Krónika

ELŐZMÉNYEK
 
A II. világháború előtt Magyarországon több szerzetesrend maga gondoskodott növendékeinek teológiai képzéséről: saját főiskolát tartott fenn számukra. A tanítórendeket erre szinte rá is kényszerítette a közoktatás fejlődése: a múlt század végétől törvény írta elő, hogy középiskolában csak egyetemi diplomával rendelkező tanárok taníthatnak. A ciszterciek, bencések, piaristák ekkor nyitották meg saját hittudományi főiskolájukat, avval a céllal, hogy növendékeik a teológiai tanulmányokkal párhuzamosan folytathassanak egyetemi tanulmányokat is az általuk választott szakokon.
1950-ben a megmaradt három férfi szerzetesrend tevékenységét az állam a lehető legszűkebbre korlátozta: két-két gimnáziumot tarthattak fenn, összesen nyolc osztállyal, tizenhat tanárral, a rendi növendékek összlétszáma nem haladhatta meg a tizennégyet. Mindhármuknak sikerült azonban hivatalosan is megtartaniuk saját rendi főiskolájukat. Ez lehetővé tette, hogy néhány teológiai tanár rendi keretben maradhatott, a növendékek pedig védettebb környezetben tanulhatták a teológiát. Bár 1948-ban már fölmerült egy közös tanárképző főiskola ötlete, a nem sokkal később kialakult helyzetben előnyösebbnek látszott az engedélyezett intézmények önálló fenntartása.
 
Az 1990-es változások nyomán több szempontból is új helyzet alakult ki.
1. A négy évtizedes kényszerszünet után újrainduló szerzetek nem voltak abban a helyzetben, hogy egykori teológiai képzésüket újraszervezzék. Az egyházmegyei szemináriumok helyett az elöljárók szívesebben küldték szerzetes főiskolára fiataljaikat. Így természetesen adódott, hogy a piaristák főiskoláján 1991-től otthonra találtak 6–8 különböző szerzetesrend növendékei, a csornai premontrei fiatalok pedig Pannonhalmán, a bencéseknél tanultak teológiát.
2. 1994-ben megszületett a Sophia teológiai főiskola, a Szent Gellért Hittudományi Főiskola kihelyezett tagozataként. Célja az volt, hogy - Magyarországon eddig ismeretlen kezdeményezésként - fiatal szerzetesnők részére biztosítson főiskolai szintű teológiai képzést. Mivel pedig a nővérek lekötöttsége igen nagy, képzésüket csak tömbösített formában, téli és nyári bentlakásos intenzív kurzusokkal lehetett megoldani. Az első évfolyam 1998-ban végzett, és kapott hittanári és lelkipásztori munkatársi diplomát, az utolsó kurzus pedig - immár a Sapientia Főiskola növendékeként – 2008-ban fejezte be tanulmányait.
3. Az új felsőoktatási törvény 1993-ban kötelezően előírta minden állami és az állam által elismert egyházi vagy alapítványi egyetem és főiskola akkreditációját, tudományos szempontú minősítését. A törvény szerint csak akkreditált intézmények részesülhetnek állami támogatásban, és adhatnak ki az állam által is elismert egyetemi vagy főiskolai diplomát. A magas színvonalú képzés elsődleges feltétele, hogy legyen elegendő számú és megfelelő minősítésű oktatója az intézménynek.
A bencések, ferencesek és piaristák ekkor jutottak arra az elhatározásra, hogy egyesítik főiskolájukat. Be kellett látniuk: az erők fölösleges pazarlása, hogy tucatnyi hallgató részére önálló tanári kart tartanak fenn. A megnövekedett lehetőségek sokféle munkára szólítják el a rendtagokat. Hatékonyabb, magasabb színvonalú, gazdasági szempontból is előnyösebb képzést lehet folytatni egy közös főiskolán, amelynek tanári karát elsődlegesen a három alapító rend tagjaiból válogatják össze. Megszűnik az a belterjesség, amely minden jószándék ellenére eddig jellemezte e rendek teológiai képzését, s létrejöhet egy olyan, a kor színvonalán álló főiskola, amely nemcsak az akkreditáció kívánságainak képes megfelelni, hanem valóban versenyképes és párbeszédre kész társa lehet az ország egyéb főiskoláinak vagy akár egyetemeinek.
A rendi főiskolák egyesítése összhangban állt a magyar felsőoktatásban megindult reformfolyamattal, amelyben első helyen állt az integráció: a negyvenes évek végén szétdarabolt egyetemek újraegyesítése. (Akkor ugyanis – szovjet mintára – megszüntették a tudományok egyetemét átfogó hagyományos universitas-okat, és helyükbe egy-egy tudományágra specializálódott ún. szakegyetemeket hoztak létre.) Magyarországon így az európai átlagnál jóval nagyobb számú felsőoktatási intézmény működött, kevesebb hallgatóval, mint más, fejlettebb országokban. Az integrációhoz a kormányzat – a Világbanktól fölvett kölcsön felhasználásával – költségvetési támogatást is biztosított.
Az integráció csak az állami intézményekre vonatkozott ugyan, de pályázhattak egyházi intézmények is. Így történt, hogy a Szent Gellért Hittudományi Főiskola (kihelyezett tagozatával, a Sophia Főiskolával együtt), a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola élt ezzel a lehetőséggel, bejelentette egyesülési szándékát, és benyújtotta intézményfejlesztési tervét az integrációs pályázaton. (A kezdeti szakaszban meghívásukra részt vett a zirci Szent Bernát Teológiai Főiskola is, ők azonban végül mégis a különállás fenntartása mellett döntöttek.) Az új integrált főiskola a „Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola” nevet kapta. Létrejöttének hivatalos dátuma a magyar törvények szerint: 2000. január 1.

AZ ALAPÍTÁS
 
1996. április 15.
A négy rend elöljárója és a négy főigazgató közös szándéknyilatkozatot ír alá a Sapientia Szövetség létrehozásáról, és kérik Magyar Bálint művelődési és közoktatási minisztertől az Országgyűlés által történő jóváhagyást. A szövetség, illetve az integrált főiskola megalakításának szervezési munkáit a fenntartó rendek vezetőinek megbízásával Lukács László, a Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola főigazgatója vállalja.
 
1996. szeptember 1.
Módosítják a Felsőoktatási Törvényt, elrendelve, hogy a társulni kívánó felsőoktatási intézményeknek először szövetséget kell alkotniuk, amely előkészíti a teljes integrációt. Két éves átmeneti állapot után válik lehetővé a társult intézmények teljes integrációja.
 
1997. április 30.
A fenntartók létrehozzák a „Szerzetesi Hittudományi Főiskolákat Fenntartó Intézmények Konferenciáját”, hogy a készülő szövetség, illetve az ebből kialakuló főiskola fölöttes egyházi hatósága legyen. A Konferencia felhatalmazást ad a főiskoláknak a Sapientia Szerzetesi Főiskolai Szövetség létrehozására az ideiglenes SzMSz alapján. Megalakul a szövetség szenátusa, és elindítja a szövetség jóváhagyatási eljárását.
 
1997. június
Megjelenik a felsőoktatási integrációt szabályozó törvényerejű rendelet. Az integrációkat pályázat útján kell elfogadtatni, amely egyúttal világbanki támogatásra is feljogosítja a nyertes intézményeket. A Sapientia Szövetség beadja integrációs pályázatát.
 
1997. október
Az intézményfejlesztési tervek pályázatán a Sapientia bizonyult a legjobbnak, és így elsőként dolgozhatta ki a pénzügyi támogatás konkrét felhasználására vonatkozó beruházási pályázatát. Ez év elejére alakult ki az integrációban sikeresen pályázó intézmények első csoportja: a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem mellett a Nyíregyházi Főiskola és a Sapientia Főiskola foghat hozzá állami forrásokból azokhoz a beruházásokhoz, amelyek szükségesek képzési reformjaik megvalósításához.
 
1997. november 7.
A négy szerzetesrend és a négy főiskola képviselői levelet intéznek Magyar Bálint miniszterhez, hogy segítse elő a szövetség törvényi elismertetését 1998. január 1-vel.
 
1997. november 19.
Megkezdődik az Intézményfejlesztési Terv (IDP) elkészítése Lukács László és Draskovits Imre irányításával.
 
1998. április 30.
Elkészül és határidőre beadásra kerül az IDP, amely 600 millió Ft támogatást céloz meg az új intézmény számára.
 
1998. május
A választások nyomán új kormány alakul. Az új oktatási kormányzat az integrációt kötelezővé teszi, és minden állami felsőoktatási intézményre kiterjeszti. 1999 elejére elkészítik az ország felsőoktatási intézményeinek új, integrált hálózatát. A parlament által júniusban elfogadott törvény szerint 2000. január 1-jétől az állam 17 egyetemet és 13 főiskolát működtet.
 
1998. július 2.
Mivel az IDP-pályázat sikeres volt, a Sapientia lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen a pályázat következő fordulóján, és elkészítse az Intézményi Beruházási Tervet (CIP) október 31-ig. Az előkészítés alatt álló integrált főiskola közös tevékenységeket kezd: továbbképzések szervezése, egységes könyvtárrendszer előkészítése, tantervek összehangolása, adminisztráció és gazdálkodási rendszer egységesítése.
 
1998. augusztus 31.
A négy szerzetesfőiskola és az azokat fenntartó szerzetesrendek szándéknyilatkozatban kötelezik el magukat a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Szövetség, majd két év elteltével az azt felváltó Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola létrehozására. Kötelezettséget vállalnak az IDP-ben foglaltak végrehajtására. Az integrációval létrejött új főiskola székhelye a három fenntartó szerzetesrend közti megállapodás értelmében a piaristák budapesti, Duna-parti épülete, amely ekkor még az ELTE BTK használatában van: Budapest, V., Pesti Barnabás utca 1. Az épületrészt a Piarista Rend a létrejövő Sapientia Főiskola rendelkezésére bocsátja. A fenntartók és a rend közti megállapodás értelmében a bérlet 30 évre ingyenes használatot biztosít a főiskolának, ennek fejében viszont a Sapientia a világbanki támogatásból rekonstruálja a főiskolát (könyvtárral, kollégiummal). A megállapodás értelmében a főiskolai kollégiumot a bencések és a ferencesek átengedik a piarista növendékház kizárólagos használatára.
 
1998 végéig
A Szövetségben részt vevő mindegyik főiskolán lezajlik a MAB intézményi akkreditációja. A főiskolákat a készülő egyesülésre való tekintettel akkreditálják.
 
1999. január 7.
A fenntartó szerzetesrendek vezetői és a főigazgatók levelet intéznek Pokorni Zoltán miniszterhez, kérve, hogy a Ftv. módosított mellékletében már az integrálódott főiskolát tüntesse fel, a Sapientia Szövetséget pedig ismerje el jogi személynek.
 
1999. március
A ciszterci rend kiválik a szövetségből.
 
1999. február-május. Létrejön a Tanulmányi és Oktatási Bizottság, amely kidolgozza a vatikáni jóváhagyáshoz szükséges dokumentumokat, továbbá az integrált főiskola SZMSZ-ét. Fokozatosan kiépül a szükséges adminisztrációs apparátus is.
 
1999. május 15.
A Fenntartói Konferencia elfogadja az új főiskola SzMSz-ét, és a Katolikus Nevelés és a Szerzetes (CIVS-CSVA) Kongregációba beadja a szükséges dokumentumokat a vatikáni jóváhagyás elnyerése érdekében.
 
1999. július 4.
A Sapientia Főiskola állami elismerést nyer: kihirdetik az 1999. évi LII. törvényt „a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról”. Ennek 2.§. (2) pontjában a törvény „elismeri és hozzájárul” a Sapientia Főiskola létrejöttéhez.
 
1999. október 27.
A Sapientia tanulmányi rendjét a Katolikus Nevelés Kongregációja 1999. július 22-i, 1038/99/2 sz. levelével jóváhagyja. A CIVCSVA 1999. október 27-én kelt, AG 47-1/99 sz. levelével létrehozza a Sapientia Főiskolát, és hat évre ad experimentum jóváhagyja szabályzatát.
 
1999. november 29.
A Fenntartói Konferencia elnöke levélben tájékoztatja a székhely megyéspüspökét, Paskai László bíborost a Sapientia létrejöttéről, jóváhagyásáról.
 
1999. november 30.
Megállapodás jön létre arról, hogy a 2000/2001. tanévtől kezdve a Ward Mária Hitoktatóképző Tanfolyam négy éves képzéssé alakul, mint a „Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hittanári szakának Ward Mária esti tagozata”.
 
2000. január 1.
Az 1999/LII. törvény értelmében jogilag is létrejön a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A főiskola fenntartói konferenciája Lukács László piarista atyát nevezi ki főigazgatónak, amelyet állami részről megerősít Orbán Viktor miniszterelnök.
 
2000. január 8.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hivatalos alakuló ünnepségén a három fenntartó szerzetesrend vezetője szentmise keretében aláírja az alapító okiratot az Angolkisasszonyok templomában. Ezt követően rendezik meg a Sapientia első tanulmányi napját Nemeshegyi Péter SJ előadásával a teológia alapkérdéseiről.
 
2000. január–május
A Piarista Tartományfőnökség megbízásából László Tamás építészmérnök és irodája elkészíti a Duna-parti piarista épületkomplexum felújításának tervét az elvi építési engedély megszerzéséhez.
 
2000. február 18.
A Sapientia beruházási terve (CIP) hivatalos elfogadást nyer.
 
2000. március 3.
Az Oktatási Minisztérium és a Sapientia képviselői aláírják a keretszerződést a beruházásra, amelyben az OM 5 millió USD erejéig támogatja a Sapientia beruházását. A program három projektet tartalmaz: az új főiskolán „az oktatás anyagi és adminisztratív feltételeinek megteremtése; intézményi könyvtár kialakítása; kollégium kialakítása”. A Sapientia vállalja az intézményi reformok végrehajtására kidolgozandó cselekvési terv elkészítését és annak időarányos végrehajtását. A beruházás koordinálását öt tagú Intézményi Beruházási Bizottság végzi (a Sapientiát a főigazgató és a főtitkár, az OM-et három tag képviseli).
Az elvi építési engedély elnyerése és az OM-mel kötött szerződés alapján már a világbanki előírások szerint történik a tervező, a bonyolító és a kivitelező kiválasztása az integrált Sapientia Főiskola, továbbá a könyvtár és a kollégium részére szükséges helyiségek rekonstrukciójához. A tervezői megbízást László Tamás építészmérnök és irodája nyeri el, a bonyolító az Óbuda-Újlak Kft, a kivitelező pedig a Kivitelezők a Magyar Felsőoktatásért konzorcium. A pályáztatások, a tervezés, a szükséges engedélyek beszerzése egész éven át folyik.
 
2000 szeptemberében
elkezdődik az integrált főiskola első (2000-2001.) tanéve. A tanítás a piaristák Duna-parti épületének néhány tantermében folyik, az adminisztráció a Ferenciek terén, a Vigilia Kiadó helyiségeiben végzi munkáját.
 
2001. január 13.
Az Angolkisasszonyok Váci utcai épületében második alkalommal rendezik meg a Sapientia napot. Célja elsősorban az, hogy az integrálódó főiskolák tanárai és növendékei megismerkedjenek egymással. A szentmisét követően Várnai Jakab tart előadást a „sapientia” fogalmáról Szent Bonaventura teológiájában, majd kötetlen beszélgetést, agapét tartanak.
 
2001. június 5. Az ELTE BTK a B/ épületet kiüríti, és Pálinkás József államtitkár az épületet a Magyar Állam nevében ünnepélyesen visszaadja eredeti tulajdonosának, a Piarista Rendtartománynak.
 
2001. június 12.
A római Szent Anzelm egyetem a Katolikus Nevelés Kongregációjának jóváhagyásával affiliálja a főiskola teológiai képzését. Az arra érdemes hallgatók a Szent Anzelm egyetem baccalaureátusi fokozatát kaphatják meg.
 
2001 augusztusában
megkezdődnek a tényleges kivitelezési munkálatok. Az építkezés 2002 decemberére fejeződik be.

2001-2005
 
2001. szeptember 10.
Tanévnyitó Veni Sancte.
Az integrált főiskolára először nyernek felvételt világi hallgatók is, hittanár-nevelő-lelkipásztori munkatárs szakon.
 
2001. november
Megalakul a Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézete a Szociális és Családügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium támogatásával.
 
2001. november 23.
Az első Családi Életre Nevelés tanfolyam kezdete 32 résztvevővel.
 
2001. december
Az országgyűlés egyéni képviselői indítványra módosítja a közoktatási törvényt. Ennek értelmében „általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás megtartására, illetve kollégiumi nevelőtanárként alkalmazható, aki hittanár-nevelő szakos pedagógus végzettséggel rendelkezik”.
 
2002. február 16.
Az első „igazi”, valójában harmadik Sapientia nap, félévenként rendezett tudományos konferencia témája: Newman bíboros életműve. A konferencia színhelye a Tamás Alajos Közösségi Ház.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek 1. köteteként John Henry Newman életművéről címmel.
Ettől kezdve a félévenként rendezett Sapientia napok előadásai a Sapientia Füzetekben nyomtatásban is kiadásra kerülnek.
 
2002. június 23.
A piarista kápolnában a Te Deum után tartják meg az első diplomaosztó ünnepséget, amelyen főleg a volt Ward Hitoktatóképző növendékei kapnak diplomát.
 
2002. szeptember 9.
Tanévnyitó Veni Sancte.
Az új tanév a következő hallgatói létszámokkal indul: nappali tagozaton 119 hallgató, esti tagozaton 142 hallgató. Emellett Ember-, erkölcs- és társadalomismeret címmel két éves posztgraduális képzés indul diplomás pedagógusok, teológusok, hittanárok részére 50 hallgatóval.
 
2002. november 16.
A rekonstruált épületet ünnepélyesen felavatják a főiskola az új aulájában, Paskai László bíboros, Seregély István érsek, Erdő Péter és Bosák Nándor püspök, Karl-Josef Rauber apostoli nuncius, Magyar Bálint oktatási miniszter és Pálinkás József volt oktatási miniszter jelenlétében.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola felújított épületének ünnepségével kapcsolatban II. János Pál pápa Angelo Sodano bíboros, államtitkár aláírásával a következő levelet küldte az intézményt fenntartó rendek vezetőihez: Excellenciás és Főtisztelendő Főapát Úr! Főtisztelendő Tartományfőnök Urak! Őszentsége II. János Pál pápa örömmel értesült arról az ünnepi eseményről, hogy a bencés, a ferences és a piarista atyák teológiai főiskolájának integrációjából két esztendeje megszületett Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola birtokba veheti új épületét. Ez ünnepélyes alkalom kapcsán szívesen emlékezik vissza két magyarországi apostoli útjára. 1991-ben alkalma volt találkozni a négy évtizedes bénultság után éledező szerzetesrendek tagjaival, 1996-ban pedig Pannonhalmán részt vehetett a magyar bencés élet ezredévének megünneplésén. Ez a jeles dátum hazátokban a keresztény oktatás millenniumát is jelentette. Az evangéliumi tanácsok szerinti életforma ajándéka az egyház életének szerves része. „Az Istennek szentelt élet az Isten és a felebarát iránti szeretet kettős parancsának szoros egységét mutatja meg.” (Vita consecrata apostoli buzdítás, 5.) „A Krisztus misztériumához való hasonulással az Istennek szentelt élet különleges módon valósítja meg a Szentháromságnak azt a megvallását, amely az egész keresztény életet meghatározza” (uo. 16.).
Az ünnepséghez kapcsolódik a második Sapientia nap, amelynek témája: A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 2. köteteként.
 
2003. január
Megkezdődik a tanítás a rekonstruált épületben. Erre az időre már új, végleges helyére költözik a főiskola adminisztrációja is.
 
2003. május 29
A hittanárképzés mai helyzetéről és feladatairól című konferencia, amelyet a főiskola közösen szervez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Lelkipásztorkodástan Tanszékével, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottságával.
 
2003. június 21. 
Te Deum és diplomaosztó ünnepség, amelyen 6 nappali és 7 esti tagozatos hallgató kap diplomát.
 
2003. szeptember 8. 
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2003. szeptember 15. 
Megnyílik a főiskola új könyvtára. A könyvállomány folyamatosan bővül: tucatnyi külföldi szerzetesközösség, egyházi személy, főiskola ajánlott fel könyveket. Az így ingyenesen kapott könyvek száma meghaladja a 30.000 kötetet. A könyvállomány elektronikus feldolgozása 2008-ban fejeződik be. A főiskola ezen felül minden évben több millió forintot fordít új könyvek beszerzésére.
 
