Alapító Okirat

A hatályos Alapító Okiratot az Oktatási Hivatal FF/1579-5/2012. számú határozatával vette nyilvántartásba.   
 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
módosításokkal egybeszerkesztett
Alapító Okirata
(Előző módosítás: 2008. január 15.)
 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciája, (tagjai: a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya) mint fenntartó a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jén kelt, 2002. december 30-án, 2006. augusztus 24-én valamint 2008. január 15-én módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint újítja meg.
 
1.       Az intézmény létrejötte
1.1.    A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola jogelődei:
   a Pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskola, valamint ennek budapesti kihelyezett tagozata, a Sophia Főiskola,
   a Ferences Hittudományi Főiskola
   és a Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola.
1.2.    Az integráció
   A jogelőd intézmények 1999. január 7-től 1999. december 31-ig a SAPIENTIA SZERZETESI Hittudományi Főiskolai Szövetség-ben társultak az integráció előkészítésére.
   A Megszentelt Élet lntézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja 1999. október 27-én az AG 47-1/99 számú levelével létrehozta Budapesten a Sapientia Főiskola nevet viselő Filozófiai-teológiai Intézetet és Vallási Tudományok Intézetét, mint nyilvános jogi személyt a CIC 116. kánonja szerint.
   Az 1999/LII tv. 1.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a Főiskolát az Országgyűlés 2000. január 1-jétől elismerte, mint az integrálódó intézmények jogutódját.
1.3.    Az intézmény alapítója
a Magyar Bencés Kongregáció, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány (jogutódja: 2006. július 28-tól a Fővárosi Bíróság VII. Pk 60754/1995/7 határozata szerint: a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány) és a Kegyes Tanítórend Magyar Rendtartománya (új neve 2008. június 12-től a Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.745/1995/16. végzése szerint: Piarista Rend Magyar Tartománya)
1.4.    Az intézmény alapításának dátuma: 2000. január 1.
1.5.    A római Szent Anzelm Pápai Egyetem 2001. jún. 12-én affiliálta az intézmény teológiai képzését.
 
2.       Az intézmény adatai
az intézmény hivatalos neve: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
rövidített megnevezése: SSZHF
angol megnevezés: Sapientia College of Theology of Religious Orders
az intézmény fenntartója: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciája (tagjai: a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar Tartománya)
az intézmény fenntartójának címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
az intézmény székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
az intézmény jogállása: önálló egyházi jogi személyiséggel rendelkező, egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény
az intézmény felügyeleti szerve: az Apostoli Szentszék és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciája
törvényességi felügyelet: az oktatásért felelős miniszter a 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 65. §-a alapján törvényességi ellenőrzést gyakorol az intézmény fenntartói tevékenysége felett.
 
3.       Az intézmény célja
Az intézmény célja, hogy a Katolikus Egyház, illetve a fenntartó szerzetesrendek törvényei és a hitéleti, valamint a szerzetes- és papképzésre vonatkozó határozatai és útmutatásai szellemében folytassa a szerzetes- és papképzést, a világi hallgatók hitéleti és egyéb képzését, a különböző formális és informális továbbképzéseket, továbbá kutatást, fejlesztést végezzen. A Főiskola a katolikus hit és erkölcs szabályaihoz és szellemiségéhez, a krisztusi életeszményt követő életvezetéshez igazodva folytatja képzési és kutató munkáját, továbbá minden más tevékenységét. Felépítésében és szabályzatában is biztosítja azokat az eszközöket, amelyek identitásának kifejezését és fenntartását a katolikus Egyház szabályai szerinti módon garantálják. Az intézmény tevékenységét a hatályos egyházi és világi jog szabályai, a jelen Alapító Okirat, valamint a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi úgy, hogy a Főiskola által alkalmazott tudományos és pedagógiai követelmények nem maradhatnak el a többi magyarországi állami egyetemekétől, főiskolákétól.
Kapcsolódó letöltések
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.