Átmeneti tanulmányi rendelkezések

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorának átmeneti rendelkezései
a járványügyi veszélyhelyzet idejére elrendelt távoktatással kapcsolatban 

 A Magyarország Kormánya által meghirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt 2020. március 23-tól főiskolánkon is megvalósuló távoktatás szükségessé teszi a Hallgatói Követelményrendszer egyes rendelkezéseinek a sajátos helyzethez történő igazítását.

 Az alábbi rendelkezések célja, hogy a hallgatók érdekeit szem előtt tartva egyértelmű és betartható keretek meghatározásával biztosítsuk a 2019/2020. tavaszi félév zökkenőmentes teljesítésének lehetőségét.

1.      A hivatalos kommunikáció alapelvei

1.1.   A tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítéséhez mindenekelőtt kérjük a hallgató és az oktató kölcsönös együttműködését a sajátos helyzetből adódó, eddig nem szabályozott, váratlan helyzetek megnyugtató megoldásának érdekében.

1.2.   A hallgatók értesítése csak elektronikus írásbeli úton történhet.

2.       A tanegységek általános teljesítése

2.1.    A félév elején meghatározott követelmények az új helyzetre tekintettel módosíthatóak, az eddigiektől eltérő megoldásokkal is bővülhetnek, de mértékük nem növelhető.

2.2.    A távoktatás miatt nem teljesíthető kurzusokat a jelen félévben törölni kell, és a 2020/2021. tanév őszi félévére kell átütemezni. Ezek újrafelvétele a hallgatók számára díjmentes.

2.3.    A kurzusokon való, a Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) 3.8.11.1. §-ban előírt személyes részvételi kötelezettségétől el lehet térni.

2.4.    Amennyiben a hallgató technikai okokból nem tud részt venni a kurzuson, más módon kell biztosítani számára a teljesítés lehetőségét.

2.5.   A tanegység veszélyhelyzeten kívüli okból történő nem teljesítése jelen helyzetben is a HKR-ben meghatározott következményeket vonja maga után a hallgató tanulmányi előmenetelében.

2.6.   Az oktatónak a kurzus vagy a vizsgakurzus értékelését – a kurzus formájától függően – a gyakorlati jegy megszületését, illetve az írásbeli vizsgát követő második munkanapon – a Neptun Rendszerben rögzítenie kell.

2.7.   Az eredménylapok és vizsgalapok papír alapon történő leadása a veszélyhelyzet idején nem valósítható meg. Ezt a veszélyhelyzet elmúltával meghatározott határidőre kell majd teljesíteni.

2.8.   A távoktatás során kiemelten hangsúlyossá válik, hogy az oktatók a Neptun Rendszerben időben és pontosan vezessék a kurzusokkal és a tanulmányi előmenetellel kapcsolatos adminisztrációt.

3.      A gyakorlati kurzusok teljesítése

3.1.   A gyakorlati tárgyakat jelen helyzetben is – a HKR 3.8.12.1. §-a szerinti módon –, azaz a szorgalmi időszak végéig értékelni kell.

3.2.   A gyakorlati jegy követelményeit, a számonkérések idejét, a dolgozatok beadásának és értékelésének idejét úgy kell meghatározni, hogy a szeminárium/gyakorlat követelményeit a hallgató – a terepgyakorlat, a szakmai gyakorlat, az iskolai és a köznevelési gyakorlat kivételével – a szorgalmi időszakban teljesíteni tudja.

3.3.   Az oktató a hallgató kérésére engedélyezheti, hogy a követelmény teljesítésére a szorgalmi időszak befejeződése után – a HKR 3.8.12.1. § (1) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban is lehetősége legyen.

3.4.   Elégtelen gyakorlati jegy kijavítására – a HKR 3.8.12.1. § (2) bekezdésétől eltérő módon – a vizsgaidőszakban egy alkalommal lehetőséget kell biztosítani.

4.      Az elméleti kurzusok teljesítése

4.1.   Az elméleti kurzusok Tanrendben meghatározott vizsgateljesítési módját a távoktatásra való tekintettel meg lehet változtatni.

4.2.   Az elméleti kurzusokat eddig nem alkalmazott módon is teljesíteni lehet.

4.3.   A változtatásról a hallgatókat legkésőbb 2020. április 30-ig értesíteni kell.

5.      A vizsgáztatás rendje és módja

5.1.     A vizsgák szervezésére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.1. §-a vonatkozik.

5.2.     A vizsgák tervezett időpontjait – a HKR 3.8.14.1. §-ában meghatározottak szerint – a Tanulmányi Osztálynak kell megküldeni. A Tanulmányi Osztály munkatársai a Neptun Rendszerben létrehozzák a vizsgaidőpontokat.

5.3.     A hallgatók vizsgajelentkezésére és vizsgán való részvételére a veszélyhelyzet ideje alatt is a HKR 3.8.14.2. §-a vonatkozik.