2003. október 1. 
A könyvtár szentelése.
 
2003. november 15. 
A harmadik Sapientia napot már az épület új auditoriumában rendezik meg neves előadók részvételével. Témája: Biogenetika és etika.
A konferencia előadásainak anyaga megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 4. köteteként ugyanezzel a címmel.
 
2004. március 27. 
A negyedik Sapientia nap szintén a teológia és más tudományok határterületeit öleli fel. Témája: Lélektan és spiritualitás.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 5. köteteként ugyanezzel a címmel.
 
2004. május 
A Sapientia Főiskola kidolgozza a Bologna-rendszerű kétciklusú képzés rendje szerint összeállított katekéta – lelkipásztori munkatárs alapszak létesítéséhez szükséges dokumentációt, amelynek alapján a MAB megadja az új alapszak létesítési engedélyét.
 
2004. június 19. 
Te Deum és diplomaosztó ünnepség, amelyen 69 hallgató kap oklevelet (az Ember-, erkölcs és vallásismeret szakos hallgatók első alkalommal kapnak diplomát).
 
2004 augusztusában
megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 3. kötete: Elöljárni a szeretetben címmel, amely egyben a főiskola Gyakorlati Teológiai Tanszékének első kiadványa.
 
2004. szeptember 6.
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2004. szeptember
Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó címmel két éves posztgraduális képzés indul.
 
2004. október 18.
Könyvtári Esték. Debora pálmája: egy fejezet Kordovéro Mózel misztikus traktátusából. Jos Decorte emlékest. Előadó: Schmelowszky Ágoston.
 
2004. október 21-22.
A főiskola Dogmatika Tanszéke nemzetközi konferenciát tart Karl Rahner tiszteletére, születésének 100. és halálának 20. évfordulója alkalmából a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Dogmatika Tanszékével közös szervezésben.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 6. köteteként, In Memoriam Karl Rahner címmel.
 
2004. november 4. 
A Sapientia megkapja a katekéta - lelkipásztori munkatárs alapszak szakindítási engedélyét a MAB-tól.
 
2004. november 18.
Várszegi Asztrik OSB püspök fölszenteli a főiskola új kápolnáját.
 
2005. február 21.
Könyvtári Esték. Isten gyermekei. India vallásairól vetítettképes előadás. Előadó: Nagy Elek.
 
2005. március 31.
Az Oktatási Minisztérium a négy történelmi egyház kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a teológia képzés továbbra is osztatlan képzésben történjen, és mester fokozatú oklevéllel záruljon.
 
2005. április 8. 
Az e félévi Sapientia nap témája: A Szeplőtelen Fogantatás tana, a dogma kihirdetésének 150. évfordulója alkalmából.
A konferencia anyaga megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 7. köteteként A Szeplőtelen Fogantatás dogmája címmel.
 
2005. május 5.
Könyvtári Esték. A kráter peremén. Pilinszky János költészetéről. Előadó: Kuklay Antal.
 
2005. május 24.
Tanulmányi nap a Hittudományi Főiskolák és Egyetemek pasztorális tanárai számára. Célja, hogy az e területen dolgozó tanárok megismerjék egymást, és közösen elemezzék a Theologia Pastoralis jelen helyzetét.
 
2005. június 18.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség, amelyen 38 hallgató kap oklevelet. Ez alkalommal adják át – először! – a Szent Anzelm Egyetem baccalaureatusi fokozatát 7 hallgatónak. Hárman a 2003. évben, négyen a 2004. évben fejezték be tanulmányaikat.
Ugyancsak ekkor kapnak először diplomát azok a világi hallgatók, akik a 2001-2002. tanévben elsőként kezdték meg tanulmányaikat nappali tagozaton hittanár-nevelő - lelkipásztori munkatárs szakon.
 
2005. szeptember 12. 
Tanévkezdő Veni Sancte.
 
2005. szeptember
A 2005-2006. tanévtől elkezdődik az új típusú BA képzés a katekéta - lelkipásztori munkatárs szakon.
Új színfolt a főiskola életében, hogy két-két mentortanár vállalkozik arra, hogy egy-egy évfolyam hallgatóinak segítségére legyen tanulmányainak végzésében, szükség esetén személyes problémáik rendezésében. A tanárok mellett a magasabb évfolyamok néhány hallgatója is vállalkozik az első éves hallgatók mentori kísérésére.
E tanévtől a hallgatók rendelkezésére áll az életvezetési tanácsadó szolgálat, eleinte két, majd három szakember bevonásával.
 
2005. október 6.
Könyvtári Esték. Érdekességek a keresztény missziókból. Kaland és tanúságtétel az aztékok földjén. Előadó: Zabos Róbert SVD.
 
2005. november 12. 
Sapientia nap Magyarország - missziós terület? címmel. (A konferencia a II. Vatikáni zsinaton 40 éve jóváhagyott Ad gentes határozatára emlékezve a missziókkal foglalkozik a verbita rend szervezésében.)
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 8. köteteként.
 
2005. november. 25. 
A MAB a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a többi egyházi fenntartók kérésére 2005/9/VI. határozatával jóváhagyja a 10/12 féléves osztatlan teológia képzést, a 6 féléves katekéta - lelkipásztori munkatárs képzés mellett.
2005-től a főiskola tantárgyai közé is bekerült az egészséges életmódra és családi életre nevelés.
 
2005-ben 
megkezdi munkáját a Szerzetesteológiai Intézet. Kiemelt feladata a magyar szerzetesség újjáéledésének támogatása, az intézet ezt hivatott elősegíteni, elsősorban kiadványokkal, konferenciákkal.
 
2005. december 8.
A főiskola Gyakorlati Teológia Tanszéke értekezlettel emlékezik meg a II. Vatikáni zsinat bezárásának 40. évfordulójáról.
 
2005. december 15.
Könyvtári Esték. Sághy Marianne, Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban és Deák Viktória Hedvig OP, Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia. Garinus legendája nyomában című köteteket bemutatja Baán István, Madas Edit és Klaniczay Gábor.

2006-2009
 
2006. február 23-24.
A PPKE Hittudományi Kara és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dogmatika Tanszéke tudományos ülést rendez Hans Urs von Balthasar tiszteletére, születésének 100. évfordulója alkalmából.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 10. köteteként, In Memoriam Hans Urs von Balthasar címmel. 
 
2006. március 1. 
Hatályba lép a magyarországi felsőoktatást sok szempontból megváltoztató „új felsőoktatási törvény" (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény), amely bevezeti a Bologna-rendszerű kétciklusú képzést. A törvény értelmében a főiskolák főigazgatói rektori kinevezést kapnak.
Lukács László SchP. főigazgató átveszi rektori kinevezését. 
 
2006. május 8.
Könyvtári Esték. A hit és az ész viszonya Rudolf Bultmann teológiájában. Előadó: Ignácz Lilla.
 
2006. május 18-19. 
Ünnepi megemlékezés és tudományos ülésszak az „Igazságosabb és testvériesebb világot!" című Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tíz éve kiadott pásztorlevele alkalmából.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 11. köteteként, Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából címmel. 
 
2006. június 24. 
Te Deum és diplomaosztó ünnepség. 
 
2006. augusztus 24.
A főiskola Fenntartói Konferenciája megújítja az intézmény 2000. január 1-jén kelt Alapító Okiratát. A megújított alapító okirat szellemében bővült az intézmény tevékenységi köre, változott képzési szerkezete, átalakult szervezeti struktúrája és gazdálkodása.
Az intézményt a fenntartó által javasolt és a miniszterelnök által kinevezett rektor (2006. március 1. előtt: főigazgató) vezeti. A rektor munkáját a hatályos felsőoktatási törvénynek megfelelően felállított Szenátus (korábban: Intézményi Tanács) segíti. 
 
2006. szeptember 11.
Tanévkezdő Veni Sancte. 
 
2006. szeptember. 
A hittanár-nevelő tanári mesterképzési szak indítását a MAB jóváhagyja. 
 
2006. szeptember
Megalakul a Neveléstudományi Intézet, avval a céllal, hogy országos szinten emelje a hitoktatás - jelenleg bizony gyakran ingadozó - színvonalát, ennek érdekében pedig a leendő hitoktatók képzésének minőségét. 
 
2006. október 9. 
A könyvtárak összefogása a társadalomért című országos rendezvénysorozat programjaihoz csatlakozik a főiskola.
Az „Egészségért" meghirdetett központi témához kapcsolódva a Családpedagógiai Intézettel közösen egész napos rendezvény könyvtárban: Jövőnk a család - A család az ifjúság testi-lelki egészségéért címmel. 
 
2006. október 17.
Könyvtári Esték. Látás és homály: a mai teológia stíluskeresése. Canterbury Szent Anzelm filozófiája a XX. század – többek között Hans Urs von Balthasar – teológiájának tükrében. Előadó: Tóth Beáta.
 
2006. október 28.
Sapientia nap: A szerzetesség jelene és jövője a II. Vatikáni zsinat fényében, nemzetközi tudományos ülés.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 13. köteteként, A szerzetesség jelene és jövője címmel. 
 
2006. november 9. 
A Sapientia Főiskola vendége: André Louf, francia trappista szerzetes, napjaink nyugati monasztikus lelkiségének egyik leghitelesebb képviselője. 
 
2006. december 6.
A Szenátus megalapítja a főiskola Tudományos Diákkörét. 
 
2007. januárban 
Lezajlik a főiskola intézményi akkreditációja. Az eljárás folyamán elismerést nyer, hogy a főiskola kiemelkedően magas színvonalon folytatja képzéseit, a személyi és tárgyi feltételei igen jók. Evvel nyolc évre megkapja működési engedélyét. 
 
2007. februárban
Megjelenik a Sapientia Füzetek sorozatának 9. kötete, amely válogatás főiskolánk hallgatóinak a 2004-2005. és a 2005-2006. tanévben írt legjobb dolgozataiból. Címe: A teológia műhelyében
 
2007. február 6.
Könyvtári Esték. Peter Classen-Cremonai Liudprand, A Nyugat és Bizánc a 8–10. században, Jonathan Shepard–Franklin Simon, A bizánci diplomácia, John Meyendorff, A bizánci teológia; Történeti irányzatok és tantételek és Alexander Schmemann, A nagyböjt köteteket bemutatja Baán István, Bugár M. István és Nacsinák Gergely András.
 
2007. március 9. 
Sapientia nap a hitoktatásról: A hit átadásának lehetőségeiről és nehézségeiről címmel. 
 
2007. április 26.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata Kateketikai Ötletbörzét rendez. A rendezvény célja, hogy a katekéták, hitoktatók módszereit gazdagítsa, teret adjon az egymás közötti párbeszédnek, a hitoktatás során felmerülő örömök és problémák megbeszélésének. 
 
2007. június 30. 
Te Deum és diplomaosztó ünnepség. Első alkalommal kerül átadásra főiskola egy végzős hallgatójának (Czinege Juliannának) a Pro Sapientia díj kimagasló szorgalmáért, közösséget építő és szolgáló magatartásáért. Az oklevélből és emlékplakettből álló díjat a főiskola Fenntartói Konferenciája alapította.
A Hallgatói Önkormányzat és a Szenátus terjeszti fel a jelöltet a Fenntartói Konferenciának. 
 
2007. júliusban 
a főiskola sikeres pályázatával bekapcsolódik a nemzetközi mobilitást lehetővé tevő Erasmus-programba. A 2007-2008. tanévben 9 külföldi egyetemmel köt együttműködési megállapodást. A tanév során Erasmus ösztöndíjjal 7 hallgató tanulhat külföldön 4-5 hónapig. Emellett az oxfordi Blackfriars Hall domonkos intézetben is két hallgató folytathatott tíz héten át tanulmányokat, és egy tanár részesült kutatói ösztöndíjban. 
 
2007. szeptember 10. 
Tanévnyitó Veni Sancte. 
 
2007. szeptember 13.
Az Erasmus keretszerződés aláírása a Katholieke Universiteit Leuven egyetemmel. 
 
2007. szeptember 20. 
Városmisszió 2007. Budapest. A Városmisszió „Öröm napja". A főiskola ad otthon a városmissziós folyamatban résztvevő nagyvárosok főpásztorainak (José da Cruz Policarpo lisszaboni bíboros, Godfried Danneels brüsszeli bíboros, Christoph Schönborn bécsi érsek, André Vingt-Trois párizsi érsek, valamint Erdő Péter érsek) találkozójára papokkal, kispapokkal, szerzetesekkel. Jelen van még a pápa különleges küldötteként Camillo Ruini bíboros, és Juliusz Janusz apostoli nuncius.
 
2007. október 13. 
A Magyar Rendfőnöknők Konferenciája, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája és a Sapientia Főiskola továbbképzési napot rendez külföldi és hazai előadókkal: Szerzetesi hivatás és emberkép címmel.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 13. köteteként, A szerzetesség jelene és jövője címmel. 
 
2007. október 31.
Könyvtári Esték. Racionalizmus vagy miszticizmus? Aquinói Szent Tamás a tudásvágyról. Jos Decorte emlékest. Előadó: Szeiler Zsolt.
 
2007. november 21. 
Az Erasmus keretszerződés aláírása a Université Catholique de Louvain egyetemmel. 
 
2007. november 1. 
Az Erasmus keretszerződés aláírása Milltown Institute, Dublin egyetemmel. 
 
2007. november 14.
Az Erasmus keretszerződés aláírása a Katholisch-Theologische Privatuniversität, Linz egyetemmel. 
 
2007. november 15-16:
Sapientia nap: Nemzetközi ökumenikus teológiai konferencia A Péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén címmel. A konferenciát a főiskola Dogmatika Tanszéke közösen rendezi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Dogmatika Tanszékével.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 12. köteteként.
 
2007. november 27.
Könyvtári Esték. Nacsinák Gergely András, Adj áldást atya!” Találkozás a huszadik századi görög ortodox atyákkal könyvbemutatója.
 
2007. december 3. 
Az Erasmus keretszerződés aláírása az Université Catholique De Lyon egyetemmel.
 
2007. december 18. 
A MAB támogatja a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel közösen kezdeményezett Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak létesítését.
 
2008. január 26.
A hittanár-képzésben résztvevő vezetőtanárok, lelkipásztorok és oktatók szakmai konferenciája a gyakorló tanításról.
 
2008. január 31. 
A MAB támogatja a Család- és gyermekvédő tanár második tanári szakképzettséget adó szak indítását.
 
2008. március 1.
Sapientia nap: A Bibliáról a Biblia évében címmel.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 14. köteteként.
 
2008. március 26.
Az Erasmus keretszerződés aláírása a Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt-tal.
 
2008. március 10. 
Nagyböjti rekollekció Böjte Csaba ferences vezetésével.
 
2008. április 3.
Az Erasmus keretszerződés aláírása a Nagyszombati Egyetemmel (Trnavská Univerzita).
 
2008. április 14.
Az Erasmus keretszerződés aláírása a St. Mary University College, London egyetemmel.
 
2008. április 22. 
Föld Napját a főiskola is megünnepli. Tanárok és hallgatók közösen megtisztítják a főiskola környékét.
 
2008. április 30.
Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia pályázatának 2. fordulója. A pályázat nyertese Becskereki Ida Hit és autenticitás című dolgozatával és előadásával.
 
2008. május 8. 
II. Kateketikai Ötletbörze. Ezúttal is olyan gyakorló hitoktatók mutatkoznak be, akik valamilyen sajátos ötlettel, módszerrel végzik a katekézist, vagy pedig sajátos összetételű csoporttal foglalkoznak. A bemutatókat beszélgetés követ hitoktatók és hallgatók között.
 
2008. június 4. 
Hunyady György professzor, a MAB képviseletében átadta a 2007. június 29-én kiállított tanúsítványt. Ennek alapján a főiskola 2015-ig a MAB által akkreditált felsőoktatási intézmény.
 
2008. június 17.
Az Oktatási Hivatal helyszíni szemlével fejezi be a főiskola intézményi kapacitás akkreditációját. Az itt folyó munkát, a pontos adminisztrációt, az intézményi és tárgyi feltételeket messzemenően jónak találják.
 
2008. június 27. 
A főiskola Te Deummal és diplomaosztó ünnepséggel fejezi be a tanévet.
Ebben az évben 59 fő vehetett át diplomát. (A római Szent Anzelm Egyetem által kiállított oklevelet 7 fő vehette át. Teológus szakon végzett 5 fő, hittanár-nevelő - lelkipásztori munkatárs szakon: 14 fő, ebből 6 fő esti tagozaton, 8 fő nappali tagozaton. Az új, többciklusút képzésben először kapnak BA diplomát a katekéta - lelkipásztori munkatárs alapképzésen végzett hallgatók. BA képzés keretében katekéta - lelkipásztori munkatárs szakon: 16 fő, ebből 5 nappali, 11 fő esti tagozaton. Etika szakon: 1 fő, Gyermek- és ifjúságvédelmi szakon: 16 fő. A Pro Sapientia díjat ebben az évben Ambrus Gyöngyi végzős hallgató kapja.
A diplomaosztó ünnepségen Várszegi Asztrik OSB, a Fenntartói Konferencia elnöke megköszöni Lukács Lászlónak másfél évtizedes fáradozását, amellyel a főiskola létrejöttén és kibontakoztatásán munkálkodott. Az ő vezetésével dolgozták ki az új főiskola működéséhez szükséges szabályzatokat, szerezték meg az állami és egyházi jóváhagyásokat, hozták létre az új tanári kart, indították el a főiskola szakjait, s alakították ki jelenlegi épületét, amelyet egy sikeres világbanki pályázat segítségével állami támogatásból építettek újjá. A főiskola így alig egy évtizede az ország egyik legrangosabb, sok tekintetben élenjáró teológiai felsőoktatási intézményévé vált, mind a teológusok, mind a leendő katekéták és lelkipásztori munkatársak képzésében.
 
2008. július 1.
A főiskola új rektora: Orosz András Lóránt ferences.
 
2008. július 10. 
A MAB támogatja az Etikatanár második tanári szakképzettséget adó szak indítását.
 
2008. július 14.
Bakonyi László, az Oktatási Hivatal elnöke ünnepélyes keretek között átadja a főiskolának a három évre szóló új működési engedélyt.
 
2008. augusztus 22-24. 
A főiskola tanárai és munkatársai közös lelkigyakorlaton vesznek részt Leányfalun.
 
2008. augusztus 28-31: 
Tanévkezdő lelkigyakorlat Leányfalun a hallgatók számára a Hallgatói Önkormányzat szervezésében. Tartja Roska Péter, az esztergomi szeminárium prefektusa.
 
2008. szeptember 9. 
Az Erasmus keretszerződés aláírása a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel.
 
2008. szeptember 3.
A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány konferenciája a főiskolán Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948 címmel. A konferenciát Erdő Péter esztergom-budapesti érsek nyitja meg.
 
2008. szeptember 8. 
Tanévnyitó Veni Sancte.
 
2008 szeptemberétől 
elkezdődnek a hétköznapi déli szentmisék a főiskola kápolnájában, melyek a nap lelki középpontját alkotják.
 
2008. szeptember 19-21.
A Sapientia Főiskola szakmai konferenciája Dobogókőn a tanárjelölteket kísérő mentortanároknak.
 
2008. szeptember 22. 
Iránytű címmel hivatáskeresők kurzusa kezdődik a főiskola szervezésében.
 
2008. szeptember 29.
Henri Boulad SJ előadása: Az igazság-fogalom a vallásközi kontextusbanA spiritualitás teremt kapcsolatot a vallások között?
 
2008. október 7.
A Hallgatói Önkormányzat szervezésében a SaxOrgan duó – Nagy László Adrián orgonaművész és Zsemlye Sándor szaxofonművész – ad hangversenyt a Piarista Kápolnában.
A hangverseny után a főiskola aulájában találkozik a hallgatóság a művészekkel, akik dedikálják megjelent CD-jüket.
 
2008. október 10. 
Johann Baptist Metz professzor előadása: Teológiai biográfiám címmel. Korreferátumot tart Johann Reikerstorfer bécsi teológus, Mezei Balázs, a PPKE BTK professzora pedig bemutatja J. B. Metz Memoria passionis című könyvének magyar kiadását.
 
2008. október 12. 
Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra a főiskola tanárai, hallgatói és családtagjai részére.
 
2008 novemberében 
a főiskola Sapientiana néven folyóiratot indít. A 120 oldalas folyóirat nemcsak teológiai tanulmányokat közöl, hanem teológusok, papok, szerzetesek, hitoktatók, lelkipásztori munkatársak képzéséhez és továbbképzéséhez kapcsolódó írásokat is. A periodika főszerkesztője: Patsch Ferenc SJ.
 
