az 1. félévben is a főiskola szervezésében 18-35 év közötti fiatalok részére.
A kurzus témái: Istenkapcsolat; önismeret; család; szerzetesség; közösség; imádság.
 
2009. szeptember 28–október 2.
A főiskola vendégelőadója Fr. Declan Marmion marista atya, a dublini Milltown Institute dogmatika tanszékének vezetője.
 
2009. szeptember 29.
Jel – jelek – jelrendszerek építész-konferencia 1. napja a főiskolán, a MÉK Belsőépítészeti Tagozata szervezésében.
 
2009. október
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 2. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Szabó Xavér OFM, Salamon zsoltárai címmel.
 
2009. október 3.
Kelényi Tamás József premontrei testvér pappá szentelése Gödöllőn.
 
2009. október 12.
Baán István püspöki helynök előadása Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) „A menny a földön” – a templom címmel.
 
2009. október 14.
Együttműködési Megállapodást ír alá a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciája és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya.
 
2009. október 14.
Könyvtári Esték: Jos Decorte emlékest. Téma: Isten leereszkedése, az ember fölemelkedése. Hitvalló Maximosz teológiai antropológiája. Az est moderátora: Bakos Gergely OSB, Előadó Vassányi Miklós filozófus (Károli Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar).
 
2009. október 14-15.
Tudományos konferencia – 800 éves a ferences rend címmel – a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Műhelye, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rendezésében. A konferencia első napja a főiskolán zajlik, a második napja Piliscsabán, a PPKE BTK-n.
 
2009. október 16.
Konferencia Molnár Tamás eszmevilága címmel a főiskola Filozófia Tanszéke, az MTA Filozófiai Kutatóintézete, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Barankovics István Alapítvány rendezésében. A konferenciát Pálinkás József, az MTA elnöke nyitja meg. Előadók Turgonyi Zoltán (MTA FKI), Mezei Balázs (PPKE BTK), Cseri Kinga (NYME), Frenyó Zoltán (MTA FKI), Sárkány Péter (AVKF), Frivaldszky János (PPKE JÁK), Karácsony András (ELTE ÁJK), Molnár Attila Károly (ELTE BTK), Fekete Balázs (PPKE JÁK), Gáspár Csaba László (ME BTK), Ignácz Lilla (PPKE).
 
2009. október 21.
Megalakul Bakos Gergely OSB vezetésével az MKPK Felelősségünk a teremtett világért című körlevél olvasóköre. A (környezet)baráti társaság szemeszterenként két alkalommal jön össze.
 
2009. október 22–25.
Erdélyi kirándulás–zarándoklat a főiskola tanáraival, hallgatóival, munkatársaival. Főbb helyszínek: Torockó hegység, Ordaskő, Vidalykő, Tilalmas erdő, Medgyes, Szászföld Királyföld, a szász települések erődtemplomai, Segesvár, Dévai Gyermekotthon, Marosillye, szentmise Gyulafehérváron az egyházmegye 1000 éves fennállása alkalmából.
 
2009. október 26.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) Hogyan érzékeljük azt, ami szent? Gesztusok, ruhák, eszközök címmel.
 
2009. október 30.
Az Oktatási Hivatal OH-FHF/1778-5/2009. számon nyilvántartásba vette a Főiskola által indított pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzési szakot. A meghirdetés kezdő tanéve 2009/2010.
 
2009. október 31.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Bringázz a munkába! kampányának őszi fordulójában az „Egyetemek” kategóriában 1. helyezést ért el a főiskola, és Elismerő Oklevelet kap a Minisztériumtól.
 
2009. november 9.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) „Akik Krisztusban keresztelkedtetek” – a keresztség címmel.
 
2009. november 10.
Kelényi Tamás József premontrei testvér újmiséje a főiskolán.
 
2009. november 14.
Sapientia nap külföldi előadók részvételével: Mit ér a katolikus tanítás válság idején? A konferencia témája a keresztény társadalmi tanítás, amelynek különös aktualitást ad a világgazdasági válság és az új pápai enciklika (Caritas in veritate). A konferenciát Lukács László SchP nyitja meg. Előadók Kerekes Sándor (a Corvinus Egyetem tudományos és oktatási rektorhelyettese), Stefano Zamagni (a Bolognai Egyetem Közgazdasági Karának professzora), Sr. Helen Alford OP (a Pápai Szent Tamás Egyetem Társadalomtudományi Karának dékánja, Béres Tamás (az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense), Zsóka Ágnes (a Corvinus Egyetem adjunktusa).
A konferencia előtt sajtótájékoztatót tart Lukács László SchP az előadók részvételével.
A szünetben Helen Alford OP – Michael Naughton, Menedzsment, ha számít a hit című könyvének 2. magyar kiadása kerül bemutatásra.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 17. köteteként.
 
2009. november 17.
Iránytű. Hivatástisztázó lelkigyakorlat 18-35 éves fiatalok részére.
 
2009. november 23.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) „A Szentlélek ajándékának pecsétje” – a bérmálás címmel.
 
2009. november 26.
Könyvtári Esték. Nazaréna, egy remete Róma szívében. (1907-1990). Nagypál Emma előadása.
 
2009. november 29.
Jelenits István piarista, a Főiskola oktatója mutatja be aranymiséjét a budapesti Tabáni Plébániatemplomban.
 
2009. december
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2009/2. száma.
 
2009. december 1.
Iránytű. Hivatástisztázó lelkigyakorlat 18-35 éves fiatalok részére.
 
2009. december 3.
A görögkatolikus liturgia értelmezése. Papp Miklós vetítése a Szent Liturgia szimbólumairól, spiritualitásáról és a részvétel módjáról.
 
2009. december 4.
A Bibliatudomány Tanszék szimpóziuma Aquéda (Izsák megkötözése, Genezis 22) a zsidó-keresztény hagyományban. Előadók Karasszon István, Xeravits Géza, Csernai Balázs, Buzási Gábor, Koltai Kornélia, Bányai Viktória, Hubainé Muzsnai Márta, Nyári Péter. Ilka Gábor szobrászművész kiállítása.
 
2009. december 7.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) „Jertek, imádjuk Krisztust!” – a szent liturgia kezdete címmel.
 
2009. december 7.
Találkozás Örsy László SJ, Amerikában élő kánonjogásszal.
 
2009. december 16.
Az ELTE és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora december 16-án megállapodást írnak alá a tanári mesterszakos képzésben és a pedagógus-szakvizsgára felkészítő továbbképzésben való együttműködésről.
A megállapodás elsősorban a két intézmény azon tanár szakos hallgatóinak nyújt segítséget, akik a saját intézményükben megszerzendő első tanári szakképzettség mellé a másik intézmény által kínált második tanári szakképzettséget is meg kívánják szerezni. Az ELTE tanár szakjai mellett a Sapientia Főiskola katolikus hittanári, család- és gyermekvédő tanári, valamint etika tanári MA szakokat kínál második tanári szakképzettségként.
A megállapodás szerint a felek vállalják, hogy a tanári mesterszakon vendéghallgatóként befogadják egymás hallgatóit a második tanári szakképzettség, illetőleg ennek előfeltételei megszerzése céljából, amennyiben eleget tesznek a felvétel követelményeinek. Azok a kurzusok, amelyek mindkét intézményben azonos követelményekkel kerülnek meghirdetésre (pedagógiai-pszichológiai modul), a hallgató választása szerint teljesíthetők a két intézmény egyikében. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés esetében a hittanár szakképzettséggel rendelkezők számára a kötelező, általános témakörök oktatását az ELTE biztosítja, míg a választható szaktárgyi-szakmódszertani modul a Sapientián teljesíthető.
 
2009. december 21.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) „Velünk az Isten!” – a karácsony ünneplése címmel. 

2010. január
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 16. kötete Megszenteltség az egyházi mozgalmakban és a megszentelt élet új formáiban címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2009. április 25-én azonos címmel tartott tudományos konferencia előadásainak, tanúságtételeinek szerkesztett szövegét tartalmazza.
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Kis út sorozat 1. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Fabio Ciardi, Hogyan kövessem? címmel.
 
2010. január 9.
Az öregdiákok évkezdő lelkinapja. Mottója: Tapasztalataim, amit szívesen megosztok volt évfolyamtársaimmal.
 
2010. január 22.
Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira című kötet bemutatója a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány és a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát és Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnökének előadása után a könyvet Sesztay Ádám történész, kisebbségkutató mutatja be.
 
2010. január 29.
Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba veszi a Főiskola a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban szakirányú továbbképzési szakot.
 
2010. február
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2010/1. száma.
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Kis út sorozat 2. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Bernhard Waldmüller, A közösségi döntéscímmel.
 
2010. február 1.
A Sapientia Főiskola együttműködési megállapodást ír alá a Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézetével a Magyar Tudományos Művek Tára, országos tudományos adatbázis létrehozásáról és a használatában, működtetésében való részvételről.
 
2010. február 1.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) Hallgassuk a szent evangéliumot! – az isteni liturgia I. címmel.
 
2010. február 2.
Diplomaosztó ünnepség a Megszentelt Élet Napján. A szentmise főcelebránsa Magyar Gergely OFM tartományfőnök. A szentmise után 30 hallgató veszi át a diplomáját.
 
2010. február 3.
A főiskola házszentelője.
 
2010. február 8.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk – az isteni liturgia II. címmel.
 
2010. február 11.
Farsangi bál.
 
2010. február 13.
Ankét A munka világa címmel. Az előadások témái: gyermekotthoni munka, családi napközi, munkalehetőségek önkormányzati intézményekben, kórházi lelkigondozói munka, nevelőszülőség, gyakorlati útmutató állásinterjúhoz. Előadók Báló Ottília, Nagy Ágnes, Schweickhardt Zsuzsa, Süveges Gergő, Szabadka Péter, Udvardy Rita, Vajda Zoltán.
 
2010. február 20.
A Congregatio Jesu alapítása 400. évfordulója alkalmából nemzetközi szimpózium Vedd a társaságét címmel. Külföldi Előadók Willi Lambert SJ müncheni és Martha Zechmeister El Salvador-i teológiaprofesszor.
 
2010. február 23.
Az Iránytű – Hivatástisztázó kurzus folytatódik a 2. félében is 18-35 év közötti fiatalok részére. A kurzus témái: Istenkapcsolat; önismeret; család; szerzetesség; közösség; imádság.
 
2010. február 24.
Könyvtári Esték. Tematikus séták Assisiben és környékén. Diavetítés öt tételben. Előadó Várnai Jakab OFM.
 
2010. március
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Kis út sorozat 3. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Joseph Ratzinger, Örömötök szolgái címmel.
 
2010. március 1.
Az Egyházjog Tanszék szimpóziuma: A szerzetesi fogadalomból származó kötelezettségek és jogok. Előadók Frivaldszky János, Hardi Mózes, Szalai Márta, Jorge Horte Espinoza OFM, Orosz Lóránt OFM, Ujházi Lóránd.
 
2010. március 3.
Könyvtári Esték – Zöld Teaház: Az ember és a teremtett világ kapcsolata címmel Lányi András, az ELTE tanára tart előadást a Felelősségünk a teremtett világért körlevélről.
 
2010. március 9.
Könyvtári Esték: Csepcsányi Éva irodalmi felolvasóestje. Moderátor: Jelenits István SchP.
 
2010. március 9.
Iránytű. Hivatástisztázó lelkigyakorlat 18-35 éves fiatalok részére.
 
2010. március 20.
Sapientia nap Stúdium és szerzetesség címmel. Előadók Ternyák Csaba egri érsek, Marianne Schlosser (Bécs), Várnai Jakab OFM, Bakos Gergely OSB, Kardos Csongor OFM, Horváth Olga OCist.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 18. köteteként.
 
2010. március 23.
Iránytű. Hivatástisztázó lelkigyakorlat 18-35 éves fiatalok részére.
 
2010. március 26.
A Filozófia Tanszék szimpóziuma Sapientia – Teória és praxis között avagy a filozófia gyakorlati arcáról. Előadók Bakos Gergely OSB, Frenyó Zoltán (MTA), Kendeffy Gábor (PPKE), Whitehouse Domonkos OFM, Gáspár Csaba László (ME – BTK), Mezei Balázs (PPKE), Fehér M. István (ELTE), Sárkány Péter (AVKF), Tringer László (SOTE), Szeiler Zsolt (ELTE), Kormos József (PPKE). Délután Sárkány Péter, Filozófiai lélekgondozás című könyvének bemutatója.
 
2010. március 27.
A Dogmatika Tanszék szimpóziuma – Legyetek erősek: a bátorság Aquinói Szent Tamás erényetikájának kontextusában címmel. Előadók Wojciech Giertych OP (A Pápai Ház teológusa, Vatikán), Turgonyi Zoltán (MTA), Szabó Bertalan OP, Vivian Boland OP (Oxford), Kézdy Anikó.
 
2010. április
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Vita Consecrata sorozat 5. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Amedeo Cencini, A Fiú lelkülete címmel.
 
2010. április 1-4.
Szent Háromnap a szécsényi ferenceseknél a főiskola oktatói, munkatársai és hallgatói részére.
 
2010. április 6.
Iránytű. Hivatástisztázó lelkigyakorlat 18-35 éves fiatalok részére.
 
2010. április 12.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) Enyhe világossága – az alkonyati istentisztelet címmel.
 
2010. április 13.
Vendégelőadás: Az evangéliumi tanácsok – Tarjányi Zoltán professzor (PPKE, HTK, Erkölcsteológiai Tanszék vezetője).
 
2010. április 13.
Brendan Purcell a Dublini University College tanára előadása Piero Coda's theology of history as on going memory of humanity's participation in the trinitarian kenosis címmel. Moderátor: Mezei Balázs.
 
2010. április 19.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) Ki felderítetted nekünk a világosságot – reggeli istentisztelet címmel.
 
2010. április 20.
Iránytű. Hivatástisztázó lelkigyakorlat 18-35 éves fiatalok részére.
 
2010. április 21.
Könyvtári Esték Wass Albert életéről, műveiről és Erdélyről. Beszélgetés Simó Józseffel, a Czegei Wass Alapítvány magyarországi elnökével.
 
2010. április 23.
IV. Kateketikai Ötletbörze. Előadók Tiboldi Gábor: Liturgia a táborban, Simongáti György: Egy sokat próbált táborvezető szempontjai a táborvezetéshez, Fábri Ágnes: Játékötletek jó idő esetére (kültéri játékok, mozgásos játékok), László Ilona: Játékötletek az esős napokra (személyiségfejlesztő játékok, bibliodráma), Hodász Ferencné: Tábori étrend-minták, a konyhai munkák közösségfejlesztő hatása, P. Kárpáti Kázmér OFM: Egy kis ízelítő kamaszoknak szervezett táborokból a mátraházi Alverna Ház táboraiból.
 
2010. április 26.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) Dicsőséggel és tisztelettel koronázd meg őket! – a házasság címmel.
 
2010. április 30.
A Bibliatudomány Tanszék szimpóziuma: Angyalok a Szentírástól a bibliodrámáig. Előadók Szigethy Gábor, Karasszon István, Tamási Balázs, Xeravits Géza, Szatmári Györgyi, Nacsinák Gergely András, Ferencz Árpád, Nyáry Péter. A szimpózium ideje alatt az aulában Korányi János festőművész kiállítása.
 
2010. május 1.
Zarándoklat Pannonhalmára a HÖK szervezésében.
 
2010. május 4.
Iránytű. Hivatástisztázó lelkigyakorlat 18-35 éves fiatalok részére.
 
2010. május 6.
A 2009/2010. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia pályázatának 2. fordulója.
I. helyezett: Bokros Balázs Márk OSB: Az idő Szent Benedek regulájában.
II. helyezett: Naményi Krisztina: A vérrokonság akadálya az egyházi és állami jogban.
III. helyezett: Szász Magdolna – Stipkovits Marianna–Komáromi Dorottya: Hitre nevelés a katolikus középiskolákban.
 
2010. május 6–7.
Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban – konferencia a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház rendezésében.
A konferenciát megnyitja: Erdő Péter bíboros, érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője. Előadók Szabó Csaba (MOL), Harmath Károly OFM (Szabadka), Bohán Béla SJ (Beregszász), Keszeli Tamás (USTRCR, Prága), Máté-Tóth András (SZTE BTK), Mikó Zsuzsanna (MOL), Jason Wittenberg professzor (University of California, Berkeley), Tabajdi Gábor, Vörös Géza (ÁBTL), Czene-Polgár Viktória (ÁBTL), Mirák Katalin történész (Evangélikus Tényfeltáró Bizottság), Köbel Szilvia (Országgyűlés Hivatala), Soós Viktor Attila (MOL), Kiss István Nógrád megyei ÁEH-megbízott visszaemlékezései, Kálmán Peregrin OFM, Mózessy Gergely, Kósa László (ELTE BTK), Kiss Réka (MTA Néprajzi Kutatóintézet), Bögre Zsuzsanna (PPKE BTK), Mezey András (SZTE), Fejérdy András (MTA Történettudományi Intézet), Bánkuty Gábor (PTE BTK).
 
2010. május 10.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) Az isteni kegyelem … pappá szenteli – az egyházi rend címmel.
 
2010. május 14.
A Budapesti Corvinus Egyetem és Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora együttműködési megállapodást ír alá. Célja: az intézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása a Sapientia Főiskola által 2010/2011. tanévben indított Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban elnevezésű szakirányú továbbképzésben.
A szakirányú továbbképzés 2010 szeptemberétől indul.
 
2010. május 14–16.
Erdélyi kirándulás a tanárok, munkatársak és hallgatók részére. Túra a Gutin-hegységben, máramarosi fatemplomok megismerése, időutazás a mocanitával.
 
2010. május 17.
Baán István püspöki helynök előadása (A bizánci liturgia előadássorozat keretében) Gyógyítsd meg! – a bűnbánat és a betegek kenete címmel.
 
2010. május 17–18.
Misszió, globalizáció, etika címmel a Faludi Ferenc Akadémia Teológiai Műhelye, a PPKE HTK Dogmatika Tanszéke és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola konferenciája Matteo Ricci SJ tudós tiszteletére, halálának 400. évfordulója alkalmával Előadók Lukács János SJ, Stefano Titta SJ (Bologna), Csaba László, Salát Gergely, Puskás Attila, Lukács László SchP, Bertram Stubenrauch (München), Pál Ferenc, Mezei Balázs, Fajcsák Györgyi.
 
2010. május 18–21.
A Bibliatudomány Tanszék konferenciája International Conference On Early Jewish Literature, The Concept Of Authority In Early Judaism And Christianity . A megnyitón Sebestyén Márta énekel hagyományos észak-kelet magyarországi zsidó és magyar népéneket. Előadók Heinz-J. Fabry (Bonn), Michael Wojciechowski (Olsztyn), Karin Schöpflin (Göttingen), Xeravits Géza, Friedrich V. Reiterer (Salzburg), Beate Ego (Osnabrück), Gary A. Anderson (Indiana), Eibert J. C. Tigchelaar (Leuven), Loren T. Stuckenbruck (Durham), John C. Endres SJ. (California), Bradley C. Gregory (Indiana), Benjamin G. Wright, iii. (Pennsylvania), Stefan Schorch (Wittenberg), Moyna Mcglynn (Scotland), Eric F. Mason (Illinois), Stefan Beyerle (Greifswald), Martos Balázs (Győr), Tobias Nicklas (Regensburg), Tamási Balázs (PPKE).
 
2010. május 24.
Karizmák ünnepe a papság évében. A máriaremetei templomkertben a Sátras Programokban részt vesz a Sapientia Főiskola az iskolák/oktatás területen.
 
2010. június
A Szerzetesteológiai Intézet új könyvsorozatot indít Vita Consecrata címmel, a Sapientia Főiskola és a L’Harmattan Kiadó közös kiadásában. Megjelenik a sorozat 1. kötete: Amedeo Cencini: A Fiú lelkülete. A szerzetesképzés menete címmel.
 
2010. június
Az Egyházjog Tanszék új könyvsorozatot indít Sapientia Iuris címmel a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban. Az 1. kötet Orosz András Lóránt OFM (szerk.), Emberi jogok a Katolikus Egyház életében és jogában címmel jelenik meg.
 
2010. június
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 17. kötete Mit ér a katolikus társadalmi tanítás válság idején? címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2010. november 13-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegét tartalmazza.
 
2010. június 5.
Posztós Erik OFM – főiskolánk végzős hallgatójának – pappá szentelése a pasaréti Páduai Szent Antal-templomban.
 
2010. június 19.
Ipacs Bence – főiskolánk volt hallgatójának – diakónussá szentelése Szombathelyen.
 
2010. június 22.
A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány könyvbemutatót rendez a főiskolán. A bemutatásra kerülő könyv: Molnár Imre, Az igazság szabaddá tesz, Boldog Jerzy Popiełuszko, lengyel mártír pap élete és halála. A bemutatón előadást tart Juliusz Janusz apostoli nuncius a boldoggá avatás egyházi jelentőségéről, majd sor kerül Simon M. Veronika Boldog Jerzy Popiełuszkóról készült festményének ünnepélyes leleplezésére és átadására a felsőlajosi Árpád-házi Szent László templom hívei részére.
 
2010. június 29.
Szécsényi Attila – főiskolánk végzős hallgatójának – pappá szentelése Jánoshalmán.
 
2010. július 2.
Tanévzáró tanári konferencia és közös vacsora az óbudai Rozmaring vendéglőben.
 
2010. július 10.
A tanév befejezése Te Deummal és diplomaosztó ünnepséggel. Ebben az évben 57 hallgató végzett a főiskolán. A római Szent Anzelm Egyetem baccalaureátus oklevelét hárman vehették át. Nappali tagozaton: osztatlan teológia szakon végzett 2, hagyományos teológus – hittanár-nevelő szakon 1 fő, tanári mesterképzési szakon hittanár-nevelő tanár és család- és gyermekvédő tanár szakon: 1 fő, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon 11 fő. Esti tagozaton: tanári mesterképzési szakon család- és gyermekvédő tanári diplomát kapott: 2 fő, tanári mesterképzési szakon etika tanári diplomát szerzett: 3 fő. Tanári mesterképzési szakon hittanár-nevelő tanár és család- és gyermekvédő tanár: 4 fő. Tanári mesterképzési szakon hittanár-nevelő tanár és etika tanári diplomát szerzett: 1 fő, Tanári mesterképzési szakon hittanár nevelő tanár, család-és gyermekvédő tanár és etika tanári diplomát szerzett: 1 fő. Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon: 7 fő, hittanár nevelő szakon: 2 fő. Posztgraduális képzésen ember-, erkölcs és vallásismereti szakon: 1 fő, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakon: 18 fő.
Pro Sapientia díjat kiváló munkájáért Vajnai Sándorné könyvtáros, kiváló tanulmányi munkájáért Tóth Helga, kiváló közösségi munkájáért Sárkány Klára, katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szakon végzett hallgató veheti át.
Az ünnepség végén Várszegi Asztrik OSB püspök-főapát, a Fenntartói Konferencia elnöke bejelentette, hogy Deák Hedvig OP rektorhelyettes – tartományfőnökké történt megválasztása miatt – a továbbiakban a rektorhelyettesi munkával járó teendőket nem tudja ellátni. Eddigi munkáját megköszönve, rektorhelyettesnek 2010. július 10 – 2010. augusztus 31-ig a Fenntartói Konferencia (a FK 8/2010. VII. 10. számú határozata alapján) elnöke kinevezi Várnai Jakab ferences szerzetest, a főiskola Fundamentális Tanszékének vezetőjét.
 
2010. július 12-16.
I. év utáni nyári lelkigyakorlat Szegeden.
 
2010. augusztus
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 3. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Xeravits Géza (szerk.), Izsák megkötözése. Történet és hatástörténet címmel.
 
2010. augusztus 20-24.
Iránytű. Hivatástisztázó lelkigyakorlat 18-35 éves fiatalok részére Mátraverebély-Szentkúton.
 
2010. augusztus 28.
KönyvbemutatóValerij Lepahin, Ikon és ikonikusság.
 
2010. szeptember
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 4. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Karasszon István, Az Ószövetség másik fele címmel.
 
2010. szeptember 3–5.
Tanévkezdő lelkinapok a kismarosi ciszterci monostorban. Vezeti Burbela Gergely SVD.
 