5.4.     Vizsga sem a Főiskola területén, sem más magán- vagy nyilvános helyen nem szervezhető.

5.5.     A vizsgán – HKR 3.8.14.3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – az oktató köteles ellenőrizni a résztvevők személyazonosságát.

5.5.1.      Szóbeli vizsgán a személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával ellenőrizhető a személyazonosság.

5.5.2.      Írásbeli vizsgán az elektronikus rendszerbe való bejelentkezést kell a személyazonosság igazolásának tekinteni.

5.6.     Amennyiben a vizsga teljesítése technikai okok (pl. internetkapcsolat megszakadása) miatt meghiúsul, a vizsga nem minősül eredménytelen vizsgának, és teljesítését közösen egyeztetett, lehető legkorábbi, új időpontban lehetővé kell tenni.

5.7.     A vizsga – a HKR 3.8.14.3. § (2) szerint – jelen helyzetben is a vizsgakérdés feltételével (a tétel átadásával) kezdődik. A már megkezdett vizsgán a hallgató teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell.

5.8.     A szóbeli vizsga alapkövetelménye a hallgató és a vizsgáztató közötti egyidejű hang- és képi kapcsolat.

5.9.     Szóbeli vizsga ideje alatt a hallgató mellett a helyiségben nem lehet más jelen. Az oktató a szóbeli vizsga során bármikor kötelezheti a hallgatót környezete bemutatására. Amennyiben kiderül, hogy a vizsgán a hallgatón kívül más is jelen van, az oktató megszakíthatja és elégtelenre értékelheti a feleletet.

5.10.  A távolléti szóbeli vizsgáztatás során a HKR 3.8.10.2. §-ában biztosított teljesítési lap használata nem lehetséges, ezért az oktatónak a vizsga ideje alatt kell rögzítenie szóbeli vizsga eredményét. Ezt megteheti a Neptun Rendszerben, a Microsoft Teams rendszer chatfelületén, vagy e-mail küldésével a hallgató részére. Ezáltal a hallgató azonnal látja a szóban közölt értékeléssel való azonosságot.

6.      Szigorlat, részmodulzáró és modulzáró vizsga

6.1.     A szigorlatokat, részmodulzáró és modulzáró vizsgákat (a továbbiakban: szigorlat) a veszélyhelyzet idején is – a HKR 3.8.13.3. §-ban meghatározottak szerint – meg kell szervezni.

6.2.     A szigorlati jegyzőkönyvet a Tanulmányi Osztály által a bizottság elnökének elektronikus úton megküldött űrlapon kell vezetni.

7.      A szakdolgozat leadása és értékelése

7.1.     A szakdolgozat leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2020. április 22., szerda éjfél.

7.2.   A Határidőn túli szakdolgozat leadási kérelem díját eltöröljük. A 10 nap halasztás díjmentesen kérhető. Határidő: 2020. május 3., vasárnap éjfél.

7.3. A szakdolgozatot most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu">tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat a járvány után kérjük be, később meghatározott időpontban.

7.4. A szakdolgozat beadásához hozzájáruló témavezetői nyilatkozatot a témavezetőknek kell megküldeniük a szakdolgozat leadási határidejéig, azaz 2020. április 22., szerda éjfélig – de legkésőbb 2020. május 3., vasárnap éjfélig – a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu">tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címre.

7.5.     A szakdolgozatot a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a témavezetőknek és az opponenseknek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni.

8.      A portfólió leadása és értékelése

8.1.     A portfólió leadásának határideje nem változik. Továbbra is 2020. június 6., szombat éjfél.

8.2. A portfóliót most csak pdf formátumban kell megküldeni a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu">tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címre. A bekötött példányokat a járvány után kérjük be, később meghatározott időpontban.

8.3.     A portfóliót a Tanulmányi Osztály munkatársai elektronikus úton küldik el a Pedagógia Tanszéknek, illetve a referátum témavezetőinek, az elkészült értékeléseket is elektronikus úton kell visszaküldeni 2020. június 15-ig.

9.      Záróvizsga

9.1.     A záróvizsga – a szakdolgozat védés, a portfólióvédés, a zárószigorlatok és a tanári szakmódszertani vizsgák – szervezése az előzetesen meghirdetett időpontban, a HKR 3.9.9. fejezetében meghatározottak szerint, de online módon a Microsoft Teams rendszerben történik.

9.2.     A záróvizsga szervezése a Tanulmányi Osztály közreműködésével az eddig megszokott módon valósul meg.

 A fenti rendelkezés 2020. április 9-én lép hatályba.

 Budapest, 2020. április 8

Dr. Várnai Jakab rektor

 

Kapcsolódó letöltések
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1. - Kapcsolat - Impresszum
Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.