Tájékoztató a 2019/2020/2. félévi vizsgaidőszakról

VIZSGAIDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ

2019/2020. tanév II. félév

 

Tartalom:

1. Vizsgaidőszak beosztása. 1

2. Teljesítési lap. 1

3. Vizsgajelentkezés. 1

4. Létszámkorlát és minimumlétszám.. 1

5. Vizsgaadatok változása. 2

6. Sikertelen vizsga ismétlése. 2

7. Sikeres vizsga ismétlése. 2

8. Vizsgamulasztás. 3

9. Vizsgák a javítóvizsgahéten. 3

10. Megajánlott jegy. 3

11. Nem teljesített tanegység. 3

12. Szakdolgozati szeminárium.. 3

13. Díjszabás és díjbefizetés. 4

14. Záróvizsga információk. 4

15. Járványhelyzettel kapcsolatos információk. 4

 

1. Vizsgaidőszak beosztása

Vizsgaidőszak: 2020. május 16. – 2020. június 20.

Javítóvizsgahét: 2020. június 22–27.

2. Teljesítési lap

 A távolléti szóbeli vizsgáztatás során a HKR 3.8.10.2. §-ában biztosított teljesítési lap használata nem lehetséges, ezért az oktatónak a vizsga ideje alatt kell rögzítenie szóbeli vizsga eredményét. Ezt megteheti a Neptun Rendszerben, a Microsoft Teams rendszer chatfelületén, vagy e-mail küldésével a hallgató részére. Ezáltal a hallgató azonnal látja a szóban közölt értékeléssel való azonosságot.

3. Vizsgajelentkezés

 A vizsgákra a Neptun rendszerben kell feljelentkezni, ez egyben előfeltétele a vizsgán való részvételnek.

A vizsgákra való jelentkezés lehetősége május 11. (hétfő) 12:00-tól nyílik meg.

A vizsgára történő fel- és lejelentkezéshez segédleírás a Tanrend 34. oldalán, valamint a Neptun belépőfelületén található.

FIGYELEM! Egy vizsgára fel- és lejelentkezni a vizsga előtti nap déli 12 óráig lehet.

 4. Létszámkorlát és minimumlétszám

 Ha egy hallgató olyan vizsgára szeretne jelentkezni, amelynél betelt már a létszámkorlát, minden esetben először a vizsgáztatót kell megkeresnie, aki engedélyt adhat a Tanulmányi Osztálynak a létszámkorlát növelésére. A Tanulmányi Osztály saját hatáskörében nem emelheti meg a létszámot, csakis az oktató engedélye nyomán.

Előfordulhat, hogy egy vizsgához az oktató minimum létszámot ad meg (ezt a Neptun egy piros felkiáltójellel jelöli). Amennyiben egy ilyen vizsgaalkalomra nem jelentkezik fel megfelelő számú hallgató előző nap délig, úgy a vizsgaalkalom – értesítés nélkül – automatikusan elmarad.

5. Vizsgaadatok változása

 A vizsgaidőszak során a vizsga jellemzői – kezdési időpontja – esetlegesen, előre nem látható, de indokolt esetben megváltozhatnak. A Tanulmányi Osztály munkatársai a Neptunban rögzítik a változást, de erről a rendszer nem tud küldeni üzenetet. Ezért vizsga előtt minden esetben érdemes megnézni a végleges információkat, de különösen a 4. pontban említett vizsgáknál.

A mostani helyzetben érdemes figyelni a Teams-üzeneteket.

FIGYELEM! Előre nem látható változás miatt a vizsga előtt mindig érdemes megnézni a vizsga adatait.

6. Sikertelen vizsga ismétlése

 Ha egy hallgató sikertelen vizsgát tesz egy tárgyból, lehetősége van díjmentesen újabb vizsgát tenni bármelyik következő vizsgaalkalmon.

Ha második vizsgája is sikertelen az adott tárgyból, vizsgadíj befizetése ellenében még egy alkalommal vizsgázhat.

Ha a harmadik vizsgája is sikertelen az adott tárgyból, abban a félévben többször már nem engedhető vizsgára, így a következő félévek egyikén ismét fel kell vennie a tanegységet (nem kell újra lehallgatnia, csak vizsgázni a tárgyból).

FIGYELEM! Amennyiben elfogyna vagy betelne az összes vizsgaidőpont, mielőtt a hallgató élhetne mindhárom vizsgalehetőségével, az oktatót nem lehet kötelezni újabb vizsgaidőpont megadására.

7. Sikeres vizsga ismétlése

 Ha egy hallgató sikeres vizsgát tesz egy tárgyból, de a szerzett érdemjeggyel nincs megelégedve, az adott félévben javítóvizsga-díj befizetése ellenében megismételheti a vizsgát a következő vizsgaalkalmak egyikén.

Sikeres vizsgát csak egyszer lehet ismételni és csak abban a félévben, amikor a hallgató korábbi vizsgáját letette.

Az első vizsga eredményét felülírja a javítóvizsga eredménye (függetlenül attól, hogy az első vizsgán jobb eredmény született-e).