2008. november 11-13.
Richard Finn OP az oxfordi Blackfriars Hall rektora előadássorozatot tart Szent Ágoston teológiájáról.
 
2008. november 20-22. 
Roger Burggraeve vendégelőadó, a leuveni katolikus egyetem tanárának előadásai: 1. Created in God's Image as Man and Woman. First Creation Narrative Gives to Thought on Difference, Humanity, and Responsibility. 2. The Other and Me. Emmanuel Levinas on interpersonal and social Responsibility
 
2008. november 22. 
Sapientia nap: Felkészítés a házasságra és a családi életre címmel, közös szervezés az Ökumenikus Életvédő Alapítvánnyal. A konferencia a Tudomány Ünnepe 2008 programsorozathoz is kapcsolódik.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 15. köteteként.
 
2008. október 31-november 2.
Sapientia-kirándulás Asztriában. Egy hétvége a Schneebergen és a Steinwand szurdokban.
 
2008. november 27. 
A CIVCSVA (A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja) a főiskola alapírását véglegesen jóváhagyja.
 
2008. december 22. 
Paskai László bíboros látogatása a főiskolán.
 
2009 januárjában 
megjelenik a főiskola Neveléstudományi Intézetének belső kiadványa: Kotschy Andrásné, A hittanárrá válás segítése. Javaslatok a mentori feladatok ellátásához című füzet.
 
2008. január 30.
A főiskola vendége: Ghislain Lafont bencés teológus, napjaink egyik legeredetibb teológusa.
 
2009. január 31.
A főiskola diplomaosztó ünnepsége.
Első alkalommal kapnak Magyarországon MA, egyetemi szintű diplomát a hallgatók (14 fő) hittanár-nevelő-tanár szakon (14 hallgató). Teológus képzésen 1 hallgató, főiskolai hittanár-nevelő és főiskolai lelkipásztori munkatárs képzésén 1-1 hallgató, katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzésén 2 hallgató, ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzésén 2 hallgató.
 
2009. február 2. 
A Megszentelt Élet Napját a főiskola tanárai és hallgatói együtt ünneplik közös szentmisével, amely főcelebránsa Várszegi Asztrik OSB püspök, főapát, majd ezt követően Székely János püspök előadást tart Szent Pál apostol tanítása a Szentlélek ajándékairól. Az előadás után közösen elmondják a Déli imát.
 
2009. február 5. 
Két könyvbemutató a főiskolán.
Rupert Berger, Pastoralliturgisches Handlexikon magyar nyelvű kiadását, A Lelkipásztori liturgikus lexikont bemutatja Pákozdi István, Andreas Poschmann (Deutsches Liturgisches Institut, Trier) és Füzes Ádám (MALEZI). (Vigilia Kiadó). Ioanichie Bălan, Három beszélgetés moldvai sztarecekkel és Havasi Ágnes: Dosztojevszkij szentjei című könyveket Imrényi Tibor és Nacsinák Gergely András ortodox lelkész bemutatja be. (L'Harmattan és az Odigitria Kiadó)
 
2009. február 9. 
A főiskola házszentelője, hagyományt teremtő eseményként.
 
2009. február 14. 
A főiskola vezetése a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája meghívására Érden beszámol a főiskola működéséről és ismertették a jövőre vonatkozó terveiket.
 
2009. február 14. 
A főiskola ferences tanárának, Fr. Whitehouse Domonkosnak pappá szentelése.
 
2009. február 16 és február 23:
Vendégelőadó a főiskolán: Gloria Braunsteiner (Pozsony) előadásai: J. Ratzinger ekkléziológiája.
 
2009. február 16-17.
P. Eduardo García López-Tello OSB, a római Szent Anzelm Egyetem tanára hivatalos látogatást tesz a főiskolán. (A Sapientia 2001 óta a Szent Anzelm Egyetem affiliált intézménye.) 17-én előadást is tart Művészet a bencés monostorokban: A hagyomány oszlopai címmel.
 
2009. február 18. 
Könyvtári esték - Zöld teaház: Mit tehet az egyház és a hívei az élet és a természet védelmében?címmel Antal Z. László az MTA Szociológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa tart előadást a könyvtárban.
 
2009. február 19. 
Az Iránytű - Hivatástisztázó kurzus folytatódik a 2. félévben is a főiskola szervezésében 18-35 év közötti fiatalok részére. A kurzus témái: Istenkapcsolat; önismeret; család; szerzetesség; közösség; imádság.
 
2009. február 23. 
Farsangi bál a főiskolán a hallgatók és az oktatók részvételével. Vidám színdarabok, vetélkedők, jelmezmustra, tombola, az est végén néptánctanítás.
 
2009. február 23. 
A főiskola fotópályázatot hirdet az alábbi témákban: az épületről, eseményekről, konferenciákról, az órákról, az évfolyamokról, a főiskola életéről. A legjobb képek készítői között értékes jutalmakat osztanak ki.
A képek az aulában megtekinthetőek április 20-tól. I. helyezett: Borbás Péter SchP, II. helyezett: Szilvási Zalán, III. helyezett: Hugyi Zoltán.
 
2009. február 23. 
A főiskola könyvtára a sikeres farsangi könyvbörze folytatásaként meghirdeti a nagyböjti könyvbörzét.
 
2009. március 3-5. 
Vendégelőadó a főiskolán: Marianne Schlosser (Bécs): Szent Bonaventura teológiája és lelkisége.
 
2009. március 5. 
A Sapientia Főiskola és az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Együttműködési Megállapodástírt alá. A megállapodás célja az egyházi felsőoktatási intézmények közötti, a Bolognai folyamatban meghatározott elvek szerinti kapcsolatok kiépítése, fejlesztése és mindkét intézmény részére való hasznosítása a kölcsönös előnyök alapján a tudományos kutatás, a publikáció és az oktatás területén.
 
2009. március 6. 
A ferences rend alapításának 800. évfordulója alkalmából, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, a PPKE BTK Művészettörténeti Tanszéke és a Sapientia Főiskola konferenciát rendez Szűz Mária tisztelete a ferences művészetben címmel. A konferencia előadói: Marianne Schlosser (Bécs), Marosi Ernő, Varga Kapisztrán, Szakács Béla Zsolt, Fáy András, Kálmán Peregrin, Opra Zsuzsa, Kovács Imre, Soós Sándor, Soós Sándorné,Varga Zsuzsa, Beke László.
A konferenciát könyvbemutató követi: Stanko Andrić: Kapisztrán Szent János csodái című könyvét bemutatja Sághy Marianne történész. A horvát-magyar irodalmi kapcsolatokról megemlékezik Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész.
 
2009. március 10. 
A Magyar Rendfőnöknők Konferenciájának plenáris ülésére meghívott főiskolai vezetés beszámol a Sapientia Főiskola működéséről és ismertetik a jövőre vonatkozó terveket.
 
2009. március 10. 
Első közös tanári teadélután Bakos Gergely OSB kezdeményezésére, amely alkalmat teremt a tanárok rendszeres találkozására és szellemi kincseikben való osztozásra is.
 
2009. március 11. 
Könytári Esték - Könyvbemutató a főiskola könyvtárában. Thomas Keating trappista szerzetes: Nyitott tudat, nyitott szív - az Evangélium kontemplatív dimenziója című könyvét Bakos Gergely OSB, a főiskola filozófia tanára mutatja be. Meghívott vendégek: Malik Tóth István, a könyv fordítója és Sitkéry Zoltán, a könyv kiadója.
 
2009. március 14. 
Megtartotta alakuló ülését aSapientia Öregdiák Szövetség. Az első találkozón mintegy 30 egykori sapientiás hallgató vesz részt. A megalakult Öregdiák Szövetség szándéka többek között az igények szerinti képzések indítása, rendszeres lelki napok szervezése, és egy olyan információs rendszer létrehozása, mely lehetővé teszi, hogy az állást keresők megtalálják a nekik alkalmas munkalehetőséget.
Az Öregdiák Szövetség elnököt választott Miklós Zsuzsa személyében. Az összejövetel szentmisével zárul.
 
2009. március 18. 
A február 14-én pappá szentelt P. Whitehouse Domonkos OFM primíciás szentmisét mutat be a főiskola Dísztermében. A szentmise után újmisés áldásban részesülnek a főiskola tanárai, munkatársai, hallgatói.
 
2009. március 20. 
Könyvbemutató. Somorjai Ádám, OSB: Visitatio Apostolica Institutorum Vitae Consacratae In Hungaria 1927-1935 (A magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációja 1927-1935)c ímű könyvének bemutatója. Juliusz Janusz apostoli nuncius és Várszegi Asztrik OSB, pannonhalmi főapát köszöntője után a könyvet Csíky Balázs mutatja be. A Rendtörténeti Füzetek sorozat első tizenkét számát pedig Somorjai Ádám OSB.
 
2009. március 20. 
A főiskola aulájában nagyhétig Dr. Kiss Attila András festőművész Keresztút című kiállítása. A kiállítást megnyitja: Gergely-Kosza Attila festőművész. A megnyitó után a megnyitó vendégei, a főiskola tanárai, munkatársai és hallgatói a stációknál keresztutat járnak.
 
2009. március 25.
Megjelenik a 2008 novemberében Sapientiana néven elindított folyóirat 2. száma.
 
2009. március 27-29. 
Sapientia-kirándulás Erdélyben a főiskola tanárainak, munkatársainak és hallgatóinak. Közös túra a Vigyázó csúcsra, majd Kalotaszeg megismerése.
 
2009. március 30.
A HÖK a nagyhétre füzetet állít össze Nagyhét 2009. Elmélkedések címmel, a főiskola hallgatóinak elmélkedéseivel.
 
2009. március 31.
Tanulmányi nap az Egyházjogi tanszék rendezésében: Emberi jogok az egyház életében és jogában. Előadók: Frivaldszky János, El Beheiri Nadja, Ujházi Lóránd, Goják János, Orosz Lóránt, Estanislao Mazzuchelli, Alessandro Caprioli.
 
2009. április 1. 
Nagyböjti rekollekció a főiskola kápolnájában fr. Orosz Lóránt OFM, rektor vezetésével. Mottó: A megtérés. Az előadást imaóra követi.
 
2009. április 9-12. 
Varga Kapisztrán OFM, a főiskola tanára a szentháromnapban lelkigyakorlatot szervez Szécsényben a ferenceseknél a főiskola tanárai, munkatársai és hallgatói számára.
 
2009. április 15. 
Könyvtári esték keretében Tálosi András vetítése a NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) kínálta lehetőségekből.
 
2009. április 17. 
III. Kateketikai Ötletbörze a főiskola Neveléstudományi Tanszékének rendezésében a „Kövess engem!" (Jn 21,19) tanítvánnyá válni - tanítványokat adni címmel. Az ötletbörze előadói: Somfai Béla SJ: Keresztény identitás; Michels Antal: Erkölcsi nevelés; Bartók Tibor SJ: Imádság; Szlanka Erzsébet, Szakácsné Ujházi Mária: Hittankönyveksegédanyagok használata.
 
2009. április 22. 
Föld Napja alkalmából Bakos Gergely OSB szabadtéri szentmisét celebrál a Gellért-hegyen. A hallgatók a szentmisére közösen mennek a főiskoláról.
 
2009. április 24. 
Szimpózium a Bibliatudomány tanszékének rendezésében, Biblia és (mai) kultúra címmel. Előadók: Balogh Katalin, Karaffa János, Csernai Balázs, Kókay Nagy Viktor, Jelenits István, Szatmári Györgyi, Nacsinák Gergely András, Xeravits Géza.
 
2009. április 25. 
Sapientia nap külföldi előadók részvételével: Megszenteltség az egyházi mozgalmakban és a megszentelt élet új formáiban. A konferenciát Juliusz Janusz apostoli nuncius nyitja meg. Előadók: Kocsis Fülöp görög katolikus megyéspüspök, Luís Navarro professzor, a Pontificia Università Santa Croce Kánonjogi Karának dékánja, Miguel Galindo Delgado, a Laikusok Pápai Tanácsának hivatalvezetője, Deák Hedvig OP, P. Amedeo Ferrari OFMConv, a ‘Claritas' Lelkiségi Központ a Szerzeteseknek vezetője (Mária Műve / Fokolár - Loppiano) és Versegi Beáta-Mária (Nyolc Boldogság Katolikus Közösség).
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 16. köteteként.
 
2009. április 30. 
Könyvbemutató a főiskolán. Nacsinák András Gergely Fragmenta Christiana című új könyvét (L'Harmattan Kiadó) Xeravits Géza mutatja be.
 
2009. május 4-6. 
Vivian Boland OP oxfordi vendégelőadó angol nyelvű kurzusai: Pastoral counselling and psychological counselling (Pasztorális tanácsadás és pszichológiai tanácsadás)
 
2009. május 7. 
Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia pályázatának 2. fordulója.
 
2009. május 12. 
Könyvtári esték – Zöld teaház: Budapest és az egyes kerületek természeti értékei címmel Schmidt Emese, az MME környezeti nevelés felelőse tart előadást a könyvtárban.
 
2009. május 14-16. 
A főiskola Bibliatudomány Tanszékének nemzetközi konferenciája Judit Könyvéről külföldi előadókkal: Gabriele Boccaccini (USA) Michael Wojciechowski (Lengyelország), Karin Schöpflin (Németország), Germany; Thomas Hieke (Németország), Angelo Passaro (Olaszország), Jeremy Corley (Anglia), Friedrich V. Reiterer (Ausztria), Stefan Schorch (Németország), Monika Müller (Németország), Ellen Juhl Christiansen (Dánia), Judith Lang (Németország). Hazai előadók: Gátas József, Balassa Eszter, Zsengellér József, Xeravits Géza. 
 
2009. június 12. 
Beszélgetés a posztmodern világ, korunk egyháza és a szerzetesség viszonyáról Enzo Bianchival, a bosei ökumenikus szerzetesközösség alapító perjelével.  
 
2009. június 20. 
A főiskola jezsuita hallgatójának, Nagy Bálintnak a pappá szentelése.
 
2009. július 3. 
Tanévzáró tanári konferencia és közös vacsora az óbudai Rozmaring vendéglőben. 
 
2009. július 4. 
A tanév befejezése Te Deummal és diplomaosztó ünnepséggel.
Ebben az évben 96 hallgató végzett a főiskolán. A római Szent Anzelm Egyetem baccalaureátus oklevelét öten vehették át. Teológus szakon végzett 5, teológus – hittanár-nevelő szakon 2 fő. Hittanár-nevelő – lelkipásztori munkatárs szakon: 16 fő, ebből 9 esti tagozaton és 7 nappali tagozaton. Az új, többciklusú képzésben, MA diplomát szerzett Hittanár – nevelő tanár szakon 11 fő esti tagozaton. Hittanár – nevelő tanár és Család- és Gyermekvédő tanár szakon 19 fő kapott diplomát, 7 nappali tagozaton és 12 esti tagozaton, valamint Család- és gyermekvédő tanár szakon 1 fő esti tagozaton. BA diplomát katekéta – lelkipásztori munkatárs szakon 23 fő kapott, ebből 6 nappali és 17 esti tagozaton. Gyermek- és ifjúságvédelmi szakon: 14 fő. 
A Te Deum alkalmával a főiskola szenátusa döntése nyomán a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 92. §-ának (1) bekezdésében foglaltak és a főiskola Szervezeti Működési Szabályzatának 135. §-a alapján a főiskola három oktatónak professor emeritus címet adományoz: Dr. dr. dr. h. c. Lukács László SchP egyetemi tanárnak a Főiskola létrehozása során szerzett elévülhetetlen érdemei, kimagasló szakmai teljesítménye és példaértékű életpályája elismeréseként, Dr. Somfai Béla SJ egyetemi tanárnak és Dr. Jelenits István SchP főiskolai tanárnak kimagasló szakmai teljesítményük és példaértékű életpályájuk elismeréseként. Az okleveleket Várszegi Asztrik püspök-főapát, a Fenntartói Konferencia elnöke adja át. 
 
2009. augusztus 6. 
Fehérváry Jákó OSB, a főiskola oktatójának pappá szentelése Pannonhalmán. 
 
2009. augusztus 21-23. 
A főiskola tanárainak és munkatársainak lelkigyakorlata Leányfalun.  
 
2009. augusztus 30. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium OKM-4/165/2009. számon kiadta a Főiskola Családpedagógiai Intézete által szervezett Egészséges életmódra és családi életre nevelés továbbképzési program alapítási és indítási engedélyét 5 évre szólóan. Ennek alapján az Oktatási Hivatal a képzést az alapítási engedély dátumáig, 2014. augusztus 26-ig felvette a pedagógus-továbbképzési jegyzékre. 
 
2009. szeptember 1. 
A köztársasági elnök 110/2009. (VIII. 26.) KE határozata szerint Deák Viktória Hedvig rektorhelyettest és Horváth-Szabó Katalint, a Pszichológia Tanszék vezetőjét egyetemi tanárnak nevezi ki.  
 
2009. szeptember 1. 
Az Oktatási Hivatal OH-FHF/1931-4/2009. számon 2009. szeptember 1-jével nyilvántartásba veszi a Főiskola tanári mesterképzés etikatanár szakképzettséget nyújtó képzését. 
 
2009. szeptember 3-6. 
A hallgatók tanévkezdő lelkigyakorlata Sümegen a Hallgatói Önkormányzat szervezésében. Tartja Barsi Balázs OFM.
 
2009. szeptember 7. 
Tanévkezdő Veni Sancte.
 
2009. szeptember 7. 
Megnyílik a könyvtár második szintje. Az itt lévő galériával együtt immár 4 szinten kutathatnak olvasóink. 
 
2009. szeptember 19–30: 
A művészeti egyetemek hallgatóinak kiállítása az ARS SACRA Alapítvány rendezésében A Szentlélek ezer arca címmel, a főiskola aulájában. 
 
2009. szeptember 23. 
Fr. Thadée Matura OFM angol nyelvű előadása: Szent Ferenc nevezhető-e teológusnak? 
 
2009. szeptember 28. 
Baán István püspöki helynök, a főiskola oktatója előadássorozatot indít A bizánci liturgia címmel. 
 
2009. szeptember 29. 
Az Iránytű - Hivatástisztázó kurzus folytatódik az 1. félévben is a főiskola szervezésében 18-35 év közötti fiatalok részére.
A kurzus témái: Istenkapcsolat; önismeret; család; szerzetesség; közösség; imádság.  
 
2009. szeptember 28–október 2. 
A főiskola vendégelőadója: Fr. Declan Marmion marista atya, a dublini Milltown Institute dogmatika tanszékének vezetője.  
 
2009. szeptember 29. 
Jel – jelek – jelrendszerek építész-konferencia 1. napja a főiskolán, a MÉK Belsőépítészeti Tagozata szervezésében.  
 
2009. október 3. 
Kelényi Tamás József premontrei testvér pappá szentelése Gödöllőn. 
 
2009. október 14. 
Együttműködési Megállapodást ír alá a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciája és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. 
 
2009. október 14-15. 
Tudományos konferencia – 800 éves a ferences rend címmel – a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Műhelye, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rendezésében. A konferencia első napja a főiskolán zajlik, a második napja Piliscsabán, a PPKE BTK-n. 
 
2009. október 14. 
Könyvtári esték: Jos Decorte emlékest. Téma: Isten leereszkedése, az ember fölemelkedése. Hitvalló Maximosz teológiai antropológiája. Az est moderátora: Bakos Gergely OSB, előadó: Vassányi Miklós filozófus (Károli Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar). 
 
2009. október 16. 
Konferencia Molnár Tamás eszmevilága címmel a főiskola filozófia tanszéke, az MTA Filozófiai Kutatóintézete, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Barankovics István Alapítvány rendezésében. A konferenciát Pálinkás József, az MTA elnöke nyitja meg. Előadók: Turgonyi Zoltán (MTA FKI), Mezei Balázs (PPKE BTK), Cseri Kinga (NYME), Frenyó Zoltán (MTA FKI), Sárkány Péter (AVKF), Frivaldszky János (PPKE JÁK), Karácsony András (ELTE ÁJK), Molnár Attila Károly (ELTE BTK), Fekete Balázs (PPKE JÁK), Gáspár Csaba László (ME BTK), Ignácz Lilla (PPKE). 
 
2009. október 21. 
Megalakul Bakos Gergely OSB vezetésével az MKPK Felelősségünk a teremtett világért című körlevél olvasóköre. A (környezet)baráti társaság szemeszterenként két alkalommal jön össze. 
 