2010. szeptember 11.
Tanévnyitó Veni Sancte. A szentmise végén Urbán József piarista tartományfőnök a főiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján átadja a gyakorlóiskola cím viseléséről szóló tanúsítványt öt iskolának: a Budapesti Ward Mária Általános Iskolának, a Budapesti Ward Mária Gimnáziumnak, a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodának, az Orsolya Rendi Szent Angela Általános Iskola és Gimnáziumnak, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolának, és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumnak.
 
2010. szeptember 16.
A főiskola Bringa-csapata csatlakozik az országos Bringázz a munkába! kampányhoz. A kampány ideje 2010. szeptember 16. és október 22. között tart.
 
2010. szeptember 17.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és az Agra Kulturális Utazási Iroda közös rendezvénye. Címe: A tibeti buddhizmus múltja és jelene, Bevezető előadások a XIV. Dalai Láma 2010-es budapesti látogatásához. Előadók Kelényi Béla, Nemeshegyi Péter SJ, Zentai György.
 
2010. szeptember 18.
András Attila jezsuita – főiskolánk hallgatójának – pappá szentelése Miskolcon, az Isteni Ige templomban.
 
2010. szeptember 24.
Korábbi közösségteremtő hagyományt felelevenítve – a budapesti Bencés Tanulmányi Ház meghívására – a főiskola tanárai és hallgatói közösen megünneplik Szent Gellért napját. Boldvai M. Bertalan OP hallgató előadást tart a diakonátusról. Az előadást ünnepi liturgia és agapé követi.
 
2010. szeptember 25.
Az iskolai gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, tapasztalatcseréje.
 
2010. szeptember 28.
Terek, tárgyak, anyagok – Szakrális terek építészete, belsőépítészete – MÉK Belsőépítészeti Tagozatának konferenciája.
 
2010. szeptember 28.
Az Egyházjog Tanszék vendége: Adriányi Gábor a bonni egyetem emeritus professzora. Előadásának címe: Az 1855-ös osztrák konkordátum magyar és kánonjogi vonatkozásai.
 
2010. szeptember 30.
A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetének szakemberei első ízben a főiskolán véradást szerveznek, amelyen 35 véradó jelenik meg.
 
2010. október
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 18. kötete Stúdium és szerzetesség címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2010. március 20-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
2010. október 6.
A Belvárosi Ferences templom és a főiskola közös szervezésében Sapientia Szabadegyetem indul elsősorban olyan felnőttek számára, akik érdeklődnek a teológia iránt, de nincs lehetőségük arra, hogy beiratkozzanak főiskolai teológiai tanfolyamra. Előadó Papp Miklós morálteológus, a főiskola tanszékvezető tanára. A 2010/2011. tanév 1. félévének 1. előadása: Az életvezetés fontossága, az élet alapvető beirányítása.
 
2010. október 7.
A HÖK közös rózsafüzér imádsága a Gellérthegy oldalában lévő Szent Gellért szobornál városunkért és főiskolánkért.
 
2010. október 19-20.
Örökség és küldetés – Bencések Magyarországon. Konferencia közös szervezésben a Magyar Bencés Kongregációval és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával. Az első napnak a főiskola ad helyet, amelyet megnyit Szászfalvy László államtitkár, Botos Máté dékán és Orosz Lóránt OFM rektor.
 
2010. október 20.
Könyvtári Esték: Jos Decorte emlékest. A gondolkodás tapasztalata Canterburyi Szent Anzelmnél. Előadó Bakos Gergely OSB.
 
2010. október 20.
Sapientia Szabadegyetem 2010/2011. I. félév. Az életvezetés etikája. 2. előadás: A nagy döntések meghozatalának módja, konkrét tanácsok. Előadó Papp Miklós morálteológus, a főiskola tanszékvezető tanára.
 
2010. október 20.
Iránytű. Hivatástisztázó lelkigyakorlat 18-35 éves fiatalok részére
 
2010. október 30.
Kirándulás Horvátországba: a Nemzeti Parkok, a Paklenica és a Zeleni Vir Nemzeti Parkok, Zára és Zengg megismerése. A kirándulás szervezője: Fejes István OFM.
 
2010. november
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2010/2. száma.
 
2010. november 3.
Könyvtári Esték: Őszi dallamok. Megzenésített költők. Előadók Gazda Ádám, Kővári Peti, Szelényi Nóri, Tegzes Marcsi.
 
2010. november 3.
Sapientia Szabadegyetem 2010/2011. I. félév. Az életvezetés etikája. 3. előadás: A stratégikus életvezető: a nagy döntések végigvitelének módja, a célnak megfelelő életstílus. Előadó Papp Miklós morálteológus, a főiskola tanszékvezető tanára.
 
2010. november 9.
Gólyabál a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karával.
 
2010. november 13.
Sapientia nap: Az igazságról címmel, kapcsolódik a Tudomány Ünnepe 2010. programsorozathoz. Előadók Bugár M. István (DE Filozófia Intézet), Gállos Balázs (Kathekón), Kókai Nagy Viktor (DRHE), Kustár Zoltán (DHRE), Ötvös Csaba (ELTE BTK), Papp Miklós (Sapientia), Válóczy József (ESZHF). A konferencia idején Toperczer István Afganisztán igazsága című fotókiállítása tekinthető meg.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 19. köteteként.
 
2010. november 17.
Pro Urbe Budapest díjat adományoz a Budapest Főváros Közgyűlése a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola részére A teológusképzés területén kifejtett egy évtizedes kiemelkedő tevékenységéért. A díj átadására a Főváros Napja – 2010. november 17. – alkalmából tartott ünnepi ülésen kerül sor.
 
2010. november 17.
Sapientia Szabadegyetem 2010/2011. I. félév. Az életvezetés etikája. 4. előadás: Hogyan rontjuk el az életünket? A lejtőn való lecsúszás lépései. Előadó Papp Miklós morálteológus, a főiskola tanszékvezető tanára.
 
2010. november 18.
Erkölcstani és keresztény szempontok a szervátültetésről. A szervátültetés helyzete Magyarországon. A Morálteológia Tanszék meghívására a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért szakemberei tartanak előadást
 
2010. november 18.
Könyvbemutató. Mike Valéria: Mike (Mádl) János és kora (1905–1981) a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány és a Magyar Kolping Szövetség szervezésében. A Kolping Mozgalomról szóló kötetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mutatja be.
 
2010. november 18.
Tükröződések – vallás- és kultúraközi párbeszédsorozat. Közép-Ázsia est. Közös szervezés a Károli Gáspár Református Egyetemmel és az Agra Klubbal. Előadók Sárközy Miklós, Szántó Iván. A program ideje alatt Toperczer István afgán fotókiállítása tekinthető meg.
 
2010. november 19.
Korunk iránytűje – A Caritas in Veritate kezdetű enciklika jelentősége. A Filozófia Tanszék tanulmányi napja. Előadók Bakos Gergely OSB, Béres Tamás (EHE), Deák Hedvig OP, Deme Tamás (PPKE VJK), Frenyó Zoltán (MTA FKI), Frivaldszky János (PPKE JÁK), Kormos József (PPKE BTK), Máthé Andrea, Sárkány Péter (AVKF), Turgonyi Zoltán (MTA FKI).
 
2010. november 20-21.
Az identitásról. Kétnapos tanulmányi nap közös szervezésben a Katolikus Pszichológusok Baráti Körével, a Faludi Ferenc Akadémiával és a Magyar Pszichológiai Társaság Valláspszichológiai Szekciójával. Előadók Bagdi-Szente Éva, Gőbel Orsolya, Horváth-Szabó Katalin, Kapócs Imre, Kárpáti Gyöngyvér, Kézdy Anikó, Kulcsár László, Lukács László SchP, Makai M. Csilla SSND, Szabóné Kármán Judit.
 
2010. november 26.
Kateketikai ötletbörze. Előadók Papp Miklós, Puskás Erika, Tóth Csaba, Vetőné Pásztor Mária, Victor András.
 
2010. december 1.
Sapientia Szabadegyetem 2010/2011. I. félév. Az életvezetés etikája. 5. előadás: Hogyan kell a lelki gödörből kijönni? A talpra állás lépései. Előadó Papp Miklós morálteológus, a főiskola tanszékvezető tanára.
 
2010. december 4.
Jótékonysági vásár a vörösiszap károsultjai részére.
 
2010. december 10.
A Szent István Társulat és a Luther Kiadó könyvbemutatót rendez a főiskolán. A bemutatásra kerülő könyv: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. A kötetet Várszegi Asztrik OSB püspök, pannonhalmi főapát, Tőkéczki László tanszékvezető egyetemi docens (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék), Czenthe Miklós igazgató (Evangélikus Országos Levéltár) és Balogh Margit c. egyetemi docens, igazgató (MTA Társadalomkutató Központ) mutatja be. A kötet a főiskolán 2010. május 6-7-én rendezett konferencia előadásait tartalmazza.
 
2010. december 25.
A tavalyi évhez hasonlóan a főiskola alulájában a Sant’ Egidio közösség ünnepi ebéden lát vendégül hajléktalanokat és szociális otthonban élő időseket, akiket ezen a napon sehol nem vár ünnepi asztal. A főiskola dísztermében Székely János püspök szentmisét mutat be. Ezt követően kerül sor az ebédre és az ajándékozásra.
 
2011. február 5.
Szentmise és diplomaosztó ünnepség. A szentmise után 9 hallgató veszi át a diplomáját.
 
2011. február 5.
Házszentelés
 
2011. február 9.
A 2010/2011-es tanév 2. félévében folytatódik a Sapientia Szabadegyetem Zsoltárportrék címmel. Az előadásokat Szatmári Györgyi, a főiskola docense kéthetente tartja a Pesti Ferences Templomban.: Az 1. előadás témája: Az imádság nyitott könyve, A zsoltárok könyve a keresztény-zsidó hagyományban.
 
2011. február 15.
Farsangi bál.
 
2011. február 22.
A hallgatók közös imádságra hívják a főiskola tanárait, munkatársait, hallgatóit. Kéthetente a kápolnában csendes szentségimádáson vesznek részt, taizéi imaórát tartanak és közösen zsolozsmáznak.
 
2011. február 22.
Az Iránytű – Hivatástisztázó kurzus folytatódik. A résztvevők február 22. és május 3. között kéthetente keddenként 18-20.30 között találkoznak. Témák: istenkapcsolat, önismeret, család, szerzetesség, papság, közösség, imádság, elköteleződés és dönteni tudás.
 
2011. február 22.
Könyvtári Esték: Xeravits Géza tanszékvezető tart diavetítéses előadást Nepálról Az ember, aki nem találkozott a jetivel címmel.
 
2011. február 23.
A Sapientia Szabadegyetem 2010/2011. tanév 2. félév. Zsoltárportrék 2. előadás. Témája: Az Isten képmása ember, A 8. zsoltár istenképe és az emberről rajzolt portréja.
 
2011. március 5.
Az iskolai gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, tapasztalatcseréje.
 
2011. március 8.
Kiemelt vendégelőadás: Belső erőforrásaink felfedezése. A főiskola vendége Robert J. Wicks, Psy. D., Maryland-i Loyola Egyetem professzora.
 
2011. március 9.
A Sapientia Szabadegyetem 2010/2011. tanév 2. félév. Zsoltárportrék 3. előadás. Témája: A kiengesztelődés útja, Az 50. és az 51. zsoltár mint bűnbánatra vezető kalauz.
 
2011. március 22.
Víz napja alkalmából szentmise azokért az embertársainkért, akik nem jutnak megfelelő ivóvízhez. Szentmise után hálaadási szertartás a Duna partján.
 
2011. március 23.
A Sapientia Szabadegyetem 2010/2011. tanév 2. félév. Zsoltárportrék 4. előadás. Témája: Zsoltárátkok – átokzsoltárok, Út az ellenség iránti haragtól az Isten iránti bizalomig a 69. zsoltárban.
 
2011. március 25.
A Dogmatika Tanszék szimpóziuma: Életünk története – Aquinói Szent Tamás a gondviselésről és az okosságról. Előadók Frivaldszky János (PPKE JÁK), Kézdy Anikó, Kocsis Fruzsina, Szabó Bertalan OP, Szeiler Zsolt (PPKE BTK), Vivian Boland OP (Blackfriars, Oxford).
 
2011. március 25.
Lukács László piarista, a Sapientia Főiskola alapító rektora mutatja be aranymiséjét a budapesti Örökimádás templomban.
 
2011. március 30.
Kiemelt vendégelőadás. A Filozófia Tanszék vallásfilozófiai előadássorozatának nyitóelőadása Az ima genealógiája címmel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Filozófiai Intézetének Fides et ratio-programjával közös szervezésben. Előadó Mezei Balázs vallásfilozófus, az ELTE BTK oktatója, a PPKE BTK Filozófiai Intézetének igazgatója, az MTA doktora.
 
2011. április
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Vita Consecrata sorozat 5. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Varga Kapisztrán – Várnai Jakab (szerk.), A ferences regula címmel.
 
2011. április 1.
A gazdaság tízparancsolata. A Keresztény Közgazdász Műhely konferenciája. Hogyan fedezhetők fel és alkalmazhatók a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban? Megvalósítható-e az egyház társadalmi tanítása a gazdaságban? Előadók Bodroghelyi Csaba, Hernádi Zsolt (MOL), Kerekes Sándor (BCE), Papp Tibor.
 
2011. április 2.
Sapientia nap: A „szombat-év" – Megújulási programok a szerzetesi életben. Előadók Kézdy Anikó, Márfi Gyula veszprémi érsek, Tanguy Marie Pouliquen (Toulouse), Ulrik Mónika SSND, Vidal Rodríguez OFM (Róma).
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 20. köteteként.
 
2011. április 4.
A főiskola Bringa-csapata ismét csatlakozik az országos Bringázz a munkába! kampányhoz. A kampány ideje 2011. április 4-e és május 8-a között tart.
 
2011. április 5.
Könyvtári Esték: Az alázat mint bibliai paradigma. Előadó Bácskai Károly evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Teológiai Tanszékének mb. vezetője. Vendég: Szatmári Györgyi.
 
2011. április 6.
Véradás a főiskolán.
 
2011. április 6.
A Sapientia Szabadegyetem 2010/2011. tanév 2. félév. Zsoltárportrék 5. előadás. Témája: Az igaz szenvedése – a szenvedés igazsága, Panasz és hála a 22. zsoltárban.
 
2011. április 7.
Bicikliáldás.
 
2011. április 8–10.
Felvidéki kirándulás a tanárok, munkatársak és hallgatók részére – Sáros Vármegye – A Rákócziak egykori földjén – várak, kastélyok, ruszin fatemplomok.
 
2011. április 16.
Bokros Balázs Márk bencés hallgató 2. helyezést ér az április 14–16. között rendezett XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Míg e testben élünk – az idő Szent Benedek Regulájában című dolgozatával a Vallás- és hittudomány II. szekcióban.
 
2011. április 17.
Szent Háromnap a szécsényi ferenceseknél a főiskola oktatói, munkatársai és hallgatói részére.
 
2011. május 5.
A 2010/2011. évi Tudományos Diákköri Konferencia helyezettjei és dolgozatai: I. helyezett: Naményi Krisztina: A szent rend mint házassági akadály, II. helyezett: Nagypál Emma: A mennyei létra mint a szerzetesi tökéletesség modellje, III. helyezettek: Gergely Gabriella: Hirschler József és a Mariánum iskola és Asztalos Dániel: A segítő beszélgetések elméleti problémái.
 
2011. május 11.
Könyvtári Esték: Révay Edit tart diavetítéses előadást Indonézia – a gazdag szegények hazája címmel.
 
2011. május 11.
Szentmisében adunk hálát a Föld által nekünk juttatott gyümölcsökért.
 
2011. május 18.
Könyvbemutató: Kálmán Peregrin OFM, Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957 című kötet bemutatója a Szent István Társulat, a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szervezésében. A kötetet bemutatja: Szabó Csaba a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese.
 
2011. május 18–20.
A Bibliatudomány Tanszék nemzetközi konferenciája. Címe: Political Power and Ideology in Biblical and Extra-Biblical Tradition. Előadók Benka Dávid, Karasszon István, Karin Schöpflin, Fröhlich Ida, Michael Wojciechovszki, Stefan Schorch, Friedrich V. Reiterer, Jack Pastor, Zsengellér József, Moyna McGlynn, Geréby György, Xeravits Géza, Ötvös Csaba, Gátas József.
 
2011. május 19.
Antal András – főiskolánk hallgatójának – diakónussá szentelése Máriabesnyőn.
 
2011. május 22.
A Sapientia kórusa vendégszereplésre kap meghívást a tiszaalpári Szent Benedek Leányai Társaságának zárdatemplomába a vasárnapi szentmisére.
 
2011. május 24.
Bringázz az egyetemre! tavaszi kampányban a 100%-ot elértek utalványt nyertek, köztük a főiskolánk.
 
2011. május 26.
Tükröződések – vallás- és kultúraközi párbeszédsorozat 2. Kaukázus est. Közös szervezés az Agra Klubbal. Előadók Dobrovics Mihály, Gáspár Péter, Nacsinák Gergely.
 
2011. június 3.
Zarándokhely: Hit, kultúra, emberség. Konferencia közös szervezésben a Máriapócsi– és a Mátraverebély–Szentkúti Nemzeti Kegyhellyel, a Hajdúdorogi és a Váci Egyházmegyével. A konferencia emlékezés a váci Hétkápolna búcsújáróhely alapításának 300. évfordulójára, és tisztelgés a 90. életévét betöltött Erdélyi Zsuzsanna, valamint a magyarországi látogatáson tartózkodó Antonio Maria Vegliò érsek előtt.
Előadók Antonio Maria Vegliò érsek, az Elvándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsának elnöke, Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató, Kajtár Edvárd teológiai tanár, Kálmán Peregrin OFM kegyhelyigazgató, Kapin István kegyhelyigazgató, Kocsis Fülöp püspök, Kőszegi Zoltán dabasi polgármester, Limbacher Gábor néprajzkutató, Nagy Tamás építész, Seszták István püspöki helynök, Szabó Tamás, a Mária Út Egyesület elnöke, Székely János püspök, Terdik Szilveszter művészettörténész, Varga Lajos püspök, Várnai Jakab OFM teológiai tanár, Viliam Judák nyitrai megyéspüspök.
 
2011. június 9.
Könyvbemutató. Szedő Dénes OFM Műfordítások. A könyvet bemutatja: Jelenits István piarista tanár, megemlékezést mond: Hidász Ferenc OFM, a kötet szerkesztője.
 
2011. június 15.
Tükröződések – vallás– és kultúraközi párbeszédsorozat 3. Japán–Korea est. Közös szervezés az Agra Klubbal. Előadók Csoma Mózes, Fődi Attila, Gáspár Péter, Nemeshegyi Péter SJ.
 
2011. június 18.
Diakónus és papszentelés: Barazsuly István SDS diakónussá és Moys Gábor pappá szentelése Vácott, Ipacs Bence pappá szentelésére Szombathelyen.
 
2010. június 25.
Horváth Andrást – főiskolánk volt hallgatóját – diakónussá szenteli Balás Béla püspök Kaposváron.
 
2011. július
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 5. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Karasszon István, Az Ószövetség regénye címmel.
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2011/1. száma.
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 19. kötete Az igazságról címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2010. november 13-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegét tartalmazza.
Megjelenik az Egyházjog Tanszék Sapientia Iuris sorozat 2. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban András Lóránt Orosz OFM - Lóránd Ujházi, Vita consacrata e diritti umani nella Chiesa Cattolica dell'Europa centro-orientale ed altri saggi di diritto canonico címmel.
 
2011. július 3.
Tran Dinh Biet Pál és Salagala Rajesh SDB diakónussá szentelése Budapesten.
 
2011. július 9.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség. 42 hallgató veheti át a diplomáját.
 
2011. augusztus
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 6. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Adorjáni Zoltán, Jób testamentuma címmel.
 
2011. augusztus 15.
Hortobágyi Arnold OSB pappá szentelése Veszprémvarsányban.
 
2011. augusztus 27.
Magyarok Nagyasszonyáról nevezett Péceli Bence Imre OCD testvér és Jézusról nevezett Béri László Renátó OCD testvér örökfogadalma Budapesten.
 
2011. szeptember 2-4.
Tanévkezdő lelkinapok Kunszentmártonban. Vezeti Burbely Gergely SVD.
 
2011. szeptember 3.
Főiskolánk három (volt és jelenlegi) ferences hallgatója – Sztreha Egyed, Komáromi Jób és Rompos Norbert testvérek – örökfogadalmat tesz a Ferences Rendben a pasaréti ferences templomban.
 
2011. szeptember 8.
Főiskolánk verbita hallgatói – Tengan Sebastian és Kponor Lawrence Kwasi – örökfogadalmat tesznek Kőszegen.
 
2011. szeptember 10.
Veni Sancte a Pesti Ferences templomban. Főcelebráns: Labancz Zsolt piarista tartományfőnök.
A szentmise végén Molnár Éva hallgatónak Orosz Lóránt OFM rektor átadja a 2011/12-es tanévben részére megítélt köztársasági ösztöndíjat.
 
2011. szeptember 11.
Főiskolánk hallgatója – Kovács Levente Gyula kamilliánus szerzetes – diakónussá szentelése Nyíregyházán.
 
2011. szeptember 13. – december 13.
A hallgatók közös imádságot tartanak a kápolnában kéthetente.
 
2011. szeptember 20.
Könyvtári Esték: Bevezetés a Tüneti-hőmérőzéses módszer (Sensiplan®). Előadók Déri Éva biológus, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos (a Családpedagógiai Intézet munkatársai) és a TCST Tanácsadók Munkaközösségének tagjai.
 
2011. szeptember 23.
A budapesti Bencés Tanulmányi Házban főiskola tanárai és hallgatói Szent Gellért napját közös szentmisével ünneplik, amelyet Fehérváry Jákó OSB vetítéssel egybekötött előadása a pannonhalmi bazilika felújításáról és agapé követ.
 
2011. szeptember 27.
Kiemelt vendégelőadás: Férfinak és nőnek teremtette. A főiskola vendége: Wanda Półtawska, a náci koncentrációs tábort megjárt orvos-pszichiáter, aki Boldog II. János Pál pápának volt legjobb barátja és munkatársa. A közösen megalapított a krakkói Családteológiai Intézet vezetője évtizedeken keresztül. Szervező a főiskola 10 éves Családpedagógiai Intézete.
 
2011. szeptember 27.
Ünnepség. 10 éves a főiskola Családpedagógiai Intézete.
 
2011. október
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 7. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Xeravits Géza - Tamási Balázs - Szabó Xavér OFM (szerk.), Angyalok az ókortól Szent Tamásig címmel.
 
2011. október 1.
Főiskolánk két kármelita hallgatójának – Péceli Bence Imre és Béri László Renátó diakónussá szentelése Keszthelyen.
 
2011. október 1.
Mentortanárok találkozója. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentorok találkozója, tapasztalatcseréje a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2011. október 3.
A pasaréti ferences közösség meghívására a főiskola tanárai, munkatársai és szerzetesnövendékei imádságos emlékezésen vesznek részt Szent Ferenc ünnepnapjának előestéjén.
 
2011. október 4.
Könyvtári Esték: Aquinói Szent Tamás és Olivi Péter vitája az ember lényegéről. Előadó Whitehouse Domonkos OFM.
 
2011. október 4. – december 13.
Az Iránytű – Hivatástisztázó kurzus folytatódik. A kurzus résztvevői kéthetente találkoznak. Témák: istenkapcsolat, önismeret, család, evangéliumi tanácsok, közösség, imádság, döntés, szerzetesség, papság.
 
2011. október 5.
A 2011/2012. tanév 1. félévében folytatódik a Sapientia Szabadegyetem – Az ember Isten titka tükrében címmel. Az előadásokat Tóth Beáta, a főiskola docense kéthetente tartja a Pesti Ferences Templomban. Az 1. előadás témája: Titok és teremtés.
 
2011. október 6.
A hagyományoknak megfelelően, Rózsafüzér Királynője ünnepének előestéjén közös rózsafüzérimádság a Gellérthegy oldalában lévő Szent Gellért szobornál városunkért és főiskolánkért.
 
2011. október 10.
Vendégelőadás A középkori ferences teológiai iskoláról és ezen belül Szent Bonaventuráról szóló szeminárium keretében. Előadó Szeiler Zsolt (PPKE BTK Filozófia Tanszék). Címe: Szentviktori Hugó és a viktorinus iskola hatása Szent Bonaventura munkásságában.
 