FIGYELEM! Amennyiben elfogyna vagy betelne az összes vizsgaidőpont, mielőtt a hallgató élhetne a vizsgaismétlés lehetőségével, az oktatót nem lehet kötelezni újabb vizsgaidőpont megadására.

8. Vizsgamulasztás

 Ha egy hallgató feljelentkezik egy vizsgára, de azon – előzetes értesítés nélkül – nem jelenik meg, a félév végén vizsgamulasztási díjbefizetési kötelezettsége keletkezik.

FIGYELEM! A vizsgáról történő távolmaradástól utólag csak orvosi igazolás benyújtásával tudunk eltekinteni.

9. Vizsgák a javítóvizsgahéten

 A Javítóvizsgahétre meghirdetett vizsgaalkalmakra csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek volt már az adott tárgyból sikeres vagy sikertelen vizsgája a vizsgaidőszakban.

10. Megajánlott jegy

 Előfordulhat, hogy egyes oktatók a Neptunban megajánlott jegyet írnak be a hallgatóknak. Minden ilyen esetben a hallgatóknak vagy el kell fogadniuk, vagy el kell utasítaniuk a Neptunban az érdemjegyet. Előbbi esetben más teendő nincs, utóbbi esetben a hallgatónak fel kell jelentkeznie az oktató valamely vizsgaidőpontjára.

Ha a tárgyból nincs meghirdetve vizsgaidőpont, akkor az oktatóval külön fel kell venni a kapcsolatot és vele egyeztetni egyedi vizsgaalkalmat.

11. Nem teljesített tanegység

 Amennyiben egy tanegységből a hallgató nem szerez érdemjegyet/aláírást, vagy a tárgyból elégtelent szerez, az a tanegység „nem teljesítettnek” minősül.

A nem teljesített tanegységeket egy későbbi félév során tanegység újrafelvételi kérvény beküldése, és 3000 Ft/tanegység befizetése után lehet csak teljesíteni.

 A nem teljesített tanegységeket díjkötelezettséget terheli. Minden olyan hallgató, aki nappali tagozaton már legalább 2 féléve, esti tagozaton pedig már legalább 3 féléve jár a képzésére, 3000 Ft-ot lesz köteles fizetni minden, adott féléves, nem teljesített tanegysége után.

12. Szakdolgozati szeminárium

 A szakdolgozati szeminárium akkor tekinthető teljesítettnek, ha az oktató a félév során (legkésőbb a félév szorgalmi időszakának végéig) megadja a tárgyhoz tartozó érdemjegyet. Ez két módon történhet:

·        az oktató a Tanulmányi osztály felé megküldi e-mailben az érdemjegyet, amit aztán a Tanulmányi Osztály munkatársai regisztrálnak a Neptunban.

 Mivel az oktatók nem feltétlenül látják, hogy kik vették fel a félévben a szemináriumot, ezért MINDEN ESETBEN a hallgató kötelessége, hogy jelentkezzen témavezetőjénél a jegy megszerzésére.

FIGYELEM! A szemináriumok esetében mindig érdemjegyet kell kérni az oktatóktól, a félév végi aláírás megszerzése nem elegendő a tárgy teljesítéséhez.

13. Díjszabás és díjbefizetés

 Javítóvizsga díja: 3000 Ft/vizsgaalkalom

Vizsgaismétlés díja: 3000 Ft/vizsgaalkalom

Vizsgamulasztás díja: 3000 Ft/vizsgaalkalom

Késedelmi díj: 3000 Ft

Nem teljesített tanegység díja: 3000 Ft/tanegység

FIGYELEM! A keletkezett/kiírt díjtételeket minden esetben a Neptunon keresztül kell befizetni.

14. Záróvizsga információk

 A záróvizsgával kapcsolatban minden érintett hallgatót e-mailben fogunk értesíteni és tájékoztatni. Hasonlóképp elektronikusan fogjuk elküldeni az oktatóktól beérkező bírálatokat is. Addig is szíves türelmüket kérjük!

 15. Járványhelyzettel kapcsolatos információk

 A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) számú kormányrendelet e tanév végén felfüggeszti a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolási kötelezettséget, azaz ha a hallgató két utolsó aktív féléve átlagában nem szerzett 18 kreditet, akkor állami ösztöndíjas finanszírozási státuszból önköltséges státuszra kell átsorolni. Most a 18 kredit/félév teljesítését nem fogjuk vizsgálni, és nem jár következményekkel. Ezzel egyidejűleg erre a félévre felfüggesztjük a Főiskola Hallgatói Követelményrendszerének alábbi pontjait is:
3.7.16.1. § (1) Az Nftv. 59. § (1) és (3)–(4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésén túl a Főiskola megszünteti a hallgatói jogviszonyt, ha a hallgató
b) az első két félévben nem teljesített harminc kreditet;
d) egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet háromszori felvétel után sem teljesített.

A járványhelyzet miatti egyéb vizsgákkal és félévzárással kapcsolatos változásokat az Átmeneti tanulmányi rendelkezések tartalmazzák. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozzák azt is!

 

Mindenkinek sikerekben gazdag vizsgaidőszakot és sok kitartást kívánunk!

 

A Tanulmányi Osztály munkatársai

 

Kapcsolódó letöltések
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.