2009. október 22–25. 
Erdélyi kirándulás–zarándoklat a főiskola tanáraival, hallgatóival, munkatársaival. Főbb helyszínek: Torockó hegység, Ordaskő, Vidalykő, Tilalmas erdő, Medgyes, Szászföld Királyföld, a szász települések erődtemplomai, Segesvár, Dévai Gyermekotthon, Marosillye, szentmise Gyulafehérváron az egyházmegye 1000 éves fennállása alkalmából. 
 
2009. október 30. 
Az Oktatási Hivatal OH-FHF/1778-5/2009. számon nyilvántartásba vette a Főiskola által indított pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzési szakot. A meghirdetés kezdő tanéve 2009/2010. 
 
2009. október 31. 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Bringázz a munkába! kampányának őszi fordulójában az „Egyetemek” kategóriában 1. helyezést ért el a főiskola, és Elismerő Oklevelet kap a Minisztériumtól. 
 
2009. november 10. 
Kelényi Tamás József premontrei testvér újmiséje a főiskolán. 
 
2009. november 14. 
Sapientia nap külföldi előadók részvételével: Mit ér a katolikus tanítás válság idején? A konferencia témája a keresztény társadalmi tanítás, amelynek különös aktualitást ad a világgazdasági válság és az új pápai enciklika (Caritas in veritate). A konferenciát Lukács László nyitja meg. Előadók: Kerekes Sándor (a Corvinus Egyetem tudományos és oktatási rektorhelyettese), Stefano Zamagni (a Bolognai Egyetem Közgazdasági Karának professzora), Sr. Helen Alford OP (a Pápai Szent Tamás Egyetem Társadalomtudományi Karának dékánja, Béres Tamás (az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense), Zsóka Ágnes (a Corvinus Egyetem adjunktusa). 
A konferencia előtt sajtótájékoztatót tart Lukács László az előadók részvételével.
A konferencia szünetében Helen Alford OP – Michael Naughton, Menedzsment, ha számít a hit című könyvének 2. magyar kiadása kerül bemutatásra. 
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 17. köteteként.
 
2009. december 16. 
Az ELTE és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora december 16-án megállapodást írnak alá a tanári mesterszakos képzésben és a pedagógus-szakvizsgára felkészítő továbbképzésben való együttműködésről.
A megállapodás elsősorban a két intézmény azon tanár szakos hallgatóinak nyújt segítséget, akik a saját intézményükben megszerzendő első tanári szakképzettség mellé a másik intézmény által kínált második tanári szakképzettséget is meg kívánják szerezni. Az ELTE tanár szakjai mellett a Sapientia Főiskola katolikus hittanári, család- és gyermekvédő tanári, valamint etika tanári MA szakokat kínál második tanári szakképzettségként.
A megállapodás szerint a felek vállalják, hogy a tanári mesterszakon vendéghallgatóként befogadják egymás hallgatóit a második tanári szakképzettség, illetőleg ennek előfeltételei megszerzése céljából, amennyiben eleget tesznek a felvétel követelményeinek. Azok a kurzusok, amelyek mindkét intézményben azonos követelményekkel kerülnek meghirdetésre (pedagógiai-pszichológiai modul), a hallgató választása szerint teljesíthetők a két intézmény egyikében. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés esetében a hittanár szakképzettséggel rendelkezők számára a kötelező, általános témakörök oktatását az ELTE biztosítja, míg a választható szaktárgyi-szakmódszertani modul a Sapientián teljesíthető.
 

2010-2011
 
2010. január 9.
Az öregdiákok évkezdő lelkinapja. Mottója: Tapasztalataim, amit szívesen megosztok volt évfolyamtársaimmal.
 
2010. január 22.
Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira című kötet bemutatója a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány és a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében. Várszegi Asztrik OSB, pannonhalmi főapát és Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnökének előadása után a könyvet Sesztay Ádám történész, kisebbségkutató mutatja be.
 
2010. január 29.
Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba veszi a Főiskola a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban szakirányú továbbképzési szakot.
 
2010. február 1.
A Sapientia Főiskola együttműködési megállapodást ír alá a Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézetével a Magyar Tudományos Művek Tára, országos tudományos adatbázis létrehozásáról és a használatában, működtetésében való részvételről.
 
2010. február 2.
A Megszentelt Élet Napján a szentmise főcelebránsa Magyar Gergely OFM tartományfőnök. A szentmise után 30 hallgató veszi át a diplomáját.
 
2010. február 3.
A főiskola házszentelője.
 
2010. február 11.
Farsangi bál.
 
2010. február 13.
Ankét A munka világa címmel. Az előadások témái: gyermekotthoni munka, családi napközi, munkalehetőségek önkormányzati intézményekben, kórházi lelkigondozói munka, nevelőszülőség, gyakorlati útmutató állásinterjúhoz. Előadók: Báló Ottília, Nagy Ágnes, Schweickhardt Zsuzsa, Süveges Gergő, Szabadka Péter, Udvardy Rita, Vajda Zoltán.
 
2010. február 20.
A Congregatio Jesu alapítása 400. évfordulója alkalmából nemzetközi szimpózium Vedd a társaságét címmel. Külföldi előadók: Willi Lambert SJ müncheni és Martha Zechmeister El Salvador-i teológiaprofesszor.
 
2010. február 23.
Az Iránytű – Hivatástisztázó kurzus folytatódik a 2. félében is 18-35 év közötti fiatalok részére. A kurzus témái: Istenkapcsolat; önismeret; család; szerzetesség; közösség; imádság.
 
2010. március 1.
Az Egyházjog Tanszék szimpóziuma: A szerzetesi fogadalomból származó kötelezettségek és jogok. Előadók: Frivaldszky János, Hardi Mózes, Szalai Márta, Jorge Horte Espinoza OFM, Orosz Lóránt OFM, Ujházi Lóránd.
 
2010. március 3.
Könyvtári esték – Zöld Teaház: Az ember és a teremtett világ kapcsolata címmel Lányi András, az ELTE tanára tart előadást a Felelősségünk a teremtett világért körlevélről.
 
2010. március 9.
Könyvtári esték: Csepcsányi Éva irodalmi felolvasóestje. Moderátor: Jelenits István SchP.
 
2010. március 20.
Sapientia nap Stúdium és szerzetesség címmel. Előadók: Ternyák Csaba egri érsek, Marianne Schlosser (Bécs), Várnai Jakab OFM, Bakos Gergely OSB, Kardos Csongor OFM, Horváth Olga OCist.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 18. köteteként.
 
2010. március 26.
A Filozófia Tanszék szimpóziuma Sapientia – Teória és praxis között avagy a filozófia gyakorlati arcáról. Előadók: Bakos Gergely OSB, Frenyó Zoltán (MTA), Kendeffy Gábor (PPKE), Whitehouse Domonkos OFM, Gáspár Csaba László (ME – BTK), Mezei Balázs (PPKE), Fehér M. István (ELTE), Sárkány Péter (AVKF), Tringer László (SOTE), Szeiler Zsolt (ELTE), Kormos József (PPKE). Délután Sárkány Péter, Filozófiai lélekgondozás című könyvének bemutatója.
 
2010. március 27.
A Dogmatika Tanszék szimpóziuma – Legyetek erősek: a bátorság Aquinói Szent Tamás erényetikájának kontextusában címmel. Előadók: Wojciech Giertych OP (A Pápai Ház teológusa, Vatikán), Turgonyi Zoltán (MTA), Szabó Bertalan OP, Vivian Boland OP ( Oxford), Kézdy Anikó.
 
2010. április 13.
Vendégelőadás: Az evangéliumi tanácsok – Tarjányi Zoltán professzor (PPKE, HTK, Erkölcsteológiai Tanszék vezetője).
 
2010. április 13.
Brendan Purcell a Dublini University College tanára előadása Piero Coda's theology of history as on going memory of humanity's participation in the trinitarian kenosis címmel. Moderátor: Mezei Balázs.
 
2010. április 21.
Könyvtári esték Wass Albert életéről, műveiről és Erdélyről. Beszélgetés Simó Józseffel, a Czegei Wass Alapítvány magyarországi elnökével.
 
2010. április 23.
IV. Kateketikai Ötletbörze. Előadók: Tiboldi Gábor: Liturgia a táborban, Simongáti György: Egy sokat próbált táborvezető szempontjai a táborvezetéshez, Fábri Ágnes: Játékötletek jó idő esetére (kültéri játékok, mozgásos játékok), László Ilona: Játékötletek az esős napokra (személyiségfejlesztő játékok, bibliodráma), Hodász Ferencné: Tábori étrend-minták, a konyhai munkák közösségfejlesztő hatása, P. Kárpáti Kázmér OFM: Egy kis ízelítő kamaszoknak szervezett táborokból a mátraházi Alverna Ház táboraiból.
 
2010. április 30.
A Bibliatudomány Tanszék szimpóziuma: Angyalok a Szentírástól a bibliodrámáig. Előadók: Szigethy Gábor, Karasszon István, Tamási Balázs, Xeravits Géza, Szatmári Györgyi, Nacsinák Gergely András, Ferencz Árpád, Nyáry Péter. A szimpózium ideje alatt az aulában Korányi János festőművész kiállítása.
 
2010. május 1.
Zarándoklat Pannonhalmára a HÖK szervezésében.
 
2010. május 6–7.
Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban – konferencia a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház rendezésében. A konferenciát megnyitja: Erdő Péter bíboros, érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője. Előadók: Szabó Csaba (MOL), Harmath Károly OFM (Szabadka), Bohán Béla SJ (Beregszász), Keszeli Tamás (USTRCR, Prága), Máté-Tóth András (SZTE BTK), Mikó Zsuzsanna (MOL), Jason Wittenberg professzor (University of California, Berkeley), Tabajdi Gábor, Vörös Géza (ÁBTL), Czene-Polgár Viktória (ÁBTL), Mirák Katalin történész (Evangélikus Tényfeltáró Bizottság), Köbel Szilvia (Országgyűlés Hivatala), Soós Viktor Attila (MOL), Kiss István Nógrád megyei ÁEH-megbízott visszaemlékezései, Kálmán Peregrin OFM Mózessy Gergely, Kósa László (ELTE BTK), Kiss Réka (MTA Néprajzi Kutatóintézet), Bögre Zsuzsanna (PPKE BTK), Mezey András (SZTE), Fejérdy András (MTA Történettudományi Intézet), Bánkuty Gábor (PTE BTK).
 
2010. május 7.
A 2009/2010. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia pályázatának 2. fordulója. I. helyezett: Bokros Balázs-Márk OSB: Az idő Szent Benedek regulájában, II. helyezett: Naményi Krisztina: A vérrokonság akadálya az egyházi és állami jogban, III. helyezett: Szász Magdolna – Stipkovits Marianna–Komáromi Dorottya:Hitre nevelés a katolikus középiskolákban.
 
2010. május 14.
A Budapesti Corvinus Egyetem és Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora együttműködési megállapodást ír alá. Célja: az intézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása a Sapientia Főiskola által 2010/2011. tanévben indított Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban elnevezésű szakirányú továbbképzésben. A szakirányú továbbképzés 2010 szeptemberétől indul.
 
2010. május 14–16.
Erdélyi kirándulás a tanárok, munkatársak és hallgatók részére. Túra a Gutin-hegységben, máramarosi fatemplomok megismerése, időutazás a mocanitával.
 
2010. május 17–16.
Misszió, globalizáció, etika címmel a Faludi Ferenc Akadémia Teológiai Műhelye, a PPKE HTK Dogmatika Tanszéke és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola konferenciája Matteo Ricci SJ tudós tiszteletére, halálának 400. évfordulója alkalmával Előadók: Lukács János SJ, Stefano Titta SJ (Bologna), Csaba László, Salát Gergely, Puskás Attila, Lukács László SchP, Bertram Stubenrauch (München), Pál Ferenc, Mezei Balázs, Fajcsák Györgyi.
 
2010. május 18–21.
A Bibliatudomány Tanszék konferenciája International Conference On Early Jewish Literature, The Concept Of Authority In Early Judaism And Christianity . A megnyitón Sebestyén Márta énekel hagyományos észak-kelet magyarországi zsidó és magyar népéneket. Előadók: Heinz-J. Fabry (Bonn), Michael Wojciechowski (Olsztyn), Karin Schöpflin (Göttingen), Xeravits Géza, Friedrich V. Reiterer (Salzburg), Beate Ego (Osnabrück), Gary A. Anderson (Indiana), Eibert J. C. Tigchelaar (Leuven), Loren T. Stuckenbruck (Durham), John C. Endres, SJ. (California), Bradley C. Gregory (Indiana), Benjamin G. Wright, iii. (Pennsylvania), Stefan Schorch (Wittenberg), Moyna Mcglynn (Scotland), Eric F. Mason (Illinois), Stefan Beyerle (Greifswald), Martos Balázs (Győr), Tobias Nicklas (Regensburg), Tamási Balázs (PPKE).
 
2010. május 24.
Karizmák ünnepe a papság évében. A máriaremetei templomkertben a Sátras Programokban részt vesz a Sapientia Főiskola az iskolák/oktatás területen.
 
2010. június
A Szerzetesteológiai Intézet új könyvsorozatot indít Vita Consecrata címmel, a Sapientia Főiskola és a L’Harmattan Kiadó közös kiadásában. Megjelenik a sorozat 1. kötete: Amedeo Cencini: A Fiú lelkülete. A szerzetesképzés menete címmel.
 
2010. június
Az Egyházjog Tanszék új könyvsorozatot indít a L’Harmattan Kiadóval közös kiadásban. Az 1. kötet Emberi jogok a katolikus Egyház életében és jogában címmel jelenik meg.
 
2010. június 5.
Posztós Erik – főiskolánk végzős hallgatójának – pappá szentelése a pasaréti Páduai Szent Antal-templomban.
 
2010. június 19.
Ipacs Bence – főiskolánk volt hallgatójának – diakónussá szentelése Szombathelyen.
 
2010. június 22.
A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány könyvbemutatót rendez a főiskolán. A bemutatásra kerülő könyv: Molnár Imre: Az igazság szabaddá tesz, Boldog Jerzy Popiełuszko, lengyel mártír pap élete és halála. A bemutatón előadást tart Juliusz Janusz apostoli nuncius a boldoggá avatás egyházi jelentőségéről, majd sor kerül Simon M. Veronika Boldog Jerzy Popiełuszkóról készült festményének ünnepélyes leleplezésére és átadására a felsőlajosi Árpád-házi Szent László templom hívei részére.
 
2010. június 29.
Szécsényi Attila – főiskolánk végzős hallgatójának – pappá szentelése Jánoshalmán.
 
2010. július 2.
Tanévzáró tanári konferencia és közös vacsora az óbudai Rozmaring vendéglőben.
 
2010. július 10.
A tanév befejezése Te Deummal és diplomaosztó ünnepséggel. Ebben az évben 57 hallgató végzett a főiskolán. A római Szent Anzelm Egyetem baccalaureátus oklevelét hárman vehették át. Nappali tagozaton: osztatlan teológia szakon végzett 2, hagyományos teológus – hittanár-nevelő szakon 1 fő, tanári mesterképzési szakon hittanár-nevelő tanár és család- és gyermekvédő tanár szakon: 1 fő, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon 11 fő. Esti tagozaton: tanári mesterképzési szakon család- és gyermekvédő tanári diplomát kapott: 2 fő, tanári mesterképzési szakon etika tanári diplomát szerzett: 3 fő. Tanári mesterképzési szakon hittanár-nevelő tanár és család- és gyermekvédő tanár: 4 fő. Tanári mesterképzési szakon hittanár-nevelő tanár és etika tanári diplomát szerzett: 1 fő, tanári mesterképzési szakon hittanár nevelő tanár, család-és gyermekvédő tanár és etika tanári diplomát szerzett: 1 fő. Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon: 7 fő, hittanár nevelő szakon: 2 fő. Posztgraduális képzésen ember-, erkölcs és vallásismereti szakon: 1 fő, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakon: 18 fő.
A Pro Sapientia díjat kiváló munkájáért Vajnai Sándorné könyvtáros, kiváló tanulmányi munkájáért Tóth Helga, kiváló közösségi munkájáért Sárkány Klára, katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szakon végzett hallgató vehette át.
Az ünnepség végén Várszegi Asztrik OSB püspök-főapát, a Fenntartói Konferencia elnöke bejelentette, hogy Deák Hedvig rektorhelyettes – tartományfőnökké történt megválasztása miatt – a továbbiakban a rektorhelyettesi munkával járó teendőket nem tudja ellátni. Eddigi munkáját megköszönve, rektorhelyettesnek 2010. július 10 – 2010. augusztus 31-ig a Fenntartói Konferencia (a FK 8/2010. VII. 10. számú határozata alapján) elnöke kinevezi rektorhelyettesnek Várnai Jakab ferences szerzetest, a főiskola Fundamentális Tanszékének vezetőjét.
 
2010. július 12-16.
I. év utáni nyári lelkigyakorlat Szegeden.
 
2010. augusztus 28.
Könyvbemutató: Valerij Lepahin, Ikon és ikonikusság.
 
2010. szeptember 3–5.
Tanévkezdő lelkinapok a kismarosi ciszterci monostorban.
 
2010. szeptember 11.
Tanévnyitó Veni Sancte. A szentmise végén Urbán József piarista tartományfőnök a főiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján átadja a gyakorlóiskola cím viseléséről szóló tanúsítványt öt iskolának: a Budapesti Ward Mária Általános Iskolának, a Budapesti Ward Mária Gimnáziumnak, a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodának, az Orsolya Rendi „Szent Angela” Általános Iskola és Gimnáziumnak, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolának, és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumnak.
 
2010. szeptember 17.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és az Agra Kulturális Utazási Iroda közös rendezvénye. Címe: A tibeti buddhizmus múltja és jelene, Bevezető előadások a XIV. Dalai Láma 2010-es budapesti látogatásához. Előadók: Kelényi Béla, Nemeshegyi Péter SJ, Zentai György.
 
2010. szeptember 18.
András Attila jezsuita – főiskolánk hallgatójának – pappá szentelése Miskolcon, az Isteni Ige templomban.
 
2010. szeptember 24.
Korábbi közösségteremtő hagyományt felelevenítve – a budapesti Bencés Tanulmányi Ház meghívására – a főiskola tanárai és hallgatói közösen megünneplik Szent Gellért napját. Boldvai M. Bertalan OP hallgató előadást tart a diakonátusról.
Az előadást ünnepi liturgia és agapé követi.
 
2010. szeptember 25.
Az iskolai gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, tapasztalatcseréje.
 
2010. szeptember 28.
Terek, tárgyak, anyagok - Szakrális terek építészete, belsőépítészete - MÉK Belsőépítészeti Tagozatának konferenciája.
 
2010. szeptember 28.
Az Egyházjog Tanszék vendége: Adriányi Gábor a bonni egyetem emeritus professzora. Előadásának címe: Az 1855-ös osztrák konkordátum magyar és kánonjogi vonatkozásai.
 
2010. szeptember 30.
A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetének szakemberei első ízben a főiskolán véradást szerveznek, amelyen 35 véradó jelenik meg.
 
2010. október 6.
A Belvárosi Ferences templom és a főiskola közös szervezésében Sapientia Szabadegyetem indul elsősorban olyan felnőttek számára, akik érdeklődnek a teológia iránt, de nincs lehetőségük arra, hogy beiratkozzanak főiskolai teológiai tanfolyamra. Előadó: Papp Miklós morálteológus, a főiskola tanszékvezető tanára. Az 1. előadás témája: Az életvezetés fontossága.
 
2010. október 19-20.
Örökség és küldetés – Bencések Magyarországon. Konferencia közös szervezésben a Magyar Bencés Kongregációval és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészetttudományi Karával. Az első napnak a főiskola ad helyet, amelyet megnyit Szászfalvy László államtitkár, Botos Máté dékán és Orosz Lóránt OFM rektor.
 
2010. október 20.
Könyvtári esték: Jos Decorte emlékest. A gondolkodás tapasztalata Canterburyi Szent Anzelmnél. Előadó: Bakos Gergely OSB.
 
2010. október 20.
Sapientia Szabadegyetem 2010. I. félévének 2. előadása: A nagy döntések meghozatalának módja, konkrét tanácsok. Előadó: Papp Miklós morálteológus, a főiskola tanszékvezető tanára.
 
2010. október 30.
Kirándulás Horvátországba: a Nemzeti Parkok, a Paklenica és a Zeleni Vir NemzetiParkok, Zára és Zengg megismerése. A kirándulás szervezője: Fejes István OFM.
 
2010. november 3.
Könyvtári esték: Őszi dallamok. Megzenésített költők. Előadók: Gazda Ádám, Kővári Peti, Szelényi Nóri, Tegzes Marcsi.
 