2011. október 11.
Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének éves ünnepi ülése. Előadók: Fejérdy Gábor, Papp Miklós, Szalamanov Zsuzsa.
 
2011. október 19.
A 2011/2012. tanév 1. félév, Sapientia Szabadegyetem – Az ember Isten titka tükrében címmel. A 2. előadás témája: Teremtmény.
 
2011. október 26–30.
Kirándulás a Székelyföldre. A résztvevőket a csíksomlyói ferencesek látják vendégül.
 
2011. november
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 8. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Martos Levente Balázs, Misztikus malom. Zsoltáridézetek a páli levelekben címmel.
 
2011. november 9.
Az igazság zarándokai, a béke zarándokai (Assisi, 2011. október 27.). Várnai Jakab OFM diavetítéses beszámolója a világvallások Assisi találkozójáról.
 
2011. november 9.
A 2011/2012. tanév 1. félév, Sapientia Szabadegyetem – Az ember Isten titka tükrében címmel. A 3. előadás témája: Isten képmása.
 
2011. november 9–11.
Sapientia Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) képzés rendezvényei. Vendég: Wolfgang Grassl marketing professzor (St. Norbert College, Winconsin).
 
2011. november 11.
Könyvbemutató – Nicola Bux előadása: Mélyülő hittel a szentmisén, Hogyan ne veszítsük el a hitünket a szentmisén?– XVI. Benedek pápa liturgikus reformja – A szerző előadást tart a liturgia mai helyzetéről.
 
2011. november 12.
Sapientia nap: A keresztény segítségnyújtás formái. Előadók Beer Miklós, Debrecenyi Károly István, Faragó Artúr, Gellai Judit, Johann Gyula, Joób Máté, Kővári Magdolna SSS, Rockenbauer Barnabás OFM, Semsey Gábor, Sziráki Erzsébet CB, Vágner Mihály.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 20. kötetében.
 
2011. november 16.
A Zöld Teaház: Hetesi Zsolt fizikus, főiskolák egykori diákja előadást tart a teremtésvédelem valós kérdéseiről.
 
2011. november 17.
Budapest Főváros Közgyűlése Lukács László piarista tanárnak, a főiskola alapító rektorának A keresztény eszmeiséget képviselő példamutató életútja elismeréséül Pro Urbe Budapest díjat adományoz.
 
2011. november 23.
A 2011/2012. tanév 1. félév, Sapientia Szabadegyetem – Az ember Isten titka tükrében címmel. A 4. előadás témája: Kétarcú létező.
 
2011. november 24.
Vendégelőadó Bernhard Callebaut, a loppianói (Firenze) Sophia Egyetemi Intézet oktatója. Előadásának címe: Egy kortárs karizma hatása korunk teológiájára, Egy szociológus a megújuló Szentháromság-teológia társadalmi hatásairól.
 
2011. november 26.
Pszichológusok és teológusok a megbocsájtásról – Konferencia. Szervezők: Sapientia Főiskola – Katolikus Pszichológusok Baráti Köre – Faludi Ferenc Akadémia – Magyar Pszichológiai Társaság Valláspszichológiai Szekciója. Előadók Horváth Szabó Katalin, Kézdy Anikó, Kulcsár Apollónia SJC, Somogyiné dr. Petik Krisztina, Topolánszky–Zsindely Katalin, Szabó Bertalan OP, Szabó Xavér OFM, Szitó Imre, Versegi Beáta–Mária CB.
 
2011. november 29.
Könyvtári Esték: Noé bárkájától az Ararát konyakig. Barangolás a Kaukázusban (Örményország/Grúzia). Xeravits Géza diavetítéses előadása.
 
2011. november 30.
FilmvetítésEmberek és istenek (Des hommes et des dieux, rendező: Xavier Beauvois francia film – az algériai tibhirine-ben 1996. március 26-án meggyilkolt hét trappista szerzetes történetét dolgozza fel. A filmvetítés után félórás csöndes szentségimádás a kápolnában.
 
2011. december
Megjelenik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata, a Studia Biblica Athanasiana 12. száma Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Biblikus tanulmányok címmel.
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Kis út sorozat 4. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Stefan Kiechle, Hogyan döntsek? címmel.
 
2011. december 1.
Átalakul a Sapientia Családpedagógiai Intézete. A főiskola szenátusának határozata alapján az Intézet neve: Családteológiai Intézet. Vezetőjének: Papp Miklós főiskolai docenst javasolja és terjeszti fel a Fenntartói Konferencia elé jóváhagyásra.
 
2011. december 6.
Karitatív nap. A cipős doboz akcióval a kazincbarcikai karitászt segítjük.
 
2011. december 7.
A 2011/2012. tanév 1. félév, Sapientia Szabadegyetem – Az ember Isten titka tükrében címmel. Az 5. előadás témája: Beteljesedés Istenben.
 
2011. december 8.
Véradás a főiskolán.
 
2011. december 10.
Jótékonysági vásár a főiskolán a Mikulás részvételével. 

2012. január
Megjelenik a Fundamentális Teológia Tanszék Sensus fidei fidelium sorozat 1. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Richard R. Gaillardetz, A katolikus teológia megalapozása. Bevezetés a teológiai ismeretelméletbe címmel.
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Kis út sorozat 5. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Raniero Cantalamessa, Engedelmesség címmel.
Megjelenik a Filozófia Tanszék Scintillae Sapientiae sorozat 1. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Bakos Gergely OSB (szerk.), Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról címmel.
 
2012. február
Megjelenik az Egyházjog Tanszék Sapientia Iuris sorozat 3. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Csiziné Dr. Schlosser Annamária, Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben címmel.
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Vita Consecrata sorozat 5. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Timothy Radcliffe, Új dalt énekeljetek címmel.
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Vita Consecrata sorozat 6. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Notker Wolf – Enrica Rosanna, Az embervezetés művészete címmel.
 
2012. február 4.
Szentmise és diplomaosztó ünnepség. Szatmári Györgyi, Kék Emerencia, Baritz Laura OP, Papp Miklós és Szabó Bertalan OP teológiai tanárok eskütételével.
 
2012. február 8.
Könyvbemutató. A Bibliatudomány Tanszék legújabb kiadványának bemutatója, Az Angyalok az ókortól Szent Tamásig. A könyv szerkesztői: Xeravits Géza – Tamási Balázs – Szabó Xavér OFM. A könyvet bemutatja és a pódiumbeszélgetést vezeti: Geréby György (CEU, Department of Medieval Studies) az MTA Könyvtárában.
 
2012. február 9.
Házszentelés. Görög rítus szerint végzi Papp Miklós.
 
2012. február 15.
A Sapientia Szabadegyetem – 2011/12. 2. félév. Az evangéliumok erőterében. 1. előadása a Belvárosi (Pesti) Ferences Templom Szent Ferenc termében. Előadó Szabó Xavér OFM. Az 1. előadás témája: Márk evangéliuma. Az előadások kéthetente szerdánként lesznek.
 
2012. február 16.
Könyvtári Esték. Áthosz szent hegye – az ortodox szerzetesség világa. Előadó Nacsinák Gergely András ortodox pap.
 
2012. február 17.
Mentortalálkozó. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentorok találkozója, tapasztalatcseréje – a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2012. február 20.
Farsangi bál. Az évfolyamelőadások témája ezúttal a világvallások.
 
2012. február 21. – május 8.
Az Iránytű – Hivatástisztázó kurzus folytatódik. A kurzus résztvevői kéthetente találkoznak, március 6-án, március 20-án, április 3-án, április 17-én és május 8-án. Témák: Istenkapcsolat, önismeret, család, evangéliumi tanácsok, közösség, imádság, döntés, szerzetesség, papság.
 
2012. február 23.
Beszélgetős előadások 1. – A Családteológiai Intézet szervezésében: „...férfinak és nőnek teremtette...” – és ráismerne? Férfi és a női identitás a fejlődési dimenziók mentén az életfeladatok tükrében. Előadók Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. február 23–24.
Johannes Baptist Freyer OFM (a Ferences Rend római kutatóintézetének munkatársa, 2005–2011 a római Antonianum ferences egyetem rektora) a Mai ferences teológia szabadon választott szeminárium meghívott előadójaként tömbösített szemináriumot tart Egy mai ferences teológiai antropológia vázlata címmel.
 
2012. február 25-26.
Az Öregdiák Szövetség Tápiógyörgyére szervez a Hallgatói Önkormányzattal együtt jószolgálati utat. Az alföldi településen egy jelenlegi hallgatónk oratóriumot működtet a helyi szegény sorsú gyermekeknek. Két gyermeket nevelőszülőként magához fogadott. Számukra gyűjtöttünk játékokat, írószereket, használati tárgyakat.
 
2012. február 27.
Egy nyelvet beszélünk – Találkozás fogyatékkal élő testvéreinkkel. A Sapientia Főiskola és az Öregdiák Szövetség műsoros délutánja fogyatékkal élő testvéreink közreműködésével.
 
2012. február 29.
A Sapientia Szabadegyetem – 2011/12. 2. félév. Az evangéliumok erőterében. 2. előadás. Témája: Máté evangéliuma. Előadó Szabó Xavér OFM, a Bibliatudomány Tanszék tanára.
 
2012. február 29 – május 14.
A hallgatók közös szentségimádása a főiskola kápolnájában: Február 29-én, március 19-én, április 16-án és május 14-én.
 
2012. március 6.
Kiemelt vendégelőadás. Eckhart Mester a szerzetes, a filozófus, a teológus és a misztikus. Előadó Bányai Ferenc egyetemi docens (ELTE ÁJK Filozófia Tanszék)
 
2012. március 8.
Beszélgetős előadások 2. – A Családteológiai Intézet szervezésében: „Szálakból kötelet” – gúzsba köt vagy megtart? Döntés, elköteleződés, hűség. Előadók Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. március 13.
Vendégelőadás. Szent Elréd barátság-fogalma a fenomenológia tükrében. Előadó Szalay Mátyás filozófus
 
2012. március 14.
Könyvtári Esték. Metanoia és megtérés: hit és ész szövevényes kapcsolata. Előadó Szalay Mátyás filozófus.
 
2012. március 14.
A Sapientia Szabadegyetem – 2011/12. 2. félév. Az evangéliumok erőterében. 3. előadás. Témája: Lukács evangéliuma és történeti műve. Előadó Szabó Xavér OFM, a Bibliatudomány Tanszék tanára.
 
2012. március 15.
Nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetést vehet át Fekete László András OFM, a Pedagógia Tanszék adjunktusa, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést Tomka Ferenc egyetemi tanár (Gyakorlati Teológia Tanszék) és a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Fogassy Judit SDSH, a Pedagógia Tanszék adjunktusa.
 
2012. március 24.
Sapientia nap. Szerzetesek misszióban. A konferenciát Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius nyitja meg. Előadók Lukács László SchP, Patsch Ferenc SJ, Tóth Zoltán SVD, Veisz Erzsébet, Ferences Mária Misszionárius nővér, Mohos Anna-Gabriella, Nyolc Boldogság Közösség, Sebastian Madassery, a Pápai Missziós Művek vezetője.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 21kötetében.
 
2012. március 27.
Könyvtári Esték. Bencés minimál – Beszélgetés a pannonhalmi bazilika felújításáról: Fehérváry Jákó OSB, Gunther Zsolt építész és Hartmann Gergely építész hallgató.
 
2012. március 28.
A Sapientia Szabadegyetem – 2011/12. 2. félév. Az evangéliumok erőterében. 4. előadás. Témája: János evangéliuma. Előadó Szabó Xavér OFM, a Bibliatudomány Tanszék tanára.
 
2012. április
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Kis út sorozat 6. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Raniero Cantalamessa, Szüzesség címmel.
 
2012. április 11.
A főiskola idén is csatlakozik az országos Bringázz a munkába! kampányhoz. A kampány 2012. április 11-e és május 15-e között tart.
 
2012. április 16.
Szentségimádás a szaléziak közreműködésével.
 
2012. április 18.
A Sapientia Szabadegyetem – 2011/12. 2. félév. Az evangéliumok erőterében. 5. előadás. Témája: Az evangéliumok Jézusának nyomában: A Szentföld mint az ötödik evangélium. Előadó Szabó Xavér OFM, a Bibliatudomány Tanszék tanára.
 
2012. április 19.
A főiskola kerékpárosainak megáldása.
 
2012. április 19.
Beszélgetős előadások 3. „... és boldogan éltek, míg meg nem haltak”. Kommunikáció, ami összetart. Előadók Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. április 20–21.
Helen Alford OP, a római Pápai Szent Tamás Egyetem Társadalomtudományi Karának dékánja előadást tart április 19-én a Corvinus Egyetemen, április 20-án a Sapientia Főiskolán. Április 21-én a Sapientia Főiskolán a Keteg hallgatóknak órát tart Az Egyház társadalmi tanítása a modern korban címmel.
 
2012. április 29.
A Sapientia Zöld Teaház programja a verbitáknál. Szentségimádás, szentmise, előadás –Felelősségünk a teremtett világért –, és kötetlen beszélgetés agapéval.
 
2012. május
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2011/2. száma.
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 20. kötete A „Szombat-év” * A keresztény segítségnyújtás formái címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2011. április 2-án és november 12-én rendezett tudományos konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett szövegét tartalmazza.
 
2012. május 5.
A HÖK megrendezi a kispályás labdarúgó kupát a szaléziek Don Bosco-pályáján.
 
2012. május 10.
A 2011/2012. évi Tudományos Diákköri Konferencia helyezettjei és dolgozatai:
I. helyezett: Csombor Rita: „Mert minden élő egyedűl az elevenre éhes…” Az LI. zsoltár és Balassi Bálint-féle parafrázisa a biblikus literatúra megközelítéséből.
II. helyezett: Szedlák Ilona: A Jó arcai és problematikája Flannery O'Connor novelláiban. A posztmodern irodalom és a teológia kapcsolata.
III. helyezett: Hetesiné Korcsok Edit: A játék pszichológiai szerepe a morális nevelésben. Csombor Rita és Szedlák Ilona továbbjut az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.
 
2012. május 11.
A legnagyobb szeretet (1Kor 13,13): A szeretet helye szívünk rendszerében. A Dogmatika Tanszék konferenciája. Köszöntő Orosz Lóránt OFM. Előadók Tóth Beáta, Richard Finn OP, Szabó Bertalan OP, Deák Hedvig OP, Puskás Attila.
 
2012. május 17.
A Filozófia Tanszék, a PPKE BTK Filozófia Intézete és a Weissmahr Béla Alapítvány szimpóziuma. A szellem valósága – konferencia Weissmahr Béla jezsuita filozófus munkásságáról. Előadók Szombath Attila, Mezei Balázs, Patsch Ferenc SJ, Paár Tamás, Bernáth László, Zsolnai György, Puskás Attila, Zimányi Ágnes, Hoppál Kál Bulcsú, Hankovszky Tamás, Frenyó Zoltán, Bakos Gergely OSB.
 
2012. május 17.
Félévtemető összejövetel.
 
2012. május 29–31.
A Bibliatudomány Tanszék nemzetközi konferenciája: International Conference on religion and female body in Ancient East Mediterranean. Előadók Benjamin G. Wright, Esztári Réka – Vér Ádám, Kőszeghy Miklós, Stefan Schorch, Thomas Hieke, Friedrich Reiterer, Balla Ibolya, Karin Schöpflin, Buzási Gábor, Hanna Stenström, Zamfir Korinna, Geréby György, Zsengellér József, Xeravits Géza, Ötvös Csaba, Parlagi Gáspár.
 
2012. május 30.
Jelenits István piarista tanár, a főiskola professor emeritusa Corvin-láncot kap kulturális és tudományos munkája elismeréséül. A Corvin-láncot Áder János köztársasági elnöktől, Orbán Viktor miniszterelnöktől és Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől veszi át.
 
2012. június
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2012/1. száma.
 
2012. június 14.
Somogyiné Petik Krisztina, főiskolánk Pszichológia Tanszékének vezetője, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán sikerrel védi meg doktori disszertációját. Doktori értekezésének címe: Felnőttképzési program a középéletkori átmenet támogatására.
 
2012. június 15.
Barazsuly István szalvatoriánust Christoph Schönborn bíboros, érsek a bécsi Szent István székesegyházban pappá szenteli.
 
2012. június 20.
Petres Erika Lúcia OP, főiskolánk tanársegédje a római Pontificia Università Gregoriana Filozófia Karán sikerrel védi meg doktori disszertációját. Dolgozatának címe: Arte, verità, essere. La riabilitazione ontologica dell’arte in Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty.
 
2012. június 29–július 3.
Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely személyes vezetésű lelkigyakorlatot tart a szécsényi ferences kolostorban.
 
2012. június 30.
Horváth András hallgatónkat Balás Béla püspök áldozópappá szenteli a Kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban.
 
2012. július 1.
Új rektor a főiskola élén, Várnai Sándor Jakab ferences.
 
2012. július 7.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség. A Te Deum főcelebránsa Várszegi Asztrik OSB. 12 hallgató veheti át a diplomáját.
 
2012. július 10.
Deák Hedvig OP nővér, az Árpádházi Szent Margit domonkos nővérek elöljárója, főiskolánk dogmatika tanszékének vezetője sikerrel védi meg doktori disszertációját a Pápai Gergely Egyetemen Prof. Paolo Martinelli kapucinus atya vezetése alatt, Consilia sapientis amici – Aquinói Szent Tamás felfogása az evangéliumi tanácsok megalapozásáról a teológiai antropológia fényében címmel.
 
2012. július 11.
Baán Zsolt Izsák OSB testvért Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát pappá szenteli a Bakonybél monostorban.
 
2012. július 28.
Kovács Levente Gyula pappá szentelése a Csíksomlyói Kegytemplomban.
 
2012. augusztus
Megjelenik az Egyházjog Tanszék Sapientia Iuris sorozat 4. kötete kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Orosz András Lóránt OFM – Ujházi Lóránd (szerk.), Egyházi intézmények jogi szabályozása címmel.
 
2012. augusztus 7.
Kortis Mónika Zsófia OP örökfogadalma a domonkos nővéreknél, a budakeszi Havas Boldogasszony templomban.
 
2012. augusztus 12.
Boldvai Márton Bertalan OPraem pappá szentelése Csornán, az Apátsági templomban.
 
2012. szeptember
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 9. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Elena Bosetti, Énekek éneke címmel.
 
2012. szeptember 8.
Szabó Márton, Gérecz Imre és Bokros Márk bencés testvérek örökfogadalma a pannonhalmi bazilikában.
 
2012. szeptember 8.
Tanévkezdő Veni Sancte. Főcelebráns Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök.
 
2012. szeptember 16.
Varga Kapisztrán OFM ezüstmiséje a Pasaréti Ferences templomban.
 
2012. szeptember 22.
Piatrik Pió ferences testvér ünnepélyes fogadalmat tesz a Rendben a pasaréti ferences templomban.
 
2012. szeptember 27.
Kiemelt vendégelőadás: Isten és Izrael szeretete. A Deuteronómium teológiai középpontja. Előadó Georg Braulik bencés szerzetes.
 
2012. október 3. és 2013. május 8között.
Iránytű – hivatástisztázó műhely a 2012/13-as tanévben folytatódik.
 
2012. október 5.
Mentortalálkozó. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentorok találkozója, tapasztalatcseréje – a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2012. október 5.
Öregdiák találkozó.
 
2012. október 10.
A hivatás és a család közötti egyensúly – Walter Schmidt professzor, családszakértő előadása a Gyakorlati Teológia Tanszék szervezésében.
 
2012. október 11.
Megemlékezés a főiskolán – a II. Vatikáni zsinat megnyitásának ötvenedik évfordulója és XVI. Benedek pápa meghirdetett Hit Évének megnyitója alkalmából. Az esemény tiszteletére készült táblakép leleplezése a rektori iroda előtti. A megemlékezés után szentmise a kápolnában.
 
2012. október 11.
A hagyományoknak megfelelően a HÖK közös rózsafüzér imádsága a Gellérthegy oldalában lévő Szent Gellért szobornál városunkért és főiskolánkért.
 
2012. október 18.
Könyvtári Esték. Palamasz Szent Gergely teológiájáról és Jos Decorte emlékest. Előadó Baán István görögkatolikus püspöki helynök, az MTA doktora, moderátor: Bakos Gergely OSB, a Filozófia Tanszék vezetője.
 
2012. október 18.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében: 1. Egyedülállók életstílusa. Előadók Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. október 25.
Kateketikai műhely 2012., a Hit évében. Gyakorló hitoktatók, hittanárok, katekéták részére a Pedagógia Tanszék szervezésében. Az estéket a főiskola tanárai vezetik. 1. alkalom: Hit – hitátadás – katekizmus.
 
2012. november 7.
A Sapientia Főiskola idén, immár harmadik évben szolgál a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradás helyszínéül.
 
2012. november 8.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében. 2. Családi örökségünk – kincsek és terhek. Előadók Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. november 17.
Sapientia nap: A keleti teológia a házasságról, a családról. Előadók Kocsis Fülöp, Orosz Atanáz, Baán István, Kruppa Tamás, Vincze Krisztián, Dobos András, Makláry Ákos, Verdes Miklós, Papp Miklós. Közreműködik a Szent Efrém Férfikar. A konferencia alatt kiállítás és görögkatolikus könyvek és kegytárgyak vására.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 22. kötetében.
 
2012. november 13.
Kateketikai műhely 2012., a Hit évében. Gyakorló hitoktatók, hittanárok, katekéták részére a Pedagógia Tanszék szervezésében. Az estéket a főiskola tanárai vezetik. 2. alkalom: Biblia – katekézis – eszkatologikus várakozások a Bibliában.
 
2012. november 27.
Könyvtári Esték. IQ és/vagy EQ? Az érzelmi intelligencia jelentősége a gyermeknevelésben. Előadó Szitó Imre.
 
2012. november 29.
Nemzetközi konferencia az Egyházjog tanszék és a Konrad Adenauer Alapítvány közös szervezésében: Béke és biztonság. Előadók Várnai Jakab OFM rektor (megnyitó), Frank Spengler (Konrad Adenauer Alapítvány), Orosz Lóránt OFM (Sapientia), Kántor Zoltán (Nemzetpolitikai Kutatóintézet, PPKE BTK), Ujházi Lóránd (Sapientia), Enzo Sammarco (Vatikánváros Polgári Védelmi- és Biztonsági Szolgálata Igazgatósága), Kiss Paszkál (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar), Resperger István (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Broczky Beáta, programkoordinátor, Gájer László moderátor (Érseki Bíróság), Bodnár Dániel rabbi (EMIH), Sulok Zoltán (MME), Kalota József (Konstantinápolyi Patriarchátus)
 
2012. november 29.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében: 3Nagy gyerek – nagy gond? Kamasz a családban. Előadók Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. december
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2012/2. száma.
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata, a Studia Biblica Athanasiana 13. száma Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Szavak, képek, költészet – a Biblia világából címmel.
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 21. kötete Szerzetesek misszióban címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2012. március 24-én azonos címmel rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
Megjelenik a Filozófia Tanszék Scintillae Sapientiae sorozat 2. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Bakos Tibor Gergely (szerk.), Korunk iránytűje: a Caritas in Veritate kezdetű enciklika jelentőségéről címmel.
 
2012. december 4–13.
Adventi programok a HÖK szervezésében: adventi gyertyagyújtás, Mikulás-est filmnézéssel, rekollekciós szentmisék nappalisoknak és estiseknek.
 
2012. december 5.
Kiemelt vendégelőadás. Aktuális folyamatok az iszlám világban. Előadó Rostoványi Zsolt egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora.
 
2012. december 7.
Az Erkölcstan tanfolyamon végzettek tanúsítvány átadási ünnepsége.
 
2012. december 8.
Jótékonysági vásár a főiskolán.
 
2012. december 12.
Könyvbemutató. Örökség és küldetés című rendtörténeti kötet bemutatója. Megnyitó Várszegi Asztrik főapát. A kötetet a főiskola részéről Várnai Jakab OFM és R. Várkonyi Ágnes történész méltatja. A kötet a 2010. október 19–20. között megrendezett konferencia anyagát tartalmazza, amely közös szervezésben jött létre a Magyar Bencés Kongregációval és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával.
 
2013. február
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 10. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Simon T. László, A kezdetek varázsa és lendülete címmel.
 