2010. november 3.
Sapientia Szabadegyetem 2010/I. félévének 3. előadása: A stratégikus életvezető: a nagy döntések végigvitelének módja, a célnak megfelelő életstílus. Előadó: Papp Miklós morálteológus, a főiskola tanszékvezető tanára.
 
2010. november 13.
Sapientia nap: Az igazságról címmel, kapcsolódik a Tudomány Ünnepe 2010. programsorozathoz. Előadók: Bugár M. István (DE Filozófia Intézet), Gállos Balázs (Kathekón), Kókai Nagy Viktor (DRHE), Kustár Zoltán (DHRE), Ötvös Csaba (ELTE BTK), Papp Miklós (Sapientia), Válóczy József (ESZHF). A konferencia idején Toperczer István Afganisztán igazsága című fotókiállítása tekinthető meg.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 19. köteteként.
 
2010. november 17.
Pro Urbe Budapest díjat adományoz a Budapest Főváros Közgyűlése a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola részére A teológusképzés területén kifejtett egy évtizedes kiemelkedő tevékenységéért. A díj átadására a Főváros Napja – 2010. november 17-e – alkalmából tartott ünnepi ülésen kerül sor.
 
2010. november 17.
Sapientia Szabadegyetem 2010/I. félévének 4. előadása: Hogyan rontjuk el az életünket? A lejtőn való lecsúszás lépései. Előadó: Papp Miklós morálteológus, a főiskola tanszékvezető tanára.
 
2010. november 18.
Erkölcstani és keresztény szempontok a szervátültetésről. A szervátültetés helyzete Magyarországon. A Morálteológia Tanszék meghívására a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért szakemberei tartanak előadást
 
2010. november 18.
Könyvbemutató. Mike Valéria: Mike (Mádl) János és kora (1905–1981) a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány és a Magyar Kolping Szövetség szervezésében. A Kolping Mozgalomról szóló kötetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mutatja be.
 
2010. november 18.
Tükröződések – vallás- és kultúraközi párbeszédsorozat. Közép-Ázsia est. Közös szervezés a Károli Gáspár Református Egyetemmel és az Agra Klubbal. Előadók: Sárközy Miklós, Szántó Iván. A program ideje alatt Toperczer István afgán fotókiállítása tekinthető meg.
 
2010. november 20.
Korunk iránytűje – A Caritas in Veritate kezdetű enciklika jelentősége. A Filozófia Tanszék tanulmányi napja. Előadók: Bakos Gergely OSB, Béres Tamás (EHE), Deák Hedvig OP, Deme Tamás (PPKE VJK), Frenyó Zoltán (MTA FKI), Frivaldszky János (PPKE JÁK), Kormos József (PPKE BTK), Máthé Andrea, Sárkány Péter (AVKF), Turgonyi Zoltán (MTA FKI).
 
2010. november 20-21.
Az identitásról. Kétnapos tanulmányi nap közös szervezésben a Katolikus Pszichológusok Baráti Körével, a Faludi Ferenc Akadémiával és a Magyar Pszichológiai Társaság Valláspszichológiai Szekciójával. Előadók: Bagdi-Szente Éva, Gőbel Orsolya, Horváth-Szabó Katalin, Kapócs Imre, Kárpáti Gyöngyvér, Kézdy Anikó, Kulcsár László, Lukács László SchP, Makai M. Csilla SSND, Szabóné Kármán Judit.
 
2010. november 26.
Kateketikai ötletbörze. Előadók: Papp Miklós, Puskás Erika, Tóth Csaba, Vetőné Pásztor Mária, Victor András.
 
2010. december 1.
Sapientia Szabadegyetem 2010/I. félévének 5. előadása: Hogyan kell a lelki gödörből kijönni? A talpra állás lépései. Előadó: Papp Miklós morálteológus, a főiskola tanszékvezető tanára.
 
2010. december 4.
Jótékonysági vásár a vörösiszap károsultjai részére.
 
2010. december 10.
A Szent István Társulat és a Luther Kiadó könyvbemutatót rendez a főiskolán. A bemutatásra kerülő könyv: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. A kötetet Várszegi Asztrik OSB püspök, pannonhalmi főapát, Tőkéczki László tanszékvezető egyetemi docens (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék), Czenthe Miklós igazgató (Evangélikus Országos Levéltár) és Balogh Margit c. egyetemi docens, igazgató (MTA Társadalomkutató Központ) mutatja be. A kötet a főiskolán 2010. május 6-7-én rendezett konferencia előadásait tartalmazza.
 
2010. december 25.
A tavalyi évhez hasonlóan a főiskola alulájában a Sant’Egidio közösség ünnepi ebéden lát vendégül hajléktalanokat és szociális otthonban élő időseket, akiket ezen a napon sehol nem vár ünnepi asztal. A főiskola dísztermében Székely János püspök szentmisét mutat be. Ezt követően kerül sor az ebédre és az ajándékozásra.
 
2011. február 5.
Szentmise és diplomaosztó ünnepség. A szentmise után 9 hallgató veszi át a diplomáját.
 
2011. február 5.
Házszentelés
 
2011. február 9.
A 2010/2011-es tanév 2. félévében folytatódik a Sapientia Szabadegyetem Zsoltárportrék címmel. Az előadásokat Szatmári Györgyi, a főiskola docense kéthetente tartja a Pesti Ferences Templomban.: Az 1. előadás témája: Az imádság nyitott könyve, A zsoltárok könyve a keresztény-zsidó hagyományban.
 
2011. február 15.
Farsangi bál.
 
2011. február 22.
A hallgatók közös imádságra hívják a főiskola tanárait, munkatársait, hallgatóit. Kéthetente a kápolnában csendes szentségimádáson vesznek részt, taizéi imaórát tartanak és közösen zsolozsmáznak.
 
2011. február 22.
Az Iránytű – Hivatástisztázó kurzus folytatódik. A résztvevők február 22. és május 3. között kéthetente keddenként 18-20.30 között találkoznak. Témák: istenkapcsolat, önismeret, család, szerzetesség, papság, közösség, imádság, elköteleződés és dönteni tudás.
 
2011. február 22.
Könyvtári esték: Xeravits Géza tanszékvezető tart diavetítéses előadást Nepálról Az ember, aki nem találkozott a jetivel címmel.
 
2011. február 23.
A Sapientia Szabadegyetem Zsoltárportrék 2. előadása. Témája: Az Isten képmása ember, A 8. zsoltár istenképe és az emberről rajzolt portréja.
 
2011. március 5.
Az iskolai gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, tapasztalatcseréje.
 
2011. március 8.
Kiemelt vendégelőadás: Belső erőforrásaink felfedezése. A főiskola vendége Robert J. Wicks, Psy. D., Maryland-i Loyola Egyetem professzora.
 
2011. március 9.
A Sapientia Szabadegyetem Zsoltárportrék 3. előadása. Témája: A kiengesztelődés útja, Az 50. és az 51. zsoltár mint bűnbánatra vezető kalauz.
 
2011. március 22.
A Víz napja alkalmából szentmise azokért az embertársainkért, akik nem jutnak megfelelő ivóvízhez. Szentmise után hálaadási szertartás a Duna partján.
 
2011. március 23.
A Sapientia Szabadegyetem Zsoltárportrék 4. előadása. Témája: Zsoltárátkok – átokzsoltárok, Út az ellenség iránti haragtól az Isten iránti bizalomig a 69. zsoltárban.
 
2011. március 25.
A Dogmatika Tanszék szimpóziuma: Életünk története – Aquinói Szent Tamás a gondviselésről és az okosságról. Előadók: Frivaldszky János (PPKE JÁK), Kézdy Anikó, Kocsis Fruzsina, Szabó Bertalan OP, Szeiler Zsolt (PPKE BTK), Vivian Boland OP (Blackfriars, Oxford).
 
2011. március 25.
Lukács László piarista, a Sapientia Főiskola alapító rektora mutatja be aranymiséjét a budapesti Örökimádás templomban.
 
2011. március 30.
Kiemelt vendégelőadás. A Filozófia Tanszék vallásfilozófiai előadássorozatának nyitóelőadása Az ima genealógiája címmel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Filozófiai Intézetének Fides et ratio-programjával közös szervezésben. Előadó: Mezei Balázs vallásfilozófus, az ELTE BTK oktatója, a PPKE BTK Filozófiai Intézetének igazgatója, az MTA doktora.
 
2011. április 1.
A gazdaság tízparancsolata. A Keresztény Közgazdász Műhely konferenciája. Hogyan fedezhetők fel és alkalmazhatók a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban? Megvalósítható-e az egyház társadalmi tanítása a gazdaságban? Előadók: Bodroghelyi Csaba, Hernádi Zsolt (MOL), Kerekes Sándor (BCE), Papp Tibor.
 
2010. április 2.
Sapientia nap: A „szombat-év" – Megújulási programok a szerzetesi életben. Előadók: Kézdy Anikó, Márfi Gyula veszprémi érsek, Tanguy Marie Pouliquen (Toulouse), Ulrik Mónika SSND, Vidal Rodríguez OFM (Róma).
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 20. köteteként.
 
2010. április 5.
Könyvtári esték: Az alázat mint bibliai paradigma. Előadó: Bácskai Károly evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Teológiai Tanszékének mb. vezetője. Vendég: Szatmári Györgyi.
 
2011. április 6.
Véradás a főiskolán.
 
2011. április 6.
A Sapientia Szabadegyetem Zsoltárportrék 4. előadása. Témája: Az igaz szenvedése – a szenvedés igazsága, Panasz és hála a 22. zsoltárban.
 
2011. április 8–10.
Felvidéki kirándulás a tanárok, munkatársak és hallgatók részére – Sáros Vármegye – A Rákócziak egykori földjén – várak, kastélyok, ruszin fatemplomok.
 
2011. április 16.
Bokros Balázs Márk bencés hallgató 2. helyezést ér az április 14–16. között rendezett XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Míg e testben élünk – az idő Szent Benedek Regulájában című dolgozatával a Vallás- és hittudomány II. szekcióban.
 
2011. május 5.
A 2010/2011. évi Tudományos Diákköri Konferencia helyezettjei és dolgozatai: I. helyezett: Naményi Krisztina: A szent rend mint házassági akadály, II. helyezett: Nagypál Emma: A mennyei létra mint a szerzetesi tökéletesség modellje, III. helyezettek: Gergely Gabriella:Hirschler József és a Mariánum iskola és Asztalos Dániel: A segítő beszélgetések elméleti problémái.
 
2011. május 11.
Könyvtári esték: Révay Edit tart diavetítéses előadást Indonézia – a gazdag szegények hazája címmel.
 
2011. május 11.
Szentmisében adunk hálát a Föld által nekünk juttatott gyümölcsökért.
 
2011. május 18.
Könyvbemutató: Kálmán Peregrin OFM: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957 című kötet bemutatója a Szent István Társulat, a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szervezésében. A kötetet bemutatja: Szabó Csaba a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese.
 
2011. május 19.
Antal András – főiskolánk hallgatójának – diakónussá szentelése Máriabesnyőn.
 
2011. május 22.
A Sapientia kórusa – Áment Lukács bencés tanár vezetésével – „vendégszereplésre” kap meghívást a tiszaalpári Szent Benedek Leányai Társaságának zárdatemplomába a vasárnapi szentmisére.
 
2011. május 18–20.
A Bibliatudomány Tanszék nemzetközi konferenciája. Címe: Political Power and Ideology in Biblical and Extra-Biblical Tradition. Előadók:Benka Dávid, Karasszon István, Karin Schöpflin, Fröhlich Ida, Michael Wojciechovszki, Stefan Schorch, Friedrich V. Reiterer, Jack Pastor, Zsengellér József, Moyna McGlynn, Geréby György, Xeravits Géza, Ötvös Csaba, Gátas József.
 
2011. május 26.
Tükröződések – vallás- és kultúraközi párbeszédsorozat 2. Kaukázus est. Közös szervezés az Agra Klubbal. Előadók: Dobrovics Mihály, Gáspár Péter, Nacsinák Gergely.
 
2011. június 3.
Zarándokhely: Hit, kultúra, emberség. Konferencia közös szervezésben a Máriapócsi– és a Mátraverebély–Szentkúti Nemzeti Kegyhellyel, a Hajdúdorogi és a Váci Egyházmegyével. A konferencia emlékezés a váci Hétkápolna búcsújáróhely alapításának 300. évfordulójára, és tisztelgés a 90. életévét betöltött Erdélyi Zsuzsanna, valamint a magyarországi látogatáson tartózkodó Antonio Maria Vegliò érsek előtt.
Előadók: Antonio Maria Vegliò érsek, az Elvándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsának elnöke, Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató, Kajtár Edvárd teológiai tanár, Kálmán Peregrin OFM kegyhelyigazgató, Kapin István kegyhelyigazgató, Kocsis Fülöp püspök, Kőszegi Zoltán dabasi polgármester, Limbacher Gábor néprajzkutató, Nagy Tamás építész, Seszták István püspöki helynök, Szabó Tamás, a Mária Út Egyesület elnöke, Székely János püspök, Terdik Szilveszter művészettörténész, Varga Lajos püspök, Várnai Jakab OFM teológiai tanár, Viliam Judák nyitrai megyéspüspök.
 
2011. június 9.
Könyvbemutató. Szedő Dénes OFM Műfordítások. A könyvet bemutatja: Jelenits István piarista tanár, megemlékezést mond: Hidász Ferenc OFM, a kötet szerkesztője.
 
2011. június 15.
Tükröződések – vallás– és kultúraközi párbeszédsorozat 3. Japán–Korea est. Közös szervezés az Agra Klubbal. Előadók: Csoma Mózes, Fődi Attila, Gáspár Péter, Nemeshegyi Péter SJ.
 
2011. június 18.
Diakónus és papszentelés: Barazsuly István SDS diakónussá és Moys Gábor pappá szentelése Vácott, Ipacs Bence pappá szentelésére Szombathelyen.
 
2011. július 3.
Tran Dinh Biet Pál és Salagala Rajesh SDB diakónussá szentelése Budapesten.
 
2011. július 9.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség. 42 hallgató veheti át a diplomáját.
 
2011. augusztus 15.
Hortobágyi Arnold OSB pappá szentelése Veszprémvarsányban.
 
2011. augusztus 27.
Magyarok Nagyasszonyáról nevezett Péceli Bence Imre OCD testvér és Jézusról nevezett Béri László Renátó OCD testvér örökfogadalma Budapesten.
 
2011. augusztus 29. – szeptember 9.
Tanévkezdő lelkinapok Kunszentmártonban.
 
2011. szeptember 3.
Főiskolánk három (volt és jelenlegi) hallgatója – Sztreha Egyed, Komáromi Jób és Rompos Norbert testvérek – örökfogadalmat tesz a Ferences Rendben a pasaréti ferences templomban.
 
2011. szeptember 8.
Főiskolánk verbita hallgatói – Tengan Sebastian és Kponor Lawrence Kwasi – örökfogadalmat tesznek Kőszegen.
 
2011. szeptember 10.
Veni Sancte a Pesti Ferences templomban, főcelebráns: Labancz Zsolt piarista tartományfőnök.
A szentmise végén Molnár Éva hallgatónak Orosz Lóránt rektor átadja a 2011/12-es tanévben részére megítélt köztársasági ösztöndíjat.
 
2011. szeptember 11.
Főiskolánk hallgatója – Kovács Levente Gyula kamilliánus szerzetes – diakónussá szentelése Nyíregyházán.
 
2011. szeptember 13. – december 13.
A hallgatók közös imádságot tartanak a kápolnában kéthetente.
 
2011. szeptember 20.
Könyvtári Esték: Bevezetés a Tüneti-hőmérőzéses módszer (Sensiplan®). Előadók: Déri Éva biológus, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos (a Családpedagógiai Intézet munkatársai) és a TCST Tanácsadók Munkaközösségének tagjai.
 
2011. szeptember 23.
A budapesti Bencés Tanulmányi Házban főiskola tanárai és hallgatói Szent Gellért napját közös szentmisével ünneplik, amelyet Fehérváry Jákó OSB vetítéssel egybekötött előadása a pannonhalmi bazilika felújításáról és agapé követ.
 
2011. szeptember 27.
Kiemelt vendégelőadás: Férfinak és nőnek teremtette. A főiskola vendége: Wanda Półtawska, a náci koncentrációs tábort megjárt orvos-pszichiáter, aki Boldog II. János Pál pápának volt legjobb barátja és munkatársa. A közösen megalapított a krakkói Családteológiai Intézet vezetője évtizedeken keresztül. Szervező a főiskola 10 éves Családpedagógiai Intézete.
 
2011. október 1.
Főiskolánk két kármelita hallgatójának – Péceli Bence Imre testvér és Béri László Renátó testvér diakónussá szentelése Keszthelyen.
 
2011. október 1.
A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentorok találkozója, tapasztalatcseréje a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2011. október 3.
A pasaréti ferences közösség meghívására a főiskola tanárai, munkatársai és szerzetesnövendékei imádságos emlékezésen vesznek részt Szent Ferenc ünnepnapjának előestéjén.
 
2011. október 4.
Könyvtári esték: Aquinói Szent Tamás és Olivi Péter vitája az ember lényegéről. Előadó: Whitehouse Domonkos OFM.
 
2011. október 4. – december 13.
Az Iránytű – Hivatástisztázó kurzus folytatódik. A kurzus résztvevői kéthetente találkoznak. Témák: istenkapcsolat, önismeret, család, evangéliumi tanácsok, közösség, imádság, döntés, szerzetesség, papság.
 
2011. október 5. – december 7.
A 2011/2012. tanév 1. félévében folytatódik a Sapientia Szabadegyetem – Az ember Isten titka tükrében címmel. Az előadásokat Tóth Beáta, a főiskola docense kéthetente tartja a Pesti Ferences Templomban. Az 1. előadás témája: Titok és teremtés; 2. előadás: Teremtmény; 3. előadás: Isten képmása; 4. előadás: Kétarcú létező; 5. előadás: Beteljesedés Istenben.
 
2011. október 6.
A hagyományoknak megfelelően, Rózsafüzér Királynője ünnepének előestéjén közösrózsafüzér imádság a Gellérthegy oldalában lévő Szent Gellért szobornál városunkért és főiskolánkért.
 
2011. október 10.
Vendégelőadás „A középkori ferences teológiai iskoláról és ezen belül Szent Bonaventuráról” szóló szeminárium keretében. Előadó: Szeiler Zsolt (PPKE BTK Filozófia Tanszék). Címe: Szentviktori Hugó és a viktorinus iskola hatása Szent Bonaventura munkásságában.
 
2011. október 26–30.
Kirándulás a Székelyföldre. A résztvevőket a csíksomlyói ferencesek látják vendégül.
 
2011. november 9.
Az igazság zarándokai, a béke zarándokai (Assisi, 2011. október 27.). Várnai Jakab OFM diavetítéses beszámolója a világvallások Assisi találkozójáról.
 
2011. november 9–11.
Sapientia Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) képzés rendezvényei. Vendég: Wolfgang Grassl marketing professzor (St. Norbert College, Winconsin).
 
2011. november 11.
Könyvbemutató – Nicola Bux előadása: Mélyülő hittel a szentmisén, „Hogyan ne veszítsük el a hitünket a szentmisén?”– „XVI. Benedek pápa liturgikus reformja” – A szerző előadást tart a liturgia mai helyzetéről.
 
2011. november 12.
Sapientia nap: A keresztény segítségnyújtás formái. Előadók: Beer Miklós, Debrecenyi Károly István, Faragó Artúr, Gellai Judit, Johann Gyula, Joób Máté, Kővári Magdolna SSS, Rockenbauer Barnabás OFM, Semsey Gábor, Sziráki Erzsébet CB, Vágner Mihály.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 20. kötetében.
 
2011. november 16.
A Zöld Teaház: Hetesi Zsolt fizikus, főiskolák egykori diákja előadást tart a teremtésvédelem valós kérdéseiről.
 
2011. november 17.
Budapest Főváros Közgyűlése Lukács László piarista tanárnak, a főiskola alapító rektorának A keresztény eszmeiséget képviselő példamutató életútja elismeréséül Pro Urbe Budapest díjat adományoz.
 
2011. november 24.
Vendégelőadó: Bernhard Callebaut, a loppianói (Firenze) Sophia Egyetemi Intézet oktatója. Előadásának címe: Egy kortárs karizma hatása korunk teológiájára, Egy szociológus a megújuló Szentháromság-teológia társadalmi hatásairól.
 