2013. február 2.
Szentmise és diplomaosztó ünnepség. 15 hallgató veheti át a diplomáját.
 
2013. február 5.
A Hit éve alkalmából a Vigilia folyóirat pályázatot hirdetett A keresztény hit szerepe Európa mai és holnapi kultúrájában címmel. A bírálóbizottság (elnöke Bábel Balázs, tagjai Hankiss Elemér, Jelenits István piarista, Jókai Anna, Lukács László piarista, Mezei Balázs, Puskás Attila).
A nagy érdeklődést kiváltó pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és a díjkiosztása a Díszteremben. Ennek keretében a díjnyertes dolgozatok írói ismertetik téziseiket, majd pódiumbeszélgetés. A díjakat Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek adja át Görföl Tibornak, Török Csabának és Bodó Mártának.
 
2013. február 15.
Mentortanárok találkozója.
A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentorok találkozója, tapasztalatcseréje a Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2013. február 28.
Kiemelt vendégelőadás a Filozófia Tanszék vallásfilozófiai előadássorozata keretében: Humanitáson innen és túl. Viktor E. Frankl vallásbölcselete. Előadó Sárkány Péter filozófus, főiskolai tanár (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác).
 
2013. március
Elindul a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban (KETEG) honlap.
 
2013. március 4.
A Szép magyar beszéd háziversenye. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Fonetikai Tanszéke és az ELTE Bölcsészettudományi Kara meghirdeti a 2012/2013-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszédversenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.
I.helyezett: Tóth Krisztina.
II. helyezett: Kovács Krisztián
III. helyezett: Molnár Lehel.
Főiskolánkat az áprilisban megrendezésre kerülő országos döntőn Tóth Krisztina hallgatónk képviseli.
 
2013. március 12.
Könyvtári Esték. Keretbe zárt hit: vallási témájú képregények világa. Előadó Tálosi András (képregényrajzoló művész).
 
2013. március 12.
Kateketikai műhely. 2013. 1. Dogmatika – Megváltásunk titka. Kateketikai műhely a Hit évében gyakorló hitoktatók, hittanárok, katekéták részére.
 
2013. március 18.
Nagyböjti rekollekciós szentmise a HÖK szervezésében. Az elmélkedést Zsódi Viktor piarista tartja.
 
2013. március 20.
Szalézi centenárium. Szalézi nap – Könyvbemutató. Köszöntőt mond: Várnai Jakab OFM rektor és Hölvényi György államtitkár.
Az Isten szolgája, Sándor István kisjátékfilm vetítése. Beszélgetés Dér András rendezővel.
Szaléziak jubileumi album bemutatása. Beszélgetés Lengyel Erzsébet szerkesztővel.
Szalézi történetek interjúkötet bemutatása. Beszélgetés Rózsáné Czigány Enikő szerkesztővel.
 
2013. március 23.
Sapientia nap: A szerzetesi hivatások gondozása. Előadók Palánki Ferenc püspök (megnyitó), Amedeo Cencini fdcc, Koronkay Zoltán SJ, Révay Edit RSCJ, Kurt Schmidl (Canisiuswerk), Gordana Igrec FDC, Pantea Tibor OFM.
A konferencia előadásait a Főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 23. köteteként.
 
2013. április
Megjelenik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata, a Studia Biblica Athanasiana 14. száma Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Evangéliumi Hagyomány Márk és Lukács iskolájában címmel.
 
2013. április 9.
Könyvtári Esték. René Girard – A kereszténység és buddhizmus találkozásában. Előadó Yvon Myoken (zen mester, a Mokusho Zen Ház közösségének vezetője). Moderátor: Bakos Gergely OSB.
 
2013. április 9–11.
Civil gazdaság. Háromnapos nemzetközi konferencia a katolikus társadalmi tanításról. Előadók Stefano Zamagni, a Bolognai Egyetem professzora, Helen Alford OP és Francesco Compagnoni OP, a római Pápai Szent Tamás Egyetem professzorai.
 
2013. április 11.
Kiemelt vendégelőadás: Spirituality and Contemporary Art – Problems and Possibilities. Lelkiség és kortárs művészet – problémák és lehetőségek. Graham Howes oxfordi művészettörténész előadása a szakrális művészetről.
 
2013. április 18.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében: 1. Szülőnek születünk? – avagy a jó szülő holtig tanul. Előadók Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2013. április 19.
Katolikus Hittudományi Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája.
 
2013. április 24.
Egy magyar misszionárius hétköznapjai. Képek a Fülöp-szigeteki verbita misszió életéből. Előadó Lányi Béla verbita misszióstestvér.
 
2013. május 2.
A 2012/13. évi Tudományos Diákköri Konferencia. A 2013. április 19-én elbírált legjobb dolgozatok szerzői előadják pályamunkájukat.
Idén nem osztott ki I. helyezést a zsűri.
II. helyezést ért el Kokas Gabriella: Isten szeretete Norwichi Júliána művében (a Jézus, mint anya kép tükrében) – szisztematikus teológia. Tamás Dániel SVD: Mi közünk azikonromboláshoz? (Az első ikonrombolás teológiai vitáinak hatása a mai keresztény életvezetésre) – történeti teológia.
 
2013. május 9.
Ferences könyvbemutató. Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről I–II. A kétkötetes kiadványt bemutatja: Sarbak Gábor irodalomtörténész.
 
2013. május 16.
Félévtemető összejövetel. Idén is sor kerül a most már hagyományosnak mondható Félévtemető partyra.
 
2013. május 16.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében: 2Szerethet-e mást az, aki önmagát nem szereti? Az önértékelés fontossága a kapcsolatokban. Előadók Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2013. május 23.
Kateketikai műhely 2013. 2.Morális – Életvezetésre nevelni. Kateketikai műhely a Hit évében gyakorló hitoktatók, hittanárok, katekéták részére. Morálteológia és katekézis ma.
 
2013. május 27.
Könyvbemutató. Egy fogoly apát feljegyzései. Endrédy Vendel zirci apát feljegyzései az ÁVH börtönében kötet bemutatója. Köszöntő: Zombori István történész. Előadók Várszegi Asztrik OSB főapát, Dékány Árpád Sixtus OCist. apát, Gyarmati György főigazgató, Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin főigazgató-helyettes, Erdődy Gábor egyetemi tanár, Cúthné Gyóni Eszter doktorjelölt.
 
2013. május 30.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében: 3. Határvonalak családon belül és kívül. Egyén, kiscsalád, nagycsalád? Előadók Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2013. június
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2013/1. száma.
 
2013. június 4–6.
A Sapientia Főiskola Bibliatudomány Tanszéke és a Károli Gáspár Református Egyetem által szervezett konferencia: Aspects of Deutero canonical and Cognate Literature. Előadók Xeravits Géza, John Kampen, Greg Schmidt Goering, Karin Schöpflin, Panc Beentjes, Balla Ibolya, Luca Mazzinghi, Tamási Balázs, John Collins, Stefan Schorch, Gabriele Boccaccini, Ben Wright, Zsengellér József, Katell Berthelot, Fröhlich Ida, Francis Macatangay.
 
2013. június 10.
The Situation of Palestinian Christians in the Holy Land. Ziad Bandak miniszter, Mahmúd Abbasz palesztin elnök keresztényügyi tanácsadója, a betlehemi Születés Temploma felújítására létrehozott elnöki bizottság vezetője tart vetítettképes angol nyelvű előadást.
 
2013. július
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 22. kötete A keleti teológia a házasságról, a családról címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2012. november 17-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
2013. július 6.
Tanévzáró Te Deum és diplomaosztó ünnepség. A szentmise főcelebránsa Magyar Gergely OFM. 46 hallgató veheti át a diplomáját.
 
2013. július 9.
Megnyílik a főiskola Erkölcs és emberség - Erkölcstan honlapja.
 
2013. augusztus
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Vita Consecrata sorozat 7. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Lukács János, Jezsuita képzés a Rendalkotmányban címmel.
 
2013. augusztus 9.
Elhunyt Baternay Ágota Sacré Coeur nővér, Főiskolánk Szerzetesteológiai Intézetének kutatója. A nyilvános szerzetesi élet 1989-es visszanyerése után az ő vezetésével szerveződött meg a teológiai képzés a női szerzetesek számára (Sophia-képzés), amelyet Főiskolánk visz ma tovább.
 
2013. szeptember 7.
Veni Sancte.
 
2013. szeptember 12.
Ars Sacra Fesztivál. Az Énekek éneke képekben, prózában és hexameterekben. Könyvbemutatóval egybekötött kiállítás megnyitó az Ars Sacra Fesztivál keretében.
 
2013. szeptember 14.
Molnár Lehel piarista örökfogadalma.
 
2013. szeptember 14.
Fejes István ferences örökfogadalma.
 
2013. szeptember 19.
Sapientia Szabadegyetem – 1. előadás. Zarándokok zsoltárai? (Zsoltárok 120–134 szerepe a Zsoltárok Könyvében). Előadó Szatmári Györgyi.
 
2013. szeptember 23.
Szent Gellért ünnepének vigíliája a Szent Szabina Kápolnában. A Bencés Tanulmányi Ház ünnepi vesperásra (főcelebráns Dejcsics Konrád OSB) és előadásra, majd a hagyományokhoz híven agapéra meghívja a főiskola tanárait, hallgatóit, munkatársait.
 
2013. szeptember 24.
A budapesti Piarista Gimnázium Iskolai lelkigyakorlatok címmel műhelykonferenciát rendez a téma iránt érdeklődő szakembereknek. A műhelykonferencia célja: Iskolai lelkigyakorlatot tartók meghívása és az eddig ismert jó gyakorlatok bemutatása és megosztása, iskolai lelkigyakorlatos tevékenységek gazdagabbá tétele, együttgondolkodás az iskolai lelkigyakorlatok kapcsán, korszerű lehetőségek, módszerek és eszközök terjesztése. Előadók Farkas István SchP, Rubovszky György SchP, Borbás Péter, Semsey Gábor, Székely Zoltán: Apa-fiú nap és kamasz tréning szülőknek, Kollár Zsolt, Lobmayer Imre SchP, Káposztássy Béla, Zsódi Viktor SchP, Hári Ildikó, Frész Timóteus OFM.
 
2013. szeptember 26.
Sapientia Szabadegyetem – 2. előadás. Válás után – menteni a menthetőt. Előadó Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós. A Családteológiai Intézet rendezvénye.
 
2013. október
Megjelenik a Fundamentális Teológia Tanszék Sensus fidei fidelium sorozat 2. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Bernhard Welte, Mit jelent hinni? Vallásfilozófiai megfontolások címmel.
 
2013. október 2. és 2013. december 11. között.
Iránytű – hivatástisztázó műhely a 2013/14-es tanévben folytatódik.
 
2013. október 2.
Kerekasztal-beszélgetéssel kísért irodalmi emlékest Sík Sándor halálának 50.évfordulója alkalmából Embernek lenni címmel a Piarista Rend Magyar Tartományának szervezésében.
Az est során Sík Sándor életútját kísérhetjük végig különböző aspektusokból gyermekkorától haláláig. A piarista szerzetes, a tartományfőnök, a cserkészvezető, az irodalmár, a pap-költő mind egy külön „arc", amely egy személyben testesül meg. Horváth Bálint irodalom szakos piarista gimnáziumi tanár kérdéseire válaszol Borián TiborJelenits István, Lukács László piarista atyák és Koltai András levéltáros, miközben felcsendülnek Sík Sándor legszebb költeményei Dóczy Péter színművész tolmácsolásában.
Sík Sándor emlékkiállítás nyílik a Piarista Gimnázium épületében.
 
2013. október 3.
Sapientia Szabadegyetem – 3. előadás. A jeruzsálemi templom továbbélése az ókori zsinagógákban. Előadó Xeravits Géza
 
2013. október 4.
Mentortanárok találkozója. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentorok találkozója, tapasztalatcseréje a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2013. október 8.
Könyvtári Esték. Jos Decorte emlékest: Amit Norwichi Julianna megértett Istenből... Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai. Előadó Kokas Gabi, a Sapientia Főiskola mesterszakos hallgatója, moderátor: Bakos Gergely OSB Filozófia Tanszék, tanszékvezető.
 
2013. október 10.
Megjelenik a Filozófia Tanszék Amici Sapientiae című sorozatának 1. kötete: Hit és ész: teológiai és filozófiai közelítések. A sorozat szerkesztői Szeiler Zsolt, Bakos Gergely OSB, Sárkány Péter.
 
2013. október 10.
Sapientia Szabadegyetem – 4. előadás: Életfeladatok az életközép idején, függőségek, kicsúszások. Előadó Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós. A Családteológiai Intézet rendezvénye.
 
2013. október 11. – december 13.
Etikatanári műhely. Előadás és találkozó, elmélet és módszertan.
Október 11. Előadó Kotschy Andrásné: Változások a pedagógusok életében, pedagógus életpálya, információk első kézből.
November 8. Előadó Jelenits István SchP: Etika és művészet.
December 13. Előadó Lukács László SchP: Etikaoktatás vagy erkölcsi nevelés?
 
2013. október 17.
Sapientia Szabadegyetem – 5. előadás: Az imádság teológiája Lukács írásaiban. Előadó Szabó Xavér OFM.
 
2013. október 24.
Sapientia Szabadegyetem – 6. előadás: Gyász, veszteség a családban, az egészséges és a patológiás feldolgozás. Előadó Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós. A Családteológiai Intézet rendezvénye.
 
2013. október 30.
A hagyományoknak megfelelően a HÖK közös rózsafüzér imádsága a Gellérthegy oldalában lévő Szent Gellért szobornál városunkért és főiskolánkért.
 
2013. november
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 23. kötete A szerzetesi hivatások gondozása címmel, amely a 2013. március 23-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 11. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Frédéric Manns OFM, Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban címmel.
Megjelenik az Egyházjog Tanszék Sapientia Iuris sorozat 5. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Orosz András Lóránt – Ujházi Lóránd (szerk.), A Katolikus Egyház biztonsági helyzete a huszonegyedik században címmel.
 
2013. november 5.
Diakónusszentelés. Főiskolánk bencés hallgatóit – Gérecz Imrét, Bokros Márkot és Matusz Hugót – a diakonátus szentségében részesíti Várszegi Asztrik OSB főapát.
 
2013. november 7.
Sapientia Szabadegyetem – 7. előadás: Gyermekvédelem – Magyarország 2013. Előadó Gulyásné Kovács Erzsébet.
 
2013. november 8.
A Kossuth-szónokversenyen a főiskolánkat képviselő Haramza Márk nyerte a zsűri különdíját.
A szónokversenyen 45 versenyző vett részt a Kárpát-medence szinte minden felsőoktatási intézményéből. A versenyen az előadásmód mellett a szövegek tartalmát, nyelvi megformáltságát is pontozta a zsűri. A versenyzők egy előre elkészített és egy helyben rögtönzött beszédet mondtak el.
 
2013. november 14.
A HÖK Kulturális- és Sportbizottsága amatőr asztalitenisz bajnokságot rendez.
 
2013. november 16.
Sapientia nap: Hitünk központi titka: a megváltás. Előadók Bernard Sesboüé jezsuita (Párizs) (videókonferencia), Karen Kilby (Durham), Kruppa Tamás, Szabó Xavér OFM és Tőzsér Endre SchP. A rendezvény egyben a Sapientia Szabadegyetem 8. előadása.
A konferencia előadásait a Főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 25köteteként.
 
2013. november 21.
Sapientia Szabadegyetem – 9. előadás: Teológiai kérdések a „szegény Egyházról”. Előadó Várnai Jakab OFM
 
2013. november 25.
Kiemelt vendégelőadás. Buddhisták Magyarországon. A főiskola vendége: Jelen János, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektora.
 
2013. november 27.
Könyvtári Esték: A Z-generáció médiahasználati szokásai – egy empirikus kutatás tanulságai. Előadó Glózer Rita (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék).
 
2013. november 28.
Sapientia Szabadegyetem 10. záróelőadás, a Hit évének lezárása: Az egyház korfordulójának pápája: XVI. Benedek. Előadó Lukács László SchP.
 
2013. november 30.
Papszentelés. Jelencsics Erich Gábor pappá szentelése a Révkomáromi Szent András templomban.
 
2013. december
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2013/2. száma, a Sapientia Füzetek sorozat 24. kötete Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után címmel Pákozdi István szerkesztésében.
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Kis út sorozat 8. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Cesare Vaiani, Assisi Szent Ferenc útja címmel.
 
2013. december 4.
A Sapientia Főiskola negyedik alkalommal szolgál a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradás helyszínéül.
 
2013. december 5.
Youssef Fakhoury libanoni-magyar származású melkita katolikus, a Pro Christianis szervezet vezetőjének előadása a jelenkori keresztényüldözésekről, valamint a kortárs keresztény vértanúkról és hősökről.
 
2013. december 14.
Jótékonysági vásár. A gyűjtést idén a szaléziak nyergesújfalui Irinyi Iskolájának javára rendezzük. A gyűjtés eredménye: 60.000 Ft és 60 db ajándékokkal teli cipősdoboz. Különösen nagy értékű könyvadományokkal támogatta a vásárt a Szent István Társulat, a Kairosz Kiadó, a Vigilia Kiadó és a Bencés Kiadó.

2014. január 17.
Elindul az osztatlan tanárképzés. Jogilag lehetővé vált a hittanárképzés osztatlan formában való megszervezése 10 féléves formában. Önállóan indítunk szakpárt: „hittanár-nevelő tanár – erkölcstan- és etikatanár”, nappali és esti rendszerben.
A 2014/15-ös tanévre meghirdetjük a hittanár-nevelő tanár szakot a következő szakokkal párban is. A felsorolt szakokat az ELTE-n hallgatja a hallgató, de a Sapientia hallgatójaként.
1. angol nyelv és kultúra tanára, 2. ének-zene tanár, 3. francia nyelv és kultúra tanára, 4. latin nyelv és kultúra tanára, 5. magyartanár, 6. német nyelv és kultúra tanára, 7. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára.
2. Az ELTE-vel közösen felkínált szakpárok sora bővülni fog a 2015-ös tanévtől a természettudományi és egyéb bölcsész-szakokkal.
 
2014. január 18.
Pszichológusok és teológusok a házasságról – konferencia a Pszichológia Tanszék és Családteológiai Intézet, a Katolikus Pszichológusok Baráti Köre és a Magyar Pszichológiai Társaság Valláspszichológiai Szekciója szervezésében. Előadók Tőzsér Endre SchP, Horváth-Szabó Katalin, Gyombolai Zsolt – Gyombolai-Kocsis Fruzsina, Papp Miklós, Urbán Szabolcs.
 
2014. január 31.
A MAB 2014/2/VII/sz. határozata alapján a főiskolát, valamint annak hitéleti szakjait 2018. december 31-ig akkreditálja. (Az előző intézményakkreditáció 2007/7/XI/1/5. sz. MAB határozat.)
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása a főiskola akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek.
 
2014. február
Megjelenik a Fundamentális Teológia Tanszék Sensus fidei fidelium sorozat 3. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.), A hitvallástól a teológiai megalapozásig. Szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet tanulmányozásához címmel.
 
2014. február 1.
Diplomaosztó ünnepség szentmisével. 24 hallgató veheti át a diplomáját.
 
2014. február 5.
Nyílt nap mindazoknak, akik a szakpáros tanárképzésben hittanár-nevelő tanár és erkölcstan- és etikatanár szakpárt, vagy valamely közismereti szak mellett a hittanár-nevelő tanárszakot szeretnék választani, vagy végső döntésük előtt szívesen megismernék szakjainkat, intézményünket, és szeretnének találkozni a főiskola hallgatóival, oktatóival és a tanulmányi kérdésekben segítő dolgozóival.
 
2014. február 6.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 1. előadása. Betegek ápolása és haldoklók kísérése a családban címmel. Előadók Révay Edit RSCJ, Somogyiné Petik Krisztina, Papp Miklós.
 
2014. február 13.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 2. előadása. Bibliai földrajz – történetek, találkozások, emlékezet 1.: Galileai történetek. Előadók Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM.
 
2014. február 14.
Etikatanári műhely 1. Játék az erkölcstan órán. Előadó Fekete Anna.
 
2014. február 20.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 3. előadása. Házasság krízisben. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2014. február 21.
Mentortanárok találkozója. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, tapasztalatcseréje – a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2014. február 24.
Farsangi bál a HÖK szervezésében, vendégeinkkel, a pázmányos hallgatókkal Fekete-fehér címmel.
 
2014. február 26.
Kiemelt vendégelőadás. A templomépítészet jelenkori kihívásai. A Gyakorlati Teológia Tanszék vendége: Katona Vilmos építészmérnök.
 
2014. február 27.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 4. előadása. Bibliai földrajz – történetek, találkozások, emlékezet 2.: Galileai történetek. Előadók Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM.
 
2014. március
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 12. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Kőszeghy Miklós, Föld alatti Izrael címmel.
 
2014. március 4.
Könyvtári Esték: Kereszt-szál. Találkozás Magyar Krisztina grafikusművésszel.
 
2014. március 6.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 5. előadása. Bibliai földrajz – történetek – találkozások – emlékezet 3.Emlékezet Jeruzsálemben. Előadó Xeravits Géza.
 
2014. március 10.
Megjelenik a Böjti falatokElmélkedések nagyböjt minden napjára című kiadvány a HÖK gondozásában.
 
2014. március 13.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 6. előadása. Erőforrások a családban. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2014. március 17.
Szép magyar beszéd háziverseny.
I. helyezett: Szabó Péter OFM.
II. helyezettek: Hidasi Viktória és Koncsik Borbála Veronika.
Főiskolánkat az április 11-én megrendezésre kerülő országos döntőn Szabó Péter ferences hallgatónk képviseli.
 
2014. március 21.
Etikatanári műhely 2. Hogyan válhatok az erkölcstan jó tanárává? Előadó Dr. Nagy Krisztina.
 
2014. március 22.
Sapientia nap. A szerzetesség mint az imádság iskolája. A konferenciát megnyitja: Orosz Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchája. Előadók Maximiliano Herráiz García OCD (Ávila), Laczkó Zsuzsa SJC, Varga Kapisztrán OFM, Nárai Éva Sr. Ferenc Mária OSC, Jeges Valéria Mirjam OCD.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 26. köteteként.
 
2014. március 27.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 8. előadása. Szenttéavatásra készülve... Egy pápa – három szociális enciklika. II. János Pál pápa iránymutatása a társadalmi kérdések megoldásában. Előadó Kék Emerencia.
 
2014. március 28.
Boldogság közgazdaságtana konferencia a MOM-ban a Keteg (Sapientia) és az Érme Üzleti Háló szervezésében. A szakkonferencián neves külföldi és hazai szakemberek tartanak előadást, többek között Luigino Bruni, a római Lumsa Egyetem közgazdász professzora, Bogsch Erik (Richter Gedeon Zrt.), Aczél Petra (Budapesti Corvinus Egyetem), Kerekes Sándor (Budapesti Corvinus Egyetem).
 
2014. április
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 25. kötete Hitünk központi titka a megváltás címmel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2013. november 16-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
2014. április 3.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 9. előadása. Szenttéavatásra készülve... II. János Pál, A test teológiája. Előadó Tóth Beáta.
 
2014. április 8.
Könyvtári Esték: P. Dardot–Ch. Laval, A globálrezon – A neoliberalizmus múltja és jelene. Loppert Csaba és Harai Levente SJ beszélgetése a könyvről.
 
2014. április 10.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 10. záróelőadása. Szenttéavatásra készülve... II. János Pál pápa teológiai munkásságának méltatása. Előadó Várnai Jakab OFM rektor.
 
2014. április 11.
Etikatanári műhely 3. Az első éves tapasztalatok. Beszélgetés az erkölcstan oktatásának első éves tapasztalatairól, örömök és küzdelmek, kérdések és megoldási javaslatok. Előadók Mervay Miklós és Papp Miklós.
 
2014. április 11.
Főiskolánk I. éves hallgatója, Szabó István Péter ferences testvér a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének országos döntőjén I. helyezést ér el.
 
2014. április 30.
Tanári szeminárium. Témája: Isten terve és az ember kiteljesedése.
 
2014. május 22.
A zarándoklat – Hitéleti, tudományos és gyakorlati szempontok – konferencia.
Megnyitó Várnai Jakab OFM rektor és Székely János püspök. Előadók Don José Brosel Gavilá (Vatikán), Deák Hedvig OP, Barna Gábor, Konkoly-Gyuró Éva, Horkay Nándor, Molnár András József.
 