2011. november 26.
Pszichológusok és teológusok a megbocsájtásról – Konferencia. Szervezők: Sapientia Főiskola – Katolikus Pszichológusok Baráti Köre – Faludi Ferenc Akadémia – Magyar Pszichológiai Társaság Valláspszichológiai Szekciója. Előadók: Horváth Szabó Katalin, Kézdy Anikó, Kulcsár Apollónia SJC, Somogyiné dr. Petik Krisztina, Topolánszky–Zsindely Katalin, Szabó Bertalan OP, Szabó Xavér OFM, Szitó Imre, Versegi Beáta–Mária CB.
 
2011. november 29.
Könyvtári esték: Noé bárkájától az Ararát konyakig. Barangolás a Kaukázusban (Örményország/Grúzia). Xeravits Géza diavetítéses előadása.
 
2011. november 30.
Filmvetítés: Emberek és istenek (Des hommes et des dieux, rendező: Xavier Beauvois francia film – az algériai tibhirine-ben 1996. március 26-án meggyilkolt hét trappista szerzetes történetét dolgozza fel. A filmvetítés után félórás csöndes szentségimádás a kápolnában.
 
2011. december 1.
Átalakul a Sapientia Családpedagógiai Intézete. A főiskola szenátusának határozata alapján az Intézet neve: Családteológiai Intézet. Vezetőjének: Papp Miklós főiskolai docenst javasolja és terjeszti fel a Fenntartói Konferencia elé jóváhagyásra.
 
2011. december 8.
Véradás a főiskolán.
 
2011. december 10.
Jótékonysági vásár a főiskolán a Mikulás részvételével.
 

2012-2013
 
2012. február 4.
Szentmise és diplomaosztó ünnepség. Szatmári Györgyi, Kék Emerencia, Baritz Laura OP, Papp Miklós és Szabó Bertalan OP teológiai tanárok eskütételével.
 
2012. február 8.
Könyvbemutató. Bibliatudomány Tanszék legújabb kiadványának bemutatója, Az Angyalok az ókortól Szent Tamásig. A könyv szerkesztői: Xeravits Géza – Tamási Balázs – Szabó Xavér OFM. A könyvet bemutatja és a pódiumbeszélgetést vezeti: Geréby György (CEU, Department of Medieval Studies) az MTA Könyvtárában.
 
2012. február 9.
Házszentelés. Görög rítus szerint végzi Papp Miklós.
 
2012. február 15.
A Sapientia Szabadegyetem – 2011/12. II. – Az evangéliumok erőterében – 1. előadásaa Belvárosi (Pesti) Ferences Templom Szent Ferenc termében. Előadó: Szabó Xavér OFM. Az 1. előadás témája: Márk evangéliuma. Az előadások kéthetente szerdánként lesznek.
 
2012. február 16.
Könyvtári Esték. Áthosz szent hegye – az ortodox szerzetesség világa. Előadó: Nacsinák Gergely András ortodox pap.
 
2012. február 17.
Mentortalálkozó. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentorok találkozója, tapasztalatcseréje – a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2012. február 20.
Farsangi bál. Az évfolyamelőadások témája ezúttal a világvallások.
 
2012. február 21. – május 8.
Az Iránytű – Hivatástisztázó kurzus folytatódik. A kurzus résztvevői kéthetente találkoznak, március 6-án, március 20-án, április 3-án, április 17-én és május 8-án. Témák: Istenkapcsolat, önismeret, család, evangéliumi tanácsok, közösség, imádság, döntés, szerzetesség, papság.
 
2012. február 23.
Beszélgetős előadások 1. – A Családteológiai Intézet szervezésében: „...férfinak és nőnek teremtette...” – és ráismerne? Férfi és a női identitás a fejlődési dimenziók mentén az életfeladatok tükrében. Előadók: Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. február 23–24.
Johannes Baptist Freyer OFM (a Ferences Rend római kutatóintézetének munkatársa, 2005–2011 a római Antonianum ferences egyetem rektora) a Mai ferences teológia szabadon választott szeminárium meghívott előadójaként tömbösített szemináriumot tart Egy mai ferences teológiai antropológia vázlata címmel.
 
2012. február 27.
Egy nyelvet beszélünk – Találkozás fogyatékkal élő testvéreinkkel. A Sapientia Főiskola és az Öregdiák Szövetség műsoros délutánja fogyatékkal élő testvéreink közreműködésével.
 
2012. február 29.
A Sapientia Szabadegyetem – 2011/12. II. – 2. előadása: Témája: Máté evangéliuma. Előadó: Szabó Xavér OFM, a Bibliatudomány Tanszék tanára.
 
2012. február 29 – május 14.
A hallgatók közös szentségimádása a főiskola kápolnájában: Február 29-én, március 19-én, április 16-án és május 14-én.
 
2012. március 6.
Kiemelt vendégelőadás. Eckhart Mester a szerzetes, a filozófus, a teológus és a misztikus. Előadó: Bányai Ferenc egyetemi docens (ELTE ÁJK Filozófia Tanszék)
 
2012. március 8.
Beszélgetős előadások 2. – A Családteológiai Intézet szervezésében: „Szálakból kötelet” – gúzsba köt vagy megtart? Döntés, elköteleződés, hűség. Előadók: Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. március 13.
Vendégelőadás. Szent Elréd barátság-fogalma a fenomenológia tükrében. Előadó: Szalay Mátyás filozófus
 
2012. március 14.
Könyvtári Esték. Metanoia és megtérés: hit és ész szövevényes kapcsolata. Előadó: Szalay Mátyás filozófus.
 
2012. március 14.
A Sapientia Szabadegyetem – 2011/12. II. – 3. előadása. Témája: Lukács evangéliuma és történeti műve. Előadó: Szabó Xavér OFM, a Bibliatudomány Tanszék tanára.
 
2012. március 15.
Nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetést vehet át Fekete László András OFM, a Pedagógia Tanszék adjunktusa, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést TomkaFerenc egyetemi tanár (Gyakorlati Teológia Tanszék) és a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Fogassy Judit SDSH, a Pedagógia Tanszék adjunktusa.
 
2012. március 24.
Sapientia nap. Szerzetesek misszióban. A konferenciát Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius nyitja meg. Előadók: Lukács László SchP, Patsch Ferenc SJ, Tóth Zoltán SVD, Veisz Erzsébet, Ferences Mária Misszionárius nővér, Mohos Anna-Gabriella, Nyolc Boldogság Közösség, Sebastian Madassery, a Pápai Missziós Művek vezetője.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 21. kötetében.
 
2012. március 27.
Könyvtári esték. Bencés minimál – Beszélgetés a pannonhalmi bazilika felújításáról: Fehérváry Jákó OSB, Gunther Zsolt építész és Hartmann Gergely építész hallgató.
 
2012. március 28.
Sapientia Szabadegyetem – 2011/12. II. – 4. előadás. Témája: János evangéliuma. Előadó: Szabó Xavér OFM, a Bibliatudomány Tanszék tanára.
 
2012. április 18.
Sapientia Szabadegyetem – 2011/12. II. – 5. előadás. Témája: Az evangéliumok Jézusának nyomában: A Szentföld mint az ötödik evangélium. Előadó: Szabó Xavér OFM, a Bibliatudomány Tanszék tanára.
 
2012. április 19.
Beszélgetős előadások 3. „...és boldogan éltek, míg meg nem haltak”. Kommunikáció, ami összetart. Előadók: Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. április 19–21.
Helen Alford OP, a római Pápai Szent Tamás Egyetem Társadalomtudományi Karának dékánja előadást tart április 19-én a Corvinus Egyetemen, április 20-án a Sapientia Főiskolán. Április 21-én a Sapientia Főiskolán a Keteg hallgatóknak órát tart Az Egyház társadalmi tanítása a modern korban címmel.
 
2012. április 29.
A Sapientia Zöld Teaház programja a verbitáknál. Szentségimádás, szentmise, előadás –Felelősségünk a teremtett világért –, és kötetlen beszélgetés agapéval.
 
2012. május 5.
A HÖK megrendezi a kispályás labdarúgó kupát a szaléziek Don Bosco-pályáján.
 
2012. május 10.
A 2011/2012. évi Tudományos Diákköri Konferencia helyezettjei és dolgozatai: I. helyezett: Csombor Rita: „Mert minden élő egyedűl az elevenre éhes…” Az LI. zsoltár és Balassi Bálint-féle parafrázisa a biblikus literatúra megközelítéséből, II. helyezett: Szedlák Ilona: A Jó arcai és problematikája Flannery O'Connor novelláiban. A posztmodern irodalom és a teológia kapcsolata, III. helyezett: Hetesiné Korcsok Edit: A játék pszichológiai szerepe a morális nevelésben. Csombor Rita és Szedlák Ilona továbbjut az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.
 
2012. május 17.
A Filozófia Tanszék, a PPKE BTK Filozófia Intézete és a Weissmahr Béla Alapítvány szimpóziuma. A szellem valósága – konferencia Weissmahr Béla jezsuita filozófus munkásságáról. Előadók: Szombath Attila, Mezei Balázs, Patsch Ferenc SJ, Paár Tamás, Bernáth László, Zsolnai György, Puskás Attila, Zimányi Ágnes, Hoppál Kál Bulcsú, Hankovszky Tamás, Frenyó Zoltán, Bakos Gergely OSB.
 
2012. május 29–31.
A Bibliatudomány Tanszék nemzetközi konferenciája: International Conference on religion and female body in Ancient East Mediterranean. Előadók: Benjamin G. Wright, Esztári Réka – Vér Ádám, Kőszeghy Miklós, Stefan Schorch, Thomas Hieke, Friedrich Reiterer, Balla Ibolya, Karin Schöpflin, Buzási Gábor, Hanna Stenström, Zamfir Korinna, Geréby György, Zsengellér József, Xeravits Géza, Ötvös Csaba, Parlagi Gáspár.
 
2012. május 30.
Jelenits István piarista tanár, a főiskola professor emeritusa Corvin-láncot kap kulturális és tudományos munkája elismeréséül. A Corvin-láncot Áder János köztársasági elnöktől, Orbán Viktor miniszterelnöktől és Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől veszi át.
 
2012. június 14.
Somogyiné Petik Krisztina, főiskolánk Pszichológia Tanszékének vezetője, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán sikerrel védi meg doktori disszertációját. Doktori értekezésének címe: Felnőttképzési program a középéletkori átmenet támogatására.
 
2012. június 15.
Barazsuly István szalvatoriánust Christoph Schönborn bíboros, érsek a bécsi Szent István székesegyházban pappá szenteli.
 
2012. június 20.
Petres Erika Lúcia OP, főiskolánk tanársegédje a római Pontificia Università Gregoriana Filozófia Karán sikerrel védi meg doktori disszertációját. Dolgozatának címe: Arte, verità, essere. La riabilitazione ontologica dell’arte in Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty.
 
2012. június 29–július 3.
Az Iránytű Hivatástisztázó Műhely személyes vezetésű lelkigyakorlatot tart a szécsényi ferences kolostorban.
 
2012. június 30.
Horváth András hallgatónkat Balás Béla püspök áldozópappá szenteli a Kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban.
 
2012. július 1.
Új rektor: Várnai Sándor Jakab ferences.
 
2012. július 7.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség.
 
2012. július 10.
Deák Hedvig OP nővér, az Árpádházi Szent Margit domonkos nővérek elöljárója, főiskolánk dogmatika tanszékének vezetője sikerrel védi meg doktori disszertációját a Pápai Gergely Egyetemen Prof. Paolo Martinelli kapucinus atya vezetése alatt, Consilia sapientis amici – Aquinói Szent Tamás felfogása az evangéliumi tanácsok megalapozásáról a teológiai antropológia fényében címmel.
 
2012. július 11.
Baán Izsák OSB testvért Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát pappá szenteli a Bakonybél monostorban.
 
2012. július 28.
Kovács Levente Gyula pappá szentelése a Csíksomlyói Kegytemplomban.
 
2012. augusztus 7.
Kortis Mónika Zsófia örökfogadalma a domonkos nővéreknél, a budakeszi Havas Boldogasszony templomban.
 
2012. augusztus 12.
Boldvai Márton Bertalan OPraem pappá szentelése Csornán, az Apátsági templomban.
 
2012. szeptember 8.
Szabó Márton, Gérecz Imre és Bokros Márk bencés testvérek örökfogadalma a pannonhalmi bazilikában.
 
2012. szeptember 8.
Tanévkezdő Veni Sancte. Főcelebráns: Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök.
 
2012. szeptember 16.
Varga Kapisztrán OFM ezüstmiséje a Pasaréti Ferences templomban.
 
2012. szeptember 22.
Piatrik Pió ferences testvér ünnepélyes fogadalmat tesz a Rendben a pasaréti ferences templomban.
 
2012. szeptember 27.
Kiemelt vendégelőadás: Isten és Izrael szeretete. A Deuteronómium teológiai középpontja. Előadó: Georg Braulik bencés szerzetes.
 
2012. október 3. és 2013. május 8. között.
Iránytű – hivatástisztázó műhely a 2012/13-as tanévben folytatódik.
 
2012. október 5.
Mentortalálkozó. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentorok találkozója, tapasztalatcseréje – a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2012. október 5.
Öregdiák találkozó.
 
2012. október 10.
A hivatás és a család közötti egyensúly – Walter Schmidt professzor, családszakértő előadása a Gyakorlati Teológia Tanszék szervezésében.
 
2012. október 11.
Megemlékezés a főiskolán – a II. Vatikáni zsinat megnyitásának ötvenedik évfordulója és XVI. Benedek pápa meghirdetett Hit Évének megnyitója alkalmából. Az esemény tiszteletére készült táblakép leleplezése a rektori iroda előtti. A megemlékezés után szentmise a kápolnában.
 
2012. október 11.
A hagyományoknak megfelelően a HÖK közös rózsafüzér imádsága a Gellérthegy oldalában lévő Szent Gellért szobornál városunkért és főiskolánkért.
 
2012. október 18.
Könyvtári esték. Palamasz Szent Gergely teológiájáról és Jos Decorte emlékest. Előadó: Baán István görögkatolikus püspöki helynök, az MTA doktora, moderátor: Bakos Gergely OSB, a Filozófia Tanszék vezetője.
 
2012. október 18.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében: 1. Egyedülállók életstílusa. Előadók: Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. október 25. és november 13.
Kateketikai műhely 2012., a Hit évében. Gyakorló hitoktatók, hittanárok, katekéták részére a Pedagógia Tanszék szervezésében. Az estéket a főiskola tanárai vezetik. 1. alkalom: Hit – hitátadás – katekizmus. 2. alkalom: Biblia – katekézis – eszkatologikus várakozások a Bibliában.
 
2012. november 7.
A Sapientia Főiskola idén, immár harmadik évben szolgál a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradás helyszínéül.
 
2012. november 17.
Sapientia nap: A keleti teológia a házasságról, a családról. Előadók: Kocsis Fülöp, Orosz Atanáz, Baán István, Kruppa Tamás, Vincze Krisztián, Dobos András, Makláry Ákos, Verdes Miklós, Papp Miklós. Közreműködik a Szent Efrém Férfikar. A konferencia alatt kiállítás és görögkatolikus könyvek és kegytárgyak vására.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 22. kötetében.
 
2012. november 8.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében. 2. Családi örökségünk – kincsek és terhek. Előadók: Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. november 27.
Könyvtári esték. IQ és/vagy EQ? Az érzelmi intelligencia jelentősége a gyermeknevelésben. Előadó: Szitó Imre.
 
2012. november 29.
Nemzetközi konferencia az Egyházjog tanszék és a Konrad Adenauer Alapítvány közös szervezésében: Béke és biztonság.
 
2012. november 29.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében: 3. Nagy gyerek – nagy gond? Kamasz a családban. Előadók: Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2012. december 4–13.
Adventi programok a HÖK szervezésében: adventi gyertyagyújtás, Mikulás-est filmnézéssel, rekollekciós szentmisék nappalisoknak és estiseknek.
 
2012. december 5.
Kiemelt vendégelőadás. Aktuális folyamatok az iszlám világban. Előadó: Rostoványi Zsolt egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora.
 
2012. december 8.
Jótékonysági vásár a főiskolán.
 
2012. december 12.
Könyvbemutató. Örökség és küldetés című rendtörténeti kötet bemutatója. Megnyitó: Várszegi Asztrik főapát. A kötetet a főiskola részéről Várnai Jakab OFM és R. Várkonyi Ágnes történész méltatja. A kötet a 2010. október 19 –20. között megrendezett konferencia anyagát tartalmazza, amely közös szervezésben jött létre a Magyar Bencés Kongregációval és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával.
 
2013. február 2.
Szentmise és diplomaosztó ünnepség.
 
2013. február 5.
A Hit éve alkalmából a Vigilia folyóirat pályázatot hirdetett A keresztény hit szerepe Európa mai és holnapi kultúrájában címmel. A nagy érdeklődést kiváltó pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és a díjkiosztása a Díszteremben. Ennek keretében a díjnyertes dolgozatok írói ismertetik téziseiket, majd pódiumbeszélgetés. A díjakat Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek adja át.
 
2013. február 15.
Mentortanárok találkozója.
A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentorok találkozója, tapasztalatcseréje a Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2013. február 28.
Kiemelt vendégelőadás a Filozófia Tanszék vallásfilozófiai előadássorozata keretében: Humanitáson innen és túl. Viktor E. Frankl vallásbölcselete. Előadó: Sárkány Péter filozófus, főiskolai tanár (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác).
 
2013. március 4.
A Szép magyar beszéd háziversenye. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Fonetikai Tanszéke és az ELTE Bölcsészettudományi Kara meghirdeti a 2012/2013-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.
 
2013. március 12.
Könyvtári esték. Keretbe zárt hit: vallási témájú képregények világa. Előadó: Tálosi András (képregényrajzoló művész).
 
2013. március 12.
Kateketikai műhely. 2013. 1. Dogmatika – Megváltásunk titka. Kateketikai műhely a Hit évében gyakorló hitoktatók, hittanárok, katekéták részére.
 
2013. március 18.
Nagyböjti rekollekciós szentmise a HÖK szervezésében. Az elmélkedést Zsódi Viktor piarista tartja.
 
2013. március 20.
Szalézi centenárium. Szalézi nap – Könyvbemutató. Köszöntőt mond: Várnai Jakab OFM rektor és Hölvényi György államtitkár. Az Isten szolgája, Sándor István kisjátékfilm vetítése. Beszélgetés Dér András rendezővel. Szaléziak jubileumi album bemutatása. Beszélgetés Lengyel Erzsébet szerkesztővel. Szalézi történetek interjúkötet bemutatása. Beszélgetés Rózsáné Czigány Enikő szerkesztővel.
 
2013. március 23.
Sapientia nap: A szerzetesi hivatások gondozása. Előadók: Palánki Ferenc püspök (megnyitó), Amedeo Cencini fdcc, Koronkay Zoltán SJ, Révay Edit RSCJ, Kurt Schmidl (Canisiuswerk), Gordana Igrec FDC, Pantea Tibor OFM. A konferencia előadásait a Főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 23. köteteként.
 
2013. április 9.
Könyvtári esték. René Girard – A kereszténység és buddhizmus találkozásában. Előadó: Yvon Myoken (zen mester, a Mokusho Zen Ház közösségének vezetője). Moderátor: Bakos Gergely OSB.
 
2013. április 9.
Civil gazdaság – háromnapos nemzetközi konferencia a katolikus társadalmi tanításról. Előadók: Stefano Zamagni, a Bolognai Egyetem professzora, Helen Alford OP és Francesco Compagnoni OP, a római Pápai Szent Tamás Egyetem professzorai.
 
2013. április 11.
Kiemelt vendégelőadás: Spirituality and Contemporary Art – Problems and Possibilities. Lelkiség és kortárs művészet – problémák és lehetőségek. Graham Howes oxfordi művészettörténész előadása a szakrális művészetről.
 
2013. április 18.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében: 1. Szülőnek születünk? – avagy a jó szülő holtig tanul. Előadók: Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2013. április 24.
Egy magyar misszionárius hétköznapjai. Képek a Fülöp-szigeteki verbita misszió életéből. Előadó: Lányi Béla verbita misszióstestvér.
 
2013. május 2.
A 2012/13. évi Tudományos Diákköri Konferencia. A 2013. április 19-én elbírált legjobb dolgozatok szerzői előadják pályamunkájukat. Idén nem osztott ki I. helyezést a zsűri. II. helyezést ért el Kokas Gabriella: Isten szeretete Norwichi Júliána művében (a Jézus, mint anya kép tükrében) – szisztematikus teológia. Tamás Dániel SVD: Mi közünk az ikonromboláshoz? (Az első ikonrombolás teológiai vitáinak hatása a mai keresztény életvezetésre) – történeti teológia.
 