2014. május 27.
Balázs Ervin professzor, a MAB képviseletében átadja a 2014. január 31-én kiállított tanúsítványt. Ennek alapján a főiskola 2018. december 31-ig a MAB által akkreditált felsőoktatási intézmény.
 
2014. május 28.
Könyvbemutató. A Katolikusüldözés Ukrajnában és Kárpátalján című könyvet bemutatja Földes Ferenc piarista történész. A rendezvényen részt vesz: Hidász Ferenc OFM, a kötet fordítója és Melega Gabriella Anna OP, a kárpátaljai függelék társszerzője.
 
2014. május 31.
Ökumenikus Diákfilmszemle 2014. – a katolikus, a református, az evangélikus iskolák tanulói számára.
 
2014. május 31.
Komáromi Jób ferences diakónust, főiskolánk volt hallgatóját pasaréti templomban május 31-én a 18 órakor kezdődő szentmise keretében szenteli pappá Udvardy György pécsi püspök.
 
2014. június
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2014/1. száma.
 
2014. július 5.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség. A szentmise főcelebránsa és az ünnepség díszvendége Juan Javier Flores Arcas OSB, a római San Anselmo Egyetem rektora.
 
2014. augusztus
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 26. kötete A szerzetesség mint az imádság iskolája címmel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2014. március 22-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
Megjelenik a Filozófia Tanszék Amici Sapientiae sorozat 2. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Sárkány Péter, A filozófia mint praxis címmel.
 
2014. szeptember 6.
Veni Sancte. A tanévnyitó szentmise főcelebránsa: Dobszay Benedek ferences tartományfőnök.
 
2014. szeptember 17.
Szerzetesek szekere – Budapesti Szerzetesi Gyűjteményi Nap a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Könyvtára és Levéltára és a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és Levéltára közreműködésével. A helyszínül szolgáló díszterem – hajdan a piarista rendház ebédlője – előterében, az aulában.
Előadók Varga Kamill OFM, Forgó András történész, a PPKE BTK, Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára kutatója, Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény részéről, Mihalik Béla Vilmos, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltárának vezetője.
Az előadások után Koltai András vezetést tart a résztvevőknek az épületben, majd a piarista könyvtárban Baranya Péter könyvtáros bemutatja a gyűjteményt.
 
2014. szeptember 18.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 1. előadás. Teremtésvédelem a lelkipásztori teológia szemével. Előadó Nobilis Márió.
 
2014. szeptember 19.
A 2014/2015. tanévben elindult az osztatlan hittanárképzés az ELTE Bölcsészkarával együttműködve.
 
2014. szeptember 19.
60 órás Erkölcstan tanfolyam indul általános iskolai tanároknak az „Erkölcstan” tantárgy 5–8. évfolyamokon történő oktatására.
 
2014. szeptember 20.
Szoliva Gábriel ferences testvér örökfogadalmat tesz a pasaréti Páduai Szent Antal ferences templomban.
 
2014. szeptember 25.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 2. előadás. Az önismeret mint a család erőforrása. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2014. szeptember 26.
Mentortanárok találkozója. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, tapasztalatcseréje – a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2014. október 2.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 3. előadás. Alma és fája, avagy Nagy Heródes és dinasztiája. Előadók Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM.
 
2014. október 7.
Könyvtári Esték: Jos Decorte emlékest – Hit és ész viszonya Aquinói Szent Tamásnál. Előadó Szeiler Zsolt.
 
2014. október 8.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 1. félév – 1. alkalom. Naphimnusz Műhelyt indít a Sapientia Főiskola és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület. A találkozásaink minden olyan érdeklődő számára nyitottak, aki elkötelezettséget érez magában a teremtett világ védelme érdekében végzett aktivitásra, és szeretné ennek alapjait elméleti szinten is mélyebben megérteni a keresztény teológia felismeréseinek segítségével. Havi találkozóinkon a katolikus keresztény teológia, különösen az egyházi cselekvés teológiája fényében szeretnénk mélyebben megérteni a keresztény élet és a környezeti kérdésből fakadó, halaszthatatlan tettek összefüggéseit.
• Isten, ember, teremtett világ
• Keresztény cselekvés és környezetvédelmi elkötelezettség
• Az elmélet gyakorlata – a gyakorlat elmélete
• Világiasság vagy a világ szeretete?
 
2014. október 9.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 4. előadás. Nagy Heródes építkezései. Előadó Xeravits Géza.
 
2014. október 10.
Jegyesoktatók képzése – 60 órás képzést indít a Családteológiai Intézet a jegyesoktatásban közreműködő világi munkatársak, valamint lelkipásztorok számára.
 
2014. október 10.
Etikatanári műhely. Előadás és találkozó, elmélet és módszertan. 2014/15. tanév – 1. Szenvedélybetegség és spiritualitás – a függőség kialakulásának folyamata, számítógép-függőség, lehetséges kiutak, a spiritualitás segítsége. Előadó Kály-Kullai Károly.
 
2014. október 13.
Baritz Laura OP, főiskolánk Morálteológia Tanszékének adjunktusa a Budapesti Corvinus Egyetemen sikerrel védi meg – Háromdimenziós gazdaság – lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában? című doktori disszertációját. Ezzel a Corvinus Egyetemen először született doktori dolgozat a „Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban” képzés szellemében.
 
2014. október 14.
Vonzások és választások – gyermekkor és felnőttkor határán konferencia a Média a Családért Alapítvány és a Családteológiai Intézet közös szervezésében. Előadók Aczél Petra, Zacher Gábor.
 
2014. október 16.
Kiemelt vendégelőadás. Jeruzsálem a régész szemével. Előadó Dezső Tamás történész, régész, az ELTE BTK dékánja.
 
2014. október 16.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 5. előadás. Testvérek a családban. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2014. október 30.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 6. előadás. A Megszentelő Szeretet küldetésében. A Szociális Testvérek Társaságának jubileuma. Előadó Szabó Katalin SSS, a magyar kerület elöljárója.
 
2014. november
Megjelenik a Fundamentális Teológia Tanszék Sensus fidei fidelium sorozat 4. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Miloš Lichner SJ, Vers une ecclésiologie de la «tolerantia». Recherche sur saint Augustin címmel.
 
2014. november 4.
Könyvtári Esték: Formák, képek, ritmusok – Az est vendégei: Lackfi (Oláh) János, Oláh Katalin, Oláh Mátyás.
 
2014. november 5.
Tanári szeminárium. Témája: Értékek és boldogság. Szervezők: Szabó Ráhel OP, Szatmári Györgyi, Tóth Beáta.
 
2014. november 6.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév 7. előadás. A keresztény szabadság és a felszabadítási teológia. Előadó Lukács László.
 
2014. november 8.
A Szent Gellért Diákszövetség jubileumi ülése.
 
2014. november 12.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 1. félév 2. alkalom.
 
2014. november 14.
Etikatanári műhely. 2014/15. tanév 2. Etika érettségi – tételek, felkészülés, gyakorlati projektek, ötletek. Előadó Fekete Anna.
 
2014. november 15.
Sapientia nap. Női tapasztalat, női hang az Egyházban és a teológiában. Megnyitó Várszegi Asztrik OSB püspök főapát. Előadók Marinella Perroni (San Anselmo, Róma), Petres Lúcia OP, Maria Carmen Aparicio Valls (Gregoriana, Róma), Tóth Beáta, Kék Emerencia, zárszó: Várnai Jakab OFM rektor.
A konferencia egyben a Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév 8. előadása.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 27. köteteként.
 
2014. november 18.
Dániel könyve – A Bibliatudomány Tanszék szimpóziuma.
Megnyitó Várnai Jakab OFM rektor, Xeravits Géza. Előadók Esztári Réka és Vér Ádám (ELTE BTK), Koltai Kornélia (ELTE BTK), Zsengellér József (KRE HTK), Karasszon István (KRE HTK), Kocsis Imre (PPKE HTK), Xeravits Géza, Parlagi Gáspár (KRE HTK).
 
2014. november 20.
Nyílt nap.
 
2014. november 20.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév 9. előadás. Hit a családban. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2014. november 21.
Kerékpárbarátos munkahely 2014. díjátadás Balatonkenesén. A címet egy éven át viselheti a főiskola.
 
2014. november 27.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév 10. előadás. Mi a szándéka Ferenc pápának a megszentelt élet évével? Előadók Deák Hedvig OP és Labancz Zsolt SchP.
 
2014. november 28.
Kiemelt vendégelőadás. Joachim a Fiore alakja és tanítása. Előadó Ambrus Gábor kutató (Leuven, Róma).
 
2014. november 28.
Mentortanárok találkozója.
A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, Papp Miklós előadásával – a Pedagógia Tanszék és az Etikai Intézet szervezésében.
 
2014. december
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2014/2. száma.
Megjelenik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata, a Studia Biblica Athanasiana 15. száma Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), A bölcsesség szikrái. Luca Mazzinghi tanulmányai címmel.
Megjelenik a Pedagógia Tanszék Didascalia sorozat 1. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Pálvölgyi Ferenc, Az erkölcsi nevelés új perspektívái. Az értékközpontú pedagógia szerepe és feladatai korunk plurális társadalmában címmel.
 
2014. december 3.
Véradás a főiskolán.
 
2014. december 5.
A Magyar Patrisztikai Társaság és a Sapientia Főiskola Egyháztörténelem Tanszékének könyvbemutatója. Bugár M. István Szabadság, szeretet, személy. Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete című kötetét bemutatja Somos Róbert, az Irodalom, teológia, művészet. Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság VII–XI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból kötetet bemutatja Sághy Marianne és Kendeffy Gábor. Miloš Lichner SJ:Vers une ecclésiologie de la «tolerantia», L'Harmattan Kiadó, 2014 (Sensus Fidei Fidelium 4.) – A kötetet bemutatja: Perendy László SchP.
 
2014. december 6.
Karitatív nap – Cipősdoboz akció. A cipősdobozokat és a vásár bevételét idén a Szeretet Misszionáriusai, Teréz Anya Nővérei érdi házába juttatja el a főiskola.
 
2014. december 10.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 1. félév – 3. alkalom.
 
2014. december 12.
Etikatanári műhely. 2014/15. tanév – 3. A mese erkölcsi nevelő ereje. Előadó Hernádi Mária.
 
2014. december 13.
Nyílt szakmai nap – pasztorális tanácsadás (lelkigondozás) MA szak. Szervező: a főiskolán végzett lelkigondozók közössége. Előadó Szatmári Györgyi. A kérdésekre válaszadó: Varga Karpisztrán OFM.
 
2015. január 14.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 2. félév – 1. alkalom.
 
2015. január 31.
Diplomaosztó ünnepség szentmisével.
 
2015. február
Megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Vita Consecrata sorozat 8. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Miroslava Jusková OSF, Religious Orders under Communism. Czechoslovakia, 1948-1989. címmel.
 
2015. február
Elhunyt Barlay M. Laura tanár, főiskolánk oktatója.
Klinikai szakpszichológusként mozgássérültek rehabilitációjával foglalkozott. Emellett klinikai tapasztalattal rendelkezett tanatológusként is. Több éven át vizsgálta, hogy daganatos betegségben szenvedő gyermekek testvéreire és hozzátartozóira hogyan hat a beteg helyzete. Egyedülálló kutatási eredményei orvosok, pszichológusok körében is nagy érdeklődést váltottak ki, és az érintettek részéről pozitív visszhang kísérte.
Főiskolánk pasztorális tanácsadói képzésében nagy felelősséggel járó értékes lehetőséget látott. A kórházi lelkigondozás oktatásakor nemcsak anyagot adott át, hanem a hosszú idő óta húzódó betegsége során átélt tapasztalataira is tudott építeni.
 
2015. február 5.
Nyílt nap.
 
2015. február 5.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 1. előadása. Szép – üdvös – hasznos. A liturgia helye az ember életében címmel. Előadók Füzes Ádám és Pákozdi István.
 
2015. február 6.
Etikatanári műhely 2014/15. 2. félév 1. Mit tudnak a különböző korú gyermekek a halálról. Előadó Papp Miklós.
 
2015. február 7.
A Jézus-ima és a keleti szerzetesség. Imaélet a monostorban és azon kívül. – konferencia.
Megnyitó Baán Izsák OSB. Előadások: Arszeniosz Kardamákisz metropolita, Orosz Atanáz püspök, Kocsis Fülöp püspök, Baán István, Baán Izsák OSB, Ötvös Csaba, Görföl Tibor, Parlagi Gáspár, Perczel István, Vassányi Miklós, Geréby György, Nacsinák Gergely, Imrényi Tibor. Déri Balázs, Xeravits Géza, Nacsinák Gergely képes bemutatója Egyiptom, Tur Abdin és a Kaukázus monostorairól.
Fotókiállítás: Fekete angyalok – monasztikus élet Áthoszon. Nacsinák Gergely András, Xeravits Géza, Parlagi Gáspár és Ötvös Csaba képei.
 
2015. február 11.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 2. félév – 2. alkalom.
 
2015. február 12.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 2. előadása. Istenkép. Feladat egy életen át. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. február 17.
Farsangi bál.
 
2015. február 19.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 3. előadása. A sírbolt, amelyben senki nem feküdt. Jézus korabeli temetkezési szokások és feltámadás-elbeszélés János evangéliumában. Előadók Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM.
 
2015. február 26.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 4. előadása. Dura Europosz kincsei. Előadó Xeravits Géza.
 
2015. március 2.
Kiemelt vendégelőadás – könyvbemutató. A hit választása. Előadó Hans Joas, a könyv szerzője (Vigilia, 2014). A művet bemutatja: Hidas Zoltán (PPKE Szociológiai Intézet).
 
2015. március 3.
Könyvtári Esték. Vigilia 80. Irodalmi est a Vigilia folyóirat fennállásának 80 éves jubileuma alkalmából. Felolvasnak: Dobai Lili, Győrffy Ákos, Iancu Laura, Jász Attila, Lackfi János. Közreműködik: Tóth Barnabás (cselló) Házigazda: Lukács László piarista, a Vigilia főszerkesztője, Bende József a Vigilia szerkesztője.
 
2015. március 5.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 5. előadása. Egy tekintet iránya. Egy poétikai módszer teológiai tanulságai. Előadó Hernádi Mária irodalomtudós, PPKE, Sapientia.
 
2015. március 11.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 2. félév – 3. alkalom.
 
2015. március 12.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 6. előadása. Depresszió: mi az, és mit kezdjünk vele. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. március 13.
Etikatanári műhely 2014/15. 2. félév 2. Emberi méltóság a vallások nyomán. Előadó Bolberitz-Ködmön Ágota.
 
2015. március 16.
Szép magyar beszéd 2015. háziverseny.
I. helyezett: Czeglédi Katinka. II. helyezett: Hidasi Viktória. III. helyezett: Nagyné Koncsik Borbála.
Főiskolánkat az április 24-én Esztergomban megrendezésre kerülő országos döntőn Czeglédi Katinka és Hidasi Viktória képviseli.
 
2015. március 21.
Sapientia nap. Nyelv, kommunikáció, kisebbségek. Megnyitó Várnai Jakab OFM. A konferencia előadói a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának tanárai: Jitianu Liviu, Nóda Mózes, Diósi Dávid, Oláh Zoltán, Zamfir Korinna, Marton József, András István. A konferenciát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.
A konferencia egyben a Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 7. előadása.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 27. köteteként Identitás és kommunikáció címmel.
 
2015. március 26.
Könyvbemutató. Az erkölcsi nevelés új perspektívái. A Pedagógia Tanszék Didascalia sorozat 1. kötete bemutatója. A könyv szerzője Pálvölgyi Ferenc. Előadást tartanak a kötet lektorai Bábosik István és Farkas István SchP.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 8. előadása. Milyen az élet? – Szent Ágoston válaszol. Előadó Tóth Beáta.
 
2015. április
Megjelenik a Fundamentális Teológia Tanszék Sensus fidei fidelium sorozat 5. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Paul McPartlan, Az üdvösség szentsége. Bevezetés az eucharisztikus egyháztanba címmel.
 
2015. április 6.
Torontóban elhunyt Főiskolánk volt tanára, Somfai Béla jezsuita.
 
2015. április 7.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 2. félév – 4. alkalom.
 
2015. április 14.
Könyvtári Esték: „Ahol Ég és Föld összeér”. Az est vendége Nedeczki Júlia hegymászó, pszichológus.
 
2015. április 16.
Kiállítás megnyitó Ozsvári Csaba, Magyar Örökség díjas ötvösművész élete és művei. A kiállítás 2015. május 15-ig megtekinthető.
 
2015. április 16.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 9. előadása. Az iskolai etikaoktatás aktuális kérdései. Tájékoztató, tapasztalat és vitaest a Pedagógia Tanszék oktatóinak a részvételével.
 
2015. április 17.
Etikatanári műhely 2014/15. 2. félév 4–5. előadás. A szervátültetés orvosi, etikai és vallási háttere. Előadó Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány elnöke. Az erkölcsi magatartás biológiai alapjai az agykutatás eredményeinek tükrében. Előadó Oberfrank Ferenc kutatóorvos, bioetikus.
 
2015. április 23.
Könyvbemutató. Kovács Péter, Pilinszky közelében (Vigilia, 2015). A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Jelenits István piarista tanár.
 
2015. április 23.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 10. előadása. A megbocsátás mint életfontosságú képesség. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. május
Megjelenik a Morálteológia Tanszék Teológiai Etika sorozat 1. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Papp Miklós, A vallásosság erkölcsi erénye címmel.
 
2015. május 1.
A főiskola oktatói és munkatársai közös kirándulása Tihanyba.
 
2015. május 6.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 2. félév 5. alkalom.
 
2015. május 12.
Könyvbemutató és vetítés. Szent Bonaventura, Szent Ferenc élete. Legenda maior. Középkori keresztény írók, 7. (SZIT, 2015). A kötetet bemutatja a fordító: Berhidai Piusz OFM. A bemutató után Varga Kapisztrán OFM vetítéssel egybekötött előadást tart A Legenda maior mint kulcs Giotto freskóihoz az Assisi Szent Ferenc bazilikában címmel.
 
2015. május 13.
A Sapientia Főiskola rektora képzési együttműködési megállapodást ír alá az ELTE-vel (az aláíró Dr. Mezey Barna rektor) az osztatlan tanárképzésben való együttműködésről. Ez biztosítja annak lehetőségét, hogy a hittanár-nevelő tanár szak mellett a hallgatók egyidejűleg az ELTE bármely karán meghirdetett közismereti tanárképzésben is részt vegyenek és a 10-11 féléves közös képzés végén kétszakos tanárokká váljanak.
 
2015. május 23.
Elhunyt Sulyok Elemér bencés tanár, főiskolánk megalakulása óta a Bibliatudomány Tanszékének oktatója.
 
2015. május 25.
Karizmák ünnepe Máriaremetén. Főiskolánk is részt vesz az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hagyományos pünkösdi majálisán.
 
2015. május 30.
Ökumenikus Diákfilmszemle 2015. – a katolikus, a református, az evangélikus iskolák tanulói számára.
 
2015. május 31.
Elmer Hernandez verbita testvér örökfogadalmat tesz a Názáret Missziósházban.
 
2015. június
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 27. kötete Nők az egyházban * Identitás és kommunikációban címmel, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Női tapasztalat, női hang az egyházban és a teológiában (2014. november 15.) és Nyelv, kommunikáció, kisebbségek (2015. március 21.) című tudományos konferenciáin elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
2015. június 10.
Könyvbemutató. Servais Th. Pinckaers OP, Séta az erények kertjében. Az erények védelmében. Erények és szenvedélyek. (Domonkos Nővérek, Kairosz, 2015). A kötetet bemutatja a fordító: Szabó Ráhel OP.
 
2015. június
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2015/1. száma.
Megjelenik a Filozófia Tanszék Scintillae Sapientiae sorozat 3. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Szombath Attila – Petres Lúcia (szerk.), Metafizika Magyarországon? Konferenciaelőadások Weismahr Béla filozófiai örökségéről címmel.
 
2015. június 16.
A bölcsesség műhelyéből. A Filozófia Tanszék szimpóziuma. Előadók Bakos Gergely OSB, Mezei Balázs, Sárkány Péter, Petres Lúcia OP, Fehér M. István, Harai Levente SJ, Szombath Attila, Szeiler Zsolt, Puskás Attila.
 
2015. június 20.
Magyar Örökség Díj 2015. elismerést kap Nemeshegyi Péter jezsuita, aki „a főiskolán a leendő hitoktatók felkészítését előadásaival, szemináriumaival, a hallgatók számára készített jegyzeteivel, könyveivel, lelkigyakorlataival szakmai és hitbeli élménnyé tette. Hazai működésének is fontos oldala volt a kereszténységről tartott általános bevezető előadás a nem hitéleti szakos hallgatók számára” – méltatja Várnai Jakab OFM laudációjában.
 
2015. június 28–július 1.
Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature. A Bibliatudomány Tanszék nemzetközi szimpóziuma. Előadók Stefan Reif, Panc Beentjes, Jeremy Corley, Severino Bussino, Otto Mulder, Beate Ego, Pierre Jordaan, Nuria Calduch-Benages, Marko Marttila, Ursula Schnatter-Rieser, Tamási Balázs, Stefan Beyerle, Balla Ibolya, Renate Egger-Wenzel, Francis Macatangay, Karin Schöpflin, Friedrich Reiterer, Barbara Schmitz, Marcus Witte, Gerhard Swart, Zsengellér József, Xeravits Géza, Ötvös Csaba.
 
2015. július 4.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség. 52 hallgató veheti át a diplomáját.
 
2015. augusztus 6.
Matusz Hugó OSB, főiskolánk hallgatója pappá szentelése Pannonhalmán.
 
2015. augusztus 21.
Kerekes Károly Hugó OSB, főiskolánk hallgatója pappá szentelése Pannonhalmán.
 
2015. augusztus 22.
Farkas István piarista kapja az idén a Pro Urbe Mosonmagyaróvárért.
 
2015. szeptember 5.
Veni Sancte. A tanévnyitó szentmise főcelebránsa Labancz Zsolt piarista tartományfőnök.
 
2015. szeptember 17.
A Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 1. félév 1. előadása. A döntés személyes és családi síkja. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. szeptember 17.
Mentortanárok találkozója. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, tapasztalatcseréje a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2015. szeptember 19.
Önkéntes véradás. A főiskola Ezúttal a Szerzetesek Tere keretében csatlakozik a felkínált lehetőséghez a Piarista Gimnáziumban.
 
2015. szeptember 26.
Angyal Jeremiás, Kovács Krisztián, Jackánics Fülöp, Hernádi Lehel ferences testvérek örökfogadalmat tesznek a pasaréti Páduai Szent Antal ferences templomban.
 
2015. október 1.
A Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 1. félév 2. előadása. Mitől lesz a munka növekedést szolgáló hivatás? Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. október 6.
Naphimnusz Műhely 2016/16. 1. félév 1. alkalom: Válasz-e a „világból való kivonulás” a környezeti kérdésre. Előadó Antal Z. László, az MTA Szociológiai Kutatóintézet munkatársa. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2015. október 15.
A Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 1. félév 3. előadása. Családi játék, kultúra, nyaralás – úri huncutság? Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. október 21.
Könyvtári Esték. Jos Decorte emlékest keretében: Szentségfülkék és szentségházak Erdélyben. Az oltáriszentség tisztelete a késő középkorban. Előadó Germán Kinga művészettörténész.
 
2015. október 24.
Első magyar nyelvű szabadegyetem Pozsonyban. A Szlovákiában élő magyarok számára, a hallgató szentírástudományi, teológiai és egyháztörténelmi ismeretei elmélyítése céljából a főiskola 2-2 oktatója 6 szombaton előadást tart az Erasmus keretében. A kezdeményezés a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű teológiai kara és a Sapientia Főiskola együttműködésében valósul meg. Az első alkalom előadói: Szabó Xavér OFM és Bagyinszki Ágoston OFM.
 
2015. november
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2015/2. száma.
Megjelenik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata, a Studia Biblica Athanasiana 16. száma Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Montázs címmel.
Megjelenik a Fundamentális Teológia Tanszék Sensus fidei fidelium sorozat 6. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Yves M.-J. Congar, Az Egyház élő hagyománya. Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról címmel.
 