2013. május 9.
Ferences könyvbemutató. Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről I–II. A kétkötetes kiadványt bemutatja: Sarbak Gábor irodalomtörténész.
 
2013. május 16.
Félévtemető összejövetel. Idén is sor kerül a most már hagyományosnak mondható Félévtemető partyra.
 
2013. május 16.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében: 2. Szerethet-e mást az, aki önmagát nem szereti? Az önértékelés fontossága a kapcsolatokban. Előadók: Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2013. május 23.
Kateketikai műhely 2013. 2.: Morális – Életvezetésre nevelni. Kateketikai műhely a Hit évében gyakorló hitoktatók, hittanárok, katekéták részére. Morálteológia és katekézis ma.
 
2013. május 30.
Beszélgetős előadások a Családteológiai Intézet szervezésében: 3. Határvonalak családon belül és kívül. Egyén, kiscsalád, nagycsalád? Előadók: Kézdy Anikó pszichológus, Papp Miklós morálteológus, Somogyiné Petik Krisztina pszichológus.
 
2013. június 4–6.
A Sapientia Főiskola Bibliatudományi Tanszéke és a Károli Gáspár Református Egyetem által szervezett konferencia: Aspects of Deutero canonical and Cognate Literature. Előadók: Xeravits Géza, John Kampen, Greg Schmidt Goering, Karin Schöpflin, Panc Beentjes, Balla Ibolya, Luca Mazzinghi, Tamási Balázs, John Collins, Stefan Schorch, Gabriele Boccaccini, Ben Wright, Zsengellér József, Katell Berthelot, Fröhlich Ida, Francis Macatangay.
 
2013. június 10.
The Situation of Palestinian Christians in the Holy Land. Ziad Bandak miniszter, Mahmúd Abbasz palesztin elnök keresztényügyi tanácsadója, a betlehemi Születés Temploma felújítására létrehozott elnöki bizottság vezetője tart vetítettképes angol nyelvű előadást.
 
2013. július 6.
Tanévzáró Te Deum és diplomaosztó.
 
2013. augusztus 9.
Elhunyt Baternay Ágota Sacré Coeur nővér, Főiskolánk Szerzetesteológiai Intézetének kutatója. A nyilvános szerzetesi élet 1989-es visszanyerése után az ő vezetésével szerveződött meg a teológiai képzés a női szerzetesek számára (Sophia-képzés), amelyet Főiskolánk visz ma tovább.
 
2013. szeptember 14.
Molnár Lehel piarista örökfogadalma.
 
2013. szeptember 7.
Veni Sancte.
 
2013. szeptember 12.
Ars Sacra Fesztivál. Az Énekek éneke képekben, prózában és hexameterekben. Könyvbemutatóval egybekötött kiállítás megnyitó az Ars Sacra Fesztivál keretében.
 
2013. szeptember 14.
Fejes István ferences örökfogadalma.
 
2013. szeptember 19.
Sapientia Szabadegyetem – 1. előadás. Zarándokok zsoltárai? (Zsoltárok 120–134 szerepe a Zsoltárok Könyvében). Előadó: Szatmári Györgyi.
 
2013. szeptember 23.
Szent Gellért ünnepének vigíliája a Szent Szabina Kápolnában. A Bencés Tanulmányi Ház ünnepi vesperásra (főcelebráns: Dejcsics Konrád OSB) és előadásra, majd agapéra meghívja – a hagyományokhoz híven – a főiskola tanárait, hallgatóit, munkatársait.
 
2013. szeptember 24.
A budapesti Piarista Gimnázium Iskolai lelkigyakorlatok címmel műhelykonferenciátrendez a téma iránt érdeklődő szakembereknek. A műhelykonferencia célja: Iskolai lelkigyakorlatot tartók meghívása és az eddig ismert jó gyakorlatok bemutatása és megosztása, iskolai lelkigyakorlatos tevékenységek gazdagabbá tétele, együttgondolkodás az iskolai lelkigyakorlatok kapcsán, korszerű lehetőségek, módszerek és eszközök terjesztése. Előadók: Farkas István SchP, Rubovszky György SchP, Borbás Péter, Semsey Gábor, Székely Zoltán: Apa-fiú nap és kamasz tréning szülőknek, Kollár Zsolt, Lobmayer Imre SchP, Káposztássy Béla, Zsódi Viktor, Hári Ildikó, Frész Timóteus OFM.
 
2013. szeptember 26.
Sapientia Szabadegyetem – 2. előadás. Válás után – menteni a menthetőt. Előadó: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós. A Családteológiai Intézet rendezvénye.
 
2013. október 2. és 2013. december 11. között.
Iránytű – hivatástisztázó műhely a 2013/14-es tanévben folytatódik.
 
2013. október 2.
Kerekasztal-beszélgetéssel kísért irodalmi emlékest Sík Sándor halálának 50.évfordulójaalkalmából Embernek lenni címmel a Piarista Rend Magyar Tartományának szervezésében.
 
2013. október 3.
Sapientia Szabadegyetem – 3. előadás. A jeruzsálemi templom továbbélése az ókori zsinagógákban. Előadó: Xeravits Géza
 
2013. október 4.
Mentortanárok találkozója.
 
2013. október 8.
Könyvtári esték. Jos Decorte emlékest: Amit Norwichi Julianna megértett Istenből... Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai. Előadó: Kokas Gabi, a Sapientia Főiskola mesterszakos hallgatója, moderátor: Bakos Gergely OSB Filozófia Tanszék, tanszékvezető.
 
2013. október 10.
Megjelenik a Filozófia Tanszék Amici Sapientiae című sorozatának első kötete: Hit és ész: teológiai és filozófiai közelítések. A sorozat szerkesztői Szeiler Zsolt, Bakos Gergely OSB, Sárkány Péter.
 
2013. október 10.
Sapientia Szabadegyetem – 4. előadás: Életfeladatok az életközép idején, függőségek, kicsúszások. Előadó: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós. A Családteológiai Intézet rendezvénye.
 
2013. október 11. – december 13.
Etikatanári műhely. Előadás és találkozó, elmélet és módszertan.
Október 11. Előadó: Kotschy Andrásné: Változások a pedagógusok életében, pedagógus életpálya, információk első kézből.
November 8. Előadó: Jelenits István SchP: Etika és művészet.
December 13. Előadó: Lukács László SchP: Etikaoktatás vagy erkölcsi nevelés?
 
2013. október 17.
Sapientia Szabadegyetem – 5. előadás: Az imádság teológiája Lukács írásaiban. Előadó: Szabó Xavér OFM.
 
2013. október 24.
Sapientia Szabadegyetem – 6. előadás: Gyász, veszteség a családban, az egészséges és a patológiás feldolgozás. Előadó: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós. A Családteológiai Intézet rendezvénye.
 
2013. október 30.
A hagyományoknak megfelelően a HÖK közös rózsafüzér imádsága a Gellérthegy oldalában lévő Szent Gellért szobornál városunkért és főiskolánkért.
 
2013. november 5.
Diakónusszentelés. Főiskolánk bencés hallgatóit – Gérecz Imrét, Bokros Márkot ésMatusz Hugót – a diakonátus szentségében részesíti Várszegi Asztrik OSB főapát.
 
2013. november 7.
Sapientia Szabadegyetem – 7. előadás: Gyermekvédelem – Magyarország 2013. Előadó: Gulyásné Kovács Erzsébet.
 
2013. november 14.
A HÖK Kulturális- és Sportbizottsága amatőr asztalitenisz bajnokságot rendez.
 
2013. november 16.
Sapientia nap: Hitünk központi titka: a megváltás.Előadók: Bernard Sesboüé jezsuita (Párizs) (videókonferencia), Karen Kilby (Durham), Kruppa Tamás, Szabó Xavér OFM és Tőzsér Endre SchP. A rendezvény egyben a Sapientia Szabadegyetem 8. előadása.
A konferencia előadásait a Főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 25. köteteként.
 
2013. november 21.
Sapientia Szabadegyetem – 9. előadás: Teológiai kérdések a „szegény Egyházról”. Előadó: Várnai Jakab OFM
 
2013. november 25.
Kiemelt vendégelőadás. Buddhisták Magyarországon. A főiskola vendége: Jelen János, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektora.
 
2013. november 27.
Könyvtári esték: A Z-generáció médiahasználati szokásai – egy empirikus kutatás tanulságai. Előadó: Glózer Rita (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék).
 
2013. november 28.
Sapientia Szabadegyetem – 10. – záróelőadás – a Hit évének lezárása: Az egyház korfordulójának pápája: XVI. Benedek. Előadó: Lukács László SchP.
 
2013. november 30.
Papszentelés. Jelencsics Erich Gábor pappá szentelése a Révkomáromi Szent András templomban.
 
2013 decemberében
megjelenik a Sapientia Füzetek sorozat 24. kötete Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után címmel Pákozdi István szerkesztésében.
 
2013. december 4.
A Sapientia Főiskola negyedik alkalommal szolgál a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradás helyszínéül.
 
2013. december 5.
Youssef Fakhoury libanoni-magyar származású melkita katolikus, a Pro Christianis szervezet vezetőjének előadása a jelenkori keresztényüldözésekről, valamint a kortárs keresztény vértanúkról és hősökről.
 
2013. december 14.
A Sapientia Főiskola – a hagyományokhoz híven – jótékonysági vásárt rendezett december 14-én. A gyűjtést idén a szaléziak nyergesújfalui Irinyi Iskolájának javára rendeztük. A gyűjtés eredménye: 60.000 Ft és 60 db ajándékokkal teli cipősdoboz. Különösen nagy értékű könyvadományokkal támogatta a vásárt a Szent István Társulat, a Kairosz Kiadó, a Vigilia Kiadó és a Bencés Kiadó. 

 

2014-2015
 
2014. január 17.
Elindul az osztatlan tanárképzés. Jogilag lehetővé vált a hittanárképzés osztatlan formában való megszervezése 10 féléves formában. Főiskolánk elindítja az osztatlan hittanárképzést a következő szakokon: Önállóan indítunk szakpárt: „hittanár-nevelő tanár – erkölcstan- és etikatanár”, nappali és esti rendszerben.
A 2014/15-ös tanévre meghirdetjük a hittanár-nevelő tanár szakot a következő szakokkal párban is. A felsorolt szakokat az ELTE-n hallgatja a hallgató, de a Sapientia hallgatójaként.
1. angol nyelv és kultúra tanára, 2. ének-zene tanár, 3. francia nyelv és kultúra tanára, 4. latin nyelv és kultúra tanára, 5. magyartanár, 6. német nyelv és kultúra tanára, 7. történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára.
2. Az ELTE-vel közösen felkínált szakpárok sora bővülni fog a 2015-ös tanévtől a természettudományi és egyéb bölcsész-szakokkal.
 
2014. január 18.
Pszichológusok és teológusok a házasságról – konferencia a Pszichológia Tanszék és Családteológiai Intézet, a Katolikus Pszichológusok Baráti Köre és a Magyar Pszichológiai Társaság Valláspszichológiai Szekciója szervezésében. Előadók: Tőzsér Endre SchP, Horváth-Szabó Katalin, Gyombolai Zsolt – Gyombolai-Kocsis Fruzsina, Papp Miklós, Urbán Szabolcs.
 
2014. február 1.
Diplomaosztó ünnepség szentmisével.
 
2014. február 5.
Nyílt nap mindazoknak, akik a szakpáros tanárképzésben hittanár-nevelő tanár és erkölcstan- és etikatanár szakpárt, vagy valamely közismereti szak mellett a hittanár-nevelő tanárszakot szeretnék választani, vagy végső döntésük előtt szívesen megismernék szakjainkat, intézményünket, és szeretnének találkozni a főiskola hallgatóival, oktatóival és a tanulmányi kérdésekben segítő dolgozóival.
 
2014. február 6.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 1. előadása. Betegek ápolása és haldoklók kísérése a családban címmel. Előadók: Révay Edit rscj, Somogyiné Petik Krisztina, Papp Miklós.
 
2014. február 10.
A MAB 2014/2/VII/sz. határozata alapján a főiskolát, valamint annak hitéleti szakjait 2018. december 31-ig akkreditálja. (Az előző intézményakkreditáció 2007/7/XI/1/5. sz. MAB határozat.)
 
2014. február 13.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 2. előadása. Bibliai földrajz – történetek, találkozások, emlékezet 1.: Galileai történetek. Előadók: Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM.
 
2014. február 14.
Etikatanári műhely 1. Játék az erkölcstan órán. Előadó: Fekete Anna.
 
2014. február 20.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 3. előadása. Házasság krízisben. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2014. február 21.
Mentortanárok találkozója. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, tapasztalatcseréje – a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2014. február 24
Farsangi bál a HÖK szervezésében, vendégeinkkel, a pázmányos hallgatókkal.
 
2014. február 26.
Kiemelt vendégelőadás. A templomépítészet jelenkori kihívásai. A Gyakorlati Teológia Tanszék vendége: Katona Vilmos építészmérnök.
 
2014. február 27.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 4. előadása. Bibliai földrajz – történetek, találkozások, emlékezet 2.: Galileai történetek. Előadók: Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM.
 
2014. március 4.
Könyvtári Esték: Kereszt-szál. Találkozás Magyar Krisztina grafikusművésszel.
 
2014. március 6.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 5. előadása. Bibliai földrajz – történetek – találkozások – emlékezet 3.: Emlékezet Jeruzsálemben. Előadó: Xeravits Géza.
 
2014. március 10.
Megjelenik a Böjti falatok. Elmélkedések nagyböjt minden napjára című kiadvány a HÖK gondozásában.
 
2014. március 13.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 6. előadása. Erőforrások a családban. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2014. március 17.
Szép magyar beszéd háziverseny.
I. helyezett: Szabó Péter OFM, II. helyezettek: Hidasi Viktória és Koncsik Borbála Veronika.
Főiskolánkat az április 11-én megrendezésre kerülő országos döntőn Szabó Péter ferences hallgatónk képviseli.
 
2014. március 21.
Etikatanári műhely 2. Hogyan válhatok az erkölcstan jó tanárává? Előadó: Dr. Nagy Krisztina.
 
2014. március 22.
Sapientia nap. A szerzetesség mint az imádság iskolája. A konferenciát megnyitja: Orosz Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchája. Előadók: Maximiliano Herráiz García OCD (Ávila), Laczkó Zsuzsa SJC, Varga Kapisztrán OFM, Nárai Éva Sr. Ferenc Mária OSC, Jeges Valéria Mirjam OCD.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 26. köteteként.
 
2014. március 27.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 8. előadása. Szenttéavatásra készülve... Egy pápa – három szociális enciklika. II. János Pál pápa iránymutatása a társadalmi kérdések megoldásában. Előadó: Kék Emerencia.
 
2014. március 28.
Boldogság közgazdaságtana konferencia a MOM-ban a Keteg (Sapientia) és az Érme Üzleti Háló szervezésében. A szakkonferencián neves külföldi és hazai szakemberek tartanak előadást, többek között Luigino Bruni, a római Lumsa Egyetem közgazdász professzora, Bogsch Erik (Richter Gedeon Zrt.), Dr. Aczél Petra (Budapesti Corvinus Egyetem), Dr. Kerekes Sándor (Budapesti Corvinus Egyetem).
 
2014. április 3.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 9. előadása. Szenttéavatásra készülve... II. János Pál, A test teológiája. Előadó: Tóth Beáta.
 
2014. április 8.
Könyvtári Esték: P. Dardot–Ch. Laval, A globálrezon – A neoliberalizmus múltja és jelene. Loppert Csaba és Harai Levente SJ beszélgetése a könyvről.
 
2014. április 10.
Sapientia Szabadegyetem 2013/14. 2. félév 10. záróelőadása. Szenttéavatásra készülve... II. János Pál pápa teológiai munkásságának méltatása. Előadó: Várnai Jakab OFM rektor.
 
2014. április 11.
Etikatanári műhely 3. Az első éves tapasztalatok. Beszélgetés az erkölcstan oktatásának első éves tapasztalatairól, örömök és küzdelmek, kérdések és megoldási javaslatok. Előadók: Mervay Miklós és Papp Miklós.
 
2014. április 11.
Főiskolánk I. éves hallgatója, Szabó István Péter ferences testvér 2014. április 11-én a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének országos döntőjén I. helyezést ér el.
 
2014. április 30.
Tanári szeminárium. Témája: Isten terve és az ember kiteljesedése.
 
2014. május 22.
A zarándoklat – Hitéleti, tudományos és gyakorlati szempontok – konferencia.
Megnyitó: Várnai Jakab rektor és Székely János püspök. Előadók: Don José Brosel Gavilá (Vatikán), Deák Hedvig OP, Barna Gábor, Konkoly-Gyuró Éva, Horkay Nándor, Molnár András József.
 
2014. május 27.
Balázs Ervin professzor, a MAB képviseletében átadja a 2014. január 31-én kiállított tanúsítványt. Ennek alapján a főiskola 2018. december 31-ig a MAB által akkreditált felsőoktatási intézmény.
 
2014. május 28.
Könyvbemutató. A Katolikusüldözés Ukrajnában és Kárpátalján című könyvet bemutatja Földes Ferenc piarista történész. A rendezvényen részt vesz: Hidász Ferenc OFM, a kötet fordítója és Melega Gabriella Anna OP, a kárpátaljai függelék társszerzője.
 
2014. május 31.
Ökumenikus Diákfilmszemle 2014. – a katolikus, a református, az evangélikus iskolák tanulói számára.
 
2014. május 31.
Komáromi Jób ferences diakónus, főiskolánk volt hallgatója pappá szentelése.
 
2014. július 5.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség.
 
2014. szeptember 6.
Veni Sancte. A tanévnyitó szentmise főcelebránsa: Dobszay Benedek ferences tartományfőnök.
 
2014. szeptember 18.
Szerzetesek szekere – Budapesti Szerzetesi Gyűjteményi Nap a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Könyvtára és Levéltára és a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára és Levéltára közreműködésével. A helyszínül szolgáló díszterem – hajdan a piarista rendház ebédlője – előterében, az aulában.
Előadók: Varga Kamill OFM, Forgó András történész, a PPKE BTK, Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára kutatója, Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény részéről, Mihalik Béla Vilmos, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltárának
Az előadások után Koltai András vezetést tartott a résztvevőknek az épületben, majd a piarista könyvtárban Baranya Péter könyvtáros bemutatta a gyűjteményt.
 
2014. szeptember 18.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 1. előadás. Teremtésvédelem a lelkipásztori teológia szemével. Előadó: Nobilis Márió.
 
2014. szeptember 19.
Elindult a közös képzés az ELTE Bölcsészkar és a Sapientia összefogásával. A 2014/2015. tanévben elindult az osztatlan hittanárképzés az ELTE Bölcsészkarával együttműködve.
 
2014. szeptember 19.
Erkölcstan – 60 órás – tanfolyam indul általános iskolai tanároknak az „Erkölcstan” tantárgy 5–8. évfolyamokon történő oktatására.
 
2014. szeptember 20.
Szoliva Gábriel ferences testvér örökfogadalmat tesz a pasaréti Páduai Szent Antal ferences templomban.
 
2014. szeptember 25.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 2. előadás. Az önismeret mint a család erőforrása. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2014. szeptember 26.
Mentortanárok találkozója. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, tapasztalatcseréje – a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2014. október 2.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 3. előadás. Alma és fája, avagy Nagy Heródes és dinasztiája. Előadók: Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM.
 
2014. október 7.
Könyvtári Esték: Jos Decorte emlékest – Hit és ész viszonya Aquinói Szent Tamásnál. Előadó: Szeiler Zsolt.
 
2014. október 8.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 1. félév – 1. alkalom. Naphimnusz Műhelyt indít a Sapientia Főiskola és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület. A találkozásaink minden olyan érdeklődő számára nyitottak, aki elkötelezettséget érez magában a teremtett világ védelme érdekében végzett aktivitásra, és szeretné ennek alapjait elméleti szinten is mélyebben megérteni a keresztény teológia felismeréseinek segítségével. Havi találkozóinkon a katolikus keresztény teológia, különösen az egyházi cselekvés teológiája fényében szeretnénk mélyebben megérteni a keresztény élet és a környezeti kérdésből fakadó, halaszthatatlan tettek összefüggéseit.
• Isten, ember, teremtett világ
• Keresztény cselekvés és környezetvédelmi elkötelezettség
• Az elmélet gyakorlata – a gyakorlat elmélete
• Világiasság vagy a világ szeretete?
 
2014. október 2.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 4. előadás. Nagy Heródes építkezései. Előadó: Xeravits Géza.
 