2015. november 3.
Naphimnusz Műhely 2016/16. 1. félév 2. alkalom: Nyomort propagálunk? – A környezetvédelem kívánalmai és a szegénység. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2015. november 5.
A Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 1. félév 4. előadása. A keresztény identitáslogikája. Előadó Bagyinszki Ágoston OFM.
 
2015. november 14.
Sapientia nap. Egyén és közösség. Megnyitó Szatmári Györgyi rektorhelyettes, Deák Hedvig OP, az MRK elnöke, Labancz Zsolt SchP, az FSZK elnöke. Előadók Mauro Giuseppe Lepori OCist, a Ciszterci Rend Generális apátja, Juan Mari Ilarduia, Kisebb Testvérek Rendje OFM tartományfőnöke, Kővári Magdolna SSS, Varga Kapisztrán OFM. Zárszó Deák Hedvig OP, az MRK elnöke, Labancz Zsolt SchP, az FSZK elnöke.
A konferencia egyben a Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 1. félév 5. előadása.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 28. köteteként.
 
2015. november 16-20.
Szent Erzsébet hét. Egy adománynak köszönhetően minden nappali tagozatos hallgatónak kedvezményes ebédlehetőséget kínál a főiskola.
 
2015. november 20.
Etikatanári műhely 2015/16. 1. félév 1. előadás. Rossz vagy ADHS-s gyerekek? ADHS gyerekek és családjaik segítése. Előadók Dr. Csiky Miklós pszichiáter főorvos, Szegleti Gabriella neuropszichológus és Dr. Szántóné Sorompó Anett szociális munkás.
 
2015. november 25.
Gólyadélután a HÖK szervezésében.
 
2015. november 26.
Nyílt nap.
 
2015. november 26.
A Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 5. előadása. Isten igéje a szószéken. A prédikáció a lelkipásztor értékelésének próbaköve. Előadók Pákozdi István, Nobilis Márió.
 
2015. december 1.
Könyvtári Esték. Egyre magasabbra az égig érő fán… A népmesék tanításai a felnőtté válásról. Előadó Boldizsár Ildikó meseterapeuta.
 
2015. december 1.
Naphimnusz Műhely 2015/16. 1. félév 3. alkalom. Közösség és közösség: kompatibilis-e a communio és a szolidáris környezettudatos hálózatok?
 
2015. december 2.
HÖK Beszélgetés délután: Migráció napjainkban. A beszélgetést Kék Emerencia és Tömördi Viktor OFM vezeti.
 
2015. december 4.
A Vigilia A keresztény értelmiségiek szerepe pályázatának eredményhirdetése. A díjakat Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek adja át a díjazottaknak: Görföl Tibornak, Kamarás Istvánnak és Bencsik Lillának.
 
2015. december 5.
Karitatív nap – Jótékonysági vásár és Cipősdoboz akció.
 
2015. december 6.
Mikulásnapi kirándulás Vácra. Vendéglátónk: Tömördi Viktor OFM.
 
2015. december 8.
Farkas István piarista szerzetes, tanár a magyar köznevelésért végzett évtizedes munkájáért Báró Gelsey Vilmos Nagydíjjal ismerik el. Az elismerést Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök és Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora adta át a kitüntetettnek.
 
2015. december 11.
Etikatanári műhely 2015/16. 1. félév 2. előadás. A pedagógusminősítés tapasztalatai. Előadók Szentváry-Lukács Erika és Körmendy Károly közoktatási szakértők.

2016. január 29.
Várszegi Asztrik OSB 70 éves – a Fenntartói Konferencia elnöke születésnapi köszöntője az Episcopus, archiabbas benedictinus, historicus ecclesiae kötet bemutatójával.
Az ünnepeltet köszöntik Zombori István történész, METEM, HEH és Várnai Jakab OFM, rektor, Beer Miklós püspök, Balog Zoltán miniszter, Johan Ickx, a Vatikáni Államtitkársági Történeti Levéltár igazgatója (tolmácsol Somorjai Ádám OSB), Sarbak Gábor, a Szent István Társulat elnöke.
Közreműködik Bencze Brigitta Ariella – cselló, Feller Tímea – hegedű, Gampe Nóra – fuvola, Révész Ildikó – hegedű, Sólyomváry Anna – zongora, hegedű.
 
2016. január 30.
Diplomaosztó ünnepség szentmisével. Főcelebráns Várnai Jakab OFM rektor.
 
2016. február 3.
Nyílt nap.
 
2016. február 9.
Farsangi bál.
 
2016. február 11.
Sapientia Szabadegyetem 2015/2016. 2. félév 1. előadás. A hiteles istentapasztalat. Az istenkeresés útjai és útvesztői címmel. Domonkos jubileumi előadássorozat: Teológia és domonkos hagyomány. Előadók Magyar Mirjam OP és Szabó Ráhel OP.
 
2016. február 17.
Filozófia Tanszékünk elhunyt munkatársa, Varga László jezsuita atyáért szentmisét mondunk a Sapientia kápolnájában.
 
2016. február 18.
Sapientia Szabadegyetem 2015/2016. 2. félév 2. előadás. Irgalom a családban címmel. A Családteológiai Intézet sorozata. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2016. február 19–20.
A pénzen innen és túl – Pénzügyi konferencia az erkölcs tükrében. KETEG konferencia. A konferencia célja erősíteni a pozitív folyamatokat, amelyek szükségesek bolygónk túléléséhez.
A rendezvény szellemiségének megfelelő posztgraduális KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) képzés a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán és a Budapesti Corvinus Egyetemen lehetőséget kínál egy újszerű látásmód elsajátítására a 21. század társadalmi, gazdasági kihívásaihoz.
A kétnapos rendezvény neves előadói egyrészt a pénzügyi szakma oldaláról, másrészt a pénzügyek mögött meghúzódó elvi, értékrendi oldalról is megközelítik a kérdést.
Előadók Balog Ádám (MKB Bank, elnök-vezérigazgató), Barcza György (ÁKK, vezérigazgató), Dr. Baritz Sarolta Laura OP (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola – Budapesti Corvinus Egyetem, adjunktus), Clark, Charles M. A., Ph.D. (St. John's University, New York, USA, professzor, vezető kutató), Varga Mihály (nemzetgazdasági miniszter), Dembinski, Paul H., Ph.D. (Observatoire de la Finance, Genève, Svájc, elnök), Fodor István (Az Ericsson Magyarország korábbi vezérigazgatója, majd elnöke), Kocziszky György (Magyar Nemzeti Bank, Monetáris Tanács tagja), Lentner Csaba (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közpénzügyi Tanszék, egyetemi tanár, tanszékvezető), Tóth József – Hadi Péter – Héjj Tibor (ÉrMe Üzleti Hálózat), Szabó Barnabás (ALTERA Nyrt. alapítója és az Igazgatóság elnöke, közgazdász), Szántó Zoltán (Budapesti Corvinus Egyetem, oktatási rektorhelyettes, Lutz, David, Ph.D. (Holy Cross College, Indiana, USA, egyetemi docens), Mueller, John D. (Economics and Ethics Program, igazgató – Ethics and Public Policy Center, Washington, DC, USA), Alford, Helen OP, Ph.D. (Pápai Szent Tamás Egyetem – Angelicum, Róma, professzor),Dabóczi Kálmán (BKK, vezérigazgató), Halm Tamás (Közgazdasági Szemle főszerkesztője, c. egyetemi docens), Csaba László (Central European University, Budapesti Corvinus Egyetem, közgazdász, akadémikus).
 
2016. február 23.
Könyvtári Esték. Kerékpáros nászút a világ körül. Zárug Zita és Harkányi Árpád élménybeszámolója.
 
2016. február 25.
Sapientia Szabadegyetem 2015/2016. 2. félév 3. előadás. Test és lélek az imában. Keresztény antropológia és imádság címmel. Domonkos jubileumi előadássorozat: Teológia és domonkos hagyomány. Előadók Szabó Ráhel OP és Deák Hedvig OP.
 
2016. március 3.
Sapientia Szabadegyetem 2015/2016. 2. félév 4. előadás. Együttérzés a családtagjainkkal és önmagunkkal címmel. A Családteológiai Intézet sorozata. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2016. március 10.
Sapientia Szabadegyetem 2015/2016. 2. félév 5. előadás. A valóság szeretete és a teológiai látásmód címmel. Domonkos jubileumi előadássorozat: Teológia és domonkos hagyomány. Előadók Petres Lúcia OP és Deák Hedvig OP.
 
2016. március 19.
Sapientia nap. Az európai egyház küldetése: a 21. század kihívásai. Teológiai konferencia a missziológia köréből a Verbita Rend szervezésében.
Megnyitó Várnai Jakab OFM rektor és P. Burbela Grzegorz SVD. Előadók Avin Kunnekkadan SVD (külföldi diákok európai egyházi szolgálatának titkára (SECIS), a nemzetközi diákok káplánja (Hollandia), a verbita rend holland tartományának tartományfőnöke), Adam Was SVD (az iszlám vallás professzora, Lengyelország, Német László SVD (Nagybecskerek püspöke, Szerbia) távollétében az előadását felolvassa Tóth Zoltán verbita. A konferencia zárásakor a verbiták magyarországi 100 évéről szóló filmet nézhetjük meg.
A konferencia egyben a Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 2. félév 6. előadása.
 
2016. március
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék kiadványa, a Bibliatudomány Tanszék Kiadványai sorozat 13. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Luca Mazzinghi, A bölcsesség útja. Tanulmányok a Bölcsesség könyvéről címmel.
 
2016. április
Megjelenik a Fundamentális Teológia Tanszék Sensus fidei fidelium sorozat e-könyve a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Richard R. Gaillardetz, A katolikus teológia megalapozása címmel.
 
2016. április 7.
Sapientia Szabadegyetem 2015/2016. 2. félév 7. előadás. Kontroll és önkontroll a családban címmel. A Családteológiai Intézet sorozata. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2016. április 12.
Véradás a főiskolán.
 
2016. április 22.
Etikatanári Műhely. Kép és etika. Az ikonok etikája. Előadó Papp Miklós.
 
2016. április 26.
Kiemelt vendégelőadás. Válaszok és kérdések. A filozófia történetiségéről. A Filozófia Tanszék vendége Paul Richard Blum.
 
2016. április 26.
Könyvtári Esték. Honnan? Hova? Merre? Meddig? Találkozás Rofusz Kinga könyvillusztrátorral és Rófusz Ferenc Oscar-díjas animációs filmrendezővel.
 
2016. május 3.
Naphimnusz Műhely 2015/2016. 2. félév 2. alkalom. Teremtésvédelem és teremtésteológia. Bevezeti Puskás Attila (PPKE-HTK). (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2016. május 5.
Megjelenik Lukács László piarista, alapító rektor könyve Az igazság munkatársa. Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa élete és műve címmel a Szent István Társulat kiadásában.
 
2016. május 6.
Etikatanári Műhely. Kép és etika. Segítő kapcsolat a grafikus kifejezés tükrében. Előadó Gyimóthy Gábor teológus, mentálhigiénés szakember, művészetterapeuta, grafológus.
 
2016. május 7.
Fogassy Judit SDSH nővér, aki Főiskolánkon az indulástól kezdve 2012-ig tanított katekétikát, hosszú betegség után elhunyt.
 
2016. június
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2016/1. száma.
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 28. kötete Egyén és közösség címmel, amely a 2015. november 14-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
2016. június 7.
Naphimnusz Műhely 2015/2016. 2. félév 3. alkalom. Ökológia és eucharisztia Edward Denis írásai alapján. Bevezeti Tauber Tamás. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2016. június 11.
Kovács Krisztián és Szoliva Gábriel ferencesek pappá szentelése. A szertartást Székely János püspök végzi.
 
2016. június 13.
Propszt András Antal premontrei örökfogadalma.
 
2016. június 17.
Lukács László piarista tanár, a Sapientia Főiskola alapító rektora 80. születésnapi köszöntése. Az ünnepeltet köszöntik: Várnai Jakab OFM rektor, Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát, püspök, Bábel Balázs érsek, Ruppert József piarista, Hatházi Róbert plébános, Rajesh Salagala szalézi.
Az irodalmi részben Szörényi László irodalomtörténész, Győrffy Ákos és Vörös István költő közreműködik. Moderátor: Juhász Ferenc.
Zene: Gampe Nóra – fuvola, Hegedűs Tamás – brácsa, Révész Ildikó – hegedű, Sólyomváry Anna – hegedű, Sólyomváry Ilona – hegedű, zongora.
 
2016. július 2.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség szentmisével. A szentmise főcelebránsa Dobszay Benedek ferences tartományfőnök.
 
2016. augusztus 6.
Jurinka Szilveszter bencés örökfogadalmat tesz Pannonhalmán.
 
2016. augusztus 8.
Nagy Szilvia Andrea domonkos nővér örökfogadalmat tesz Budakeszin.
 
2016. augusztus 14.
Horváth Bence János premontrei örökfogadalmat tesz Csornán.
 
2016. augusztus 20.
Perendy László piarista szerzetes tanárunk kimagasló színvonalú munkáját a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetéssel ismerik el.
 
2016. szeptember
Sapientia à la carte. A főiskola megnyitja kurzusait az érdeklődők számára.
 
2016. szeptember 3.
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2016. szeptember 13.
Naphimnusz Műhely 2016/2017. 1. félév 1. alkalom. Ferenc pápa, Üzenet a teremtés gondozásának világnapjára. A 2016/2017. tanév I. félévének 1. alkalma. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2016. szeptember 13.
Sapientia Könyvtár a Trefort kertben.
A Sapientia Könyvtára részt vesz A tudás egyhelyen! VIII. Könyvtári Nap a fővárosi egyetemistáknak és főiskolásoknak című rendezvényen a Trefort kertben.
 
2016. szeptember 15.
Sapientia Szabadegyetem 2016/2017. 1. félév 1. előadás. Önkontroll – nem görcsösen, de igényesen. A Családteológiai Intézet sorozata. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2016. szeptember 21.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: A család működése (rendszer, határok, szerepek). Pasztorációs szempontok.
 
2016. szeptember 28.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: A házasság sikerét meghatározó tényezők (felkészülés, működés, életstílus).
 
2016. szeptember 29.
Sapientia Szabadegyetem 2016/2017. 1. félév 2. előadás. Hol az erőtlen ereje? Panasz betegségben, magányban, kirekesztettségben. A Bibliatudomány Tanszék sorozata. Előadók Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM.
 
2016. október 5.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: Krízisek és a krízisbe jutottak segítése.
 
2016. október 8.
Piero Marini érsek (Szent II. János Pál egykori szertartásmestere), a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szentszéki szervezőbizottságának elnöke Magyarországon tett látogatása alkalmából felkeresi főiskolánkat, ahol Várnai Jakab OFM rektor köszönti a hallgatókkal.
 
2016. október 11.
Könyvtári Esték. Jos Decorte emlékest. Lappangó liturgikus kódexeink nyomában – egy frissen felfedezett középkori magyar ferences kódex története képekkel, zenével. Előadó Szoliva Gábriel OFM.
 
2016. október 13.
Sapientia Szabadegyetem 2016/2017. 1. félév 3. előadás. Kételkedés – baj ez? A Családteológiai Intézet sorozata. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2016. október 18.
Naphimnusz Műhely 2016/2017. 1. félév 2. alkalom. „Isten hozott ökológia!” A teremtésvédelem tézisekben. Bevezeti Nobilis Márió. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2016. október 19.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: Szempontok a felnőttek képzéséhez (Hogyan szólítsuk meg a felnőtteket?).
 
2016. november
Megjelenik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata, a Studia Biblica Athanasiana 17. száma Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), A Tóra körül címmel.
 
2016. november 9.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: Ifjúságpasztoráció (serdülők és fiatal felnőttek lélektani sajátosságai).
 
2016. november 10.
Sapientia Szabadegyetem 2016/2017. 1. félév 4. előadás. Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédében. Előadók Bagyinszki Ágoston OFM és Mészáros Lukács (ELTE TTK).
 
2016. november 15.
Naphimnusz Műhely 2016/2017. 1. félév 3. alkalom. A zarándok-lelkület és a teremtésvédelem. Bevezeti Konkoly-Gyúró Éva. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2016. november 16.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: A boldogság (a kiteljesedett emberi működés).
 
2016. november 19.
Sapientia nap. Az Igazság ragyogása a kinyilatkoztatás szívében – Domonkos megközelítések. Nemzetközi teológiai konferencia a domonkos rend 800. Jubileumi évében (szimultán tolmácsolással).
Megnyitó Várnai Jakab OFM rektor. Előadók Benoît-Dominique de la Soujeole OP (Toulouse-i provincia, Dogmatika professzor, jogász, kánonjogász, Université de Fribourg), Vivian Boland OP (Ír provincia, A Domonkos Rend generálisának vikáriusa, teológus, Santa Sabina, Róma, Olaszország) Eric Salobir OP (A Közösségi Média promotora, a Vatikán Média Bizottságának tagja, utcai fotós), Simon Francis Gaine OP (Az angol provincia tanulmányi regense, teológia professzor, Blackfriars Oxford), Petres Lúcia OP (Sapientia Főiskola). Zárszó Deák Hedvig OP általános főnöknő.
A konferencia egyben a Sapientia Szabadegyetem 2016/2017. 1. félév 5. előadása.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 29. köteteként.
 
2016. november 22.
Kiemelt vendégelőadás és könyvbemutató. A keresztény misztika liturgikus alakja. A főiskola vendége: Gregory Collins OSB.
 
2016. november 23.
Nyílt nap.
 
2016. november 23.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: Papi életút I. (vallási fejlődés).
 
2016. november 24.
Megjelenik Papp Miklós könyve Az életvezetés etikája címmel a Lazi Könyvkiadónál.
 
2016. november 26.
Karitatív nap. Az adományokat és a vásár bevételét ebben az évben a Tápiógyörgyén mélyszegénységben élő gyermekeknek és a Marczibányi téri Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának lakóihoz juttatjuk el.
 
2016. november 29.
Könyvtári Esték. A szentföldi ferencesek kulturális missziója. Előadás és diavetítés: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2016. november 30.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: Papi életút II. (döntés, sebek, életút).
 
2016. december
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2016/2. száma
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék kiadványai sorozat 14. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Frédéric Manns OFM, A Logosz bűvöletében. Zsidó hagyományok, keresztény értelmezés a jánosi iratokban címmel.
 
2016. december 1.
Sapientia Szabadegyetem 2016/2017. 1. félév 6. előadás. Elköteleződés egy életen át. A Családteológiai Intézet sorozata. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2016. december 13.
Naphimnusz Műhely 2016/2017. 1. félév 4. alkalom. A párbeszéd lehetősége a környezetvédelemben. Bevezeti Román Kinga. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2017. január
Megjelenik a KETEG képzés szakkönyve Emberközpontú gazdaság címmel. A kötet szerzői: Dr. Baritz Sarolta Laura OP, Dr. Papp Miklós, Dr. Turgonyi Zoltán, Dr. Petres E. Lúcia OP, Szabó Kármen Ráhel OP, Dr. Kék Emerencia, Dr. Nyirkos Tamás, Dr. Martos Tamás, Dr. Deák Hedvig OP, Dr. Frivaldszky János, Dr. Baranyi Árpád, Dr. Tóth Gergely, Dr. Kocsis Tamás, Dr. Zsóka Ágnes, Tóth József, Dr. Szilas Roland Ferenc. Keteg Oikonomia Kutató Intézet
 
2017. február 4.
Diplomaosztó ünnepség szentmisével.
 
2017. február 7.
Naphimnusz Műhely 2016/2017. 2. félév 1. alkalom. Lehet-e az erkölcsteológiai alapelv a fenntarthatóság? Markus Vogt javaslatáról. Bevezeti Nemerkényi Kinga. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2017. február 8.
Nyílt nap.
 
2017. február 8.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: Istenképek.
 
2017. február 9.
Sapientia Szabadegyetem 2016/2017. 2. félév 1. előadás. Igaz spiritualitás és valláspótlék címmel. A Családteológiai Intézet sorozata. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2017. február 15.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: A szenvedés kérdése logoterápiai megközelítésben. A szenvedők kísérése.
 
2017. február 16.
Sapientia Szabadegyetem 2016/17. 2. félév 2. előadás. Királyok és királynők – Férfi és női szerepek a biblia világában címmel. A Bibliatudomány Tanszék előadása. Előadók Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM.
 
2017. február 21.
Könyvtári Esték. Mesék, történetek az evangelizációról. Kató Csaba előadása.
 
2017. február 22.
Kiemelt vendégelőadás és könyvbemutató. A diakonátus teológiája. A főiskola vendége: Stefan Sander.
 
2017. február 22.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: Imádság – spirituális és lélektani szempontok.
 
2017. február 23.
Sapientia Szabadegyetem 2016/17. 2. félév 3. előadás: Serdülők kibontakozását segítő és gátló tényezők címmel. A Családteológiai Intézet sorozata. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2017. március 7.
Naphimnusz Műhely 2016/17. 2. félév 2. alkalom. Megtérés, közösség és ünneplés a teremtéstudatosság horizontjában. Bevezeti Nobilis Márió. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2017. március 8.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: Szexualitás, nemi szerepek, a pap mint férfi minta, határtartás.
 
2017. március 18.
Sapientia nap. „Új bort új tömlőbe!” A hegyi beszéd és a morálteológia. Megnyitó Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök. Előadók Kocsis Imre (PPKE HTK), Dobos András (Róma), Papp Miklós (Sapientia), Németh Gábor (Győri HF), Somogyi Klára (pszichológus, Piarista Gimnázium). Zárszó: Várnai Jakab OFM rektor.
A konferencia egyben a Sapientia Szabadegyetem 2016/17. 2. félév 4. előadása.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 31. köteteként.
 
2017. március 29.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: A kiégés és megelőzése I.
 
2017. március 30.
Sapientia Szabadegyetem 2016/17. 2. félév 5. előadás. Az erőszak mint teológiai és pszichológiai kihívás címmel. A Családteológiai Intézet sorozata. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2017. április 4.
Szép magyar beszéd háziverseny. I. helyezett: Juhász Dóra, II. helyezett: Muhari Máté, III. helyezett: Alpek Gergely.
 
2017. április 4.
Könyvtári Esték. „Az Élet illusztrálja önmagát”. Szubjektív vallomás az alkotás folyamatáról. Előadó Markolt Sebestyén.
 
2017. április 4.
Naphimnusz Műhely 2016/17. 2. félév 3. alkalom. Fenntarthatóság mint keresztény cél? Markus Vogt: Prinzip Nachhaltigkeit című könyvének konklúziója. Bevezeti Nemerkényi Kinga. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2017. április 5.
Könyvbemutató. Jacques Dalarun: Boldogságos Ferenc atyánk megtalált életrajza. A kötetet bemutatja: Klaniczay Gábor egyetemi tanár, Közép-Európai Egyetem (CEU) és Fr. Hidász Ferenc OFM.
 
2017. április 5.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: A kiégés és megelőzése II.
 
2017. április 26.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: A középéletkor kihívásai és lehetőségei.
 
2017. május
Megjelenik a Filozófia Tanszék Scintillae Sapientiae sorozat 4. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Szeiler Zsolt – Harai Levente SJ (szerk.), A Bölcsesség műhelyéből. Konferenciakötet címmel.
 
2017. május 3.
Családpasztorációs továbbképzés lelkipásztorok számára. Téma: A személyben rejlő erőforrások mozgósítása.
 
2017. május 4.
Sapientia Szabadegyetem 2016/17. 2. félév 6. előadás. A szellemi munka és a játékos szabadidő szerepe a lelki életben címmel. Előadók Elekes Szende és Bagyinszki Ágoston OFM.
 
2017. május 5.
Főiskolánk hallgatója, Juhász Dóra a Kazinczy-verseny országos döntőjén Kazinczy-érmes lett.
 
2017. május 15.
Könyvbemutató. Versegi Beáta Mária, Lehetőségek – A kiégésen innen és túl. A kötetet bemutatja Füzes Ádám és Rottenhoffer Ágota.
 
2017. május 29.
Könyvbemutató. Youcat – Bérmakönyv és Kézikönyv. A kötetet bemutatja: Lukács László piarista és Nobilis Márió.
 
2017. június
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2017/1. száma.
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 29. kötete Az Igazság ragyogása a Kinyilatkoztatás szívében címmel, amely a Főiskola által 2016. november 19-én rendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett szövegeit tartalmazza.
 
2017. június 6.
Naphimnusz Műhely 2016/17. 2. félév 4. alkalom. A zaj (nem csak) hallásból ered! A zajvédelem teremtésvédelmi tanulságairól. Bevezeti Berndt Mihály.
 
2017. június 17.
Hernádi Lehel ferencest pappá szenteli Székely János püspök.
 
2017. június 24.
Rohrbacher Jánost, a Sapientia Öregdiák Szövetség alapító tagját diakónussá szenteli Spányi Antal püspök.
 
2017. június 29.
Czakó András bencés örökfogadalmat tesz Tihanyban.
 
2017. július 8.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség. A szentmise főcelebránsa Dobszay Benedek OFM.
 
2017. augusztus 20.
Augusztus 20-a alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesíti Kállay Emil piarista szerzetest, volt tartományfőnököt, Főiskolánk egyik alapítóját. Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehet át Dobszay Márton Benedek ferences szerzetes, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke, valamint Kálmán Peregrin ferences szerzetes és plébános, a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely volt igazgatója, Főiskolánk volt tanára.
 
2017. szeptember
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 30. kötete, Várnai Jakab OFM, 800 éve a Szentföldön. A Szentföldi Ferences Kusztódia rövid története címmel. A kötet a rend szentföldi jelenlétének 800. évfordulója alkalmából a Magyarok Nagyasszonya Rendtartomány támogatásával jelenik meg.
 
2017. szeptember 3.
Petrovics László jezsuitát Ternyák Csaba egri érsek Miskolcon pappá szenteli.
 
2017. szeptember 9.
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2017. szeptember 16.
Balázs Jeromos ferences örökfogadalmat tesz.
 
2017. szeptember 21.
Segítő és ártó félelmeink. A Családteológiai Intézet előadása. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Elekes Szende, Papp Miklós.
 
2017. szeptember 27.
Baritz Laura domonkos nővér, a KETEG képzés megszervezője szeptember 27-én átveszi azt az elismerést, amellyel a Joseph Ratzinger–XVI. Benedek Vatikáni Alapítvány Tágabb értelem című pályázatán két kategóriában két-két indulót díjaztak. A KETEG képzés a tanítás kategória egyik díjazottjaként nyerte el az elismerést. A főiskolán ünnepséget rendeznek.
 
2017. szeptember 27.
Iránytű. Hivatástisztázó műhelysorozat.
 
2017. október 5.
Ünnepség az Expanded Reason Award I. helyezésének megnyerése alkalmából a KETEG Alapítvánnyal, az ÉrMe Hálózattal és a Domonkos Nővérekkel közösen. Köszöntő: Csűrös Csilla, méltatások: Várnai Jakab OFM, Tóth József, Baritz Laura OP. Méltatás: Dabóczi Kálmán és Varga László püspök. Gitáron közreműködik: Dévényi Zoltán.
 
2017. október 6.
A Családteológiai Intézet folytatja a főiskola a 60 órás képzést lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
A képzés célja: az Egyházban folyó jegyesfelkészítésben tevékenykedők szakmai támogatása, továbbképzése.
Témák: a jegyesfelkészítés módszerei, a házasság működésének pszichológiája-teológiája, önismeret, a házas életstílus, morális kérdések, kánonjogi érvényesség.
 
2017. október 10.
Könyvtári Esték. Jos Decorte emlékest. A megnevezhetetlen Isten nevei: Mit mond Ál-Areopagita Szent Dénes Isten kimondhatatlanságáról a De divinis nominibusban? Előadó Vassányi Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének vezetője.
 
2017. október 11.
Iránytű. Hivatástisztázó műhelysorozat.
 
2017. október 13.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2017. október 20.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2017. október 25.
Iránytű. Hivatástisztázó műhelysorozat.
 
2017. október 27.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2017. november 8.
Iránytű. Hivatástisztázó műhelysorozat.
 
2017. november 10.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2017. november 14.
Könyvtári Esték. Párbeszéd az iszlámról. Beszélgetés Gyöngyösi Csilla iszlámkutatóval, Nabeel Qureshi: Allahot kerestem, Jézusra találtam (Koinonia, 2017) című könyv fordítójával. Az est házigazdája Bagyinszki Ágoston OFM.
 
2017. november 17.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2017. november 18.
Sapientia nap. A Szentföld.
Megnyitó Dobszay Benedek OFM. Előadók Narcyz Klimas OFM (Szentföldi kusztódia), Stéphane Milovitch OFM (Szentföldi kusztódia), Szabó Xavér OFM (SSZHF), Kőszeghy Miklós (PPKE). Zárszó: Várnai Jakab OFM rektor.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 32. köteteként.
 
2017. november 25.
Karitatív nap. Adománygyűjtés a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium lakói számára.
 
2017. november 30.
Kiemelt vendégelőadás A filozófiai istentan kérdései címmel. A főiskola vendége Vető Miklós filozófus.
 
2017. december
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2017/2. száma.
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék kiadványai sorozat 15. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Alberto Mello, Hárfa és lant ébredése. Válogatott tanulmányok a Zsoltárok könyvéhez című kötet
Megjelenik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata, a Studia Biblica Athanasiana 18. száma Xeravits Géza – Szabó Xavér OFM (szerk.), Miscellanea Biblica címmel.
 
2017. december 1.
Könyvbemutató. Somorjai Ádám, Újabb Mindszenty források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában című könyvének bemutatója Zombori István történész (HEH-METEM), Balogh Margit történész (MTA TTI igazgató helyettese), Tóth Tamás (Pápai Magyar Intézet rektora, Róma), Szabó Csaba történész (Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója) közreműködésével.
 
2017. december 6.
Iránytű. Hivatástisztázó műhelysorozat.
 
2017. december 9.
Kateketikai Műhely. A Jöjj, kövess engem! kármelita lelkiségű francia módszer ismertetése, mely a gyermekeket a belső összeszedettségen keresztül vezeti el bensőséges kapcsolatra a bennük elő Istennel. Előadók Bakos Rafael OCD (Kármelita Rendház, Győr), Versegi Beáta-Mária CB (Eucharisztikus Élet Mozgalom), Emmanuelle Bonhomme (Institut Notre Dame de Vie), Csillag Éva es Gakovic Blanka hitoktatók.
 
2017. december 12.
Tudományos ülés, szentmise és könyvbemutató a 75 éves Tomka Ferenc tiszteletére. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros. Tudományos ülés: Piero Coda, Máté-Tóth András, Várnai Jakab OFM. Az Intézmény és karizma az Egyházban 2.0. Ünnepi kötet Tomka Ferenc tiszteletére 75. születésnapja alkalmából című kötet bemutatója.

2018. február
Megjelenik a Fundamentális Teológia Tanszék Sensus fidei fidelium sorozat e-könyve a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Bagyinszki Ágoston, A hitvallástól a teológiai megalapozásig címmel.
 
2018. február 3.
Diplomaosztó ünnepség szentmisével.
 
2018. február 7.
Nyílt nap.
 
2018. február 14.
Naphimnusz Műhely. 2017/2018. 2. félév 1. alkalom. A Holnap című film vetítése és beszélgetés.
 
2018. február 16.
Főiskolánk bencés fenntartó rendjének új elöljárója: Hortobágyi T. Cirill OSB
 
2018. február 19.
A Schweitzer József-emlékdíjat a 2018-as évben Xeravits Géza egyetemi tanár kapta, aki másfél évtizedes kimagasló nemzetközi és magyar tudományos munkásságát az elmúlt két évben is számos jeles közleménnyel gazdagította. A kuratórium döntésében nagy szerepet játszott a díjazottnak a késő-ókori zsinagógaábrázolások biblikus forrásairól kiadott magyar nyelvű monográfiája, de a zsűri figyelembe vette, értékelte a szerző említett időszakban publikált valamennyi itthon és külföldön megjelent munkáját.
 
2018. március 2-4.
Felvételi Előkészítő Tábor. A felvételi előkészítő tábor során oktatóink vezetésével ismerkedhetnek meg az érdeklődők biblikus, egyháztörténeti, dogmatikai, erkölcsteológiai, liturgikus kérdésekkel.
A háromnapos program segítséget jelent az írásbeli felvételihez, lehetőséget kínál az eddig fel nem tett vagy választ nem talált kérdések újrafogalmazásához, a főiskola életével való megismerkedéshez.
 
2018. március 3.
A Jézus-ima és a keleti kereszténység II. Imaélet a monostorban és azon kívül. – konferencia.
Megnyitó Baán Izsák OSB. Előadások: Előadók Kocsis Fülöp metropolita, Paisios Larentzakis archimandrita, érseki vikárius, Baán Izsák OSB, Ötvös Csaba, Baán István, Seres Tamás, Imrényi Tibor, Perendy László SchP., Perczel István, Vassányi Miklós, Lukács János SJ, Jeges Mirjam OCD, Görföl Tibor, Nacsinák Gergely András fényképes úti-beszámolója Athoszról.
Könyvbemutató: Jézus-ima és a keleti kereszténység I. Imaélet a monostorban és azon kívül. A kötetet bemutatják a szerkesztők.
 
2018. március 6.
Jeruzsálemi képek. Vetített képes előadások 1. A Templom téren. Mit árulnak el az ősi falak? Megérthetünk-e valamit a Templom-tér körül dúló feszültségekből? Hogyan nézzük mindezt keresztény szemmel? Előadó Várnai Jakab OFM.
 
2018. március 8.
Az örökbeadás és örökbefogadás lélektani és teológiai szempontjai. A Családteológiai Intézet előadása. Előadók Kézdy Anikó, Somogyiné Petik Krisztina, Papp Miklós (Sapientia), Illés Zita (Baptista Szeretetszolgálat).
 
2018. március 13.
Könyvtári Esték. Lelkipásztori utak Pápua Új-Guineában. Előadó Pisztora Ferenc SVD
 
2018. március 14.
Naphimnusz Műhely. 2017/2018. 2. félév 2. alkalom. Teremtésvédők szentségimádása.
 
2018. március 15.
Kitüntetés. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet, főiskolánk Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó képzésének oktatója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmai Irányítási Főosztályának vezetője március 15-e alkalmából, magas színvonalú munkája, példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át.
 
2018. március 17.
Sapientia nap. Az Eucharisztia.
Előadók Szatmári Györgyi, Perendy László SchP, Lukács László SchP, Deák Hedvig OP, Gérecz Imre OSB, Bagyinszki Ágoston OFM, Nobilis Márió, Versegi Beáta Mária CB.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 33. köteteként.
 
2018. március 20.
Jeruzsálemi képek. Vetített képes előadások 2. A Getszemáni kert. Jézus imádságának tanúja. Az Olajfák hegyének szent helyei. „Virrasszatok velem egy órát…”. Előadó Várnai Jakab OFM.
 
2018. április
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 31. kötete „Új bort új tömlőbe!” A hegyi beszéd és a morálteológia konferenciakötet Papp Miklós és Vida Márta szerkesztésében.
Megjelenik a Filozófia Tanszék Amici Sapientiae sorozat 3. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Bakos Gergely OSB, Causa laetitiae. Utak egy szapienciális gondolkodás felé címmel.
 
2018. április 11.
Naphimnusz Műhely. 2017/2018. 2. félév 3. alkalom. A környezet elleni bűn mint lelkiismereti kérdés. Bevezeti Nobilis Márió.
 
2018. április 24.
Jeruzsálemi képek. Vetített képes előadások 3. Szent Sír bazilikaAhol minden keresztény felekezet szíve dobog. Mégis működő együttélés. Istendicséret éjjel és nappal. Előadó Várnai Jakab OFM.
 
2018. május
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a főiskola között Együttműködési szerződés jön létre. A Sapientia Főiskola könyvtári szolgáltatásokat biztosít a PPKE hallgatói számára: ingyenes könyvtárhasználat, közös rendezvények a PPKE BTK-val, előadások.
 
2018. május 9.
Naphimnusz Műhely. 2017/2018. 2. félév 4. alkalom. Teremtésvédők szentségimádása.
 
2018. május 9.
The Return of Religion. Szeminárium a Sapientia Főiskola Dogmatika Tanszéke és a Centre of Theology, Philosophy and Media Theory, Prága szervezésében.
A szemináriumi nap előadói: Martin Koci, Kurt Appel, Bakos Gergely OSB, Frantisek Stech, Virgil Browel, Tóth Beáta, Varga Péter András, Mezei M. Balázs, Jani Anna, Ambrus Gábor.
 
2018. május 22.
Könyvtári Esték. KönyvbemutatóVersegi Beáta Mária, Kapcsolatteremtő spiritualitás. Szervezeti kultúra és spiritualitás a szupervízió tükrében (Kairosz, 2018) című könyvet bemutatja Lukács János SJ. és Erhardt Ágoston, az MTVA munkatársa.
 
2018. május 28.
A főiskola oktatói és munkatársai közös kirándulása Gyöngyösre.
 
2018. június
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2018/1. száma.
Megjelenik a Bibliatudomány Tanszék kiadványai sorozat 16. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Szatmári Györgyi–Szabó Xavér OFM (szerkesztők), Sokszor és sokféle módon… Válogatott tanulmányok a Próféták gyűjteményéhez című kötet.
 
2018. június 1.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a Professzorok Batthyány Köre konferenciája az Idők jelei projekt lezárásaként.
A konferenciát köszönti Várnai Jakab OFM rektor. Megnyitó beszédet mond Osztie Zoltán és Balog Zoltán miniszter, előadást tart Bábel Balázs, Lánczi András. Juhász Imre, Kásler Miklós, Fodor István, Józsa Judit, Lakner Zoltán Lehel, Beran Ferenc.
 
2018. június 2.
Kateketikai Műhely 2. A Jöjj, kövess engem! kontemplatív hitoktatási mód. Előadók Nagy Bálint SJ, Versegi Beáta Mária CB, Héjja Beatrix Lujza OP, Hernády Eszter Krisztina OP, Csillag Éva és Gakovic Blanka hitoktatók.
 
2018. június 6.
Naphimnusz Műhely. 2017/2018. 2. félév 5. alkalom. Az ökológiai megtérés és a környezetvédő megtérése. Bevezeti: Sipos Gyula.
 
2018. június 6.
Diakónusszentelés. Főiskolánk premontrei hallgatóját, Horváth Bence Jánost, diakónussá szenteli Várszegi Asztrik OSB püspök.
 
2018. június 23.
Rohrbacher János pappá szentelése.
 
2018. június 27-30.
Bibliai kultúra címmel pedagógus továbbképzési napok. A Biblia története, műfaja és hatástörténete. A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok, különösen a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok megismerjék azokat a bibliai alapokat és magyarázati módszereket, amelyek segítik a kerettantervben szereplő bibliai ismeretek és szövegek tanítását.
Előadók: Lukács László SchP, Jelenits István SchP, Szatmári Györgyi, Szabó Xavér OFM, Hernádi Mária, Varga Kapisztrán OFM.
 
2018. június 29.
A főiskola a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdésében foglaltak és a főiskola Szervezeti Működési Szabályzatának 8. § (1) bekezdése alapján professor emeritus címet adományoz Tomka Ferenc egyetemi tanárnak kimagasló szakmai teljesítménye és példaértékű életpályája elismeréseként. Nagy Krisztina leköszönő tanszékvezetőnek pedig Sapientia Emlékérmet adományoz.
 
2018. július 7.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség.
 
2018. augusztus 8.
Schnider Anikó Angelika domonkos nővér örökfogadalmat tesz Budakeszin.
 
2018. szeptember 8.
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2018. szeptember 11.
Naphimnusz Műhely. 2018/2019. 1. félév 1. alkalom. Fenntarthatóság és a Laudato si’ enciklika. Bevezeti Norbilis Márió. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2018. szeptember 15.
Fr. Juhos Benjámin ferences örökfogadalmat tesz.
 
2018. szeptember 20.
Beszélgetős előadások 1. A hűtlenség megelőzése. A Családteológiai Intézet előadása. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende, Papp Miklós.
 
2018. szeptember 21.
Elhunyt Sághy Marianne történész, egyetemi tanár, aki Főiskolánkon 2009-2011-ig oktatott.
 
2018. szeptember 28.
Elhunyt Kállay Emil piarista szerzetes, volt tartományfőnök, főiskolán egyik alapítója. Október 18-án helyezik örök nyugalomra.
 
2018. október 2.
Könyvtári Esték. Jos Decorte emlékest. A keresztény család a XI-XII. században. Canterbury Anselmus néhány imádságának fényében. Előadó Székely Tamás, a Károli Gáspár Református Egyetem doktorandusza.
 
2018. október 9.
Adatbázis felhasználói tréning a Könyvtárban. Előadó Lencsés Ákos (MTA Könyvtára – EISZ Titkárság főkönyvtáros). A Sapientia Könyvtárban elérhető online szakirodalmi adatbázisok ismertetése, gyakorlatias bevezetés használatukba. Az érdeklődők számítógép előtt ülve, élő gyakorlatban ismerkedhetnek meg a könyvtári információkeresés alapjaival és az intézményünk révén elérhető tartalmakkal.
 
2018. október 9.
Naphimnusz Műhely. 2018/2019. 1. félév 2. alkalom. Globális műanyag probléma európai és hazai szemszögből. Bevezeti Soós Rita. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2018. október 11.
Szentföldi képek. Vetített képes előadások 1. Mária útja a Szentföldön. Jézus földjén ott vannak Szent Anyjának lábnyomai is. Októberi zarándoklat a Szűzanya nyomdokain, felidézve örömét, fájdalmát, hitét és megdicsőülését. A keresztény közösségek hitének élő kifejeződéseiElőadó: Várnai Jakab OFM
 
2018. október 9.
Megjelenik a Fundamentális Teológia Tanszék Sensus fidei fidelium sorozat 7. kötete a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban Bagyinszki Ágoston OFM – Mészáros Lukács (szerk.), Apóriák. Természettudomány és teológia párbeszédben címmel.
 
2018. október 17.
Kiemelt vendégelőadás. Possible new understandings of Augustine's theology of grace by means of a theological analysis of De correptione et gratia (Ágoston kegyelemtanának lehetséges új felfogásai a De correptione et gratia teológiai elemzése révén) címmel tart előadást Miloš Lichner SJ, a Nagyszombati Egyetem Pozsonyban működő Teológiai Karának dékánja.
 
2018. október 19.
A Fundamentális Teológia Tanszék vendégelőadása. Unterscheidung der Zeichen der Zeit (Az idők jeleinek megkülönböztetése – Hit és hitetlenség párbeszéde) címmel tart előadást Tomáš Halík cseh pap, vallásfilozófus, a prágai Károly Egyetem Filozófiai és Vallástudományi Intézetének professzora.
 
2018. október 25.
Beszélgetős előadások 2. Szülőként egyedül. A Családteológiai Intézet előadása. Előadók Somogyiné Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende, Papp Miklós.
 
2018. november 6.
Megjelenik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata, a Studia Biblica Athanasiana 19. száma Xeravits Géza – Szabó Miklós Xavér OFM (szerk.), Női szemmel címmel.
 
2018. november 13.
Naphimnusz Műhely. 2018/2019. 1. félév 3. alkalom. Vizeink értékéről – az ombudsmani és alkotmánybírósági vélemények tükrében. Bevezeti Tahyné dr. Kovács Ágnes, PPKE JÁK. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2018. november 15.
Nyílt nap.
 
2018. november 15.
Szentföldi képek. Vetített képes előadások 2. Körüljárjuk Jerikót. Az emberiség egyik legősibb településén: tízezer év emlékei. Megvan-e még Zakeus fügefája? Találkozások Jézus mai követőivel. Előadó: Várnai Jakab OFM.
 
2018. november 16.
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 32. kötete Várnai Jakab OFM (szerk.): Jeruzsálem, a Szent Város. Konferenciakötet.
 
2018. november 17.
Sapientia nap. A „Természet könyve” mint a „Szentírás könyvének” analógiája. A „Két könyv”-metafora mai jelentősége természettudomány és teológia párbeszédében.
Előadók G. Tanzella-Nitti csillagász, teológus, a Vatikáni Csillagvizsgáló munkatársa, Szeiler Zsolt, Béres Tamás Evangélikus Hittudományi Egyetem, Schmal Dániel Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hetesi Zsolt Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Mészáros Lukács biológus ELTE
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 34. köteteként.
 
2018. november 20.
Kiemelt vendégelőadás. A bencés lelkiség egyháztanítónője Szent Benedek Regulája Bingeni Szent Hildegárd értelmezésében címmel tart előadást Zátonyi Maura OSB, az eibingeni Szent Hildegárd apátság szerzetese.
 
2018. november 24.
Karitatív nap. Adománygyűjtés az arlói Szent Ferenc Kisnővérek számára, akik eljuttatják adományainkat a rászorulóknak. 
 
2018. november 27.
Könyvtári Esték. Mi az összefüggés a profit és az örök élet között? Az emberközpontú gazdaság alapelvei.  Előadó Baritz Sarolta Laura OP.
 
2018. november 29.
Beszélgetős előadások 3. Ikonok és családi élet. A Családteológiai Intézet előadása. Előadó Papp Miklós.
 
2018. december 3.
Ferences könyvbemutató. Az utóbbi évben megjelent ferences témájú könyvek ünnepi bemutatója a szerzetesek szellemi műhelyében. Tartományfőnöki köszöntő: Dobszay Benedek OFM, Egy barokk ferences útleírás: Szelestei Nagy László, PPKE, Szent Ferenc írásai: Falvay Dávid, ELTE.
 
2018. december 11.
Naphimnusz Műhely. 2018/2019. 1. félév 4. alkalom. „…pusztában kiáltó?”. Az MKPK teremtésvédelmi körlevelének első 10 éve. Eredmények, folyamatok és tennivalók. Bevezeti Baritz Laura OP és Nobilis Márió. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2018. december 13.
Szentföldi képek. Vetített képes előadások 3. Jeruzsálem „Hűvösvölgye”. Jeruzsálem Óvárosától csak 7 km-re: bejárjuk Ain Karemet, Keresztelő Szent János szülőfaluját, Mária és Erzsébet találkozásának helyszínét. Ádventi elmélkedés az áldás Istenéről. Előadó: Várnai Jakab OFM.
 
2018. december 14.
Közösségi filmvetítés. Ferenc pápa. Egy hiteles ember. Wim Wenders filmjének vetítése a SZEMlélekkel közös szervezésben. 
 
2019. január 11–12.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2019. január 18–19.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2019. január 25–26.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2019. február 2.
Diplomaosztó ünnepség szentmisével.
 
2019. február 5.
Szerzetesi lelkiségek. Szabadon választható szeminárium a 2018/19. tanév 2. félévében 2019. február 5. és május 14. között. 
Az előadássorozat keretében szerzetesrendek (ferences, bencés, domonkos, kármelita, jezsuita, piarista, szalézi és szociális testvérek lelkiség) mutatkoznak be. Maguktól a rendek tagjaitól hallhatjuk az adott lelkiség ismertetését. Bevezetés: Várnai Jakab OFM.
 
2019. február 6.
Istenképek. Teológiai-pszichológiai továbbképzés papok és diakónusok számára a 2018/19-es tanév 2. félévében.
 
2019. február 12.
Bencés lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Előadó: Fehérváry Jákó OSB.
 
2019. február 12.
Sok-e 1,5 Celsius-fok? Naphimnusz Műhely. 2018/2019. 2. félév 1. alkalom. Bevezeti Huszár Andrásfőosztályvezető (ITM, Klímapolitikai Főosztály). A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2019. február 13.
A szimbólumok működése a lelki életben. Imádság és liturgia. Teológiai-pszichológiai továbbképzés papok és diakónusok számára a 2018/19-es tanév 2. félévében.
 
2019. február 19.
Bencés lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Előadó: Baán Izsák OSB.
 
2019. február 20.
A morálteológia aktuális kérdései. Teológiai-pszichológiai továbbképzés papok és diakónusok számára a 2018/19-es tanév 2. félévében.
 
2019. február 26.
Ferences lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM.
 
2019. február 28.
Ökumenikus jótékonysági farsang. A főiskola együtt ünnepel más egyetemek teológiai karának hallgatóival. Az adományaikkal támogatják a Károli Ráday utcai kollégium tűzesete károsultjait.
 
2019. március 5.
Ferences lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Várnai Jakab OFM, Hidasi Viktória Veronika (Szent Ferenc Kisnővérei), Dobszay Benedek OFM.
 