2014. október 10.
Jegyesoktatók képzése – 60 órás képzést indít a Családteológiai Intézet a jegyesoktatásban közreműködő világi munkatársak, valamint lelkipásztorok számára.
 
2014. október 10.
Etikatanári műhely. Előadás és találkozó, elmélet és módszertan. 2014/15. tanév – 1. Szenvedélybetegség és spiritualitás – a függőség kialakulásának folyamata, számítógép-függőség, lehetséges kiutak, a spiritualitás segítsége. Előadó: Kály-Kullai Károly.
 
2014. október 13.
Baritz Laura OP, főiskolánk Morálteológia Tanszékének adjunktusa a Budapesti Corvinus Egyetemen sikerrel védi meg – Háromdimenziós gazdaság – lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában?című doktori disszertációját. Ezzel a Corvinus Egyetemen először született doktori dolgozat a „Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban” képzés szellemében.
 
2014. október 14.
Vonzások és választások – gyermekkor és felnőttkor határán konferencia a Média a Családért Alapítvány és a Családteológiai Intézet közös szervezésében. Főelőadók: Aczél Petra, Zacher Gábor.
 
2014. október 16.
Kiemelt vendégelőadás. Jeruzsálem a régész szemével. Előadó: Dezső Tamás történész, régész, az ELTE BTK dékánja.
 
2014. október 16.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 5. előadás. Testvérek a családban. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2014. október 30.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 6. előadás. A megszentelő szeretet küldetésében. A Szociális Testvérek Társaságának jubileuma. Előadó: Szabó Katalin SSS, a magyar kerület elöljárója.
 
2014. november 4.
Könyvtári Esték: Formák, képek, ritmusok – Az est vendégei: Lackfi (Oláh) János, Oláh Katalin, Oláh Mátyás.
 
2014. november 5.
Tanári szeminárium. Témája: Értékek és boldogság. Szervezők: Szabó Ráhel OP, Szatmári Györgyi, Tóth Beáta.
 
2014. november 6.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 7. előadás. A keresztény szabadság és a felszabadítási teológia. Előadó: Lukács László.
 
2014. november 8.
A Szent Gellért Diákszövetség jubileumi ülése.
 
2014. november 12.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 1. félév – 2. alkalom.
 
2014. november 14.
Etikatanári műhely. 2014/15. tanév – 2. Etika érettségi – tételek, felkészülés, gyakorlati projektek, ötletek. Előadó: Fekete Anna.
 
2014. november 15.
Sapientia nap. Női tapasztalat, női hang az Egyházban és a teológiában. Megnyitó: Várszegi Asztrik OSB püspök főapát. Előadók: Marinella Perroni (San Anselmo, Róma), Petres Lúcia OP, Maria Carmen Aparicio Valls (Gregoriana, Róma), Tóth Beáta, Kék Emerencia, zárszó: Várnai Jakab OFM rektor.
A konferencia egyben a Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév 8. előadása.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 27. köteteként.
 
2014. november 18.
Dániel könyve – A Bibliatudomány Tanszék szimpóziuma.
Megnyitó: Várnai Jakab OFM rektor, Xeravits Géza. Előadók: Esztári Réka és Vér Ádám (ELTE BTK), Koltai Kornélia (ELTE BTK), Zsengellér József (KRE HTK), Karasszon István (KRE HTK), Kocsis Imre (PPKE HTK), Xeravits Géza, Parlagi Gáspár (KRE HTK).
 
2014. november 20.
Nyílt nap.
 
2014. november 20.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 9. előadás. Hit a családban. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2014. november 21.
Kerékpárbarátos munkahely 2014. díjátadás Balatonkenesén. A címet egy éven át viselheti a főiskola.
 
2014. november 27.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 1. félév – 10. előadás. Mi a szándéka Ferenc pápának a megszentelt élet évével? Előadók: Deák Hedvig OP és Labancz Zsolt SchP.
 
2014. november 28.
Kiemelt vendégelőadás. Joachim a Fiore alakja és tanítása. Előadó: Ambrus Gábor kutató (Leuven, Róma).
 
2014. december 3.
Véradás a főiskolán.
 
2014. december 5.
A Magyar Patrisztikai Társaság és a Sapientia Főiskola Egyháztörténelem Tanszékének könyvbemutatója. Bugár M. István Szabadság, szeretet, személy. Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete című kötetét bemutatja Somos Róbert, az Irodalom, teológia, művészet. Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság VII–XI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból kötetet bemutatja Sághy Marianne és Kendeffy Gábor. Miloš Lichner SJ:Vers une ecclésiologie de la «tolerantia», L'Harmattan Kiadó, 2014 (Sensus Fidei Fidelium 4.) – A kötetet bemutatja: Perendy László SchP.
 
2014. december 6.
Karitatív nap – Cipősdoboz akció.
 
2014. december 10.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 1. félév – 3. alkalom.
 
2014. december 12.
Etikatanári műhely. 2014/15. tanév – 3. A mese erkölcsi nevelő ereje. Előadó: Hernádi Mária.
 
2014. december 13.
Nyílt szakmai nap – pasztorális tanácsadás (lelkigondozás) MA szak. Szervező: a főiskolán végzett lelkigondozók közössége. Előadó: Szatmári Györgyi. A kérdésekre válaszadó: Varga Karpisztrán OFM.
 
2015. január 14.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 2. félév – 1. alkalom.
 
2015. január 31.
Diplomaosztó ünnepség szentmisével.
 
2015. február 5.
Nyílt nap.
 
2015. február 5.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 1. előadása. Szép – üdvös – hasznos. A liturgia helye az ember életében címmel. Előadók: Füzes Ádám és Pákozdi István.
 
2015. február 6.
Etikatanári műhely 2014/15. 2. félév 1. Mit tudnak a különböző korú gyermekek a halálról. Előadó: Papp Miklós.
 
2015. február 7.
A Jézus-ima és a keleti szerzetesség. Imaélet a monostorban és azon kívül. – konferencia.
Megnyitó: Baán Izsák OSB. Előadások: Arszeniosz Kardamákisz metropolita, Orosz Atanáz püspök, Kocsis Fülöp püspök, Baán István, Baán Izsák OSB, Ötvös Csaba, Görföl Tibor, Parlagi Gáspár, Perczel István, Vassányi Miklós, Geréby György, Nacsinák Gergely, Imrényi Tibor. Déri Balázs, Xeravits Géza, Nacsinák Gergely képes bemutatója Egyiptom, Tur Abdin és a Kaukázus monostorairól.
Fotókiállítás: Fekete angyalok – monasztikus élet Áthoszon. Nacsinák Gergely András, Xeravits Géza, Parlagi Gáspár és Ötvös Csaba képei.
 
2015. február 11.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 2. félév – 2. alkalom.
 
2015. február 12.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 2. előadása. Istenkép. Feladat egy életen át. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. február 17.
Farsangi bál.
 
2015. február 19.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 3. előadása. A sírbolt, amelyben senki nem feküdt. Jézus korabeli temetkezési szokások és feltámadás-elbeszélés János evangéliumában. Előadók: Szatmári Györgyi és Szabó Xavér OFM.
 
2015. február 26.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 4. előadása. Dura Europosz kincsei. Előadó: Xeravits Géza.
 
2015. március 2.
Kiemelt vendégelőadás – könyvbemutató. A hit választása. Előadó: Hans Joas, a könyv szerzője (Vigilia, 2014). A művet bemutatja: Hidas Zoltán (PPKE Szociológiai Intézet).
 
2015. március 3.
Könyvtári Esték. Vigilia 80. Irodalmi est a Vigilia folyóirat fennállásának 80 éves jubileuma alkalmából. Felolvasnak: Dobai Lili, Győrffy Ákos, Iancu Laura, Jász Attila, Lackfi János. Közreműködik: Tóth Barnabás (cselló) Házigazda: Lukács László a Vigilia főszerkesztője, Bende József a Vigilia szerkesztője.
 
2015. március 5.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 5. előadása. Egy tekintet iránya. Egy poétikai módszer teológiai tanulságai. Előadó: Hernádi Mária irodalomtudós, PPKE, Sapientia.
 
2015. március 11.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 2. félév – 3. alkalom.
 
2015. március 12.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 6. előadása. Depresszió: mi az, és mit kezdjünk vele. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. március 13.
Etikatanári műhely 2014/15. 2. félév 2. Emberi méltóság a vallások nyomán. Előadó: Bolberitz-Ködmön Ágota.
 
2015. március 16.
Szép magyar beszéd háziverseny.
I. helyezett: Czeglédi Katinka. II. helyezett: Hidasi Viktória. III. helyezett: Nagyné Koncsik Borbála.
Főiskolánkat az április 24-én Esztergomban megrendezésre kerülő országos döntőn Czeglédi Katinka és Hidasi Viktória képviseli.
 
2015. március 21.
Sapientia nap. Nyelv, kommunikáció, kisebbségek. Megnyitó: Várnai Jakab OFM. Előadók: A konferencia előadói a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának tanárai: Jitianu Liviu, Nóda Mózes, Diósi Dávid, Oláh Zoltán, Zamfir Korinna, Marton József, András István. A konferenciát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja. A konferencia egyben a Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 7. előadása.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 27. köteteként Identitás és kommunikáció címmel.
 
2015. március 26.
Könyvbemutató. Az erkölcsi nevelés új perspektívái. A Pedagógia Tanszék Didascalia sorozat 1. kötete bemutatója. A könyv szerzője: Pálvölgyi Ferenc. Előadást tartanak a kötet lektorai: Bábosik István és Farkas István SchP.
 
2015. március 26.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 8. előadása. Milyen az élet? – Szent Ágoston válaszol. Előadó: Tóth Beáta.
 
2015. április 7.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 2. félév – 4. alkalom.
 
2015. április 14.
Könyvtári Esték: „Ahol Ég és Föld összeér”. Az est vendége: Nedeczki Júlia hegymászó, pszichológus.
 
2015. április 16.
Kiállítás megnyitó: Ozsvári Csaba, Magyar Örökség díjas ötvösművész élete és művei. A kiállítás 2015. május 15-ig megtekinthető.
 
2015. április 16.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 9. előadása. Az iskolai etikaoktatás aktuális kérdései. Tájékoztató, tapasztalat és vitaest a Pedagógia Tanszék oktatóinak a részvételével.
 
2015. április 17.
Etikatanári műhely 2014/15. 2. félév 4–5. előadás. A szervátültetés orvosi, etikai és vallási háttere. Előadó: Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány elnöke. Az erkölcsi magatartás biológiai alapjai az agykutatás eredményeinek tükrében. Előadó: Oberfrank Ferenc kutatóorvos, bioetikus.
 
2015. április 23.
Könyvbemutató. Kovács Péter, Pilinszky közelében (Vigilia, 2015). A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Jelenits István piarista tanár.
 
2015. április 23.
Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 10. előadása. A megbocsátás mint életfontosságú képesség. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. április 29.
Megjelenik a Fundamentális Teológia Tanszék Sensus Fidei Fidelium 5. kötete: Paul McPartlan, Az üdvösség szentsége. Bevezetés az eucharisztikus egyháztanba címmel a Sapientia Főiskola és a L’Harmattan Kiadó közös kiadásában.
 
2015. május 6.
Naphimnusz Műhely – 2014/15. 2. félév 5. alkalom.
 
2015. május 12.
Könyvbemutató és vetítés. Szent Bonaventura, Szent Ferenc élete. Legenda maior. Középkori keresztény írók, 7. (SZIT, 2015). A kötetet bemutatja a fordító: Berhidai Piusz OFM. A bemutató után Varga Kapisztrán OFM vetítéssel egybekötött előadást tart A Legenda maior mint kulcs Giotto freskóihoz az Assisi Szent Ferenc bazilikában címmel.
 
2015. május 13.
A Sapientia Főiskola képzési együttműködési megállapodást ír alá az ELTÉ-vel. 
 
2015. május 19.
Megjelenik a Morálteológia Tanszék Teológiai Etika sorozat 1. kötete: Papp Miklós, A vallásosság erkölcsi erénye címmel a Sapientia Főiskola és a L'Harmattan Kiadó közös kiadásában.
 
2013. május 23.
Elhunyt Sulyok Elemér bencés tanár, Főiskolánk megalakulása óta a Bibliatudomány Tanszékének oktatója.
 
2013. május 25.
Karizmák ünnepe Máriaremetén. Főiskolánk is részt vesz az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hagyományos pünkösdi majálisán.
 
2015. május 30.
Ökumenikus Diákfilmszemle 2015. – a katolikus, a református, az evangélikus iskolák tanulói számára.
 
2015. május 31.
Elmer Hernandez verbita testvér örökfogadalmat tesz a Názáret Missziósházban.
 
2015. június 10.
Könyvbemutató. Servais Th. Pinckaers OP, Séta az erények kertjében. Az erények védelmében. Erények és szenvedélyek. (Domonkos Nővérek, Kairosz, 2015). A kötetet bemutatja a fordító: Szabó Ráhel OP.
 
2015. június 10.
Megjelenik a Filozófia Tanszék Scintillae Sapientiae című sorozatának harmadik kötete: Metafizika Magyarországon? Konferenciaelőadások Weissmahr Béla filozófiai örökségéről. Szerkesztő Szombath Attila és Petres Lúcia (L’Harmattan–Sapientia, 2015).
 
2015. június
Megjelenik a Sapientiana tudományos folyóirat 2015/1. száma.
 
2015. június 16.
Dániel könyve – A Filozófia Tanszék szimpóziuma. Előadók: Bakos Gergely OSB, Mezey Balázs, Sárkány Péter, Petres Lúcia OP, Fehér M. István, Harai Levente SJ, Szombath Attila, Szeiler Zsolt, Puskás Attila.
 
2015. június 28–július 1.
Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature – A Bibliatudomány Tanszék nemzetközi szimpóziuma. Előadók: Stefan Reif, Panc Beentjes, Jeremy Corley, Severino Bussino, Otto Mulder, Beate Ego, Pierre Jordaan, Nuria Calduch-Benages, Marko Marttila, Ursula Schnatter-Rieser, Tamási Balázs, Stefan Beyerle, Balla Ibolya, Renate Egger-Wenzel, Francis Macatangay, Karin Schöpflin, Friedrich Reiterer, Barbara Schmitz, Marcus Witte, Gerhard Swart, Zsengellér József, Xeravits Géza, Ötvös Csaba.
 
2015. július 4.
Te Deum és diplomaosztó ünnepség.
 
2015. augusztus 6.
Matusz Hugó OSB, főiskolánk hallgatója pappá szentelése Pannonhalmán.
 
2015. augusztus 21.
Kerekes Károly Hugó OSB, főiskolánk hallgatója pappá szentelése Pannonhalmán.
 
2015. augusztus 22.
Farkas István piarista kapja az idén a Pro Urbe Mosonmagyaróvárért.
 
2015. szeptember 5.
Veni Sancte. A tanévnyitó szentmise főcelebránsa: Labancz Zsolt piarista tartományfőnök.
 
2015. szeptember 17.
A Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 1. félév 1. előadása. A döntés személyes és családi síkja. Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. szeptember 17.
Mentortanárok találkozója. A hittanári és etikatanári gyakorlatokat vezető mentortanárok találkozója, tapasztalatcseréje – a Pedagógia Tanszék/Neveléstudományi Intézet szervezésében.
 
2015. szeptember 19.
Önkéntes véradás. Ezúttal a Szerzetesek Tere keretében csatlakozik a Főiskola a felkínált lehetőséghez a Piarista Gimnáziumban.
 
2015. szeptember 26.
Angyal Jeremiás OFM, Kovács Krisztián OFM, Jackánics Fülöp OFM, Hernádi Lehel OFM ferences testvérek örökfogadalmat tesznek a pasaréti Páduai Szent Antal ferences templomban.
 
2015. október 1.
A Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 1. félév 2. előadása. Mitől lesz a munka növekedést szolgáló hivatás? Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. október 6.
Naphimnusz Műhely 2016/16. 1. félév 1. alkalom: Válasz-e a „világból való kivonulás” a környezeti kérdésre. Előadó: Antal Z. László, az MTA Szociológiai Kutatóintézet munkatársa. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2015. október 15.
A Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 1. félév 3. előadása. Családi játék, kultúra, nyaralás – úri huncutság? Előadók: Somogyiné Petik Krisztina, Kézdy Anikó, Papp Miklós.
 
2015. október 21.
Könyvtári Esték. Jos Decorte emlékest keretében: Szentségfülkék és szentségházak Erdélyben. Az oltáriszentség tisztelete a késő középkorban. Előadó: Germán Kinga művészettörténész.
 
2015. október 24.
Első magyar nyelvű szabadegyetem Pozsonyban. A Szlovákiában élő magyarok számára, a hallgató szentírástudományi, teológiai és egyháztörténelmi ismeretei elmélyítése céljából a főiskola 2-2 oktatója 6 szombaton előadást tart az Erasmus keretében. A kezdeményezés a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű teológiai kara és a Sapientia Főiskola együttműködésében valósul meg. Az első alkalom előadói: Szabó Xavér OFM és Bagyinszki Ágoston OFM.
 
2015. november 3.
Naphimnusz Műhely 2016/16. 1. félév 2. alkalom: Nyomort propagálunk? – A környezetvédelem kívánalmai és a szegénység. (A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.)
 
2015. november 5.
A Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 1. félév 4. előadása. A keresztény identitás logikája. Előadó: Bagyinszki Ágoston.
 
2015. november 14.
Sapientia nap. Egyén és közösség. Megnyitó: Szatmári Györgyi rektorhelyettes, Deák Hedvig OP, az MRK elnöke, Labancz Zsolt SchP, az FSZK elnöke. Előadók: Mauro Giuseppe Lepori OCist, a Ciszterci Rend Generális apátja, Juan Mari Ilarduia, Kisebb Testvérek Rendje OFM tartományfőnöke, Kővári Magdolna SSS, Varga Kapisztrán OFM. Zárszó: Deák Hedvig OP, az MRK elnöke, Labancz Zsolt SchP, az FSZK elnöke.
A konferencia egyben a Sapientia Szabadegyetem 2015/16. 1. félév 5. előadása.
A konferencia előadásait a főiskola megjelenteti a Sapientia Füzetek sorozat 28. köteteként.
 
2015. november 16-20.
Szent Erzsébet hét. Egy adománynak köszönhetően minden nappali tagozatos hallgatónak kedvezményes ebédlehetőség.
 
2015. november 20.
Etikatanári műhely 2015/16. 1. félév 1. előadás. Rossz vagy ADHS-s gyerekek? ADHS gyerekek és családjaik segítése. Előadók: Dr. Csiky Miklós pszichiáter főorvos, Szegleti Gabriella neuropszichológus és Dr. Szántóné Sorompó Anett szociális munkás.
 
2015. november 25.
Gólyadélután a HÖK szervezésében.
 
2015. november 26.
Nyílt nap.
 
2015. november 26.
A Sapientia Szabadegyetem 2014/15. 2. félév 5. előadása. Isten igéje a szószéken. A prédikáció a lelkipásztor értékelésének próbaköve. Előadók: Pákozdi István, Nobilis Márió.
 
2015. december
Megjelenik a Sapientiana tudományos folyóirat 2015/2. száma.
 
2015. december 1.
Könyvtári Esték. Egyre magasabbra az égig érő fán… A népmesék tanításai a felnőtté válásról. Előadó: Boldizsár Ildikó meseterapeuta.
 
2015. december 1.
Naphimnusz Műhely 2015/16. 1. félév 3. alkalom. Közösség és közösség: kompatibilis-e a communio és a szolidáris környezettudatos hálózatok?
 
2015. december 2.
HÖK Beszélgetés délután: Migráció napjainkban. A beszélgetést Kék Emerencia és Tömördi Viktor OFM vezeti.
 
2015. december 4.
A Vigilia A keresztény értelmiségiek szerepe pályázatának eredményhirdetése. A díjakat Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek adja át.
 
2015. december 5.
Karitatív nap – Jótékonysági vásár és Cipősdoboz akció.
 
2015. december 6.
Mikulásnapi kirándulás Vácra. Vendéglátónk: Tömördi Viktor OFM.
 
2015. december 8.
Farkas István piarista szerzetes, tanár a magyar köznevelésért végzett évtizedes munkájáért Báró Gelsey Vilmos Nagydíjjal ismerik el. Az elismerést Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök és Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora adta át a kitüntetettnek.
 
2015. december 11.
Etikatanári műhely 2015/16. 1. félév 2. előadás. A pedagógusminősítés tapasztalatai. Előadók: Szentváry-Lukács Erika és Körmendy Károly közoktatási szakértők.

 

2016-2018

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.