2019. március 6.
A személyiség moralitása. Megbocsátás, gyónás. Teológiai-pszichológiai továbbképzés papok és diakónusok számára a 2018/19-es tanév 2. félévében.
 
2019. március 7.
Beszélgetős előadások 1. Önzés vagy énvédelem. A Családteológiai Intézet előadása. Előadó Somogyiné Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende és Papp Miklós.
 
2019. március 12.
Domonkos lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Deák Hedvig OP.
 
2019. március 12.
Az alternatív üzemanyagok, különösen az elektromobilitás helyzete és fenntarthatósági szempontjai nemzetközi és hazai viszonylatban. Naphimnusz Műhely. 2018/2019. 2. félév 2. alkalom. Bevezeti Nemes Csaba, Fenntartható Fejlesztések Főosztály vezetője (ITM). A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2019. március 13.
Kiemelt vendégelőadás. A szerzetesek helyzete Magyarországon. Egy felmérés eredményei. Számadatok és ami mögöttük van. Egy élő és sokszínű valóság képei. Előadók a Szerzetesi Iroda munkatársai: Matolcsy János szervezetfejlesztő tanácsadó és Mészáros Anett kommunikációs szakember.
 
2019. március 13.
Papi életút (vallási fejlődés, döntés, sebek, életstílus). Teológiai-pszichológiai továbbképzés papok és diakónusok számára a 2018/19-es tanév 2. félévében.
 
2019. március 19.
Kármelita lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Béri Renátó OP.
 
2019. március 19.
Könyvtári Esték. A Szent Tér az iszlámban. A mekkai zarándoklat. Előadó Tüske László orientalista, könyvtáros, főigazgató (OSZK).
 
2019. március 20.
Szexualitás, nemi szerepek, a pap mint férfi minta, határtartás. Teológiai-pszichológiai továbbképzés papok és diakónusok számára a 2018/19-es tanév 2. félévében.
 
2019. március 23.
Sapientia nap. Környezet, teremtés, felelősség.
Előadók: Székely János püspök, Ürge-Vorsatz Diána (az ENSZ Éghajlatváltozási kormányközi Testületének »IPCC« alelnöke), Bartus Gábor (A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára), Nobilis Márió (Sapientia Főiskola), Emmanuel Agius (a Máltai Katolikus Egyetem Teológiai Karának dékánja), Udvardy György püspök, Beran Ferenc morálteológus, Baritz Laura OP (Sapientia Főiskola), Nemes Csaba (az ITM Fenntartható Fejlesztések Főosztályának vezetője), Horváth Ágnes SDSH (Jézus Szíve Nővérek Társasága), Tauber Tamás biológus, középiskolai tanár. A konferenciát megnyitja és bezárja Várnai Jakab OFM rektor.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 35. köteteként.
 
2019. március 26.
Jezsuita lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Nagy Bálint SJ.
 
2019. április 2.
Piarista lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Guba András SchP.
 
2019. április 4.
Beszélgetős előadások 2. A férfilét feladata és kihívása. A Családteológiai Intézet előadása. Előadó Somogyiné Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende és Papp Miklós.
 
2019. április 9.
Piarista lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Guba András SchP.
 
2019. április 11.
Szentföldi képek. Vetített képes előadások 1. A „Sion hegy” és a Cenákulum. Jeruzsálem, az Utolsó Vacsora színhelye. Az „emeleti terem”, a Szentlélek eljövetelének emlékével. A Ferences Kusztódia központja 1551-ig. Mi maradt a mozgalmas múltból? Látnivalók az ún. „Sion hegyén”. Előadó: Várnai Jakab OFM
 
2019. április 27.
Balla János piarista szerzetest Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek áldozópappá szenteli a Duna-parti Piarista Kápolnában
 
2019. április 9.
Szalézi lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Ábrahám Béla SDB.
 
2019. április 30.
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 33. kötete, Várnai Jakab OFM (szerk.): Az Eucharisztia. Konferenciakötet.
 
2019. május 2.
Szentföldi képek. Vetített képes előadások 2. Jeruzsálemi háztetők. Felmegyünk néhány háztetőre és toronyba Jeruzsálem Óvárosában, és körülnézünk onnan. Városnézés „páholyból”: San Salvatore, Erlöserkirche, Hurva zsinagóga, Dávid vára, Flagellatio kolostor... Előadó: Várnai Jakab OFM.
 
2019. május 7.
Szociális testvérek lelkiség. Szerzetesi lelkiségek szeminárium. Szabó Katalin SSS, Fecske Orsolya SSS, Lothringer Éva SSS.
 
2019. május 14.
Szerzetesi lelkiségek szeminárium lezárása. Várnai Jakab OFM.
 
2019. május 14.
Hasznos sokaság, szent közösség? Az egyház a teremtésvédelem mögött. Naphimnusz Műhely. 2018/2019. 2. félév 3. alkalom. Bevezeti Nobilis Márió. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2019. május 14.
Megjelenik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szentírástudományi folyóirata, a Studia Biblica Athanasiana 20. száma Xeravits Géza – Szabó Miklós Xavér OFM (szerk.), Két szövetség, egy imakönyv címmel.
 
2019. május 16.
Szentföldi képek. Vetített képes előadások 3. Szent helyek a „Falon” túl. Jézus életében néhány fontos jelenet színhelyére látogatunk el: Betánia, ahol barátja, Lázár élt, Szikhem, ahol a szamariai asszonnyal találkozott, és Emmausz, ahol a két tanítvány felismerte őt a kenyértöréskor. Előadó: Várnai Jakab OFM.
 
2019. május 18.
Horváth Bence János premontrei szerzetest és Jurinka Szilveszter bencés szerzetest pappá szenteli Várszegi Asztrik OSB a pannonhalmi bazilikában.
 
2019. június 8.
Bucskó Nándor ferences szerzetest pappá szenteli Várszegi Asztrik OSB az esztergomi ferences templomban.
 
2019. június 13.
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2019/1. száma.
 
2019. június 28.
A MAB (MAB 2019/6/V/1/3/1. számú határozat) az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolát 2024. június 28-ig terjedő hatállyal akkreditálja.
 
2019. július 6.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség szentmisével. 42 hallgató tett záróvizsgát, közülük 26 fő vette át a diplomáját.
 
2019. július 27.
Emmanuel Ilodigwe szalézi örökfogadalma.
 
2019. augusztus 1.
A Fenntartói Konferencia kinevezi a főiskola új rektorhelyettesének Fehérváry Jákó bencés tanárt.
 
2019. szeptember 7.
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2019. szeptember 7.
Bartók Tibor jezsuita, a Szerzetesteológiai Intézet kutatója szentmise keretében teszi le ünnepélyes fogadalmát, és ezzel a Jézus Társasága teljes jogú tagja lesz.
 
2019. szeptember 10.
Mi közünk van valójában Amazóniához? Adatok, oxigén, klíma és társadalom az erdőtüzek krízise mögött. Naphimnusz Műhely szeminárium.  Bevezeti Nemes Csaba, Naphimnusz Teremtésvédő Műhely. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2019. szeptember 11.
Jeruzsálem – topográfiai és történeti áttekintés. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. szeptember 14.
Főiskolánk két hallgatója, Szabó Péter és Mészáros Levente örökfogadalmat tesz a Kisebb Testvérek Rendjében.
 
2019. szeptember 16.
Bevezetés: az újszövetségi etika és példabeszédek sajátossága. Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. szeptember 18.
A Szent Sír bazilika. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. szeptember 23.
A vámos és a farizeus. Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. szeptember 25.
A Templom-tér. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. szeptember 27.
Elhunyt Xeravits Géza Elhunyt Xeravits Géza teológus, az Ószövetség, a korai zsidóság és a qumráni közösség történetének és teológiájának nemzetközileg elismert kutatója, aki főiskolánk Bibliatudomány Tanszékének vezetője volt 2009-2015-ig.
 
2019. szeptember 30.
A tékozló fiú, az elveszett drachma és bárány példája. Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. október 1.
Könyvtári Esték. Szent Ágoston az istenszeretetről és az emberszeretetről. Előadó Kendeffy Gábor, Károli Gáspár Református Egyetem.
 
2019. október 2.
A Cenákulum és a Keresztút. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. október 7.
A gazdag ember termése, a gondviselés képei. Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. október 8.
Klímaszorongás, klímagyász. Mi az, és mit kezdjünk vele? Naphimnusz Műhely szeminárium.  Bevezeti Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Főiskola rektorhelyettese. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2019. október 9.
A Getszemáni kert. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. október 9.
Ima a szavakon túl. Csendes imacsoport. Vezeti: Révay Edit.
 
2019. október 14.
A tíz szűz és az éberség. Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. október 16.
San Salvatore kolostor. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. október 17.
A női mivolt. Beszélgetős előadások. A Családteológiai Intézet előadása. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende, Papp Miklós
 
2019. október 21.
A talentumok. Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. október 25.
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 34. kötete, Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.): A „Természet könyve” mint a Szentírás könyvének analógiája. A „Két könyv”-metafora mai jelentősége a természettudomány és teológia párbeszédében. Konferenciakötet.
 
2019. október 30.
Ima a szavakon túl. Csendes imacsoport. Vezeti: Révay Edit.
 
2019. november 4.
Kiemelt vendégelőadás The woman’s social status in the early church címmel. A Bibliatudomány Tanszék és a Szent Szív Társaság vendége Carolyn Osiek rscj teológus.
 
2019. november 6.
Ain Karem. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. november 11.
A magvető és a növekedési példabeszédek. Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. november 12.
Deep incarnation, „mély inkarnáció” az ökoteológiában. Naphimnusz Műhely szeminárium.  Bevezeti Kodácsy Tamás, a Károli Gáspár Református Egyetem Ökogyülekezeti Kutatóműhelyének vezetője. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2019. november 13.
Keresztények Jézus szülőföldjén. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Francesco Patton OFM szentföldi kusztos.
 
2019. november 16.
Sapientia nap. Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban. Képzés és misszió az Egyház Társadalmi Tanítása alapján.
Előadók Beran Ferenc morálteológus, Fr. Piotr Janas OP Angelicum, Róma, Baritz Sarolta Laura OP, Sapientia Főiskola, Budapesti Corvinus Egyetem, Dabóczi Kálmán, Hetvenkét Tanítvány Mozgalom, ALTERN csoport, Baranyi Árpád, Sapientia Főiskola, ALTERN csoport, Szilas Roland Sapientia Főiskola, Budapesti Corvinus Egyetem, Fóris Ferenc, KETEG Alapítvány, Patróna Hungariae Gimnázium, Tóth József, Sapientia Főiskola, KETEG Alapítvány, Héjj Tibor, Sapientia Főiskola
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 36. köteteként.
 
2019. november 17.
Elhunyt Fehérné Dr. Mészáros Ágnes, aki 2004 óta a Pszichológia Tanszék oktatója volt.
 
2019. november 18.
Az irgalmas szamaritánus. Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. november 20.
Egy szentföldi zarándoklat dinamikája, kulcspontjai egy példa alapján. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. november 20.
Ima a szavakon túl. Csendes imacsoport. Vezeti: Révay Edit.
 
2019. november 25.
Az utolsó ítélet képe. Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. november 26.
Nyílt nap.
 
2019. november 27.
Hebron. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. november 28.
Újrakezdő hűség. Beszélgetős előadások. A Családteológiai Intézet előadása. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende, Papp Miklós
 
2019. december 2.
Az ünnepi lakoma és a szántóföldbe rejtett igazgyöngy. Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. december 3.
Könyvtári Esték. A Lélekben szolgálni! Szociális testvérek és a világ „lelkigondozása”. Előadó Kővári Magdolna SSS.
 
2019. december 4.
Galilea szent helyei. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. december 5.
Mit várhat a társadalomtól a beteg gyermeket nevelő család? Erasmus+ vendégelőadás. A Családteológiai Intézet szervezésében. Előadó: Mária Šmidová a Nagyszombati Egyetem pozsonyi Katolikus Teológiai Fakultásának oktatója, kutatója, Bevezeti: Papp Miklós
 
2019. december 9.
Példabeszédekbe csomagolt morál szeminárium lezárása. Előadó: Papp Miklós.
 
2019. december 9.
Könyvbemutató. Pákozdi István, Örömünk ünnepe. A római katolikus liturgia és a szimbólumok. A kötetet bemutatja Kék Emerencia és a szerző. Közreműködik Palásti Dávid egyetemista (gitár).
 
2019. december 10.
Társadalmi klíma – vajon változik-e, és merre?. Naphimnusz Műhely szeminárium.  Bevezeti Antal Z. László, Naphimnusz Teremtésvédő Egyesület, MTA Szociológiai Kutatóintézet. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2019. december 10.
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2019/2. száma.
 
2019. december 11.
Ima a szavakon túl. Csendes imacsoport. Vezeti: Révay Edit.
 
2019. december 11.
A Születés bazilikája. Bevezetés a Szentföld ismeretébe szeminárium lezárása. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2019. december 12.
Könyvbemutató. 35 éve a Vigilia élén – Lukács László. Lukács László az év végével átadja a Vigilia főszerkesztői feladatait eddigi helyettesének, Görföl Tibornak. Ebből az alkalomból Farkas Edit és Horányi Özséb egy tanulmánykötetet állított össze, amelyben pályatársak idézik fel a Vigilia utóbbi három és fél évtizedes történetét. A kötetet bemutatja: Várszegi Asztrik OSB, emeritus pannonhalmi főapát.

2020. január 3–4.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2020. január 10–11.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2020. január 17–18.
Jegyesoktatók képzése. 60 órás képzés lelkipásztorok, valamint a jegyesoktatásban közreműködő házaspárok számára.
 
2020. január 25.
Főiskolánk hallgatója, Németh Miksa bencés örökfogadalmat tesz a Bencések Rendjében.
 
2020. február 1.
Diplomaosztó ünnepség szentmisével. A szentmise főcelebránsa Várnai Jakab OFM rektor.
16 fő vehette át a diplomáját.
 
2020. február 4.
Felelősségünk a jövő nemzedékekért. Naphimnusz Műhely szeminárium.  Bevezeti Bándi Gyula, a jövő nemzedékekért szószólója. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2020. február 6.
Nyílt nap.
 
2020. február 10.
Bevezetés: a bizánci liturgiáról. Az Eucharisztia a bizánci teológiában szeminárium. Előadó: Papp Miklós.
 
2020. február 17.
A gyermekáldoztatás teológiai és pasztorális szempontjai. Az Eucharisztia a bizánci teológiában szeminárium. Előadó: Szocska Ábel püspök.
 
2020. február 20.
Ökumenikus farsang. A főiskola együtt ünnepel a Pázmány HTK, a Károli HTK és az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatóival.
 
2020. február 22.
A Jézus-ima és a keleti kereszténység III. Imaélet a monostorban és azon kívül. – konferencia.
Megnyitó Baán Izsák OSB és Ötvös Csaba. Előadók Arszeniosz Kardamakisz metropolita, Youssef Khalil protopresbiter, Tatárka Kirill atya, Kocsis Fülöp metropolita, Zsengellér József, Geréby György, Sajgó Szabolcs SJ, Görföl Tibor, Dimitrios Syregkelas.
 
2020. február 24.
A proszkomídia mint Isten elérkező országának szimbóluma. Az Eucharisztia a bizánci teológiában szeminárium. Előadó: Kocsis Fülöp érsek.
 
2020. március 2.
Eucharisztikus egyházkép a bizánci teológiában. Az Eucharisztia a bizánci teológiában szeminárium. Előadó: Orosz Atanáz püspök.
 
2020. március 9.
Szentélyben születő teológia: egyházatyák az Eucharisztiáról. Az Eucharisztia a bizánci teológiában szeminárium. Előadó: Baán István.
 
2020. március 10.
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 35. kötete: Nobilis Márió – Vida Márta (szerk.): Környezet, teremtés, felelősség. Konferenciakötet a L’Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kiadásában.
 
2020. március 10.
Ember versus természet. Út a kizsákmányolástól a békés együttélésig. Naphimnusz Műhely szeminárium.  Bevezeti Sipos Katalin, biológus, természetvédelmi szakértő, a WWF Magyarország igazgatója. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2020. március 11.
A koronavírus miatt az ITM elrendelte a rendkívüli szünetet március 11-én, március 23-tól pedig távoktatási időszakot határozott meg a felsőoktatásban.
A félév további időszakára meghirdetett programjaink (vetítések, előadássorozatok) elmaradnak.
 
2020. április 7.
Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette a Roma társadalomismeret című szakirányú továbbképzési szakot. Ezzel az új szakkal bővül Főiskola képzési kínálata a 2020/2021-es tanév esti tagozatán.
Magyarországon most először nem csupán pedagógus oklevéllel lehet jelentkezni, hanem bármilyen szakterületen szerzett oklevéllel rendelkező, a cigányság iránt elkötelezett szakembereket várnak. A négy féléves képzés elméleti és gyakorlati modulokból áll, roma társadalomismereti szakember oklevelet biztosít.
 
2020. április 7.
Újabb öt évre akkreditálják a főiskola Bibliai kultúra – A Biblia története, műfajai és hatástörténete elnevezésű 40 órás pedagógustovábbképzést.
 
2020. június 20.
Nyulasi Zoltán István és Spala Tamás – főiskolánk volt hallgatóinak – diakónussá szentelése Esztergomban.
 
2020. július 1
A főiskola új rektora Dr. Fehérváry Örs Jákó bencés szerzetes.
 
2020. július 4.
Te Deum szentmise és diplomaosztó ünnepség.
 
2020. augusztus 2.
Fehér Csongor – főiskolánk volt hallgatójának – diakónussá szentelése Máriapócson.
 
2020. augusztus 6.
Főiskolánk hallgatója, Biriszló Lőrinc bencés örökfogadalmat tesz a Bencések Rendjében.
 
2020. augusztus 8.
Főiskolánk egykori szerzetes hallgatói, Hernády Eszter Krisztina, Kiss-Albert Ágnes Márta, Nagy Éva Benedikta örökfogadalmat tesznek Budakeszin, az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos Nővérek rendjében.
 
2020. szeptember 2.
Lukács László piarista szerzetesnek, főiskolánk alapító rektorának, a Vigilia folyóirat felelős kiadójának a Magyar Katolikus Püspöki Kar Pro Cultura Christiana-díjat a katolikus kultúra továbbadásáért végzett szolgálatáért.
 
2020. szeptember 5.
Veni Sancte. A tanévnyitó szentmise főcelebránsa: Hortobágyi T. Cirill bencés, pannonhalmi főapát.
 
2020. szeptember 8.
Ferenc pápa a szentferenci karizma tükrében. Naphimnusz Műhely. Bevezeti Bagyinszki Ágoston OFM. 2020/2021. tanév 1. félév 1. alkalom. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2020. szeptember 17.
Könyvbemutató. Koronkai Zoltán SJ, Eucharisztia, a barátság szentsége (Jezsuita Kiadó, 2020) és Gérecz Imre OSB, Tevékeny jelenlét (Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány, 2020) című könyveket bemutatja Versegi Beáta Mária CB. A bemutató előtt szentmise, főcelebráns Mohos Gábor, esztergom-budapesti segédpüspök.
 
2020. szeptember 18.
Nyílt nap a Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzés iránt érdeklődőknek. A szakirányú továbbképzésről Szabóné Dr. Kármán Judit, a továbbképzés szakfelelőse tart általános tájékoztatót.
 
2020. szeptember 19.
Zillich Mihály, főiskolánk hallgatója örökfogadalmat tesz Zalaegerszegen, a Kisebb Testvérek Rendjében.
 
2020. október 13.
Tudás, meggyőződés és ezek átadása. Mindennapi kommunikációs problematikákról a teremtés/környezetvédelemben. Naphimnusz Műhely. Bevezeti Nobilis Márió. 2020/2021. tanév 1. félév 2. alkalom. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2020. október 15–17.
Erasmusdays 2020. Három nap az Erasmus világában.
Megnyitja Fehérváry Örs Jákó OSB rektor. Képes emlékeink kiállítás és SaPihenő tea-kávéház, (Ki)szabadulás Európába szabadulószoba, „Akik már megjárták…” kerekasztal-beszélgetés hallgatókkal és munkatársakkal, közben jelenlegi ösztöndíjas hallgató élő bejelentkezése Olaszországból, Kulináris élvezetek Európában nemzetközi ételkóstoló, EU-KVÍZ és Pár óra alatt a Föld körül társasjáték.
 
2020. november 10.
A kozmosz szépsége és a teremtett létezők hasznossága Nagy Szent Vazul és Szent Ambrus hexaémeron-homíliáiban.Naphimnusz Műhely. Bevezeti Perendy László SchP. 2020/2021. tanév 1. félév 3. alkalom. A beszélgetés előtt a teremtésvédők szentségimádása.
 
2020. november 11.
A koronavírus második hulláma miatt november 11-étől távolléti oktatás lép életbe a járványügyi veszélyhelyzet idejére.
A félév további időszakára meghirdetett programjaink (vetítések, előadássorozatok) elmaradnak.
 
2020. december 8.
A covid-járvány rendszerszemlélettel. Naphimnusz Műhely. Bevezeti Zlinszky János egyetemi docens (PPKE JÁK, NKE VTJ). 2020/2021. tanév 1. félév 4. alkalom. Online esemény.
 
2020 decemberében
megjelenik a Szerzetesteológiai Intézet Vita Consecrata sorozat 2. kötete: Juan Mari Ilarduia OFM: Személyes projekt címmel, a 3. kötete: Juan Mari Ilarduia OFM: Közösségi projekt címmel és a 9. kötete Várnai Jakab OFM (szerk.): Útjelzők címmel a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban.
Megjelenik a Sapientiana folyóirat 2020/2. száma.
 
2021. február 9.
Teremtéstörténetek és politika? A szentírásmagyarázat hatása a környezetpolitikára. Naphimnusz Műhely. 2020/2021. tanév 2. félév 1. alkalom. Bevezeti Zamfir Korinna egyetemi tanár (Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar, Kolozsvár). Online esemény.
 
2021. február 10.
Nyitott Órák. Online nyílt nap.
 
2021. február 23.
Vakcina. Etika. Egyházi jövőkép. Kerekasztal-beszélgetés a Sapientián. Online esemény. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata szervezésében.
Mi köze a (morál)teológiának a vírushelyzethez? Hogyan tekinthetünk keresztény szemmel a vakcinákra? Egyáltalán mit tudhatunk az engedélyezett oltóanyagokról? Mit kell megfontolnunk felelős keresztényként a jelenlegi helyzetben? Hogyan hatott az elmúlt év egyházi közösségeinkre, és hogyan értékeli mindezt a teológia? Milyen jövőképek sejlenek fel előttünk? A beszélgetés résztvevői: Velkey György főigazgató-főorvos (Bethesda Gyermekkórház), Papp Miklós morálteológus (SSzHF) és Görföl Tibor teológus (PTE-BTK), a Vigilia főszerkesztőjével.
 
2021. március 10.
Mélyülő szakadék a gazdagok és szegények között. Az éghajlati válság megoldásának csapdája? Naphimnusz Műhely. 2020/2021. tanév 2. félév 2. alkalom. Bevezeti Ürge-Vorsatz Diána az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) III. munkacsoportjának alelnöke, a CEU professzora. Online esemény.
 
2021. március 15.
Nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetést Papp Miklós főiskolánk oktatója, a Morálteológiai Tanszék, a Családteológiai és az Etikai Intézet vezetője a Magyar érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült két évtizedes lelkipásztori szolgálatáért, közérthetően megfogalmazott morálteológiai útmutatásaiért, valamint közösségépítő, élet- és családvédő tevékenységéért.
 
2021. március 20.
Sapientia nap. A patrisztika műhelyeiből. Online konferencia.
Előadók: Baán István (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola), Kendeffy Gábor (Károli Gáspár Református Egyetem), Perendy László SchP (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola), Vassányi Miklós (Károli Gáspár Református Egyetem), Heidl György (Pécsi Tudományegyetem), Pásztori-Kupán István (Károli Gáspár Református Egyetem), D. Tóth Judit (Debreceni Egyetem), Boros István (Váci Egyházmegyei Könyvtár), Perczel István (Közép-európai Egyetem), Baán Izsák OSB (Szent Mauríciusz Monostor, Bakonybél), Geréby György (Közép-európai Egyetem), Bugár István (Debreceni Egyetem), Takács László (Pázmány Péter Katolikus Egyetem).
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 38. köteteként.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.